Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty
Černá, Monika ; Baštecká, Bohumila (vedoucí práce) ; Martinek, Michael (oponent) ; Keřkovský, Pavel (oponent)
Předložená diplomová práce s názvem Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody a podpora sebeúcty má za cíl zjistit, jaké jsou možnosti pro podporu sebeúcty u mladistvých mužů ve VTOS. Práce je rozdělena na tři části. První část obsahuje dvě kapitoly a zabývá se teoretickým rámcem daného tématu. První kapitola vymezuje pojem, porovnává různé definice a uvádí sebeúctu v souvislosti se spiritualitou. Zaměřuje se na mladistvé odsouzené a programy prevence ve věznicích. Druhá kapitola shrnuje možnosti a zdroje podpory sebeúcty. Zkoumá využití prvků sekundární prevence delikvence a pastorační péče, možnosti podpory sebeúcty mladistvých ve VTOS a úskalí práce s cílovou skupinou. Druhá část představuje kvalitativní výzkum, který jsem prováděla převážně ve věznicích během dvou let. Cílem výzkumných aktivit (skupinové a individuální rozhovory, analýza dokumentů) bylo zjistit, co sebeúctu odsouzených ohrožuje a reálné možnosti podpory. Výzkum shrnuje zjištění z analýzy dat a uvádí jejich význam pro třetí část práce. Třetí část tvoří návrh sebepoznávacího programu pro mladistvé delikventy. Nástrojem programu je sada pracovních listů. Ve struktuře a obsahu propojuji teoretické poznatky se zjištěními z terénu a zohledňuji připomínky odborníků a respondentů, kteří ověřovali na bázi dobrovolnosti nástroj v praxi.
Průřezové téma Multikulturní výchova v hodinách anglického jazyka
Hessová, Lenka ; Betáková, Lucie (vedoucí práce) ; Hanušová, Světlana (oponent) ; Černá, Monika (oponent)
Abstrakt Naše práce reaguje na potřeby změn plynoucích ze stále probíhajících reformních snah v českém školství, konkrétně na povinnou implementaci průřezového tématu Multikulturní výchova napříč všemi předměty. Vzhledem k tomu, že autorka této práce působí na Katedře anglistiky PF JU v ČB a vyučuje praktický jazyk, vede metodické semináře a průběžnou pedagogickou praxi, zaměřujeme se konkrétně na implementaci MKV do hodin anglického jazyka na základní škole. Naši studenti, budoucí absolventi oboru Učitelství anglického jazyka pro druhý stupeň základních škol, budou totiž potřebovat zejména zkušenosti se zapojováním MKV do hodin anglického jazyka právě na druhém stupni ZŠ. Nutnost zapojení MKV do výuky je dokumenty závaznými pro české školství přímo nařizována, a široká veřejnost má ke všem těmto dokumentům přístup na webových stránkách MŠMT. Neustále je zdůrazňováno plnění konkrétních cílů MKV, naši absolventi však tápou při konkrétním uchopení abstraktního pojmu Multikulturní výchova. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli představit v naší práci potřebnou teorii stojící za průřezovým tématem MKV a následně na této teorii vystavět modul semináře (kurz KAJ/MVA). Zmíněný modul našim studentům poskytne dostatek teoretických informací o MKV, poskytne jim také dostatek praktických ukázek implementace MKV do hodin...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou nádorová triplicita s metastázami do mozku
Černá, Monika ; Nováková, Tereza (vedoucí práce) ; Dušánek, Tomáš (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou nádorová triplicita s metastázami do mozku. Cíle: Cílem této bakalářské práce je získání teoretických poznatků o nádorové triplicitě s metastázami do mozku a vypracování kazuistiky pacienta s nádorovou triplicitou s metastázemi do mozku, levostrannou parézou a poškozením mozečku. Souhrn: Bakalářská práce se skládá z obecné a speciální části. Obecnou část tvoří anatomické informace o CNS, dále charakteristika diagnózy a popis vzniku, symptomatologie, vyšetření a léčby daného onemocnění. Speciální část je tvořena kazuistikou pacienta s nádorovou triplicitou s metastázami do mozku a následnou CMP a poškozením mozečku, která se skládá z anamnézy, vstupního/výstupního kineziologického rozboru, krátkodobého a dlouhodobého plánu, terapií a zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova:Nádorová triplicita, metastáza, fyzioterapie, kazuistika, CMP, mozeček
Posouzení zdrojů environmentálního rizika v průmyslovém podniku
Černá, Monika ; Kotek, Luboš (oponent) ; Krbalová, Maria (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na posuzování zdrojů enviromentálního rizika v oblasti bezpečnosti ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc. První část diplomové práce je teoretická, a slouží jako vstup do problematiky prevence závažných havárií, identifikace a hodnocení rizik. V další části jsou zhodnoceny všechny chemické látky skladované v tomto mezinárodním průmyslovém podniku, identifikovány látky nejnebezpečnější pro životní prostředí, a navržena jistá opatření k předcházení závažným haváriím v souladu s platnou legislativou a doporučenými metodami Ministerstva životního prostředí.
Vliv předchozího zmražení kadáverů na následnou kolonizaci mouchami čeledi Calliphoridae
Černá, Monika ; Barták, Miroslav (vedoucí práce) ; Olekšáková, Tereza (oponent)
Cílem této práce je shromáždit údaje o vlivu předchozího zmražení kadáveru na jeho následnou kolonizaci hmyzem při volné expozici. Nedílnou součástí práce bude experimentálně vyzkoušet, zda je hmyz, zejména dvoukřídlí, schopný klást vajíčka na substráty, které byly pozměněny mrazem. Hypotéza: Předchozí zmražení kadáverů zpomaluje následnou kolonizaci mouchami čeledi Calliphoridae.
Stanovení perioperačních prognostických faktorů karcinomu mléčné žlázy
Černá, Monika ; Třeška, Vladislav (vedoucí práce) ; Gaťek, Jiří (oponent) ; Šiller, Jiří (oponent) ; Jandík, Pavel (oponent)
Úvod: Karcinom prsu zůstává stále nejčastějším maligním onemocněním žen s pomalu narůstající incidencí. Díky moderním diagnostickým metodám, mammárnímu screeningu, komplexní a cílené onkologické léčbě se v posledních 10 letech podařilo výrazně snížit mortalitu. Moderní diagnostické možnosti dovolují nejen časnou diagnostiku primární nádorové léze, přesné určení její biologické povahy před zahájením léčby, ale taktéž dovolují časnou diagnostiku lokálních i regionálních recidiv včetně diagnostiky metastatických ložisek ve vzdálených orgánech. Kromě klinického vyšetření, konvenčních i doplňkových zobrazovacích vyšetření a vyšetření nádorových markerů bylo naším cílem stanovit význam a využití růstových faktorů ve vztahu k celkové prognóze. Fyziologicky se uplatňují již v době ontogenetické v řízení buněčného růstu, proliferačních, diferenciačních a apoptotických procesů. Je známé, že svou roli hrají i v procesech nádorového bujení, jenž je charakteristické autonomním chováním, zvýšenou proliferační aktivitou, odlišnou diferenciační aktivitou a sníženou apoptózou. Růstové faktory se v nádorovém procesu uplatňují jako autoregulační faktory i svým parakrinním působením prostřednictvím více či méně specifických receptorů. Cíl práce: Naším cílem bylo stanovit takové růstové faktory, které by byly využitelné v...
Severní Korea na přelomu 2. tisíciletí - její role na mezinárodním poli
Černá, Monika ; Ferklová, Blanka (oponent) ; Barša, Pavel (vedoucí práce)
Korejská lidově demokratická republika (KLDR) je velmi zvláštní a uzavřenou zemí, která v mnoha ohledech zůstává utajena okolnímu světu. V této diplomové práci přibližuji situaci KLDR v období přelomu 2. tisíciletí na pozadí historicko-politického vývoje Korejského poloostrova. Současné postavení KLDR na mezinárodním poli pak demonstruji především na otázce jaderného programu této země a jeho řešení s klíčovými partnery. Nedílnou a nutnou součástí k pochopení současnosti je i minulost. Proto přibližuji základní historický a kulturní vliv na vývoj Korejského poloostrova, dále historický vývoj v Korejské republice ve vztahu ke KLDR a především historický vývoj v KLDR po jejím vzniku v roce 1948, který poskytl nezpochybnitelný základ pro současnou situaci. Kromě mezinárodního postavení KLDR se dále zabývám i vnitropolitickou situací, a to jak v oblasti ekonomické, tak i oblasti politické a lidských práv, protože má zřetelný dopad i na mezinárodní postavení KLDR (např. problematika uprchlíků).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 ČERNÁ, Marie
24 ČERNÁ, Michaela
1 ČERNÁ, Miroslava
1 Černá, M.
2 Černá, Magdaléna
4 Černá, Marcela
6 Černá, Marie
12 Černá, Markéta
2 Černá, Marta
27 Černá, Martina
27 Černá, Martina
24 Černá, Michaela
1 Černá, Michaela Bc.
2 Černá, Michaela,
2 Černá, Michala
6 Černá, Milena
1 Černá, Miluše
1 Černá, Miroslava
11 Černá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.