Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hotel s wellness
Jagoš, Ondřej ; Tichomirov,, Vladimír (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je novostavba hotelu s wellness. Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Malenovice u Zlína, městě Zlín, ve Zlínském kraji. Jedná se o stavbu, která se skládá ze tří do sebe vložených obdélníků. Objekt je řešen jako částečně podsklepená, šesti podlažní železobetonová skeletová konstrukce, zastřešena plochými střechami. V prvním nadzemním podlaží je umístěna recepce, zázemí hotelu, restaurace s venkovním posezením a wellness zóna. Druhé a třetí nadzemní podlaží je určeno pro ubytování hostů formou dvoulůžkových pokojů a apartmánů. Čtvrté a páté nadzemní podlaží slouží pro ubytování hostů taktéž formou dvoulůžkových pokojů. Pokoje pro hosty a apartmány jsou situovány k severní a jižní straně. Tyto obytné prostory jsou z převážné části opatřeny balkóny, jdoucí až za roh objektu. V posledním šestém nadzemním podlaží se nachází vedení hotelu, zasedací místnost a bar s terasou. Hlavní vstup do objektu je umístěn na stranu severní. Součástí hotelu jsou i parkovací stání v exteriéru a přístupové komunikace. Exteriér i interiér hotelu je navržen v souladu s moderními designovými trendy. Řešení prostoru je funkční a dispozičně jednoduché. Dynamiku stavby podtrhuje návrh vnějších otvorů v odstínu černé a dvoubarevné fasády v kombinaci modré a šedé. Hotel je určen k poskytování pasivního i aktivního odpočinku s možností ubytování mladých párů, rodin s dětmi, seniorů, jednotlivců, ale i osob s omezenou schopností pohybu. Při jeho navrhování bylo myšleno zejména na jejich pohodlí. Proto jsou součástí objektu prostory pro trávení volného času. Komfort pro odpočinek v rámci objektu nabízí výše zmiňovaná wellness zóna, bar s přilehlou terasou a venkovní bazén. Založení objektu zajišťují železobetonové monolitické desky a patky, umístěné pod vnějšími i vnitřními železobetonovými monolitickými sloupy. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové sloupy čtvercového tvaru. Obvodový plášť i vnitřní zdivo hotelu je vystavěno z přesných tvárnic
Gelový infuzní clonový systém pro dodatečnou hydroizolaci různých druhů zdiva s využitím druhotných surovin
Melichar, Jindřich ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Dohnálek,, Pavel (oponent) ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Prakticky jakýkoliv stavební objekt v našem klimatickém pásu čelí v nějaké formě působení vlhkosti. Převážně starší a historické budovy jsou nejvíce postiženy negativním vlivem působení vody. Dříve docházelo k dodatečnému snižování vlhkosti pouze mechanicky, a to zarážením izolačních plechů nebo probouráváním a podřezáváním zdiva. Postupem času byly vyvinuty i chemické metody sanace vlhkého zdiva, které jsou v porovnání s mechanickými značně jednodušší stran aplikace a šetrnější ke statice ošetřovaných budov, což je činí ideálními pro ošetřování historických budov, anebo objektů, které by nesnesly výraznější narušení. Hlavním principem chemických metod sanace vlhkého zdiva je aplikace speciálního materiálu do linie vyvrtaných otvorů s danou roztečí. Následnou penetrací injektážního materiálu dochází k protnutí výseči jednotlivých vrtů, a tak k vytvoření tzv. injektážní clony, která zabraňuje vzlínání vlhkosti nad ni. Injektážní materiály mohou rovněž obsahovat podíl druhotných surovin, čímž dochází ke snížení vlivu dopadu výroby na životní prostředí. Efektivitu infuzních materiálů ve zdivu ovlivňuje celá řada faktorů, jako je teplota, vlhkost, či druh ošetřovaného materiálu. Důležitým faktorem je též zjištění efektivity sanačního materiálu, prokázáním jeho schopnosti penetrovat stavební materiál prostřednictvím identifikace jeho přítomnosti v něm.
Mechanická odolnost povlakových hydroizolací vůči poškození prvky konstrukční ochrany hydroizolace
Remeš, Josef ; Oláh,, Jozef (oponent) ; Novotný,, Marek (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Povlakové hydroizolace jsou v současné době nejčastěji používaným materiálem pro ochranu před působením vody. Najdeme je ve skladbách spodních staveb i střešních konstrukcí a jsou klíčovým prvkem hydroizolačního systému. Při navrhování je proto důležité volit materiály, prvky a doplňky systému tak, aby byla zajištěna jejich vzájemná kompatibilita, hydroizolační účinnost a spolehlivost. Za účelem ochrany hlavní hydroizolační vrstvy je proto skladba doplněna o prvky konstrukční ochrany, které mají zamezit mechanickému poškození povlakové hydroizolace. K mechanickému namáhání může dojít v řadě situací, které mohou způsobit vnější vlivy jako např. nevhodný způsob hutnění, ale zároveň i nevhodná volba materiálu pro konstrukční ochranu hydroizolace. V praxi lze pozorovat případy poruch hydroizolačních systémů, kdy prvky s vyšší mechanickou odolností jsou namáhány a působí na prvky s odolností nižší, které mohou nastat při použití nopové fólie jako konstrukční ochrany hydroizolace. Disertační práce zkoumá soustavy skladeb, kde je hlavní hydroizolační vrstva chráněna prvky konstrukční ochrany, které mohou vlivem namáhání a vzájemného spolupůsobení vést k poruše povlakové hydroizolační vrstvy a snížení hydroizolační spolehlivosti skladby. Práce je zaměřena zejména na zjištění mechanické odolnosti povlakových hydroizolací z fólií a asfaltových pásů vůči poškození od nopové fólie v závislosti na druhu namáhání. V prvotní fázi práce je výpočtově posouzeno možné porušení povlakové hydroizolace od nopové fólie v důsledku protlačení nopů. V následující fázi je pak pomocí experimentů ověřován vliv dlouhodobého statického zatížení a krátkodobého dynamického zatížení vyvolaného hutněním zásypu zeminy, kde je prováděno i měření zatížení od hutnění. Vyhodnocení experimentů a získané poznatky poskytly informaci při jaké kombinaci a uspořádání jednotlivých vrstev hrozí zvýšené nebezpečí poruchy a snížení hydroizolační účinnosti povlakové hydroizolace při použití nopových fólií.
Rodinný dům s ordinací
Tejzr, Martin ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu s ordinací, který je lokalizován na okraji obce Přečkovice, která se nachází ve Zlínském kraji. Půdorys objektu připomíná tvar písmene L a je částečně zasazen do svahu. Je rozdělen do dvou části. První část plní funkci administrativní (ordinace) a druhá část je obytná. Obytná část má dvě nadzemní podlaží. Objekt je založen na základových pasech. Nosné svislé konstrukce tvoří systém Porotherm a ve styku se zeminou betonové tvarovky pro ztracené bednění Livetherm. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonové monolitické stropy.
Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně
Šiprová, Lucie ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby III v letním semestru druhého ročníku. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití objektu současného hl. vlakového nádraží v Brně, jenž je situován do centra města Brna v městské části Brno – Střed na k.ú. Město Brno (610003). Projekt řeší obnovu objektu a možnosti jeho nového využití ve variantě odsunu hlavního vlakového nádraží cca 800 metrů jižním směrem. Součástí bakalářské práce je ideové řešení nového využití historické budovy, areálu současného kolejiště a návaznosti objektu na blízké okolí. Podrobné řešení se zabývá novostavbou hotelu v místě nejnovějšího křídla vlakového nádraží, které bude zbouráno. Základní myšlenkou je zachovat co největší část historického objektu a hodnotných konstrukcí, vyhnout se navyšování zastavěných ploch a vnést do budovy a centra města nový život. Atraktivnost budovy bude umocněna novým parkem vybudovaným v místě současného kolejiště. Na park bude v úrovni stávajícího kolejiště navazovat nová lávka ústící ve 2.NP OD Tesco a NG Vaňkovka. Parkovací kapacita je zajištěna podzemním parkovištěm, nově vybudovaným pod kolejištěm. Dále dojde k moderní dostavbě věže u hlavní haly budovy, která byla zbourána za 2. Světové války. Přístavba nového křídla, celá rekonstrukce i všechny dostavby (nová věž) budou řešeny moderní formou, která bude respektovat a zdůrazňovat secesní historickou budovu a genius loci místa.
Rodinný dům s kavárnou v Havlíčkově Brodě
Uhlířová, Jana ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s kavárnou v Havlíčkově Brodě. Objekt se nachází v mírně svažitém pozemku a je částečně podsklepen. Obytná část má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Celá část je zastřešená sedlovou střechou se spádem 30° s betonovými taškami. V druhé části je jednopodlažní kavárna zastřešená plochou vegetační střechou ve sklonu 3°. Garáž je od objektu oddělená s plochou vegetační střechou. Svislé konstrukce v nadzemní části jsou tvořený ze systému Porotherm a obvodové zdivo v suterénu je tvořeno z prefabrikovaných bednících betonových tvarovek. Vodorovná konstrukce je tvořená z monolitické železobetonové desky. Část fasády je zakončená silikonovou fasádou a část tvoří provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem.
Stavební úpravy a přístavba rodinného domu
Sitta, Marek ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby rodinného domu v obci Nemile, která se nachází v Olomouckém kraji. Jedná se o stavební úpravu a přístavbu stávajícího stavu domu. Objekt rodinného domu má dvě obytná podlaží s částečným podsklepením. Nachází se v něm jedna bytová jednotka. Stavební úprava rodinného domu je provedena v podobě obnovy omítkových, podlahových, fasádních systémů, dále výměny oken, dveří, technického zázemí budovy a dalších systému. Stávající půdorysný tvar suterénu a prvního patra zůstane zachován v celém rozsahu doplněno přístavbou, druhé patro bude v celém rozsahu pozměněno. Tvar půdorysu objektu bude pozměněn v podobě přístavby obytné zóny (kuchyně jídelny a obývací místnosti), dále potom bude vybudována přístavba přístřešku pro dvě vozidla. Svislé nosné konstrukce jsou vyhotoveny zděnou technologií z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi,s kontaktním zateplovacím systéme EPS GreyWall. Základové konstrukce monolitické betonové. Vodorovné konstrukce jsou zhotoveny ze systému Porotherm MIAKO. Zastřešení tvořeno plochou střechou u přístavby obytné části a přístřešku pro vozidla a nad stávající části domu je použit nové zbudován střešní pultový systém z konstrukčního dřeva. Při návrhu byl kladen důraz na zvýšený komfort při užívání a celkový moderní koncept objektu rodinného domu. Přednostní rodinného domu je systém vytápění tepelným čerpadlem vzduch/voda s podlahovým topením. Navržený objekt rodinného domu splňuje standardy moderního bydlení a snaží se vyřešit otázku kvalitního bydlení jak z hlediska ekonomického tak i ekologického hospodaření s energiemi a udržitelností standartu bydlení a životnosti stavby bez nutnosti adaptace. Při návrhu byl kladen důraz na zvýšený komfort při užívání a celkový moderní koncept objektu rodinného domu. Moderní vzhledovému uspořádání je dosaženo tvarovým charakterem budovy v kombinaci s velkými prosklenými otvory a samotnými použitými materiály. Přednostní rodinného do
Rodinný dům Slunečná
Pouzar, Martin ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Petříček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro rodinný dům, který se nachází v katastrálním území Dobrá Voda u Českých Budějovic. Stavba je dvoupodlažní se suterénem a garáží pro dvě vozidla, která je součástí 1NP. Objekt je navržen pro bydlení čtyřčlenné až pětičlenné rodiny. Konstrukční systém svislých nosných konstrukcí je z cihelného zdiva, doplněný o železobetonové stropy. Ve 2NP tvoří obvodovou konstrukci provětrávaná fasáda z broušených cihel, kombinovaného roštu, zateplovacího systému ETICS a fasádních latí. V suterénu budovy je infrasauna a k ní potřebné zázemí. Zastřešení objektu je dvojicí plochých vegetačních střech. Výplně otvorů jsou dřevěné. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Bytový dům
Pivec, Jakub ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Olomouci. Na severní straně má budova společnou štítovou stěnu se sousedním rodinným domem. Objekt bytového domu má dvě nadzemní podlaží a celkem se skládá z 8 bytových jednotek. Na prvním nadzemním podlaží se nachází 4 byty a na druhém nadzemním podlaží 4 byty. Objekt je navržen z konstrukčního systému z keramických tvarovek a část základů ze ztraceného bednění. Stropy jsou montované z keramických tvarovek. Nosnou část šikmé střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Pivovar Hoppy Friends
Němeček, Pavel ; Novotný, Miloslav (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem pivovaru Hoppy Friends, který je situovaný ve městě Moravská Třebová. Objekt je navržen třipodlažní a je podsklepený. V podzemním podlaží je umístěn ležácký sklep spolu s chadícím boxem. V prvním podlaží se nachází varna pivovaru se šrotovnou a skladem surovin, návštěvnické centrum, zázemí pro sládka, technická místnost s kotelnou a prodejna. Ve druhém podlaží jsou situovány kanceláře a laboratoře. Objekt pivovaru je navržen ze zděného systému s provětrávanou fasádou a obkladem ze dřevěných desek a hliníkového obkladu, založení na základových pasech s jednoplášťovou plochou střechou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.