Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Entente Cordiale: vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě, 1898-1904.
Hennlichová, Marcela ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent) ; Novotný, Lukáš (oponent)
Vzájemné britsko-francouzské vztahy byly na přelomu 19. a 20. století velmi komplikované. V průběhu Fašodské krize roku 1898 stanuly obě velmoci na prahu války, jíž se nakonec podařilo vyhnout jen díky včasnému ústupu francouzského ministra zahraničí Delcassého. S nástupem nového francouzského velvyslance v Londýně Paula Cambona začala v britsko-francouzských vztazích nová éra, která nakonec vyústila o šest let později v podpis Entente Cordiale. Právě analýza britsko- francouzských vztahů v letech 1898 až 1904 a jejich vyústění v Entente Cordiale je předmětem předkládané diplomové práce, která se snaží zjistit, jaké faktory umožnily vzájemné britsko-francouzské sblížení. Podpis Entente Cordiale 8. dubna 1904 ukončil francouzskou politiku stálých obtíží v Egyptě, urovnal vzájemné britsko-francouzské rozpory v mimoevropských oblastech a strhl bariéru, která bránila britsko-francouzské spolupráci, čímž byla započata cesta k formování mocenských bloků, které se roku 1914 střetly ve světové válce.
Argentinská imigrační politika, 1852-1914
Švepeš, Václav ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent) ; Novotný, Lukáš (oponent)
Disertační práce se zabývá argentinskou imigrační politikou v letech 1852-1914. Byla zaměřena na vlastní proces imigrace, postoj argentinských politických klik a obyvatelstva, imigrační menšiny, vliv imigrace na vývoj Argentiny v daném období, životní podmínky imigrantů a proces jejich aklimatizace. Práce byla pro lepší orientaci rozdělena do dvou částí, na které navazují jednotlivé kapitoly. Za pomoci vydaných a nevydaných pramenů, odborné literatury a článků, dobových publikací a dalších dostupných zdrojů se potvrdila důležitost zejména evropské imigrace na ekonomický vývoj země, její modernizaci, demografický a kulturní vývoj. Přestože byla imigrace spojena také s negativními aspekty, jakými byla faktická likvidace původního obyvatelstva, sociální nerovnost či velký vliv evropských společností na domácí hospodářství, Argentina se díky nárůstu obyvatelstva, zapojení imigrantů do primárního a sekundárního hospodářského sektoru a politické konsolidaci stala jednou z nejrychleji rostoucích světových ekonomik.
Obraz Československa v Chile po převratu roku 1973 a československá propaganda proti chilskému vojenskému režimu
Hartman, Matouš ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
Následující diplomová práce se věnuje problematice ideologického konfliktu mezi Východním blokem a chilskou vojenskou juntou. Autor textu zkoumá mediální obraz Československa v Chile a analyzuje mediální propagandu v ČSSR vedenou proti chilské vojenské vládě. Mediální kvalitativní analýza doplňují vzpomínky čtyř Čechů, kteří prožili kritické roky chilských dějin přímo v jihoamerickém státě. Autor se soustředí na roky 1973 a 1988 a 1989. První je začátkem chilské diktatury, tedy obdobím největšího šoku. Roky 1988 a 1989 pak vymezují konec nedemokratických režimů v Chile, respektive Československu. Pro mediální analýzu byly vybrány nejvýznamnější deníky v obou státech. V Chile se jedná o El Mercurio a La Segunda, v Československu Rudé právo a Mladou frontu. Mediální analýzu doplňují rozhovory s Milanem Syručkem, vedoucím zahraniční rubriky Mladé fronty k roku 1973, a Bohuslavem Borovičkou, zahraničním zpravodajem Rudého práva v Havaně, který se roku 1988 dostal do Chile u příležitosti referenda o budoucnosti vojenského režimu. Práce nabízí teoretickou část, v níž autor shrnuje moderní dějiny Chile a problematiku ideologií v jihoamerickém státě. Na jedné straně tu stál konzervativní antikomunismus, jehož kořeny sahají k začátku dvacátého století, na druhé straně pak allendovská vize socialismu,...
Kubánské zahraniční mise v Africe v 60. letech 20. století a Československo
Kotrman, Václav ; Soukup, Jaromír (vedoucí práce) ; Barteček, Ivo (oponent) ; Opatrný, Josef (oponent)
1 Abstrakt Od poloviny padesátých let 20. století vedla skupina v čele s Fidelem Castrem boj za svržení prezidenta Fulgencia Batisty. Poté, co se jim to na Nový rok 1959 povedlo, změnila nová, revoluční kubánská vláda strategii ve všech oblastech řízení státu. Jedním z nejviditelnějších okruhů byla změna zahraniční politiky. Kuba začala vystupovat nejen suverénně vůči okolním zemím, což vedlo k roztržce se Spojenými státy, ale snažila se aktivně vyvážet svůj model revoluce. Hlavními iniciátory v této oblasti byli Ernesto "Che" Guevara a Fidel Castro. První oblastí, kam se Havana snažila exportovat revoluci, byla blízká Latinská Amerika. Všechny pokusy tam ale počátkem šedesátých let selhaly. Ve stejné době probíhaly dekolonizační procesy napříč africkým kontinentem, kam už v polovině roku 1959 odjel na rozsáhlou cestu Guevara. V Egyptě navázal první kontakty s tamními revolučními lídry a následně informoval Havanu o situaci. Kubáncům byl blízký socialistický charakter řady revolučních hnutí, proto vztah s nimi rozšiřovala. První pomoc do Afriky vyslala Kuba už na konci roku 1961, konkrétně do Alžírska, které bojovalo za nezávislost na Francii už od roku 1954. Alžírsko se prohlubováním vzájemných vztahů stalo vstupní branou Kubánců do Afriky. Jejich další mise následovaly do řady dalších afrických zemí, z...
The Impact of the Peace Corps on Colombia's Development Between 1964-1981
Mizzau, Carla ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
Cílem této práce je popsat působení dobrovolných Mírových sborů v Kolumbii v první fázi jejich činnosti. V úvodní kapitole nastiňujeme širší kontext vzájemných vztahů Kolumbie a Spojených států v 19. a 20. století. V druhé kapitole rozebíráme státní politiku USA v kontextu studené války s hlavním důrazem na vliv a výsledky Aliance pro pokrok (Alliance for progress) v Latinské Americe. V třetí kapitole se věnujeme výhradně Mírovým sborům jakožto napůl nezávislé federální agentuře, vázané na úřad prezidenta Spojených států: jak vznikly, jak začaly fungovat, jak se rozvíjely a jaké byly jejich hlavní programy ve světě. Čtvrtá kapitola podrobněji popisuje specifické oblasti činnosti Mírových sborů v Kolumbii, jejich cíle a pozitivní i negativní dopady. Na závěr doplňujeme důvody, jež vedly roku 1981 na kolumbijském území k ukončení tohoto programu spolupráce, analyzuje ohlas programu v Kolumbii a návrat k přerušené spolupráci roku 2010. Klíčová slova: Mírové sbory - Spojené státy - Kolumbie - rozvoj - studená válka
Indiáni Otavalo, obraz indiánske kultury v kontextu rozvoje turistického ruchu
Pikousová, Jana ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent)
Práce se zabývá životem a tradicemi ekvádorských Indiánů Otavalo, a především se zaměřuje na vysvětlení toho, zda a jak je pro ně důležité uspět v moderním světě. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak Indiáni Otavalo sami sebe prezentují v kontextu rozvoje cestovního ruchu v Ekvádoru i ve světě, jaké prostředky k tomu používají, například na sociálních sítích a jakým způsobem se snaží pozvat turisty do oblasti Otavala. Pro zodpovězení výzkumné otázky jsou použity především zahraniční literatura v angličtině a španělštině, dále internetové zdroje a sociální sítě. Z uvedených zdrojů vyplynulo, že pro Indiány Otavalo je velmi důležité uspět v moderním světě při zachování základních tradic a zvyklostí, které si po staletí nesou. Jsou velmi schopní prodejci a výrobci textilu. Indiáni cestují a prodávají své výrobky po celém světě. Město Otavalo je v současné době moderním městem, které turisté nemohou při návštěvě Ekvádoru vynechat. Například tržiště, na kterém Indiáni prodávali své výrobky již před příchodem Inků, bylo zmodernizováno tak, aby vyhovovalo moderním podmínkám. Je pro ně zásadní dodržování původních tradic a zvyků, které se ale často prolínají s nově přejatými moderními vymoženostmi techniky. I díky tomu, že Otavalové byli schopni přežít nadvládu Inků a posléze Španělů, naučili se, jak se...
Alois Richard Nykl a jeho pohled na Mexiko
Novotná, Zuzana ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Buben, Radek (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozborem nevydaného cestopisného díla z prostředí Mexika českého cestovatele, novináře, orientalisty a polyglota Aloise Richarda Nykla. Kritika pramene je provedena tak, aby co nejvíce odhalila osobnost Aloise Richarda Nykla, který je v současném českém prostředí málo známým vědcem. Autorka se zaměřuje na jeho úsudky týkající se mexického indiánského obyvatelstva v porevoluční době 20. let 20. století. Na základě Nyklových výroků se práce snaží poskytnout komplexní pohled na měnící se společenskou pozici Indiánů v rámci nové politické koncepce mexického státu. Práce mimo jiné ukazuje na Nyklův zájem o antropologii a archeologii v již bez tak širokém okruhu jeho zájmů a vědomostí. Především vyzdvihuje to, že věnoval významnou část svého času studiu informací z více oborů o Mexiku, i přestože byl specialistou na andaluské a srovnávací literatury.
Contemporary Return Migration from Latin America to the Canary Islands
Vltavská, Sylva ; Křížová, Markéta (vedoucí práce) ; Opatrný, Josef (oponent)
Cíle této prá e je představit té a ka árské ree igra e z Ve ezuely od roku 94 do roku . Výzku vy hází z rozhovorů s avrá e ý i e igra ty z ostrova la V úvodu jsou uvede y zdroje a seku dár í literatura, z i hž autorka předklá prá e. Rov ěž popisuje etodologii použitou při výzku u a la Go eře a představuje i for átory. Třetí kapitola se za ývá historií Ka árský h ostrovů sa ot ý h a vývoje igrač ího Čtvrtá kapitola popisuje ko krét í případ ostrova la Go era, taj ou e igra i ve čtyři átý h lete h a důvody, které později u ož ily asovou e igra i ve druhé polovi ě . století. i e igra tu předtí , ež opustil ostrov la Go era a představuje politi kou a eko o i kou situa i jako ejdůležitější faktory vedou í k Šestá kapitola a alyzuje e igrač í pro es, akultura i a život e igra tů ve Ve ezuele. Je rozděle a a podkapitoly za ěře é eje a rozdíly ezi a arios a Ve ezuela y, ale také a rozdíly v igra i užů a že . Sed á kapitola se vě uje ree igrač í u pro esu. Představuje ve ezuelskou krizi a asovou ree igra i jako její důsledek. Zvlášt í pozor ost je vě o ostrovy Te erife a la Go era a opětov é u usazova í se a akultura i. Závěr shr uje dosaže é poz atky o této pro le ati e.
Asijská menšina v Peru
Kaňáková, Martina ; Opatrný, Josef (vedoucí práce) ; Binková, Simona (oponent)
Počátky asijské imigrace do Latinské Ameriky sahají do první poloviny 19. století a svým významem se řadí mezi nejvýraznější migrační procesy v latinskoamerických dějinách. Jedním z hlavních center asijské menšiny se stalo Peru, kam v průběhu druhé poloviny 19. století směřovala většina čínských a počátkem 20. století i japonských přistěhovalců. Diplomová práce si klade za cíl popsat historický vývoj asijské imigrace do Peru se zaměřením na japonskou imigraci v období let 1899 - 1945 a její proměny ze zdroje levné pracovní síly v silnou podnikatelskou elitu. V první části práce budou popsány jednotlivé faktory, které ovlivnily příliv japonských přistěhovalců do Peru. V druhé části budou na základě analýzy ekonomických, demografických a socioekonomických dat blíže popsány jednotlivé vývojové etapy japonského přistěhovalectví. V závěru práce bude stručně nastíněn vývoj japonské imigrace po roce 1945.
British radical reform movement in the period 1792-1795
Borodáčová, Jana ; Skřivan, Aleš (vedoucí práce) ; Novotný, Lukáš (oponent) ; Opatrný, Josef (oponent)
Dizertačná práca sa zameriava na vývoj anglického a škótskeho radikálneho reformného hnutia v 90. rokoch 18. storočia a analyzuje vzťah medzi britskou vládou a radikálnymi reformátormi, ktorí svojou kampaňou usilovali o zavedenie všeobecného volebného práva a ročného parlamentu. Práca tiež kladie dôraz na reakciu veľkej časti verejnosti a to hlavne majetnej, ktorá sa v strachu zo šírenie myšlienok Francúzskej revolúcie, rozhodla potlačiť aktivity reformátorov prostredníctvom tzv. loajalistického hnutia. Výsledkom obavy loajalistov z hrozby domáceho jakobinizmus, bola vlna perzekúcií, ktorá bola zakončená veľkými politickými procesmi v Škótsku a Anglicku, v rokoch 1793 a 1794. Práca sa tiež zameriava na otázku vplyvu Francúzskej revolúcie na aktivity reformátorov a vysvetľuje, do akej miery medzi radikálmi prevládali myšlienky republikanizmu a aký vplyv mala na ich činnosť domáca tradícia reformného hnutia a Slávna revolúcia. Okrem toho dizertačná práva analyzuje i samotné aktivity reformátorov, ktorí založili v priebehu roku 1792 množstvo nových spoločností, ktorých členská základňa pozostávala hlavne z pracujúcej triedy. Britský radikalizmus 90. rokov je preto považovaný za predchodcu neskoršieho chartistického hnutia.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.