Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Individualization of the treatment of prostate cancer patients based on the immunocytochemical detection of circulating tumor cells
Škereňová, Markéta ; Zima, Tomáš (vedoucí práce) ; Průša, Richard (oponent) ; Svoboda, Marek (oponent)
Úvod: Se zavedením nových terapeutických možností u kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC) vyvstala i potřeba individuální charakterizace onemocnění pro správnou volbu léčby. Jelikož je běžná biopsie u většiny těchto pacientů nevhodná, může být nahrazena tzv. "liquid biopsy", tedy analýzou cirkulujících nádorových buněk (CTC) z krve pacienta. Metody: Metoda AdnaTest (Qiagen, Německo) využívající imunomagnetické obohacení CTC a následnou PCR analýzu vzorků pro přítomnost tumor-asociovaných genů byla testována a použita u 41 pacientů trpících CRPC. Měření bylo provedeno při stanovení diagnózy CRPC a po třetím cyklu terapie docetaxelem. Byl vytvořen a validován panel 27 genů související s volbou terapie u pacientů s CRPC. Genová exprese byla měřena metodou kvantitativní PCR (qPCR) na přístroji BioMark (Fluidigm, USA) a porovnána mezi CTC obohacenými vzorky a bioptickými vzorky primárního nádoru. Výsledky: CTC byly nalezeny u 85% pacientů v době diagnózy a u 45% pacientů v průběhu terapie docetaxelem. Přítomnost CTC a některých tumor-asociovaných genů, tj. EGFR a AR, souvisela s horší odpovědí na léčbu kvantifikovanou pomocí hladiny sérového PSA (sPSA) a sníženým přežitím. Genová exprese mezi vzorky primárního nádoru a CTC obohacenými vzorky se významně lišila. Semikvantitativní detekce PCR...
Effects of obesity on the course of Trypanosoma cruzi infection
Brima, Wunnie ; Zima, Tomáš (vedoucí práce) ; Šimánek, Vilím (oponent) ; Škrha, Jan (oponent)
Účinky obezity v průběhu infekce Trypanosoma cruzi Obezita je velmi rozšířený a škodí zdraví. Obezita s sebou přináší mnoho změn, včetně zvýšené imunitní funkce, a vyšší prevalenci závažných kardiovaskulárních onemocnění, rakovinu, diabetes a Alzheimerovy choroby. Obezita je také spojena se zkrácenou životností. Škodlivé účinky obezity jsou spojeny s "metabolického syndromu", široký rozsah změn v metabolických procesech a imunitní funkce. Jako první aproximaci, budeme souhlasit s touto formulací, ale pak budeme pokračovat zdokumentovat některé jeho nedostatky. (i) Hrubé úmrtnost zvyšuje se zvyšujícím se 'body mass index' (BMI), ale jak se blíží BMI normální rozsah, úmrtnost reverzní (dnes již klasickou "J-křivku ve tvaru písmene") tak, že jedinci se sníženou BMI mají zvýšené úmrtnosti. (ii) Velké množství lékařských a chirurgických případů byly zaznamenány, kde krátkodobé a střednědobé výsledky jsou lepší pro pacienty s nadváhou. Tyto podmínky jsou umístěny pod hlavičkou "obezity paradoxu". (iii) lékařská obec zavedla binární systém pro metabolický syndrom ---- Ano, pacient má, nebo Ne, pacient nemá ji, a to navzdory skutečnosti, že všechny změny, které jsou považovány za složky metabolického syndromu jsou spojité proměnné. Naše práce je zaměřena na ostření zaměření a lepší pochopení těchto tří...
Výzkum sklivce a vitreoretinálního rozhraní u mikrovaskulárních chorob sítnice se zaměřením na oční komplikace diabetes mellitus.
Křížová, Libuše ; Zima, Tomáš (vedoucí práce) ; Průša, Richard (oponent) ; Sosna, Tomáš (oponent)
V disertační práci jsou předloženy výsledky klinicko-laboratorního výzkumu zaměřeného na pacienty s diabetickým makulárním edémem (DME). Provedli jsme biochemické a imunochemické analýzy vzorků sklivce odebraného v průběhu pars plana vitrektomie. Dále jsme u pacientů s neproliferativní diabetickou retinopatií (NPDR) sledovali morfologické charakteristiky DME pomocí optické koherenční tomografie (OCT). Dle našich závěrů byly sérové i sklivcové hladiny kyseliny močové a glukózy signifikantně vyšší u pacientů s diabetickou retinopatií a DME oproti kontrolní skupině. Také absolutní poměr (sérová/ sklivcová koncentrace) kyseliny močové a glukózy u diabetiků byl statisticky významně vyšší než u kontrol. Nejdůležitější determinantou zvyšující se koncentrace kyseliny močové a glukózy ve sklivci byl stupeň diabetické retinopatie. Dále jsme popsali, signifikantní korelaci sklivcové koncentrace kyseliny močové s koncentrací vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) u pacientů s DME a NPDR. Zjistili jsme také, že objem makulární oblasti sítnice - CV vypočítaný softwarem Cirrus HD-OCT signifikantně koreluje s koncentrací VEGF ve sklivci diabetiků, ale ne s kyselinou močovou. Tento parametr by mohl být v praxi použity k hodnocení efektivity terapie anti-VEGF preparáty. Závěry nasvědčují tomu, že...
Změny metabolismu železa a jeho regulace u nemocných v konečné fázi onemocnění ledvin léčených hemodialýzou a transplantací ledviny
Turková Sedláčková, Terezie ; Racek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zima, Tomáš (oponent) ; Teplan, Vladimír (oponent)
SOUHRN Železo je důležitý biogenní stopový prvek, který se v organismu významně účastní mnoha buněčných pochodů. Zároveň se však díky svým vlastnostem může účastnit tzv. Fentonovy reakce, při které vzniká toxický hydroxylový radikál. Jeho vzniku je třeba zabránit, a proto je metabolismus železa v organismu velice pečlivě regulován. Na buněčné úrovni se regulace účastní systém IRPs-IREs (Iron Responsive Proteins-Iron Responsive Elements) a na systémové úrovni se regulace účastní peptidový hormon hepcidin. Hepcidin byl objeven v roce 2000 jako peptid s antimikrobiálními vlastnostmi. Později se ukázalo, že hraje klíčovou roli v regulaci metabolismu železa. Cílem účinku hepcidinu je ferroportin-jediný buněčný exportér železa. Exprese hepcidinu je snižována anémií a hypoxií a zvyšována nadbytkem železa a zánětem. Hemodialyzovaní pacienti často trpí anémií, která je způsobena mnoha faktory, např. nedostatečnou tvorbou erythropoetinu, chronickým zánětem, chronickým oxidačním stresem, krevními ztrátami při hemodialýze či sníženou životností červených krvinek. Na našem pracovišti jsme provedli celkem tři studie na pacientech s terminálním onemocněním ledviny a naším cílem bylo zjistit vztah hepcidinu a dalších parametrů metabolismu železa, zánětu a erythropoesy. Předpokládali jsme, že tento vztah bude úzký. Naše...
Katabolická dráha hemu u chronické hepatitidy C
Subhanová, Iva ; Zima, Tomáš (vedoucí práce) ; Průša, Richard (oponent) ; Kráslová, Ivana (oponent)
Předkládaná práce se zabývá významem katabolické dráhy hemu u chronické hepatitidy C. Je zaměřena na objasnění možné asociace exprese/aktivity klíčových enzymů katabolické dráhy hemu, hemoxygenázy (HMOX) a biliverdinreduktázy (BLVRA) v jaterní tkáni a krvi (studie A) a polymorfismů HMOX1 a UDP-glukuronosyltransferázy (UGT1A1) (studie B) s rozdílnými histologickými nálezy a rozdílnou účinností protivirové terapie. Cílem práce bylo nalézt faktory, které by u pacientů s chronickou HCV infekcí mohly predikovat progresi jaterního poškožení a efekt protivirové terapie před jejím zahájením. Pro účely této studie jsme zavedli vysoce citlivou metodiku na stanovení aktivity HMOX v mononukleárech periferní krve (PBMC), která dosud nebyla k dispozici. Zavedli jsme a zvalidovali RealTime PCR metodiku na stanovení exprese HMOX a BLVRA v jaterní tkáni a v periferních leukocytech (PBL). (GT)n a (TA)n varianty promotoru genu pro HMOX1 a UGT1A1 jsme stanovili simultánní fragmentační analýzou, jejíž metodika byla v naší laboratoři nedávno vyvinuta a rovněž publikována. Pomocí uvedených metod jsme neprokázali asociaci exprese/aktivity enzymů katabolické dráhy hemu a polymorfismů HMOX1 a UGT1A1 s histologickou aktivitou v jaterní tkáni. Prokázali jsme však významné rozdíly v expresi BLVRA v PBL mezi pacienty se...
Distribuce a počty otěrových částic v okolí kloubních náhrad
Veselý, Filip ; Sosna, Antonín (vedoucí práce) ; Zima, Tomáš (oponent) ; Koudela, Karel (oponent)
Aseptické uvolnění způsobené otěrem polyetylenu patří mezi nejčastější komplikace kloubních náhrad vyžadující revizní operaci. Problematikou morfologie, kvantifikace a distribuce otěrových částic se zabývá řada prací. Málo prací však spolehlivě kvantifikuje počty částic v jednotlivých periprotetických zónách. Cílem této práce bylo zhodnotit korelaci mezi počtem otěrových částic a nálezem periprotetické osteolýzy. Dalším cílem byl popis distribuce částic v okolí kloubních náhrad a popis dalších vlastností otěrových částic. Otěrové částice byly izolovány z granulomu odebíraného při revizních operacích TEP coxae. Jejich počty byly stanovovány metodou IRc. Tyto nálezy byly korelovány s RTG a peroperačním nálezem. Pro popis distribuce otěrových částic v polyetylenovém granulomu a okolních periprotetických tkání byla použita metoda postupné enzymatické degradace tkání. Výsledky potvrdily nerovnoměrný výskyt otěrových částic v okolí TEP. Tento výskyt koreloval s RTG a peroperačním nálezem. Byla popsána distribuce částic, nové metody jejich kvantifikace a další poznatky přispívající k objasnění mechanismu periprotetické osteolýzy. Problematiku aseptického uvolnění se zatím nepodařilo zcela vyřešit. Ani polyetylen v kloubních náhradách se nepodařilo zcela nahradit jiným materiálem. Lze předpokládat další...
Studium změn proteinů u pacientů s nefrotickým syndromem a Andersonovo-Fabryho chorobou
Vojtová, Lucie ; Zima, Tomáš (vedoucí práce) ; Teplan, Vladimír (oponent) ; Průša, Richard (oponent)
Úvod: Závažná proteinurie může být způsobena jednak zvýšenou permeabilitou glomerulární bazální membrány, porušením struktury membrány či podocytů, tak také porušením sekrečně-reabsorpčních tubulárních procesů. Metodou 2D elektroforézy jsme analyzovali 60 pacientů s nefrotickou proteinurií a jinými diagnózami (lupusová nefritida, membranózní nefropatie, IgA nefropatie, Wegenerova granulomatóza) a 20 pacientů s Andersonovo-Fabryho chorobou (AFD), jenž je X-vázané genetické onemocnění postrádající aktivitu α-galaktozidázy A. Hlavním cílem této práce bylo nalézt možné rozdíly močových proteinů u nefropatií, mezi zdravými kontrolami a AFD pacienty a identifikovat abnormální proteiny jako potenciální biomarkery nemoci. Metodika: Močové proteiny byly děleny metodou izoelektrické fokusace s použitím polyakrylamidových stripů (pH 3-10 lineární). SDS elektroforéza byla provedena v 12% polyakrylamidovém gelu. Proteiny byly vizualizovány stříbrem a identifikovány MALDI- TOF MS. Gely byly hodnoceny softwarem Phoretix 2D expression verze 2005. Výsledky: Zjistili jsme, že bez přídavku inhibitorů proteáz můžeme detekovat proteolýzu se zvýšeným množstvím proteinů nacházejících se v oblasti kolem 10 kDa a sníženým množstvím proteinů vyskytujících se v oblasti kolem 50 kDa. Odstranění albuminu zlepšilo přehlednost...
Identifikace a stanovení metaloproteinů a metaloproteináz v experimentálních modelech a v souborech pacientů
Kukačka, Jiří ; Průša, Richard (vedoucí práce) ; Zima, Tomáš (oponent) ; Stoklasová, Alena (oponent)
Úvod: Matrixové metaloproteinázy (MMP) jsou metaloproteiny obsahující zinek, které se účastní řad y procesů spojených s remodelací extracelulární matrix (ECM). Tyto enzymy se účastní většiny procesů, které degradují pojivovou tkáň v průběhu ontogenetického vývoje, ale jejich změ n ě nou expresi a aktivitu pozorujeme také ve větš ině zánětl ivých, degenerativních a maligních procesech. Do skupiny metaloproteinů spojených se zinkem patří i metalothionein (MT), který se uplatňuje v transportu kovů, detoxikačních mechanizmech a och raně bun ěk před poškozením reaktivními částicemi . Cíl: Cílem této práce bylo analyzovat MMP a metalothionein v různých experimentálních modelech remodelace srdeč ní tkáně (v podmínkách hypoxie a vlivem podávání metamfetaminu) a v souborech paci en tů s poruchou lipidového metabolizmu nebo s traumatickým poškozením mozku. Metody: Laboratorn í potkan byl vystaven 1) hypoxii 3 týdny za současného podávání inhibitoru MMP, 2) hypoxii a hypoxii-hyperkapnii po dobu 4 dnů . 3) V jiném experimentu byl laboratornímu potkanovi aplikován metamfetamin. 4) Dále byl vyšetřen soubor pacie ntů s dyslipidémií před zahájením léčby a 1 měsíc po léčbě hypolipidemiky a dietním opatřením. 5) Vzorky krve byly získány od souboru pacientů s traumatickým poškozením mozku v průběhu hospitalizace. MMP byly...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.