Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou subarachnoidální krvácení
Černá, Markéta ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Kaizrová, Irena (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou subarachnoidální krvácení Cíl práce: Získání a zpracování teoretických poznatků o anatomii, etiologii, klasifikaci subarachnoidálního krvácení. Dále pak o využití diagnostických a léčebných metod. Cílem speciální části je zpracování kazuistiky pacienta s tímto onemocněním společně s návrhem terapie a jejím praktickým provedením. Souhrn: Tato bakalářská práce má dvě části, obecnou a speciální. Obecná část obsahuje teoretické poznatky o cévní mozkové příhodě, mezi které řadíme anatomii cévního zásobení mozku, etiologii, klasifikaci CMP, rizikové faktory společně s prevencí, klinickými příznaky, diagnostikou a fyzioterapeutickým přístupem. Speciální část je věnována kazuistice fyzioterapeutické péče o pacientku s diagnózou subarachnoidálního krvácení. Obsahuje kineziologické vyšetření, krátkodobé a dlouhodobé cíle, terapie a závěrečné vyšetření. V závěru speciální části je shrnutý efekt prováděné terapie. Tato část byla zpracována během souvislé odborné praxe v ÚVN v období od 9. 1. - 3. 2. 2017. Výsledek: Stav pacientky byl před a po terapiích rozdílný. U pacientky došlo ke zlepšení v oblasti svalové síly na hemiparetické polovině těla společně s aktivním rozsahem pohybu. Pacientka měla progres i v posturální stabilitě ve stoji i...
"Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku"
Černá, Markéta ; Hraba, Zdeněk (vedoucí práce) ; Pokorný, Jan (oponent)
Resumé Téma diplomové práce: Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku Cílem diplomové práce je vytvořit průvodce procesem ocenění podniku pro právnickou obec a zabývat se právními a ekonomickými aspekty s oceňováním podniku souvisejícími. Tomuto odpovídá i zpracovávání práce, která se nejprve zaměřuje na právní aspekty oceňování podniku, kde poskytne systematický a ucelený přehled na použití znaleckých posudků v českém právním řádu a následně se věnuje ekonomické teorii oceňování podniků. Spojení ekonomické teorie, právní regulace a autorčiných vlastních zkušeností z praxe by mělo být pro tuto práci přínosné, proto si autorka zažádala o individuální téma diplomové práce Ekonomické a právní aspekty oceňování podniku, které vyžaduje a propojuje znalosti z těchto oblastí. První kapitola definuje základní pojmy, které souvisejí s oceňováním podniku. Zabývá se vymezením pojmů jako je podnik ve smyslu předmětu ocenění, definicí hodnoty, osobou znalce ve spojitosti se znaleckými posudky a nechybí legislativní úprava oceňování podniku. Druhá kapitola uvádí systematiku členění znaleckých posudků v českém právním řádu. Ve třetí kapitole se diplomová práce zabývá podněty k ocenění podniku. Pro lepší přehlednost je rozdělena na dvě části a to na ocenění související s vlastnickými změnami a na ocenění pro případy,...
Supervize organizace jako nástroj řízení rozvoje a změny
Černá, Markéta ; Havrdová, Zuzana (vedoucí práce) ; Merhautová, Jana (oponent)
Diplomová práce se na základě výzkumného šetření o podobách supervize organizace, v sedmi organizacích poskytujících služby sociální prevence, pokouší tento druh supervize definovat a zobecnit některé jeho znaky. Data o supervizi organizace byla získána dotazníkovým šetřením a rozhovory s manažery organizací. V rámci výzkumného šetření byla dalším dotazníkovým šetřením zkoumána kultura zúčastněných organizací a hledán možný vztah mezi realizací supervize organizace a úrovní kultury organizací. Empirická a teoretická část diplomové práce směřuje k závěrečné diskusi o supervizi organizace jako nástroji řízení rozvoje a změny v organizacích. KLÍČOVÁ SLOVA supervize organizace, organizační kultura, reflexe organizační kultury, řízení rozvoje a změny, strategické řízení, projektové řízení, koučink, nástroje ve fázích změny
Informační a komunikační technologie v realitě základní školy
Černá, Markéta ; Walterová, Eliška (vedoucí práce) ; Fialová, Irena (oponent) ; Zounek, Jiří (oponent)
Shrnutí OECD již v roce 2001, ve sv駑 dokumentu Learning to Change: ICT in Schools, označila za jeden z prostředků ke zlepšen�kvality a efektivity vzděl疱ac劜o procesu informačn�a komunikačn�technologie (d疝e jen ICT). ICT by opravdu mohly b©t jedn匇 z prostředků ke zlepšen�kvality a efektivity vzděl疱ac劜o procesu, ale to jen za předpokladu, že se n疥 podař�definovat a využ咜 všech pozitiv, kter�n疥 nab坥ej�a současně v maxim疝n�mře eliminovat negativa, kter�se při pr當i s nimi mohou vyskytnout. C匀em disertačn�pr當e je přispět k řešen tohoto nelehk馼o 伀olu. V teoretick�č疽ti se pr當e zab©v�determinantami ovlivňuj兤匇i implementaci ICT do vzděl疱疣�na 侔ovni II. stupně z疚ladn�školy, jde zejm駭a o st疸n�informačn politiku ve vzděl疱疣� začleněn�ICT do kurikul疵n兤h dokumentů, postoj škol k poč咜ačov©m technologi匇, 侔oveň vybavenosti škol poč咜ačov©mi technologiemi, digit疝n�gramotnost učitelů, dostupnost kvalitn劜o v©ukov馼o software a dalš兤h podpůrn©ch materi疝ů. C匀em našeho zkoum疣�byl historick© v©voj i současn© stav. Teoretick�č疽t je doplněna empirick©m šetřen匇, kter�se uskutečnilo na čtyřech z疚ladn兤h škol當h. Z geografick馼o hlediska tvoř�školy mikroregion v r疥ci okresu Kutn�Hora, Středočesk© kraj. Dotazn勛ov�šetřen�zkoumalo n痙ory akt駻ů z疚ladn�školy (ředitele, ž疚ů 8. ročn勛ů a někter©ch jejich učitelů) na negativa a pozitiva využ咩疣�ICT ve...
Instituce pro trávení volného času mládeže
Černá, Markéta ; Polišenský, Miroslav (vedoucí práce) ; Lörinczová, Enikö (oponent)
Bakalářská práce pojednává o problematice volného času dětí a mládeže. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a analytickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisejí s tématem. Zabývá se volným časem a jeho funkcemi, výchovou, nežádoucím působením a pedagogikou volného času. Zmiňuje účastníky, volnočasové aktivity a instituce. Následně způsoby financování, možnosti dotací a legislativní normy. Informace byly získány studiem odborné literatury. Analytická část je zaměřena na konkrétní instituci. Cílem práce je ověřit hypotézu, zda organizace plní své poslání. Analýza je zaměřena na základní uměleckou školu v Řevnicích, která je analyzována z pohledu charakteristiky, personálu, vybavení, řádu a pravidel školy a financování. Je zde uveden výčet aktivit, které instituce nabízí. Informace byly čerpány z výročních zpráv, webových stránek a z rozhovorů s personálem. V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky.
Petunia hybrida - porovnání růstu standardních a geneticky kompaktních odrůd v průběhu pěstování květinové sadby
Černá, Markéta
Cílem této práce bylo porovnat dynamiku růstu standardních a geneticky kompaktních odrůd petúnií. Pokus probíhal ve spolupráci s firmou Černý Jaroměř. V první části byl představen tento rostlinný rod z hlediska původu a morfologie, a zahradnického členění. Dále byl detailně popsán postup při produkci květinové sadby včetně chorob a škůdců. Poté následovala kapitola věnující se šlechtění petúnií vedoucímu ke kompaktnímu vzrůstu a chemickým a nechemickým způsobům, díky kterým může pěstitel udržet kompaktní habitus při produkci květinové sadby i u standardních odrůd petúnií. V poslední části literárního přehledu jsou představeny skupiny geneticky kompaktních odrůd, které byly dosud uvedeny na trh. Závěrem autorka provedla ekonomické porovnání geneticky kompaktních a standardních odrůd. Osivo geneticky kompaktních odrůd je sice dražší, ale pěstitel ušetří za nákup morforegulátorů a jejich aplikaci. V praktické části bylo porovnáno 28 odrůd petúnií, 10 standardních a 18 geneticky kompaktních na základě 8 znaků klasifikátoru -- výška rostlin, průměr (šířka), ranost, celková vitalita, počet pravých listů, počet výhonů, počet květů a kompaktnost. Bylo testováno, zda v optimálním termínu pro prodej a dva týdny po něm jsou geneticky kompaktní odrůdy nižší než odrůdy standardní a zda stále dosahují kvality umožňující jejich prodej.
Rizikový a rozvojový kapitál
Černá, Markéta ; Doláková, Helena (vedoucí práce) ; Syrochmanová, Hana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou private equity modelu se zaměřením na možnosti jeho využití jako zdroje financování. První část obsahuje vymezení důležitých aspektů souvisejících s oblastí private equity. Druhou část tvoří případová studie, která se zabývá efekty, které vyvolá investice společností investujících soukromý kapitál do konkrétního podniku. Z různých hledisek je analyzován vstup private equity skupiny Penta do společnosti AERO Vodochody.
Finanční analýza společnosti Unilever ČR, spol. s r.o.
Černá, Markéta ; Sotonová, Hana (vedoucí práce) ; Kala, Karel (oponent)
Finanční analýza posuzuje finanční zdraví společnosti v rámci přijatých strategií v letech 2003-2007. Opírá se o standartizované metody analýzy a jejich následnou aplikaci v praktické části.

Viz též: podobná jména autorů
6 ČERNÁ, Marie
24 ČERNÁ, Michaela
1 ČERNÁ, Miroslava
11 ČERNÁ, Monika
1 Černá, M.
2 Černá, Magdaléna
4 Černá, Marcela
6 Černá, Marie
2 Černá, Marta
27 Černá, Martina
27 Černá, Martina
24 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
2 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
1 Černá, Miroslava
11 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.