Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pevnostní charakteristiky hybridních LasTIG svarů termomechanicky zpracovaných ocelí
Šebestová, Hana ; Horník, Petr ; Mrňa, Libor
Termomechanicky zpracované oceli dosahují vysokých pevnostních charakteristik při zachování dobré tažnosti především díky své jemnozrnné struktuře zajištěné mikrolegováním a přísně řízeným válcováním. K jejich svařování se doporučují technologie s malým tepelným vstupem. V tomto ohledu se laserové svařování jeví jako vhodná technologie. Nicméně vysoké teplotní gradienty, které jej doprovázejí, mohou vést k produkci křehkých fází. Rychlost ochlazování je možné regulovat pomocí předehřevu, který jsme realizovali teplem elektrického oblouku. Hybridní technologii kombinující laserové svařování se svařováním wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG) je označována LasTIG. Příspěvek prezentuje vliv velikosti elektrického proudu, který budí obloukový výboj, na pevnost v tahu, houževnatost a únavovou životnost LasTIG svarů ocelí S460MC a S700MC.
Trendy a tendence v průmyslových laserových aplikacích
Mrňa, Libor ; Horník, Petr ; Šebestová, Hana ; Pavelka, Jan
Výzkum proudění pro oblast laserového dělení materiálů. Hybridní laserové svařování pro výrobu parních turbín. Využití laseru pro 3D tisk kovových materiálů a související problematika.
Interferometrický kalibrátor pro měření vlnových délek
Jedlička, Petr ; Mikel, Břetislav ; Řeřucha, Šimon ; Matěj, Z. ; Herman, O. ; Holá, Miroslava ; Jelínek, Michal ; Pavelka, Jan ; Číp, Ondřej ; Lazar, Josef
Systém je navržen pro kalibraci měřicího rámu, kterým se kontrolují rozměry reaktorové nádoby. Rám je při měření spouštěn do reaktoru a výsuvnými koncovými snímači měří jeho rozměry. Měřené hodnoty jsou až\n3300 mm. Před měřením je třeba měřicí rám jako celek kalibrovat.\n
Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově iontové pasti
Vadlejch, Daniel ; Oral, Martin ; Lešundák, Adam ; Pham, Minh Tuan ; Čížek, Martin ; Číp, Ondřej ; Slodička, L.
Přesnost experimentů prováděných zachycenými ionty uvnitř Paulovy lineární iontové pasty je velmi závislá na velikosti reziduálního pohybu iontů. Dva odlišné režimy radiofrekvenčního řízení elektrod se porovnávají s ohledem na velikost iontového mikromotoru ve směru osy pasti. Toto porovnání mikropohybu zachyceného iontu je prováděno numerickým výpočtem metodou konečných prvků pro geometrii, což odpovídá pasti umístěnému v laboratoři Ústavu vědeckých přístrojů AV ČR v Brně. Výsledky výpočtů ukazují, že symetrický režim řízení by měl být vhodnější pro oslabení axiální složky mikropohybu zachycených iontů.
Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě
Pravdová, Lenka ; Hrabina, Jan ; Čížek, Martin ; Lazar, Josef ; Číp, Ondřej
V naší práci představujeme metrologickou kampaň, ve které byla porovnávána stabilita normálového laseru na vlnové délce 1540 nm, umístěného na pracovišti CESNET v Praze s vlnovou délkou superkoherentního laseru přenášenou z pracoviště ÚPT v Brně přes fázově koherentní přenosovou linku Brno – Praha délky 306 km. Sestavený acetylenový normál byl převezen na pracoviště CESNET a zároveň byla uvedena do provozu jednotka příjmu koherentní vlny ze superkoherentního laseru stabilizovaného optickým frekvenčním hřebenem a H-maserem na pracovišti ÚPT v Brně. Optickým směšovačem s fotodetektorem byl zaznamenán frekvenční průběh záznějové frekvence mezi acetylenovým optickým frekvenčním normálem a superkoherentním laserem distribuovaným přes fotonickou síť, jehož stabilita je dána H-maserem v 15. řádu. Ověřili jsme, že laserový normál splňuje požadavky Recommendation for the practical realization of the meter standard BIMP.
Využití kyanovodíku jako absorpčního média pro laserovou spektroskopii
Hošek, Martin ; Řeřucha, Šimon ; Pravdová, Lenka ; Čížek, Martin ; Hrabina, Jan ; Číp, Ondřej
Cílem výzkumu je využití kyanovodíku (konkrétně izotopu H13C14N) jakožto absorpčního média pro realizaci etalonu optické frekvence. Výhodou kyanovodíku oproti konvenčně používanému acetylenu (izotopy 13C2H2 a 12C2H2) je jeho lepší dostupnost a také širší absorpční spektrum ve zkoumané oblasti (1550 nm – telekomunikační pásmo). Hyperjemné přechody v kyanovodíku byly předmětem výzkumu v devadesátých letech minulého století, z důvodu technologických omezení ovšem tato data nejsou tak přesná, jako například data dostupná pro acetylen. Naším cílem je proto využití přesnějších metod (saturovaná spektroskopie, frekvenční uzamknutí laseru, zázněj s optickým frekvenčním hřebenem) k dosažení přesnějších údajů o absorpčních čarách kyanovodíku. V neposlední řadě pak budeme usilovat o dosažení přesnosti měření umožňující použití vybraných čar kyanovodíku jakožto referencí pro Mise en pratique.
Měření laserového svařovacího procesu vysokorychlostní kamerou a fotodiodou
Horník, Petr ; Mrňa, L. ; Šebestová, Hana
Systém pro monitorování laserového svařovacího procesu lze realizovat opticky. Řešení pomocí fotodiod snímajících svařované místo má výhodu v jednoduchosti a nízkých nákladech, potýká se však s mnoha výzvami. Při snímání více fotodiodami byla zjištěna závislost měřené intenzity na poloze fotodiody. Následně byly naměřené hodnoty porovnány se snímky vysokorychlostní kamery. S využití korelačního koeficientu byla na snímcích určena oblast poskytující stejnou informaci jako měření fotodiodou.
Laserová ablace atomů vápníku pro experiment laserového chlazení atomů
Grim, Jakub ; Pham, Minh Tuan ; Číp, Ondřej
Naše práce popisuje dvě nejčastější metody vytváření neutrálních atomů potřebných pro experimenty se zachycenými a ochlazenými ionty. Nejsnadnější, ale nejefektivnější způsob vytváření neutrálních atomů je použití tepelné pícky. Lepší metodou umožňující jemnou kontrolu generování atomů je použití pulzní laserové ablace. Byla sestavena vakuová komora s zdrojem atomů Ca a nezbytnou optikou. Detekce generovaných částic byla dosažena laserem indukovanou fluorescenci a citlivou kamerou. Práce se skládá z měření obou metod generování atomů.
Přenos stabilní optické frekvence mezi pracovišti ÚPT a CESNET
Čížek, Martin ; Pravdová, Lenka ; Hucl, Václav ; Jelínek, Michal ; Hrabina, Jan ; Řeřucha, Šimon ; Mikel, Břetislav ; Lazar, Josef ; Číp, Ondřej ; Smotlacha, V. ; Havliš, O. ; Vojtěch, J.
Příspěvek pojednává o aktuálním stavu 306 km dlouhé experimentální linky pro přenos stabilní optické frekvence z telekomunikačního laserového normálu provozované mezi laboratořemi oddělení koherenční optiky na ÚPT AVČR v Brně a pracovištěm CESNET v Praze. Obousměrná linka využívá telekomunikační vlákno s vyhrazeným DWDM oknem 1540-1546 nm. V podmínkách ČR je v současné době uplatnění této technologie perspektivní jednak pro vzájemné porovnávání stability optických normálů a zároveň také pro dálkovou kalibraci přesných měřicích přístrojů (např. optické spektrální analyzátory) umístěných v průmyslových provozech (jaderná elektrárna), které nedovolují jejich transport do laboratoře s normálem optické frekvence. Byla vyhodnocena stabilita přenosu po kompenzované lince a provedeno dlouhodobé měření změn transportního zpoždění na lince.
Sborník příspěvků multioborové konference LASER58
Růžička, Bohdan
Konference LASER58 je mezioborová a intersektorová akce, na které se mohou potkat profesionálové z různých oborů. Společným jmenovatelem jsou lasery, optika a jejich aplikace. Účastníci pocházejí z různých prostředí (soukromé společnosti, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace atd.).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.