Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Scénické umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy
Pecková Černá, Martina ; ŠTILEC, Jiří (vedoucí práce) ; HYVNAR, Jan (oponent)
Disertační práce Scénická umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy se zaměřuje na vztah státní správy k oboru scénických umění v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a Německu. Její součástí je přehled základních dokumentů státní kulturní politiky v zemích střední Evropy, zasazení pojmu scénických umění do konceptu kulturních a kreativních průmyslů a ekonomické klasifikace a analýza statistické evidence divadla, hudba a tance ve vybraných zemích. Práce se dále soustředí na resort kultury z pohledu státní správy, strukturu státních orgánů odpovědných za řízení kultury jako celku a jimi zřizovaných státních institucí odpovědných za oblast scénických umění. Součástí je rozbor dotačních nástrojů na podporu umělecké tvorby v oblasti scénických umění.
Naivní a instruovaný popis hlasu
Průchová, Tereza ; Skarnitzl, Radek (vedoucí práce) ; Černá, Martina (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou popisu lidského hlasu z pohledu forenzní fonetiky. V úvodu teoretické části je nejprve stručně zmíněno několik významných případů z historie tohoto oboru a nastíněn přístup soudců k hlasu jakožto důkaznímu materiálu. Dále jsou zde krátce představeny hlavní úlohy forenzní fonetiky, zbytek teoretické části je pak věnován shrnutí dosavadních poznatků z oblasti audiovizuální percepce a srovnání popisu hlasu a popisu tváře, včetně představení několika konkrétních systematických přístupů k získání těchto popisů, a to jak pro odborné účely, tak pro potřeby vyšetřovatelů v praxi. Cílem praktické části je pak porovnat úvodní neinstruovaný, naivní popis hlasu vybraných mluvčích, získaný od respondentek při simulovaném policejním výslechu, s následným instruovaným systematickým popisem dle výslechového protokolu. Ten využívá laické formulace jednotlivých otázek místo původní odborné fonetické terminologie a názorné zvukové ukázky, aby tak usnadnil respondentkám pochopení protokolu a umožnil jim detailnější popis slyšeného hlasu. První část analýzy výsledků je věnována primárně naivní výpovědi respondentek, a to z hlediska množství zmíněných informací, času stráveného tímto popisem a zachycení všeobecných trendů v popisování hlasu jako je první zmíněná informace a nejčastěji...
Vkladové produkty bank a nebankovních spořitelních institucí
Ulman, Tomáš ; Černá, Martina (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnjších termínovaných vkladů pro firmu Hamé, s.r.o. z řad bank i nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání vybraných termínovaných vkladů je provedeno na základě metody ranking a poté i pomocí metody bodovací. Z výsledků analýzy a komparace je následně vybrána a doporučena managementu firmy nejvhodnější varianta termínovaných vkladů.
Vliv intonačního rozpětí na vnímání afektivní valence u dvou věkových skupin dětí
Hubertová, Andrea ; Volín, Jan (vedoucí práce) ; Černá, Martina (oponent)
Schopnost inference afektivních stavů je pro úspěch komunikační situace často klíčová. Řečové podněty posluchači užívané pro tento účel bývají shrnovány pod pojmem afektivní prozodie, jejímž nejčastěji zkoumaným akustickým korelátem je intonační rozpětí. Citlivost dítěte na prozodii je zdánlivě oslabena okolo pátého roku života. Počátek opětovné orientace na prozodi bývá datován okolo devátého roku, kdy ji začíná dítě užívat k určování afektivních stavu. Cílem této práce bylo pokusit se potvrdit tento vývojový rozdíl na dětských mluvčích češtiny a ověřit předpoklad, že afektivní valence často koresponduje s šířkou intonačního rozpětí (např. radost koreluje s širším rozpětím). Materiál k experimentu tvořilo 8 promluv 2 mluvčích - ženy a muže, jejichž intonační rozpětí bylo manipulováno - expandováno a komprimováno. Experiment byl proveden na 18 předškolních a 20 školních dětech. Respondenti v percepčním testu hodnotili dvojici mluvčích, přičemž rozpětí promluvy jednoho z nich bylo expandované a rozpětí druhého z nich komprimované. Úkolem dítěte bylo rozhodnout o tom, který z mluvčích "zní veseleji" a který "zní smutněji", a umístit oba na afektivní škálu: negativní - střed - pozitivní. Hlavní hypotézou výzkumu bylo kromě přítomnosti vývojového rozdílu mezi věkovými skupinami také to, že promluvy s...
Vkladové produkty bank a nebankovních spořitelních institucí
Ulman, Tomáš ; Černá, Martina (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnjších termínovaných vkladů pro firmu Hamé, s.r.o. z řad bank i nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání vybraných termínovaných vkladů je provedeno na základě metody ranking a poté i pomocí metody bodovací. Z výsledků analýzy a komparace je následně vybrána a doporučena managementu firmy nejvhodnější varianta termínovaných vkladů.
Fonetické rysy hlasitého čtení slov a pseudoslov a jejich percepční odezva
Fischerová, Jana ; Volín, Jan (vedoucí práce) ; Černá, Martina (oponent)
Při vzájemné komunikaci na posluchače působí celý komplex jevů, dle kterých mluvčího podvědomě hodnotí a přisuzuje mu určité osobnostní charakteristiky. V této práci jsme se zabývali otázkou, zda do tohoto hodnocení vstupují i fonetické rysy promluvy a jakou mírou dokážou vnímání mluvčího ovlivnit. Jako výzkumný materiál nám posloužily nahrávky 20 mluvčích ve věku od 11 do 15 let, od nichž bylo vybráno celkem 80 zvukových položek. Položky se lišily svou délkou (dvouslabičné vs. čtyřslabičné), existencí v lexikonu českého jazyka (reálná slova vs. pseudoslova) a také v množství řečových problémů, které se v nich vyskytovaly (redukce, asimilace, neplynulosti v řeči atd.). Tato problematická místa byla ještě před tvorbou percepčního testu popsána a opatřena bodovým hodnocením autorkou práce a další studentkou fonetiky. Bodová hodnocení sloužila jako základ objektivního fonetického hodnocení, ke kterému byla později vztažena hodnocení respondentů. Percepční test (s verzemi A a B) byl tvořen vždy 40 položkami a byl rozdělen na 5 částí dle otázek, které se z různých úhlů dotýkaly osobnostních rysů pečlivosti a přijatelnosti. Tyto rysy jsou součástí pětifaktorového modelu osobnosti a dají se zařadit pod faktory svědomitosti a přívětivosti. Celkové odpovědi 32 respondentů ukázaly jistý trend, například v...
Chemické signály a reprodukční procesy u myši domácí (Mus musculus)
Černá, Martina
10 ABSTRAKT Cílem mé disertační práce bylo identifikovat proteiny účastnící se chemické komunikace, a především pak ty, které jsou důležité pro sexuální signalizaci. Těkavé chemické signály jsou transportovány proteiny z rodiny lipokalinů uvnitř beta barelu směrem k receptorům, nebo z těla ven, kde jsou uvolňovány. Proto jsem se zaměřila na tyto proteiny ve slinách a ve vaginálním sekretu myši domácí, s využitím proteomických a transkriptomických přístupů. Vzhledem k cyklické povaze reprodukčního cyklu a jeho hormonální kontroly jsem se také zabývala detailní rolí estradiolu na fenotyp spermií u laboratorní myši. Ve slinném proteomu jsme identifikovali pohlavní dimorfismus u 10 lipokalinů (tj. z celkem 20) a předpokládáme, že i ve slinách mohou hrát roli v pohlavní signalizaci, jak již bylo popsáno v moči. Ve vaginálním sekretu jsme také identifikovali několik lipokalinů, jejichž hladina exprese rostla z fáze proestru do estru, což by mohlo podporovat předpoklad, že i ve vagíně plní signalizační funkci. Hladina těchto lipokalinů však zůstávala zvýšená i ve fázi metestru, což by znamenalo, že by samice stimulovala samce ke kopulaci i ve fázi, kdy není receptivní. Pravděpodobně tedy záleží spíše na směsi ligandů přenášených lipokaliny, než na proteinech samotných. Dalším výsledkem bylo zjištění, že estrogenní...
Chemické signály a reprodukční procesy u myši domácí (Mus musculus)
Černá, Martina ; Stopka, Pavel (vedoucí práce) ; Petr, Jaroslav (oponent) ; Sedláček, Radislav (oponent)
Cílem mé disertační práce bylo identifikovat proteiny účastnící se chemické komunikace, a především pak ty, které jsou důležité pro sexuální signalizaci. Těkavé chemické signály jsou transportovány proteiny z rodiny lipokalinů uvnitř beta barelu směrem k receptorům, nebo z těla ven, kde jsou uvolňovány. Proto jsem se zaměřila na tyto proteiny ve slinách a ve vaginálním sekretu myši domácí, s využitím proteomických a transkriptomických přístupů. Vzhledem k cyklické povaze reprodukčního cyklu a jeho hormonální kontroly jsem se také zabývala detailní rolí estradiolu na fenotyp spermií u laboratorní myši. Ve slinném proteomu jsme identifikovali pohlavní dimorfismus u 10 lipokalinů (tj. z celkem 20) a předpokládáme, že i ve slinách mohou hrát roli v pohlavní signalizaci, jak již bylo popsáno v moči. Ve vaginálním sekretu jsme také identifikovali několik lipokalinů, jejichž hladina exprese rostla z fáze proestru do estru, což by mohlo podporovat předpoklad, že i ve vagíně plní signalizační funkci. Hladina těchto lipokalinů však zůstávala zvýšená i ve fázi metestru, což by znamenalo, že by samice stimulovala samce ke kopulaci i ve fázi, kdy není receptivní. Pravděpodobně tedy záleží spíše na směsi ligandů přenášených lipokaliny, než na proteinech samotných. Dalším výsledkem bylo zjištění, že estrogenní...
Vybrané aspekty autorskoprávní ochrany počítačových programů
Černá, Martina ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Oblast autorskoprávní ochrany počítačových programů, resp. dalšího prodeje rozmnoženiny počítačového programu není prostá zásadních nejasností, které si v dohledné době pravděpodobně vyžádají novelizaci autorskoprávních předpisů na národní I mezinárodní úrovni. Cílem této práce je popsat a zhodnotit vybrané aspekty autorskoprávní ochrany počítačových programů se zaměřením na další prodej rozmnoženiny počítačového programu, a to jak v teoretické rovině, tak prostřednictvím judikatury evropských a amerických soudů. Konkrétně práce odráží judikaturu Soudního Dvora Evropské Unie, německých a nizozemských soudů a judikaturu vysledovatelnou ve Spojených státech amerických. Po obecném úvodu do problematiky a teoretických východisek následuje analýza judikatury zahrnující dvě rozhodnutí Soudního Dvora Evropské Unie ve věci UsedSoft a rozhodnutí ve věci Vernor vs. Autodesk, které je relevantní pro zámořskou rozhodovací praxi. V návaznosti na mezinárodněprávní úpravu, která stanovuje chránit počítačový program jako dílo literární, je věnována pozornost rovněž zcela novému aspektu autorskoprávní ochrany autorských děl, totiž souvislostem mezi problematikou dalšího prodeje nehmotných rozmnoženin počítačového programu a nehmotných rozmnoženin tradičních literárních děl, takzvaných e- knih, případně též...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 ČERNÁ, Marie
24 ČERNÁ, Michaela
1 ČERNÁ, Miroslava
11 ČERNÁ, Monika
1 Černá, M.
2 Černá, Magdaléna
4 Černá, Marcela
6 Černá, Marie
12 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
27 Černá, Martina
24 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
2 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
1 Černá, Miroslava
11 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.