Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 313 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
O slovníkových transmisích
Černá, Alena M.
Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599) je oprávněně považován za zakladatele českého slovníkářství, na jehož práci navázaly další generace a jehož čeština se stala vzorem pro období národního obrození. Příspěvek je věnován několika metaforickým lexikálním jednotkám, které poprvé Veleslavín užil ve svých slovnících (zejména ve slovníku Nomenclator quadrilinguis z roku 1598) – vlčkové = vítr, koťata = jehnědy, vinný molek = opilec, pekařova duše = póry ve skývě chleba. Tyto metafory, které v humanistickém jazyce bez pochyby existovaly, byly převzaty do novějších lexikálních děl (od V. J. Rosy až k Příručnímu slovníku jazyka českého), tento fakt přispívá k poznání lexikografické metody minulých období. Zároveň vyvstává otázka, zda tyto metafory skutečně přetrvávaly v živé češtině, nebo zda se pouze vyskytují v daných slovnících jako odraz lexikografické práce vlivného humanistického učence. Při analýze popisujeme rovněž změny, které zasáhly formu a význam metafor, případně i nové lexikální jednotky, které tyto metafory nahradily či doplnily.
Návrh variantního financování rekonstrukce náměstí v Třebíči
Hykolli, Nikolas ; Černá, Marie (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem možného způsobu financování rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči a výběrem optimální varianty. V teoretické části jsou shrnuty všechny důležité pojmy, které souvisí s tématem diplomové práce. Jedná se o veřejnou správu v České republice, centrální a místní rozpočtové soustavy, výběrová řízení a zdroje financování. V praktické části jsou nalezeny způsoby financování městské investice a to, jak vlastní, tak cizí. Mezi které lze zařadit úvěry a dotační tituly.
Scénické umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy
Pecková Černá, Martina ; ŠTILEC, Jiří (vedoucí práce) ; HYVNAR, Jan (oponent)
Disertační práce Scénická umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy se zaměřuje na vztah státní správy k oboru scénických umění v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a Německu. Její součástí je přehled základních dokumentů státní kulturní politiky v zemích střední Evropy, zasazení pojmu scénických umění do konceptu kulturních a kreativních průmyslů a ekonomické klasifikace a analýza statistické evidence divadla, hudba a tance ve vybraných zemích. Práce se dále soustředí na resort kultury z pohledu státní správy, strukturu státních orgánů odpovědných za řízení kultury jako celku a jimi zřizovaných státních institucí odpovědných za oblast scénických umění. Součástí je rozbor dotačních nástrojů na podporu umělecké tvorby v oblasti scénických umění.
Naivní a instruovaný popis hlasu
Průchová, Tereza ; Skarnitzl, Radek (vedoucí práce) ; Černá, Martina (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou popisu lidského hlasu z pohledu forenzní fonetiky. V úvodu teoretické části je nejprve stručně zmíněno několik významných případů z historie tohoto oboru a nastíněn přístup soudců k hlasu jakožto důkaznímu materiálu. Dále jsou zde krátce představeny hlavní úlohy forenzní fonetiky, zbytek teoretické části je pak věnován shrnutí dosavadních poznatků z oblasti audiovizuální percepce a srovnání popisu hlasu a popisu tváře, včetně představení několika konkrétních systematických přístupů k získání těchto popisů, a to jak pro odborné účely, tak pro potřeby vyšetřovatelů v praxi. Cílem praktické části je pak porovnat úvodní neinstruovaný, naivní popis hlasu vybraných mluvčích, získaný od respondentek při simulovaném policejním výslechu, s následným instruovaným systematickým popisem dle výslechového protokolu. Ten využívá laické formulace jednotlivých otázek místo původní odborné fonetické terminologie a názorné zvukové ukázky, aby tak usnadnil respondentkám pochopení protokolu a umožnil jim detailnější popis slyšeného hlasu. První část analýzy výsledků je věnována primárně naivní výpovědi respondentek, a to z hlediska množství zmíněných informací, času stráveného tímto popisem a zachycení všeobecných trendů v popisování hlasu jako je první zmíněná informace a nejčastěji...
Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty
Černá, Monika ; Baštecká, Bohumila (vedoucí práce) ; Martinek, Michael (oponent) ; Keřkovský, Pavel (oponent)
Předložená diplomová práce s názvem Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty má za cíl zjistit, jaké jsou možnosti pro podporu sebeúcty u mladistvých mužů ve VTOS. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje dvě kapitoly a zabývá se teoretickým rámcem daného tématu. První kapitola vymezuje pojem, porovnává různé definice a uvádí sebeúctu v souvislosti se spiritualitou. Zaměřuje se na mladistvé odsouzené a programy prevence ve věznicích. Druhá kapitola shrnuje možnosti a zdroje podpory sebeúcty. Zkoumá využití prvků sekundární prevence delikvence a pastorační péče, možnosti podpory sebeúcty mladistvých ve VTOS a úskalí práce s cílovou skupinou. Druhá část představuje kvalitativní výzkum, který jsem prováděla převážně ve věznicích během dvou let. Cílem výzkumných aktivit (skupinové a individuální rozhovory, analýza dokumentů) bylo zjistit, co sebeúctu odsouzených ohrožuje a reálné možnosti podpory. Výzkum shrnuje zjištění z analýzy dat a uvádí jejich význam pro třetí část práce. Třetí část tvoří návrh sebepoznávacího programu pro mladistvé delikventy. Nástrojem programu je sada pracovních listů. Ve struktuře a obsahu propojuji teoretické poznatky se zjištěními z terénu a zohledňuji připomínky odborníků a respondentů, kteří ověřovali na bázi dobrovolnosti nástroj v praxi.
Vkladové produkty bank a nebankovních spořitelních institucí
Ulman, Tomáš ; Černá, Martina (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnjších termínovaných vkladů pro firmu Hamé, s.r.o. z řad bank i nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání vybraných termínovaných vkladů je provedeno na základě metody ranking a poté i pomocí metody bodovací. Z výsledků analýzy a komparace je následně vybrána a doporučena managementu firmy nejvhodnější varianta termínovaných vkladů.
Vliv intonačního rozpětí na vnímání afektivní valence u dvou věkových skupin dětí
Hubertová, Andrea ; Volín, Jan (vedoucí práce) ; Černá, Martina (oponent)
Schopnost inference afektivních stavů je pro úspěch komunikační situace často klíčová. Řečové podněty posluchači užívané pro tento účel bývají shrnovány pod pojmem afektivní prozodie, jejímž nejčastěji zkoumaným akustickým korelátem je intonační rozpětí. Citlivost dítěte na prozodii je zdánlivě oslabena okolo pátého roku života. Počátek opětovné orientace na prozodi bývá datován okolo devátého roku, kdy ji začíná dítě užívat k určování afektivních stavu. Cílem této práce bylo pokusit se potvrdit tento vývojový rozdíl na dětských mluvčích češtiny a ověřit předpoklad, že afektivní valence často koresponduje s šířkou intonačního rozpětí (např. radost koreluje s širším rozpětím). Materiál k experimentu tvořilo 8 promluv 2 mluvčích - ženy a muže, jejichž intonační rozpětí bylo manipulováno - expandováno a komprimováno. Experiment byl proveden na 18 předškolních a 20 školních dětech. Respondenti v percepčním testu hodnotili dvojici mluvčích, přičemž rozpětí promluvy jednoho z nich bylo expandované a rozpětí druhého z nich komprimované. Úkolem dítěte bylo rozhodnout o tom, který z mluvčích "zní veseleji" a který "zní smutněji", a umístit oba na afektivní škálu: negativní - střed - pozitivní. Hlavní hypotézou výzkumu bylo kromě přítomnosti vývojového rozdílu mezi věkovými skupinami také to, že promluvy s...
Regulation of HLA class II genes expression
Zajacová, Marta ; Černá, Marie (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent) ; Slavčev, Antonij (oponent)
Geny HLA II. třídy jsou vysoce polymorfní, a to také v regulačních nekódujících genových oblastech. Polymorfismus v promotorové oblasti vytváří silný potenciál pro rozdílnou expresi jednotlivých alel. I když je známo, že množství molekul HLA II. třídy na povrchu buněk má významnou úlohu při utváření imunitní odpovědi, polymorfismus v expresi genů HLA třídy II dosud nebyl podrobně analyzován. Cílem této práce bylo zkoumat expresi mRNA a metylaci promotorové DNA u alel genů HLA II. třídy. Byly provedeny dvě studie, které se zabývaly různými aspekty regulace. V části A byla zkoumána metylace DNA u 10 alel promotoru DQA1 a její vliv na expresi mRNA tohoto genu. DNA metylace v plné krvi byla stanovena pomocí bisulfitového sekvenování a exprese mRNA byla měřena za použití RT-qPCR. I když byly pozorovány mezialelické rozdíly v celkové metylaci (nejvíce metylované alely byly DQA1*02:01 a *04:01), nebyla pozorována očekávaná negativní korelace mezi methylační hustotou DNA promotoru DQA1 a expresí alely. Mezialelické rozdíly v metylaci jednotlivých CpG pozic prokázány nebyly, ale domníváme se, že genetický polymorfismus v oblasti (zejména oblast upstream od pozice -400, která je téměř kompletně metylovaná ve všech alelách) může vést k různým interpretacím 5meCpG na stejné pozici v různých alelických kontextech. V...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 313 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 ČERNÁ, Marie
24 ČERNÁ, Michaela
1 ČERNÁ, Miroslava
11 ČERNÁ, Monika
2 Černá, Magdaléna
4 Černá, Marcela
6 Černá, Marie
12 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
27 Černá, Martina
27 Černá, Martina
24 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
2 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
1 Černá, Miroslava
11 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.