Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.
Schwarz, Jaroslav ; Pokorná, Petra ; Rychlík, Š. ; Škáchová, H. ; Smolík, Jiří ; Ždímal, Vladimír ; Vlček, O. ; Hůnová, I.
Hmotnostní koncentrace atmosférického aerosolu (particulate matter – PM) ve městech odpovídá součtu koncentrace naměřené na pozaďových stanicích a rozdílu mezi městskou a pozaďovou stanicí. Z tohoto důvodu je při vysokých pozaďových koncentracích PM výsledek opatření snižujících míru emisí malý. Většina uváděných episod zvýšených koncentrací PM v zimě ve městech střední Evropy je způsobena zdroji lokálního nebo regionálního původu ze spalování uhlí a/nebo biomasy za účelem vytápění. Zlepšení kvality ovzduší ve městech je možné za předpokladu pochopení kauzalit především pokud se jedná o atmosférický aerosol a jeho koncentrace, zdroje a původ.\nCílem práce bylo určit původ znečištění ovzduší v Praze na základě ročního paralelního měření atmosférického aerosolu na dvou městských pozaďových stanicích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Porovnání chemického složení a zdrojů na venkovské pozaďové stanici mezi lety 1993/1994/1995 a 2009/2010: Vliv legislativních opatření a ekonomické transformace na kvalitu ovzduší.
Pokorná, Petra ; Schwarz, Jaroslav ; Krejčí, R. ; Swietlicki, E. ; Havránek, Vladimír ; Ždímal, Vladimír
V této práci prezentovaná data chemického složení PM2.5 z první poloviny 90. let jsou základem k hodnocení legislativních opatření a ekonomického vývoje na kvalitu ovzduší v České republice v průběhu posledních dvou dekád. Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995.
Závislost aktivovaného aerosolu na typu horizontálního hydrometeoru.
Zíková, Naděžda ; Pokorná, Petra ; Pešice, Petr ; Sedlák, Pavel ; Ždímal, Vladimír
Atmosférický aerosol (AA) ovlivňuje nejen vznik oblačnosti, ale také další vlastnosti oblaků, např. velikostní rozdělení kapek, jejich chemické složení apod. Interakce mezi AA a oblačností nemusí být zkoumány jenom pomocí leteckých měření, ale stejné procesy mohou být pozorovány i u mlh, resp. nízké oblačnosti. Příkladem stanice vhodné k takovému výzkumu může být stanice Milešovka, kde se mlha (nebo nízká oblačnost) nachází 55 % času. Zde tedy bylo provedeno měření za účelem popisu vlivu mlh na početní velikostní spektra AA a aktivovaných nukleačních jader.
ACTRIS IMP - účast České republiky v národních výzkumných infrastrukturách a tématických centrech ACTRIS.
Ondráček, Jakub ; Váňa, M. ; Klánová, J. ; Holoubek, Ivan ; Ždímal, Vladimír
ACTRIS (The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) je panevropskou výzkumnou infrastrukturou, jejímž hlavním cílem je tvorba vysoce kvalitních dat a podávání informací o krátkodobých složkách atmosféry a o procesech vedoucích ke změnám těchto složek v přírodním a kontrolovaném laboratorním prostředí. ACTRIS je dlouhodobou aktivitou více než 100 partnerských organizací po celé Evropě, jejichž cílem je integrace, harmonizace a distribuce vysoce kvalitních vědeckých výstupů poskytovaných nejlepšími pracovišti atmosférického výzkumu v (prozatím) 22 evropských zemích. ACTRIS je logickým pokračováním 15-tiletého rozvoje velkých výzkumných infrastruktur financovaného členskými státy a evropskou komisí (EC) prostřednictvím programu výzkumných infrastruktur (Research Infrastructure programme) zahrnujících např. Projekty EARLINET, EUSAAR, CREATE a CLOUDNET.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vertikální profil koncentrace a toku aerosolových částic nad ornou půdou
Zapletal, Miloš ; Hovorka, J. ; Hladík, J. ; Juráň, Stanislav
V současné době představuje imisní zátěž území a obyvatelstva pevnými/kapalnými nebo směsnými částicemi o velikosti 1 nm – 100 μm suspendovanými v atmosféře, neboli PM, jeden z největších problémů nejen v České republice, ale prakticky v celé Evropě. Vysoké koncentrace PM jsou spojeny s velkým množstvím zdravotních problémů. Mezi ně patří respirační poruchy a zvýšené riziko rakoviny plic a kůže (WHO, 2006). V ČR je dlouhodobá expozice PM důležitým faktorem zodpovědným za snížení kvality života obyvatel. Mezi nejzávažnější účinky, pokud jde o celkovou zdravotní zátěž, patří významné snížení průměrné délky života (WHO, 2006). Dopravní a průmyslové činnosti jsou obecně považovány za hlavní zdroj částic PM10. Existující informace o chemickém složení, velikostním rozložení, podílu sekundárních částic a depozičním toku částic na různé typy povrchů jsou doposud neúplné. Měření koncentrace aerosolu bylo provedeno v mnoha městech na úrovni ulic nebo pro hodnocení osobní expozice (Kaur et al., 2005; Longley et al., 2004). Byla provedena eddy kovariační měření emisního toku částic nad velkými městskými aglomeracemi (Dorsey et al., 2002; Järvi et al., 2009; Martin et al., 2009; Deventer et al., 2013). Přímé měření emisního toku částic eddy kovariační metodou poskytlo informaci o vzestupném proudění vzduchu a vertikální výměně částic nad některými městskými aglomeracemi (např. Manchesterem, Londýnem, Helsinkami). Popis měření toku částic eddy kovariační metodou z letadla je uveden v práci Buzoriuse et al. (2006). Méně informací existuje o emisním toku částic nad různými druhy zdrojů v různých výškách např. nad ornou půdou, povrchových uhelným dolem nebo lokálními topeništi.
ACTRIS IMP – ÚČAST ČESKÉ REPUBLIKY V NÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTURÁCH A TÉMATICKÝCH CENTRECH ACTRIS
Ondráček, Jakub ; Váňa, M. ; Klánová, J. ; Holoubek, Ivan ; Ždímal, V.
ACTRIS (The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) je panevropskou výzkumnou infrastrukturou, jejímž hlavním cílem je tvorba vysoce kvalitních dat a podávání informací o krátkodobých složkách atmosféry a o procesech vedoucích ke změnám těchto složek v přírodním a kontrolovaném laboratorním prostředí. ACTRIS je dlouhodobou aktivitou (již od roku 2012, viz. Obr. 1) více než 100 partnerských organizací po celé Evropě, jejichž cílem je integrace, harmonizace a distribuce vysoce kvalitních vědeckých výstupů poskytovaných nejlepšími pracovišti atmosférického výzkumu v (prozatím) 22 evropských zemích. ACTRIS je logickým pokračováním 15-tiletého rozvoje velkých výzkumných infrastruktur financovaného členskými státy a evropskou komisí (EC) prostřednictvím programu výzkumných infrastruktur (Research Infrastructure programme) zahrnujících např. Projekty EARLINET, EUSAAR, CREATE a CLOUDNET.
Polycyklické aromatické uhlovodíky v PM1 aerosolu na 6 lokalitách v České republice
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel
PAHs byly měřeny v zimní sezóně ve městech Ostrava-Radvanice (průmyslová lokalita), Brno, Mladá Boleslav, Kladno-Švermov, Čelákovice, Košetice (pozaďová lokalita). Z koncentrací PAHs v PM1 aerosolu byly počítány rizika vzniku rakoviny plic.
Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin pomocí difúzního denuderu
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel
Stanovení rychlých změn koncentrací těkavých organických sloučenin bylo provedeno využitím difúzního denuderu se stékajícím filmem kapaliny, který umožňuje odběr vzorků v časových intervalech již od 2 minut.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.