Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace nástrojů hospodářské politiky v oblasti managementu přírodních zdrojů se zvláštním zaměřením na koncept ekosystémových služeb
Louda, Jiří ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Geuss, Erik (oponent) ; van Koten, Silvester (oponent)
´Disertační práce se zabývá aplikací ekonomických přístupů a nástrojů v rámci managementu přírodních zdrojů. Zvláštní důraz je v práci kladen na (zejména v zahraničí) rozvíjející se koncept ekosystémových služeb a jeho aplikaci v českých podmínkách. Cílem práce je rozvinout akademickou diskuzi o významu metod využívaných v rámci ekonomie životního prostředí pro aplikaci hospodářsko-politických nástrojů v oblasti managementu přírodních zdrojů v podmínkách ČR a mj. objasnit, zda (a případně jak) může koncept ekosystémových služeb přispět k formulaci těchto nástrojů. Práce se rovněž zabývá možnými omezeními využívání čistě kvantitativních ekonometrických metod v politice životního prostředí. Disertace je koncipovaná jako kumulativní práce. Výsledky pěti představených vědeckých článků dokládají, že využití ekonomických přístupů (jako např. oceňování statků a služeb životního prostředí) může přispět k efektivnímu naplňování cílů environmentálních politik a že koncept ekosystémových služeb přináší nové možnosti pro aplikaci ekonomických teorií v praktickém managementu přírodních zdrojů. Jedním z nových nástrojů, který je založen na tomto konceptu, jsou v zahraničí čím dál hojněji využívané platby za ekosystémové služby. Výsledky výzkumu však také poukázaly na fakt, že izolované využití výstupů kvantitativních metod hodnocení statků a služeb životního prostředí/ekosystémů má svá omezení a může vést i k navržení opatření a nástrojů, které nebudou mít požadovaný efekt. Doporučením je proto kombinovat výstupy kvantitativních metod s kvalitativními přístupy (jako např. institucionální analýza nebo analýza stakeholderů).
Three Essays on Post-Conflict Reintegration
Levely, Ian Vandemark ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Filer, Randall (oponent) ; Van Koten, Silvester (oponent) ; Kovařík, Jaromír (oponent)
Three Essays on Post-Conflict Reintegration Abstrakt Tato disertační práce se skládá ze tří články na téma konfliktu a reintegrace po ukončení konfliktu. Každý článek používá jinou metodologii za účelem studování jiného aspektu těchto otázek, včetně analýzy dat z průzkumů, "artefactual" ekonomického experimentu provedeného v terénu a laboratorního ekonomického experimentu. Výzkum zde představen ukazuje, jak se tyto metody navzájem doplňují a přispívají tak k našemu chápání toho, jak konflikt ovlivňuje blaho a chování jednotlivců. V prvním eseji analyzuji existující data z průzkumu mezi bývalými bojovníky v Libérii s cílem odhadnout vliv reintegračního programu pro bývalé vojáky na příjem a pracovního postavení účastníků. Užitá metoda "propensity-score matching" má za cíl odstranit zkreslení kvůli samovýběru. I když výsledky nasvědčují tomu, že účastníci prgramu vykazují vyšší míru zaměstnanosti, žádný dopad na příjem se nepotvrdil. Toto má implikace pro vyhodnocení integrovaného přístupu k reintegraci bývalých vojáků, který program zahrnoval. Druhá kapitola se také zabývá znovuzačleněním bývalých vojáků, ale zaměřuje se na sociální kapitál, kde pomocí souboru experimentů provedených v terénu, včetně "trust" a "dictator" her, studuje účinky nucené vojenské služby pro povstalecké skupiny na sociální kapitál v...
Essays on the Unbundling of Electricity Networks in the Eu an the USA: Theory and Empirics
Van Koten, Silvester ; Ortmann, Andreas (vedoucí práce) ; Leautier, Thomas-Olivier (oponent) ; Kmenta, Jan (oponent)
Silvester van Koten Essays on the unbundling of electricity networks in the EU and the USA: Theory and Empirics Abstrakt v českém jazyce - dokument nenalezen
Integrace elektroenergetických trhů ve střední Evropě v právním rámci Energetické unie
Farkač, Pavel ; van Koten, Silvester (vedoucí práce) ; Pekárek, Štěpán (oponent)
Předkládaná práce se věnuje integraci denního trhu s elektrickou energií v regionu střední Evropy. V současné době je situace v daném regionu zablokovaná samotnou existencí společné německo-rakouské obchodní zóny, jejíž slučitelnost s právem Evropské unie je diskutabilní. Z toho důvodu je provedena analýza relevantních právních materiálů, která bude sloužit rovněž k posouzení kompatibility projektu 4M Market Coupling s unijním právem. Je konstatováno, že oba zkoumané integrační projekty jsou po technické stránce relativně velmi dobře slučitelné, ovšem jejich integrace není možná, dokud nepadne definitivní rozhodnutí v otázce německo-rakouské nabídkové zóny.
Odhad nákladů podpory výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren - případ Itálie, Francie a Belgie
Hromádka, Ondřej ; Zajíček, Miroslav (vedoucí práce) ; van Koten, Silvester (oponent)
Primární cíl diplomové práce je odhadnout hrubé přímé finanční náklady na podporu výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren ve Francii, Itálii a Belgii. Vzhledem k dopadu státních politik na úroveň výše podpor se zabývám legislativami jednotlivých zemí a jejich vývojem v čase. Na základě vývoje zmíněného právního rámce pro podporu rozvoje fotovoltaiky a produkce elektřiny nových instalací dále stanovuji konečnou sumu nákladů. Jednotlivé výstupy poté porovnávám s daty z České republiky, Španělska, Německa, UK, Řecka či Slovenska.
Estimating the impact of the 2012 liquor prohibition on crime
Krejsa, Jiří ; Dušek, Libor (vedoucí práce) ; van Koten, Silvester (oponent)
Tato diplomová práce se soustřeďuje na zachyceni kauzálního vztahu mezi alkoholem a jeho externalitou, zločinem. Kvazi-přirozený experiment, jakým byl český zákaz prodeje tvrdého alkoholu po sérii otrav metanolem v roce 2012, je cennou výzkumnou příležitostí pro tento vztah. Během této částečné prohibice poklesla násilná trestná činnost o zhruba 10 %, stejně jako agregát trestných činů ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, výtržnictví a poškozování cizí věci. Navíc se tento propad nejvíce projevil na víkendové zločinnosti. Počet pachatelů trestných činů pod vlivem alkoholu poklesl o přibližně 18 % u dopravních trestných činů a o 28 % u nedopravních. Pozornost je věnována i možnosti, že pokles nahlášené zločinnosti byl způsoben nižší mírou detekce policie. Zatímco v modelovém příkladu demonstruji, že značná část poklesu v zaznamenané míře ohrožování pod vlivem alkoholu mohla být způsobena nižší detekcí, pouze míry zločinů bez obětí by tímto mohly být ovlivněny. Závěrem zkoumám možný efekt na míry majetkové kriminality, který je ale nesignifikantní s výjimkou vloupání do barů a restaurací.
"The Rebound Effect", Do improvements in energy efficiency lead to economy-wide reduction in energy consumption?
Stastny, Martin ; van Koten, Silvester (vedoucí práce) ; Chytilová, Helena (oponent)
Improving energy efficiency is considered to be one of the means to successfully reduce energy consumption. At the same time improving energy efficiency implies that the real price for energy services will decrease and as a result will stimulate energy consumption whereas savings associated with higher energy efficiency will be partially diminished. This paradox is better known as the rebound effect. Additionally to a detailed definition of the direct rebound effect,this thesis establishes on the basis of existing researches that the price elasticity of demand for energy services plays a major role in terms of the extent of the rebound effect. Based on the triggers for the rebound effect, applicable policies are proposed and analyzed which can soften rebound effects - such as carbon tax, cap and trade system and standards and regulations. In this context most policies aim to increase the real price of energy services. This thesis concludes both that the existing energy efficiency policies are not adequately pursued and that energy efficiency technology should be fostered since it will also weaken rebound effects.
Závislost oficiálních fotografii politických představitelů na formě vlád západního světa v letech 1821-2013
Vejvodová, Veronika ; Zajíček, Miroslav (vedoucí práce) ; van Koten, Silvester (oponent)
Diplomová práce se zabývá vlivem výrazů obličeje politických vůdců na ideologii, kterou reprezentují. Hypotéza říká, že demokratičtí politici jsou vnímani jako nositelé lepší budoucnosti, a proto se od nich očekávají kladné emoce. Představitelé autokratických režimů mají naopak vzbuzovat strach, respekt a dominanci, proto by měli vykazovat záporné výrazy obličeje. K analýze výše zmíněné hypotézy byl pro účel této práce vytvořen dataset o 20,475 údajích k politickým představitelům 14 různých států. Hypotéza byla výzkumem potvrzena a rozšířena o analýzu vlivu televizního vysílání na percepci dané ideologie
Co ovlivňuje snižující se spotřebu piva? Analýza determinant poptávky
Podešva, Jiří ; Koubek, Ivo (vedoucí práce) ; van Koten, Silvester (oponent)
Spotřeba piva na osobu je v České republice dlouhodobě jedna z nejvyšších na světě. V posledních letech však začala klesat. Tato práce se zabývá determinanty poptávky po pivu a možnými příčinami poklesu spotřeby piva. Na modelech časových řad je analyzován celý trh. Dále bylo provedeno rozdělení tohoto trhu na on-trade a off-trade. Tímto rozdělením se dřívější výzkumy nezabývaly. Bylo prokázáno, že víno je substitutem on-tradového piva, ale komplementem piva off-tradového. On-tradové pivo je běžným statkem, kdy s růstem ceny o 1 Kč klesne spotřeba o 5 %. Lihoviny jsou komplementem on-tradového piva. U off-tradového piva se dále neprokázal vliv ceny na jeho spotřebu. Při analýze panelových dat off-tradu bylo dále zjištěno, že pivo je hrubým substitutem vína a dobré počasí zvyšuje jeho spotřebu. Predikce na rok 2014 předpokládá, že člověk v průměru vypije 57,5 litrů piva na on-tradu.
Odhad nákladů podpory výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren na Slovensku, ve Velké Británii a Řecku
Turko, Dominik ; Zajíček, Miroslav (vedoucí práce) ; van Koten, Silvester (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá náklady podpory fotovoltaiky ve vybraných evropských zemích. Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje krátkou historii fotovoltaiky a vztahu Evropské Unie k její podpoře. V praktické části je odhadnuta na základě dostupných predikcí budoucího vývoje výše přímých nákladů na podporu fotovoltaiky. Celkové náklady jsou následně odhadnuty přičtením nákladů na již přislíbenou podporu. V práci počítám s celkovými náklady ve výši 3,5 miliardy EUR v případě Slovenska, v případě Řecka s 16 miliardami EUR a v případě Velké Británie se 13 miliardami EUR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.