Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zdravotní gramotnost žáků druhého stupně základní školy praktické
Voláková, Klára ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Cílem práce je zjistit, jaká je zdravotní gramotnost žáků s mentálním postižením, navštěvující druhý stupeň základní školy. Teoretická část je věnována pojmům zdraví, zdravotní gramotnost, zdravotní výchova. Seznamuje s determinanty ovlivňující zdraví a zabývá se zdravotní prevencí. Dále charakterizuje, definuje, vymezuje a klasifikuje mentální postižení a popisuje edukační a osobnostní specifika žáků s lehkým mentálním postižením. Blíže popisuje vzdělávací obor výchova ke zdraví. Praktická část seznamuje s cíli diplomové práce, obsahuje výzkumné šetření, kterým ověřuje teoretické i praktické znalosti žáků ve vzdělávacím oboru výchova ke zdraví. Výzkumem se potvrdilo že více jak polovina žáků má teoretické znalosti a zároveň je uplatňuje v praktickém životě. Výzkumné šetření probíhalo formou interview. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro pedagogickou praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Lehké mentální postižení, zdravotní gramotnost, výchova ke zdraví, základní škola, vzdělávací oblast člověk a zdraví, 2. stupeň
Zdraví a kvalita života pedagogů na ZŠ
Ščamburová, Lenka ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá zdravím a kvalitou života učitelů na ZŠ. Cílem této práce je poskytnout informace o vybraných aspektech zdraví a kvality života učitelů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Pro sběr dat výzkumné části byla použita metoda dotazníku. Dotazník ověřuje předpoklady, které byly sestaveny na základě praktických zkušeností z práce učitele. Některé předpoklady se potvrdily, jiné ne. V závěru výzkumu jsou uvedeny návrhy pro praxi reagující na výsledky šetření. Výsledky této práce mohou posloužit jako inspirace či počáteční podklady ke hlubšímu zkoumání uvedených fenoménů učitelské praxe. klíčová slova: učitel, zdraví, kvalita života, pitný režim, hluk ve škole, učitelský stres, nemoci učitelů, postavení učitele ve společnosti, syndrom vyhoření, komunikace s rodiči
Postoje žáků vybrané základní školy ke zdraví a zdravému životnímu stylu se zaměřením na výživu
Enklerová, Michaela ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Thorovská, Alena (oponent)
Diplomová práce se zabývá zdravím a zdravým životním stylem a je zaměřena na výživu a stravování žáků staršího školního věku. V teoretické části práce jsou na úvod popsány klíčové pojmy tématu, tedy zdraví a zdravý životní styl, dále se práce zabývá tématem výživy vzhledem ke zdraví, stravovacími návyky, tělesnou hmotností - podvýživou, nadváhou a obezitou. Dále se práce zaměřuje na stravování ve školních jídelnách. Hlavním cílem práce byla pomocí dotazníkového šetření analýza postojů žáků Základní školy doktora Františka Ladislava Riegra v Semilech a to ve vztahu ke zdravému životnímu stylu a jejich stravovacím návykům. Dalším cílem bylo posouzení školního stravování ve školních jídelnách a pozorování žáků při stravování v uvedené základní škole. Klíčová slova Zdraví, životní styl, starší školní věk, výživa, stravovací návyky, školní jídelna

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.