Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Lifelong localization of robots
Krejčí, Tomáš ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Obdržálek, David (oponent)
Tato práce představuje novou techniku pro celoživotní lokalizaci robotů. Provádí pevné spojení GPS a Multi-State Constraint Kalman Filter, což je metoda vizuální-inerciální odometrie pro lokalizaci robotů. V experimentech je ukázáno, že navrhovaná technika dosahuje lepší přesnosti polohy než GPS nebo Multi-State Constraint Kalman Filter samostatně. Navíc experimenty ukazují, že algoritmus je schopen spolehlivě fungovat, když je signál GPS silně zašuměný nebo dokonce i v případě značných výpadků GPS. 1
Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulostomie III. komory
Krejčí, Tomáš ; Řehák, Svatopluk (vedoucí práce) ; Krahulík, David (oponent) ; Brichtová, Eva (oponent)
Časná diagnostika selhání endoskopické ventrikulocisternostomie III. komory Cíl studie: Cílem práce je posoudit riziko selhání ETV na základě přítomnosti či absence radiologických známek deformace III. komory (bowingu III. komory) na předoperačním MR mozku u pacientů s obstrukčním hydrocefalem. Současně hodnotíme vliv velikosti bowingu III. komory, ústup bowingu po úspěšné ETV, věk pacientů, etiologii hydrocefalu, stupeň nedonošenosti, délku trvání a charakter klinických potíží a další faktory. Typ studie: Prospektivní klinická studie. Soubor a metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti s obstrukčním hydrocefalem operovaní na Neurochirurgické kllinice FN Ostrava v období od ledna 2008 do prosince 2016. Minimální doba sledování byla 3 měsíce. V tomto období bylo operováno 157 pacientů. Do souboru studujícího vliv bowingu III. komory bylo zahrnuto 135 patientů. Z tohoto souboru bylo 70 pacientů dospělých, 27 dětí stáří 7 měsíců - 16 let a 38 dětí stáří méně jak 6 měsíců. Z 38 dětí mladších 6 měsíců jich bylo 22 s těžkým stupněm nedonošenosti, 9 se středním a 7 s lehkým stupněm nedonošenosti nebo fyziologických novorozenců. Velikost bowingu byla zjištěna v intervalu od 3 - 14 mm Výsledky: Úspěch ETV byl zaznamenán v 84 případech (62 %). Statistickou analýzou souboru jsme povtrdili, že přítomnost bowingu...
Snižování oxidů dusíku z proudu spalin na speciálních katalyzátorech
Vávra, Jan ; Krejčí, Tomáš (oponent) ; Jecha, David (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na experimentálním snížení oxidů dusíku na speciálních katalyzátorech. Je využito nejnovějších a nejmodernějších technologií pro čištění spalin. Pomocí selektivní katalytické redukce se dosáhne požadované úrovně znečištění. Je zapotřebí splnit předepsaný emisní limit. Jako katalyzátor se použije keramický voštinový filtr na bázi vanadu a titanu. Celé měření je provedeno na experimentální jednotce INTEQ II, která je instalována v laboratoři pro čištění spalin na půdě NETME Centre. Je ukázáno jaké provozní parametry dosahují lepší účinnosti čištění spalin. Rovněž je provedeno srovnání katalyzátorů BASF a CERAM. Závěrem je provedena materiálová bilance systému a je navržen nový externí elektrický ohřívač pro urychlení nahřívacího procesu.
John Henry Newman - život a dílo v kontextu boje za univerzalitu církve
Krejčí, Květoslav Tomáš ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Procházka, Pavel (oponent) ; Dolista, Josef (oponent)
JOHN HENRY NEWMAN - ŽIVOT A DÍLO V KONTEXTU BOJE ZA UNIVERZALITU CÍRKVE ThDr. JUDr. Květoslav Tomáš Krejčí, M.Phil. (Oxon), Ph.D. První část práce se zabývá Newmanovým mládím, rodinnými vlivy a prvotním příklonem k evangelikální formě křesťanství. Jsou pojednány vlivy různých osobností, jež Newmana ovlivnily v době jeho středoškolských studií. V šestnácti letech byl Newman přijat na Oxfordskou univerzitu. Zde se věnoval mimo jiné psaní poezie a některé z básní, jejichž překlad disertace též přináší, se zapsaly do zlatého fondu anglikánské duchovní tvorby. Při studiích Newmana ovlivnil zejména teolog a filozof Richard Whately. Newman se v této době začíná rozcházet s evangelikálním křesťanstvím a začíná zastávat tezi o významu věrouky a tradice Církve sahající do raného křesťanství. Newman se stává též kritikem emotivní stránky náboženských obřadů a upřednostňuje stránku rozumovou. Poté, co opustil plány na právnickou profesi, byl v roce 1824 vysvěcen nejdříve na jáhna a o rok později na kněze. Kolem roku 1827 Newmanovo přesvědčení prochází liberální fází, ta však nemá dlouhého trvání. Jmenováním vikářem univerzitního kostela sv, Marie Panny v Oxfordu začíná Newmanovo významné kazatelské působení. Disertace se mu obšírně věnuje v následující kapitole: jsou předloženy výňatky z jeho Farních a prostých kázání...
Dynamization of spatial data using location-based services: Tourist potential of industrial heritage
Malý, Jiří ; Krejčí, Tomáš ; Trojan, Jakub ; Chudáček, Stanislav ; Nováková, Eva
The paper deals with industrial heritage and its potential in tourism. Although the post-industrial landscape is an integral part of all the countries that went through a period of de-industrialization and economic transformation, presentation and publicity of valuable industrial monuments that are linked with post-industrial landscape in many cases are not fully utilized. This paper aims to acquaint readers with a possibility of transformation of data on industrial objects into augmented reality, while using location-based services. The final result is the web-based platform allowing easy data transformation. The paper has thus largely methodological-application character. The outcomes of the testing phase indicate that information about the objects do have their limits, but respecting them brings their effective performance in augmented reality.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Genetické programování pro predikci finančních trhů
Krejčí, Tomáš ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Majerech, Vladan (oponent)
Cílem práce je otestovat vhodnost užití genetického programování pro predikci finančních trhů v závislosti na jejich předchozím vývoji. Obsahem práce je studium metod genetického programování použitých či použitelných v oblasti predikce trhů. Praktickou částí je implementace vybraných metod genetického programování a testování jejich úspěšnosti na základě dostupných historických dat z finančních trhů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Moderní jednotka pro energetické využití odpadů o střední kapacitě
Krišpín, Jan ; Krejčí, Tomáš (oponent) ; Bébar, Ladislav (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá strojně-technologickým řešením moderní technologické jednotky pro energetické využití odpadu střední kapacity. Úvodem jsou specifikovány požadavky na provoz zařízení a zadané parametry modelového regionu, které jsou doplněny technologickým schématem zařízení s popisem hlavních technologických celků. Pro splnění cílů práce jsou shrnuty základní bilanční údaje vyplývající ze zadání včetně bilančního schématu. Tyto údaje jsou podkladem pro řešení dispozice hlavních celků na uvažovaném stavebním místě a stanovení základních parametrů nezbytných pro návrh hlavních aparátů doplněných o bližší popis. Aparáty jsou schematicky znázorněny včetně jejich hlavních rozměrů a popisu konstrukce. Při řešení jsou uvažovány moderní inovační prvky jednotlivých vybraných aparátů mající vliv na celkovou efektivitu. Na závěr jsou stručně sumarizovány náklady strojně-technologického řešení pro účely dalšího ekonomického posouzení projektu.
Návrh bezpečnostního řešení perimetru organizace
Dupač, Viktor ; Krejčí, Tomáš (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se věnuje návrhu bezpečnostního řešení perimetru organizace. V první části práce popisuji teoretická východiska a od kapitoly šest se již věnuji hlavní tématice práce. V první logické části řešení zadání popisuji současný stav organizace a začínám plánovat řešení zadání práce. Další logická část se věnuje routeru Turris Omnia, který jsem dle jeho parametrů vybral pro nasazení na perimetr. V této části práce popisuji vlastnosti zařízení z několika pohledů, jeho nastavovací rozhraní a možnosti softwarového a hardwarového rozšíření. Následující část se zabývá bezpečnostním řešením perimetru organizace. Poté následuje část zhodnocení a přínosy práce a závěrečná část závěr práce.
Pražské metro
Krejčí, Tomáš ; Zikmund, Jan (oponent) ; Novotná, Eva (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce: Pražské metro Řešitel: Tomáš KREJČÍ Vedoucí: Mgr. Eva NOVOTNÁ RESUMÉ: Má bakalářská práce se zabývá fenoménem pražského metra. Kromě nesporného dopravního významu má tento soubor staveb i hodnotu architektonickou a stavební. Metro můžeme zařadit mezi stavby, které tvoří tzv. technickou architekturu, což je souhrnné označení inženýrských a průmyslových děl. Cílem mé práce je obohatit Ústav dějin křesťanského umění o bádání v oblasti těchto staveb. Práce má přehledový charakter, který postupně přestavuje pět klíčových oblastí vztahujících se k pražskému metru. V první části je popsán složitý dějinný vývoj projektu podzemní dráhy, v druhé části se zabývám projekčními a dodavatelskými vazbami na jeho stavbě, třetí kapitola se věnuje urbanistickému konceptu, čtvrtá architektonickému řešení a pátá řešení konstrukčnímu, naopak jsem se nezabýval uměleckou výzdobou stanic. Mou snahou bylo vytvořit práci interdisciplinárního charakteru, která by odrážela historické, architektonické a technické poznatky v uvedené problematice. Za základ mého bádání jsem zvolil vizuální průzkum popisovaného objektu. Tento vizuální průzkum jsem porovnal s vlastními zkušenostmi, doplněnými odbornou literaturou. V rámci dostupné literatury, jsem se též zabýval studiem nepsaných pramenů ve formě fotografií a plánů...
Regional and flash flood as a limiting factor for development
Kolejka, Jaromír ; Krejčí, Tomáš ; Rapant, P. ; Inspektor, T.
Locating and developing factors are generally well known, studied and taken into account in the accepting of the solution. In contrast, the limiting factors of development usually stands in the background. Current data sources, knowledge and modelling technologies allow greatly anticipate the extent of the flood situation. Evaluation of the risk of regional or flash floods is not discouraging information for investors, but rather to guide their activities to a safe area. Knowledge of risk locations in the Czech Republic in terms of these types of floods also help for the safety of visitors and the local population. Appropriately incorporated findings into the development plans of all dimensions support the initiatives of local and external investors. The paper illustrates the unconventional use of public available geodata in the form of an offer vital information into regional development plans.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.