Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regulační systém pro klimatické zkušební komory
Burian, Jan ; Palíšek,, Libor (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Práce obsahuje 5 hlavních částí. První se věnuje obecnému popisu a vlastnostem klimatických komor, jejich jednotlivým částem a jak tyto části fungují. Druhá část se detailně věnuje komoře Angelantoni CH 340. Detailně je zde popsáno, jak komora funguje a popis této komory je až do jednotlivých součástí. Třetí část se věnuje projektu rekonstrukce komory, jaké jsou možnosti rekonstrukce a jakou metodou se komora rekonstruovala. Čtvrtá část popisuje hardware, který se musel zvolit a vyměnit a které části komory se musely upravit. V poslední části je popis programu, který komoru po rekonstrukci ovládá.
Point-on-Wave Controller PWC600 a jeho možnosti při chránění rozvodny VN
Šikula, Jiří ; Melnyk, Oleksiy (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Mechanický a elektrický stres snižuje životnost snad všech zařízení. Životnost některých zařízení je ovlivněna těmito stresovými faktory více, jiných méně. U produktů týkajících se vysokého napětí, nejde jen o životnost či cenu, ale hlavně bezpečnost, která by měla stát na prvním místě. Tato práce se zabývá chráněním prvků vysokonapěťových rozváděčů. Konkrétně se jedná o chránění pomocí Point-on-Wave Controlleru PWC600, který se snaží minimalizovat stres při připojování a odpojování zátěží či generátorů.
Optimalizace projekční činnosti v softwaru EPLAN ELECTRIC P8
Obšil, Martin ; Bastl, Jiří (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá optimalizací projekční činnosti v softwaru EPLAN Electric P8. Nejprve je provedeno seznámení se softwarem EPLAN, jsou přiblíženy jednotlivé základní funkce programu a vysvětlena metodika práce v softwarovém prostředí. Následuje provedení analýzy stavu převzaté elektrotechnické dokumentace kotoučové pily TAC 75 vyráběné společností Exactcut s. r. o., a způsob projekční činnosti. Práce je dále zaměřena na jednotlivé problémy, které tvoří bariéru mezi průměrnou a vysoce kvalitní úrovní projektování i možností využívat dostupné funkce zakoupeného softwaru. Poté jsou představeny jednotlivé optimalizační kroky a dílčí způsoby popisující, jakou metodou je dosaženo stanovených cílů. Část diplomové práce je věnována nalezení řešení k propojení dvou inženýrských odvětví, jimiž jsou elektrická a fluidní technologie a v závěru jsou odhaleny rozšiřující moduly softwaru, pomocí kterých může být dosaženo další úrovně profesionální projekční činnosti.
Měření vlivu bezdrátových technologií na TEM
Prokop, Martin ; Čudek, Pavel (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce je prozkoumat dostupné bezdrátové technologie (pro přenos dat) porovnat jejich parametry (nosná frekvence, typ modulace a kódování, rychlost přenosu, spotřeba/výkon, …), popsat teorii transmisních EM, odvodit z teorie moduly nebo místa TEMu nejvíce citlivá na RF rušení a prozkoumat vliv bezdrátových technologií na aplikovatelné normy (pro udělení CE) a dále navrhnout, provést a vyhodnotit měření vlivu vybraných technologií na hlavní parametry TEMu.
Vývoj automatického analyzátoru vzorků uhlíku a síry ACS 820
Jaroš, Tomáš ; Sloboda, Martin (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem elektrotechnického zapojení automatického analyzátoru uhlíku a síry ACS 820. Detailn rozebírá jednotlivé funk ní ásti za ízení. Dále se práce zabývá výb rem vhodných komponent pro ovládání za ízení. V neposlední ad se zabývá návrhem bezpe nostních obvod , které zajistí bezpe né užívání za ízení. Sou ástí práce je realizace elektrotechnického návrhu zapojení jednotlivých komponent a provedení návrhu výstavby elektrického rozvad e.
Využitelnost OEE ve výrobním Automotive závodě
Poledník, Tomáš ; Steiner, Patrik (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací komplexního řešení pro sběr výrobních ukazatelů v sektoru komerčních vozidel nazývaného Automotive. Návrh je proveden formou analýzy stavu a určení úzkých míst sběru dat pro stanovení využitelnosti OEE (Overall Equipment Effectivenes). Dále práce popisuje obecnou teorii o vyhodnocování efektivity, dostupnosti a FPY (First Pass Yield). Realizace a vizualizace několika variant výrobních zařízení pro sběr surových dat z výrobních linek ve výrobní firmě IMI International CZ s.r.o. – předního výrobce pneumatických komponent do automobilního a automatizačního průmyslu.
Převod standardu IEC 61850 na komunikační protokol ModBus
Šikula, Jiří ; ABB, Oleksiy Melnyk, (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá popisem komunikačního protokolu ModBus používaného v dřívějších i nynějších rozvodnách vysokého napětí. Dále popisem IEC 61850, který standardizovala komunikační protokol pro většinu výrobců rozvodných zařízení, typu ABB, Siemens a jiné. Dále je uveden popis řídicího systému COM600, který umí převádět mezi různými protokoly. Následně má proběhnout vývoj zařízení, které umožní převádět mezi těmito protokoly.
Stanovení kalibračních lhůt přístrojů
Henek, Tomáš ; Polsterová, Helena (oponent) ; Jandová, Kristýna (vedoucí práce)
Tato práce stručně a obecně popisuje funkci a strukturu metrologie a vymezuje metody určování kalibračních intervalů. Dále popisuje konkrétní kalibrační laboratoř firmy Honeywell a vytyčuje způsoby a postupy pro použití metody pro určení kalibračních intervalů.
Modulární elektroinstalace a řídicí systém malého užitkového vozidla
Horníček, Evžen ; Špinka, Jiří (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá elektrickou instalací malého užitkového vozidla ZEBRA. Detailně rozebírá jednotlivé funkční skupiny elektroinstalace včetně jejich zapojení. Po prozkoumání současného stavu bude navržena modernizace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti vozidla na trhu. Návrh modernizace bude obsahovat blokový popis nového řešení funkčních skupin elektroinstalace včetně fyzické implementace a sledování provozních stavů vozidla.
Komparace elektrických vlastností alternativních elektroizolačních kapalin a minerálních olejů
Jurčák, Tomáš ; Polsterová, Helena (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje elektroizolačním kapalinám v elektrotechnickém průmyslu. Je zde uvedeno rozdělení kapalin podle normy, rozdělení olejů, stav současného výzkumu alternativních elektroizolačních kapalin a popis vybraných vlastností dielektrik. Dále byla v práci provedena měření vybraných elektrických vlastností vzorků a jejich vyhodnocení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.