Žádný přesný výsledek pro x, nebyl nalezen, zkusme místo něj použít x ...
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Astrophysical Reaction Rates Obtained By Indirect Techniques
Tribble, R. E. ; Al-Abdullah, T. ; Alharbi, A. ; Aysto, J. ; Banu, A. ; Burjan, Václav ; Carstoiu, F. ; Chen, X. ; Clark, H. L. ; Davidson, T. ; Fu, C. ; Gagliardi, C. A. ; Hardy, J. C. ; Iacob, V. E. ; Jokinen, J. ; Kroha, Václav ; Lui, Y. W. ; McCleskey, M. ; Mukhamedzhanov, A. ; Nica, N. ; Park, H. ; Roeder, B. T. ; Saastamoinen, A. ; Simmons, E. ; Tabacaru, G. ; Tokimoto, Y. ; Trache, L. ; Woods, P. J. ; Zhai, Y.
ndirect techniques have been used to obtain information about reaction rates for several proton capture reactions that occur on short-lived nuclei. The techniques used to carry out the measurements are reviewed and the results obtained are presented. Also future prospects for further measurements with a new facility, T-REX, are discussed.
Trojan horse method with neutrons induced reactions: The 17O(n,alpha)14C reaction
Guardo, G. L. ; Spitaleri, C. ; Lamia, L. ; Gulino, M. ; Tang, X. ; Bucher, B. ; Burjan, Václav ; Couder, M. ; Davies, P. ; deBoer, R. ; Fang, X. ; Kroha, Václav ; La Cognata, M. ; Ma, C. ; Mrázek, Jaromír ; Mukhamedzhanov, A. ; Notani, M. ; O'Brien, S. ; Pizzone, R. G. ; Rapisarda, G. G. ; Roberson, D. ; Sergi, M. L. ; Tan, W. ; Wiescher, M.
The experimental study of the 17O(n,alpha)14C reaction has been performed in the energy range 0-350 keV. This reaction could play an important role in explaining heavy elements (s-process) nucleosynthesis in various astrophysical scenario. To over-come the practical problems arising from the neutrons production, a new application of the Trojan Horse Method has been recently suggested.
Kláštery v ohroženíSpory o rušení českých a moravských klášterů v předbělohorském období
Chládek, Oldřich ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Maur, Eduard (oponent) ; x, (oponent)
Rušení klášterů v době reformací je fenoménem poměrně málo prozkoumaným. Případů zaniklých, resp. zrušených klášterů bylo velmi mnoho. Autor se zaměřuje na dvě kauzy (augustiniánské kanonie v Kladsku a v Olomouci), kdy snahy o zrušení kláštera narazily na odpor daných komunit, případně řádových struktur. Jde o téma mnohovrstevnaté, vyžadující důkladnou analýzu. Vzhledem k tomu, že do uvedených rozepří zasahovala řada vlivných osobností (nejvyšší zemští úředníci, nunciové, biskupové, řádoví představení atd.), představuje ideální materiál ke studiu vztahů v nejvyšších patrech předbělohorské společnosti. Vedle této vysoké politiky se však můžeme zabývat i jinými rovinami - např. právní argumentací sporných stran, rovinou jazykovou, uměleckohistorickou či teologickou. Autor po výzkumu nejen v českých, ale i zahraničních archivech (např. Řím, Krakov, Kladsko, Vratislav, Vídeň) doplňuje či opravuje starší závěry (Jan Tenora, Aloys Bach atd.). Snaží se také prověřit teorii, že v rámci katolické církve byly rušeny kláštery, které se nacházely - v rovině hospodářské i duchovní - ve stavu hlubokého úpadku.
Morpho-Colorimetric and Non-Parametric Analyses in Statistical Classification of Vascular Flora (Classification in Image Analysis)
Frigau, Luca ; Antoch, Jaromír (vedoucí práce) ; Dohnal, Gejza (oponent) ; Wilhelm, Adalbert F.X. (oponent)
Luca Frigau Abstrakt PhD disertace Tato dizertace se zabývá statistickými aspekty klasifikace botanických objektů, v daném případě naske- novaných obrazů semen rostlin. Soustřed'uje se především na kvalitu klasifikace a na automatizaci celého procesu klasifikace. Snahou je též odstranit rozpory způsobené lidskými chybami. V první kapitole se práce soustřed'uje na kroky potřebné k získání statistických dat z naskenovaných obrazů. Jedná se o postupy umožňující zvýšení kontrastu obrazů, detekci obrysů, či odstranění šumu. V druhé kapitole je pozornost soustředěna na nástroje moderní morfometrie a teoretické koncepty analýzy tvarů. Soustřed'ujeme se především na koncept význačných značek a jejich matematické trans- formace, jež umožňují data popsat at' již pomocí Kendalových či Booksteinových souřadnic. Vedle toho jsou použity postupy Fourierovy analýzy, nebot' umožňují velmi úsporně popsat geometrickou informaci o tvarech zkoumaných objektů. Ve třetí kapitole je prezentován originální přístup umožňující kombinaci tzv. klasifikačních stromů. Tento přístup reaguje na to, že v daném kontextu je třeba klasifikovat do velkého počtu tříd (řádově desítky až stovky). Navržený přístup kombinuje dichotomické...
Projections of future water-energy-vegetation regimes at the Lysina catchment, Czech Republic
Lamačová, Anna ; Yu, X. ; Duffy, Ch. ; Krám, Pavel ; Hruška, Jakub ; Farda, Aleš
Hydrologic models represent useful tools for the understanding of forest hydrological functions. At the Lysina Critical Zone Observatory (50°03’ N, 12°40’ E; area 0.293 km2), a forest catchment in the western Czech Republic, a distributed physics-based hydrologic model, the Penn State Integrated Hydrologic Model (PIHM), was used to simulate long-term hydrological change under forest management practices, and to evaluate the comparative scenarios of the hydrological consequences under anticipated climate change. Stand age-adjusted LAI (leaf area index) curves were generated from an empirical relationship to represent changes in seasonal tree growth. By considering the age-adjusted LAI, the spatially distributed model was able to successfully simulate the integrated hydrologic response from snow melt, recharge, evapotranspiration, groundwater levels, soil moisture and streamfl ow, as well as spatial patterns of each hydrologic state and fl ux variables. Corrected climatic data from the ALADIN-Climate/CZ regional climate model with SRES A1B scenario and diff erent forest age categories (Norway spruce monoculture) were used for projection of hydrologic pattern shift at the study site in the future (2025–2050, 2071–2100). Th e model projections suggested that that the decrease in mean annual runoff would be from 422 mm (observed in 1990–2011) to 361 mm (2021–2100) and 345 mm (2071–2100) with notable changes in seasonal patterns represented by a runoff decrease in the spring and summer months.
Trends of PM2.5 and Chemical Composition in at a Regional Backround Site in the Western Mediteranean over the Past Nine Years
Cusack, Michael ; Alastuey, A. ; Perez, N. ; Pey, J. ; Querol, X.
The findings in this article provide good evidence that the implementation of Pollution abatement strategies in Europr is having a direct effect on the level of PM2.5 and its various components. It is also hypothesised that the current economic climate, in reccesion since mid 2008 in Spain and many counties in Europe, is also affecting atmospheric pollutants through a reduction in activities associated with a healthy economy. A reduction in PM2.5 concentrations has been observed in Spain and across Europe, in most cases, this reduction has been gradual and consistent over time, implying the success of cleaner anthropogenic activities. Additional to this progressive trend, in some cases and especially for RB stations in the IP and Ispra in nothern Italy, a marked decrease has been recorded since 2008, coinciding with the begidding of the economic crisis. Finally, large scale meteorology has been shown to be an important influental factor on ambient aerosol concentrations across the Iberian Peninsula, with the North Atlantic Oscillation controlling the frequency of Sahara dust instrusions across the Iberian Peninsula in winter. Specially at MSY, organic matter and secondary inorganic aerosol accounted for the majority of the reduction observed.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?)
Piorecký, Karel ; Křivánek, Vladimír ; Charypar, Michal ; Fořt, Bohumil ; Hrbata, Zdeněk ; Ibrahim, Robert ; Koten, Jiří ; Sládek, Ondřej ; Sgallová, K. ; Šerlaimova, S. ; Berkes, T. ; Budagova, L. ; Čolakova, Ž. ; Galmiche, X. ; Grigorov, D. ; Melnyčenko, I. ; Procházka, M. ; Valcerová, A.
Mezinárodní bohemistický kongres se koná každých pět let z iniciativy Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Letošního kongresu se zúčastnilo více než 150 vědců z celého světa. Diskuse o projevech "jinakosti" v české literatuře byla vedena ve čtyřech tematických blocích. Vzhledem ke stému výročí narození K. H. Máchy v roce 2010 byl jeden z diskusních panelů nazván Poezie, recepce, intertextovost: druhý život díla K. H. Máchy. Konferenční příspěvky se v tomto bloku přednostně soustředily k tvorbě básníků a prozaiků, kteří se svým dílem hlásili k Máchovu odkazu a čerpali z něj inspiraci. Odlišnou cestu k porozumění významu Máchova díla nabídly referáty, které jej vnímaly v kontextu evropského a zejména středoevropského romantismu. Máchovo dílo vytvořilo rovněž příležitost k úvahám nad dějinami české literární vědy a ke sledování vlivu tohoto básníka na formování pražského literárněvědného strukturalismu.
Application of morphology filters to compensation of lateral illumination inhomogeneities in confocal microscopy images
Michálek, Jan ; Čapek, Martin ; Mao, X. W. ; Kubínová, Lucie
Due to multiple distortion effects, confocal laser scanning microscopy (CLSM) images of even homogeneous specimen regions suffer from irregular brightness variations. In this paper, a fast correction method based on estimating a spatially variable illumination gain, and multiplying acquired CLSM images by the inverse of the estimated gain, is presented. The method does not require any special calibration (reference) images since the gain estimate is extracted from the CLSM image being corrected itself. The proposed approach exploits two types of morphological filters: the median filter and a morphological operator called the upper Lipschitz cover
Vlastnosti a zdroje předměstského pozaďového atmosférického aerosolu v Praze
Schwarz, Jaroslav ; Havránek, Vladimír ; Maenhaut, W. ; Chi, X. ; Ždímal, Vladimír ; Hovorka, J. ; Smolík, Jiří
Během 15ti měsíční periody byla provedena zevrubná charakterizace atmosférického aerosolu v Praze Suchdole. Byly určeny hmotnostní koncentrace, hmotnostní a početní velikostní distribuce, chemické složení PM10 a hlavní faktory ovlivňující koncentrace PM10. Regionální znečištění během period s malým promícháváním atmosféry je hlavní faktor ovlivňující místní úroveň znečištění vzduchu.
Chemická velikostní distribuce předměstského aerosolu vzorkovaného v Praze 2008 s použitím vlhkostně kontrolovaných inletů
Štefancová, Lucia ; Schwarz, Jaroslav ; Maenhaut, W. ; Chi, X. ; Smolík, Jiří
Vzorkovaní atmosférického aerosolu se provedlo v dvou kampaních s použitím dvou vlhkostně kontrovaných inletů. Suché částice byly zachyceny při 15%RH, přičemž vlhké částice byly zachyceny při 85-90%RH. 11 odběrů bylo provedeno během zimní kampaně a 10 během letní. Průměrná hmotnostní koncentrace v zimě byla větší než koncentrace vzorkována v létě. V obou případech nebyl překročen EU denní limit stanoven pro PM10. Chemické složení se určilo iontovou chromatografií, s největší přítomnosti hygroskopických iontů NH4+, SO42-, NO3-. Růst částic vlivem relativní vlhkosti byl pozorován na jejich hmotnostně velikostních distribucích. NH4+ kation dobře koreloval s aniony SO42- a NO3-. Průměrní hmotnostní koncentrace WSOC, EC a OC byla stanovená pro obě kampaně. Průměrná hodnota WSOC vzorkovaného v zimě bylo 0,80 µg/m3 a 0,78µg/m3 v létě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.