Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Screening systémových amyloidóz v materiálu endoskopických biopsií.
Květoň, Martin ; Nachtigal, Petr (vedoucí práce) ; Němečková, Ivana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Diplomová práce Kandidát: Bc. Martin Květoň Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Název: Screening systémových amyloidóz v materiálu endoskopických biopsií CÍL PRÁCE Systémové amyloidózy tvoří komplexní a heterogenní skupinu závažných onemocnění, které jsou výsledkem konformační poruchy proteinů a jejichž společným znakem je ukládání patologických proteinových hmot (amyloidu) v extracelulárním prostoru tkání. Diagnostika amyloidóz je založena na histopatologickém vyšetření tkáňových vzorků a přímé demonstraci přítomnosti amyloidových depozit. Celkovým účelem této diplomové práce bylo vytvořit, aplikovat a následně evaluovat screeningový program zaměřený na systémové amyloidózy. METODY V první části experimentální studie byly porovnány dostupné barvící techniky, používané k průkazu amyloidových hmot ve tkáni. Druhá část experimentální studie spočívala v provádění screeningových vyšetření u endoskopických bioptických vzorků gastrointestinálního traktu. VÝSLEDKY Na základě výsledků porovnání byla jako vhodná screeningová technika zvolena metoda, využívající barvivo Sirius red F3B. V rámci screeningového programu bylo histopatologicky...
Screening systémových amyloidóz v materiálu endoskopických biopsií.
Květoň, Martin ; Nachtigal, Petr (vedoucí práce) ; Němečková, Ivana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Diplomová práce Kandidát: Bc. Martin Květoň Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. Název: Screening systémových amyloidóz v materiálu endoskopických biopsií CÍL PRÁCE Systémové amyloidózy tvoří komplexní a heterogenní skupinu závažných onemocnění, které jsou výsledkem konformační poruchy proteinů a jejichž společným znakem je ukládání patologických proteinových hmot (amyloidu) v extracelulárním prostoru tkání. Diagnostika amyloidóz je založena na histopatologickém vyšetření tkáňových vzorků a přímé demonstraci přítomnosti amyloidových depozit. Celkovým účelem této diplomové práce bylo vytvořit, aplikovat a následně evaluovat screeningový program zaměřený na systémové amyloidózy. METODY V první části experimentální studie byly porovnány dostupné barvící techniky, používané k průkazu amyloidových hmot ve tkáni. Druhá část experimentální studie spočívala v provádění screeningových vyšetření u endoskopických bioptických vzorků gastrointestinálního traktu. VÝSLEDKY Na základě výsledků porovnání byla jako vhodná screeningová technika zvolena metoda, využívající barvivo Sirius red F3B. V rámci screeningového programu bylo histopatologicky...
Akutní a chronická zánětlivá onemocnění kosterní soustavy
Havránková, Barbora ; Němečková, Ivana (vedoucí práce) ; Kudláčková, Zděnka (oponent)
NÁZEV: Akutní a chronická zánětlivá onemocnění kosterní soustavy AUTOR: Bc. Barbora Havránková KATEDRA: Katedra biologických a lékařských věd VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Ivana Němečková, Ph.D. Tato diplomová práce shrnuje informace o akutních a chronických zánětlivých onemocněních kosterní soustavy. V první části je popsána kosterní soustava a jsou rozebráni původci onemocnění. Nejčastějšími původci jsou stafylokoky, zejména Staphylococcus aureus, streptokoky, pneumokoky a Haemophilus influenzae. V další části jsou rozebrána jednotlivá onemocnění, jsou zmíněny způsoby jejich diagnostiky a terapie. Diagnostika zánětlivých onemocnění kosterní soustavy je často komplikovaná a jejím základem je podrobná anamnéza. U všech zmíněných onemocnění je terapie tvořena léčbou farmakologickou, chirurgickou a doplňkovou. Všechna tato onemocnění pacientům způsobují bolesti a často komplikují život. Základní vyšetřovací metody, které jsou k diagnostice využívány, jsou zobrazovací vyšetřovací metody, jako je RTG, CT, MR nebo scintigrafie. Laboratorní vyšetření jsou vhodná, ale ne vždy směrodatná. Léčba zánětlivých onemocnění skeletu je založena na nesteroidních antirevmatikách, chorobu modifikující antirevmatické léky (DMARD), antibiotikách a biologických lécích. KLÍČOVÁ SLOVA: kosterní soustava, zánět, osteomyelitida,...
Hodgkinův lymfom a jeho diagnostika
Gabriel, Kamila ; Nachtigal, Petr (vedoucí práce) ; Němečková, Ivana (oponent)
AUTOR: Kamila Gabriel NÁZEV: Hodgkinův lymfom a jeho diagnostika KATEDRA Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd VEDOUCÍ PRÁCE prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. ABSTRAKT V roce 2015 byly v České republice hlášeny téměř 3 tisíce nových případů lymfomů a leukémií a 1751 osob na tato onemocnění zemřelo. Z toho 277 hlášených případů (9 %) a 60 úmrtí (3,5 %) připadlo na skupinu Hodgkinových lymfomů (HL). U Hodgkinových lymfomů, na rozdíl od většiny ostatních lymfomů, nádorové buňky představují pouze malou část z celkové populace postižené tkáně. Rozlišujeme dvě velké skupiny HL: klasický Hodgkinův lymfom (CHL), který se dále dělí na čtyři podtypy, a nodulární Hodgkinův lymfom s predominancí lymfocytů (NLPHL). CHL postihuje nejčastěji krční lymfatické uzliny mladých dospělých a může se šířit do dalších lokalit. Jde o onemocnění s velmi dobrou prognózou: pomocí radioterapie a multimodální chemoterapie se dnes podaří vyléčit 80-90 % pacientů, avšak tito mají významně zvýšené riziko sekundárních malignit. NLPHL představuje asi 5 % HL a objevuje se nejčastěji ve čtvrté dekádě života v krčních a axilárních uzlinách. Obvykle pomalu progreduje a výborně reaguje na terapii. Při podezření na lymfoproliferativní onemocnění je vhodné dodat tkáň do...
Morfologická charakteristika změn v plicích u myšího modelu aterosklerózy.
Vyskočilová, Martina ; Němečková, Ivana (vedoucí práce) ; Blažíčková, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce Morfologická charakteristika změn v plicích u myšího modelu aterosklerózy Autor: Martina Vyskočilová Studijní obor: Zdravotní laborant Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci králové Cíl práce: Ateroskleróza je multifaktoriální onemocnění způsobené ukládáním krevních lipidů do vrstvy intimy krevních cév. Díky tomu, že se při procesu aterogeneze uplatňují imunitní pochody, je onemocnění považováno za zánětlivý děj. Vzácně se aterosklerotické pláty tvoří v pulmonálních arteriích, přičemž je tento stav mnohdy doprovázen zvýšeným tlakem v plicích, který samotné onemocnění s velkou pravděpodobností vyvolává. Cílem této práce je zjistit, zda v plicích ApoE/LDLr-/- myšího modelu aterosklerózy dojde k morfologickým změnám, charakteristickým pro plicní aterosklerózu, oproti plícím zdravých myší. Metody: Plíce ApoE/LDLr-/- myší i zdravých C57BL/6J myší z kontrolní skupiny byly fixovány v 4% neutrálním formaldehydu, zality do parafínu a na mikrotomu nakrájeny na řezy o tloušťce 4 μm. Jeden z řezů byl obarven hematoxylinem-eosinem, druhý zeleným trichromem. Barvení hematoxylinem-eosinem je základní barvení používané k orientačnímu znázornění histologické stavby určité tkáně, barvení zeleným trichromem je používáno k pozorování potencionálních změn kolagenního vaziva. Výsledky: Po...
Vliv kvality spermiogramu na in vitro fertilizaci
Gold, Lukáš ; Němečková, Ivana (vedoucí práce) ; Kudláčková, Zděnka (oponent)
Vliv kvality spermiogramu na in vitro fertilizaci Diplomová práce Autor: Bc. Lukáš Gold Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Počet párů, které mají problém s otěhotněním se zvyšuje každým rokem. Někdy pomůže úprava životního stylu, zmírnění životního tempa. V jiných případech však musí páry využít služeb asistované reprodukce. U některých párů je neplodnost způsobená pouze jedním faktorem, u dalších se faktory kombinují. Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení otázky, zda kvalita spermiogramu ovlivňuje kvalitu mimotělního oplození. Zároveň bylo cílem vyhodnotit jaká technika aktivního oplození oocytu injekcí spermie (Intracytoplasmatická injekce spermie, ICSI nebo Intracytoplasmatická injekce morfologicky selektované spermie, IMSI) má vyšší úspěšnost na fertilizaci in vitro. Pro zisk našich dat a výsledků bylo v práci využito 100 párů, které na klinice Zentren Prof. Zech - Pilsen, s.r.o. podstoupily terapii pomocí darovaných oocytů. Do práce byli zařazeni muži, u kterých jsme v den odběru oocytů ovariální punkcí měli k dispozici čerstvý ejakulát. Spermiemi získanými z ejakulátu byly mikromanipulačně oplozeny darované oocyty. Muži byli podle výsledku spermiogramu rozděleni na kontrolní skupinu s normálním...
Rozvoj endotelové dysfunkce v srdci u myšího modelu aterosklerózy.
Filipová, Petra ; Němečková, Ivana (vedoucí práce) ; Doleželová, Eva (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Rozvoj endotelové dysfunkce v srdci u myšího modelu aterosklerózy Autor diplomové práce: Petra Filipová Vedoucí práce: RNDr. Ivana Němečková, Ph.D. Úvod a cíl práce: Ateroskleróza je onemocnění, při kterém dochází k tvorbě aterosklerotických plátů ve stěně cév. Představuje vedoucí příčinu srdečního selhání a cévní mozkové příhody. Za jednu z hlavních příčin se považuje endotelová dysfunkce, která byla popsána již u velkého počtu zvířecích modelů. V naší práci jsme se zaměřili na detekci markerů endotelové dysfunkce v srdci ApoE/LDLR double knock-out myšího modelu. Metody: Sledovali jsme změny v expresi eNOS, p-eNOS a HO-1 u dvouměsíčních a osmiměsíčních ApoE/LDLR double knock-out myší, které byly krmeny standardní laboratorní dietou. K semikvantitativnímu hodnocení sledovaných markerů jsme použili Western blot analýzu homogenátu levé srdeční komory. Výsledky a závěr: Naše výsledky ukazují, že nedochází ke změně exprese eNOS, p-eNOS a HO- 1 v levé komoře u studovaného myšího modelu aterosklerózy ve vztahu k věku, což může znamenat, že nedochází k rozvoji endotelové dysfunkce v koronárním řečišti těchto myší. Nicméně, pro další studie by bylo vhodné porovnat tyto skupiny s kontrolními wild-type...
Optimalizace metod pro stanovení aktivace receptoru CD44
Skalická, Nela ; Němečková, Ivana (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Název diplomové práce: Optimalizace metod pro stanovení aktivace receptoru CD44. CD44 je transmembránový glykoprotein přítomný na většině buněčných typů, který je zapojen do řady fyziologických i patologických procesů, taktéž představuje hlavní receptor pro kyselinu hyaluronovou (HA). HA je nesulfatovaný glykosaminoglykan, přítomný ve velké míře v extracelulární hmotě, kde zajišťuje hydrataci buněk, je zapojen do nádorových procesů, ovlivňuje buněčnou migraci, podporuje angiogenezi, podílí se na hojení ran. V této práci jsme se zaměřili na optimalizaci metod sledujících aktivaci, množství a štěpení receptoru CD44 u buněčné linie HT-29. Pomocí metod Western Blot, ELISA a průtokové cytometrie jsme pozorovali množství celkového receptoru a jeho rozštěpených domén. K aktivaci jsme využili HA o molekulové hmotnosti 71 kDa a PMA (Phorbol-12-Myristate-13-Acetate). Po aktivaci došlo k časově závislým změnám množství celkového CD44 i jeho fragmentů. Sledovali jsme také buněčnou smrt v závislosti na přítomnosti HA a PMA. Neprokázali jsme žádný významný vliv těchto látek na viabilitu buněk. Pro vizuální vyhodnocení translokace odštěpené intracelulární domény do jádra jsme použili fluorescenční a konfokální...
Detekce zánětu v srdci u myšího modelu aterosklerózy
Dlouhá, Michaela ; Němečková, Ivana (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Detekce zánětu v srdci u myšího modelu aterosklerózy Diplomová práce Autor: Michaela Dlouhá Studijní obor: Farmacie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Cíl práce: Ateroskleróza je zánětlivé onemocnění způsobené ukládáním krevních lipidů ve stěně tepen s účastí řady zánětlivých látek. Recentní poznatky ukazují, že zánět má nezastupitelnou roli v rozvoji i následných komplikacích tohoto onemocnění. Zvyšování prozánětlivých markerů zvyšuje zhoršení prognózy u pacientů s akutním koronárním syndromem, nezávisle na myokardiálním poškození. Proto cílem této práce je porovnat změny exprese zánětlivých markerů u ApoE/LDLr-/- myšího modelu aterosklerózy. Metody: Metodou Western blot jsme sledovali expresi markerů VCAM-1, ICAM-1 a P- selektinu v myokardu 2 a 8 měsíčních ApoE/LDLr-/- myší krmených standardní laboratorní dietou. Naše výsledky ukazují, že jsme nedetekovali žádný statisticky významný rozdíl v expresi sledovaných markerů. Výsledky a závěr: Na základě získaných výsledků předpokládáme, že nedochází ke zhoršování zánětlivé reakce v myokardu ApoE/LDLr-/- myší. Nicméně, pro bližší popis koronární dysfunkce u tohoto modelu je potřeba provést další analýzu pomocí jiných molekulárně biologických metod a funkční analýzy. Klíčová slova: ateroskleróza, myokard, ApoE/LDLr-/-...
Imunologické a histologické metody ve výzkumu Huntingtonovy nemoci
Jandurová, Patrícia ; Němečková, Ivana (vedoucí práce) ; Rathouská, Jana (oponent)
Autor: Patrícia Jandurová Název: Imunologické a histologické metody ve výzkumu Huntingtonovy nemoci Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Zdravotní laborant Huntingtonova nemoc (HN) je vážné dědičné, autozomální, neurodegenerativní onemocnění postihující jedince bez rozdílu pohlaví. Toto onemocnění je způsobené expanzí CAG tripletů v genu pro protein huntingtinu, který je exprimovaný ve většině tkání. Takto mutovaný protein způsobuje degeneraci neuronů v mozku postižených pacientů, což vede k motorickým poruchám a rozkladu osobnosti. Nemoc vzniká při přítomnosti mutace na jednom ze dvou párových chromozomů. Riziko předání vlohy pro nemoc přímým potomkům je tedy 50%. Kvůli nástupu projevů většinou až v dospělosti je tato nemoc velice zákeřná. Doposud neexistuje vhodná léčba, ale mnoho výzkumných týmů se soustředí na navržení vhodných léčebných postupů. Tato práce popisuje Huntingtonovu nemoc a zaměřuje se na možnosti experimentálního studia s použitím některých imunologických a histologických metod na vhodných zvířecích modelech. Jednotlivé techniky jsou v práci popsány a výsledky jsou doložené pomocí obrázků. Klíčová slova: Huntingtonova nemoc, CAG triplet, imunologické a histologické metody, zvířecí model

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.