Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aleš a Petr Holičtí, dvě generace Šternberků a jejich působení na české politické scéně v první polovině 15. století
Koula, Vít ; Zilynská, Blanka (oponent)
Rigorózní práce se zabývá dvěma představiteli rodu Šternberků Alešem Holickým a jeho synem Petrem. Nejprve je pozornost věnována Alešovi a jeho činnosti v Zikmundově táboře. Mapuje Šternberkův politický program, jeho naplňování a cíle. Dále sleduje Alešovu politickou orientaci po konverzi ke kalichu na počátku třicátých let 15. století a snaží se postihnout východiska Alešova vzestupu, včetně vlivu v politických uskupeních, jichž byl členem. V tomto kontextu je pak vysvětlena Alešova role v Ptáčkově a Poděbradově straně a jeho podíl na formulování a prosazování jejích požadavků. Na základě získaných poznatků se práce v závěru snaží zodpovědět otázku, komu vlastně Alešova politika přinesla prospěch, zda pouze jemu, potažmo jeho rodu, kališnickým uskupením, v nichž působil, nebo i zemi. Práce se také snaží revidovat některé závěry starší historiografie, v níž je podceněn Alešův vliv ve stranách, k nimž patřil i jeho schopnost samostatného jednání. V Alešově úspěšné kariéře v převratné a nelehké době jakou byla první polovina 15. století, vidí opodstatnění, proč jej zařadit mezi významné, i když ne právě zásadové postavy tohoto období, jimž náleží naše pozornost. Práce se věnuje jak Alešovu politickému programu, tak jeho vztahům ke spojencům a protivníkům. Současně se zabývá Alešovými majetkovými poměry,...
Prokop, Jan a ti druzí. Mladší Rabštejnové ve vírech husitského století
Kozler, David ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Novotný, Robert (oponent)
Práce se zabývá významným západočeským šlechtickým rodem mladších Rabštejnů v bouřlivém "husitském století", označovaném též jako krátké 15. století (1400-1485). Těžištěm výzkumu je sledování životů a kariér jednotlivých představitelů rodu, z nichž nejznámější jsou kancléř Prokop († asi 1470) a humanista Jan (1437-1473), autor slavného Dialogu. Jejich kriticky zpracované životopisy, náležitě zasazené do kontextu politických, náboženských a kulturních dějin daného období, revidují faktografické omyly dosavadního bádání a přinášejí odpověď na otázku, jak se konkrétní šlechtici z rabštejnského rodu uměli pohybovat v dramatických dějích "husitského století". Výklad zpracovaný na základě klasického genealogicko-biografického přístupu je pak doplněn partiemi o společenském a majetkovém vzestupu mladších Rabštejnů v 15. století, v nichž jsou uplatněny poznatky z moderního, dynamicky se rozvíjejícího studia sociální mobility, dvorské problematiky či šlechtické reprezentace. To spolu s rozsáhlou pramennou i literární heuristikou, z níž práce materiálově vychází, umožňuje nahlížet na dějiny studovaného šlechtického rodu několikerou optikou a zasadit je do širšího kontextu. Používané zdroje jsou přitom kriticky reflektovány a jejich výběr zohledňuje nutnost interdisciplinárního přístupu ke zvolenému tématu.
Proměna odívání v českých zemích husitského období
Feyfrlíková, Monika ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Bobková, Lenka (oponent)
Cílem této diplomové práce je pomocí syntézy mezioborových vědních disciplín vyhodnotit, zda můžeme na základě dochovaných fragmentů historických textilií, obrazových a hmotných pramenů, spolu s odkazy v literárních pramenech, vysledovat změny ve stylu odívání v průběhu husitských válek s přesahem zaměřeným na léta 1400-1450. Práce se detailněji zabývá předchozím vývojem konstrukce mužského a ženského oděvu a jeho možnou podobou v období husitských válek. Konkrétně tak sleduje vývoj a podobu mužského a ženského spodního, základního oděvu a svrchního oděvu, dále se věnuje pokrývkám hlavy, nohavicím, botám a oděvním doplňkům nošeným ve sledovaném období. Součástí práce je velkém množství obrazových příloh, které jsou pro snadnější orientaci vřazeny přímo do textu. V závěru jsou potom připojeny tabulky, které rozsáhle zpracovávají výskyt jednotlivých oděvních součástí v iluminovaných rukopisech datovaných svým vznikem do vymezeného období. Klíčová slova: odívání, archeologické textilie, iluminace, Čechy, husitské války, pozdní středověk.
Matouš z Krakova. Působení v Praze a rukopisy jeho děl v českém prostředí
Lužný, Michael ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Doležalová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá osobností Matouše z Krakova, významného pozdně středověkého učence, jenž největší část svého života, tj. od 60. do začátku 90. let 14. století, strávil v Praze, na zdejší univerzitě. Taktéž většina děl z jeho objemného literárního odkazu vznikla právě během pražského působení. Nejdůležitější z nich jsou součástí širokého reformního hnutí, které v Čechách konce 14. století v době prohlubující se krize katolické církve nabíralo na stále větší intenzitě. První část práce přináší stručné shrnutí Matoušova pražského pobytu. V tomto ohledu je kladen důraz především na dochované prameny dosvědčující Matoušovo pražské působení, jež jsou konfrontovány s některými vývody a domněnkami starší literatury. Součástí práce je dále vypracovaný soupis rukopisů uložených v českých institucích, které obsahují opisy Matoušových děl. Na základě analýzy tohoto soupisu je v hlavní části práce ukázáno, jakým způsobem docházelo k recepci děl Matouše z Krakova v českém prostředí. Takovýto výzkum nebyl dosud českou historiografií realizován, a tak je zde vytvořen jistý základ, na který může navazovat budoucí bádání o krakovském rodáku i dalších příslušnících pražské předhusitské univerzity.
Sůl nad zlato? Právní a ekonomické postavení města Prachatice v pozdním středověku
Večeřová, Veronika ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Velička, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá vybranými kapitolami z pozdně středověkých dějin města Prachatic. V první části je pozornost věnována nejasnému právnímu postavení města a problematice jeho královského povýšení a následných zástav v 15. století. Jedná se o otázku, která dosud v literatuře nebyla dostatečně reflektována a nepanuje ani shoda v tom, zda lze Prachatice považovat za královské zastavené, nebo za poddanské město. Druhá část práce se zaobírá hospodářským postavením města Prachatic v kontextu jihočeského solného obchodu, v němž hrály Prachatice klíčovou roli. Práce vychází zejména z důkladné analýzy prachatického práva skladu a nucené cesty. Následuje rozbor prachatické konkurence v oblasti dovozu soli do Čech a nástin směrů cest, které z Prachatic vycházely a které byly předmětem mnoha sporů dalších zainteresovaných měst. Časově je práce ohraničena obdobím pozdního středověku do počátku, resp. první čtvrtiny 16. století, přičemž důraz je kladen zejména na neklidné 15. století, které do dějin města přineslo mnoho zvratů. Klíčová slova: Prachatice - město - pozdní středověk - jihozápadní Čechy - obchodní cesty - sůl - městská privilegia
Litomyšlská kázání Jindřicha z Vildštejna
Večeře, Vojtěch ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Soukup, Pavel (oponent)
Předkládaná práce Litomyšlská kázání Jindřicha z Vildštejna pojednává o kazatelském díle klerika Jindřicha z Vildštejna, které se nám dochovalo v rukopise Bavorské státní knihovny v Mnichově (BSB, Clm 14256). K popsání a zhodnocení tohoto rukopisného souboru si autor vybírá pouze malou sondu (tři z celkových třinácti kazatelských textů), na níž různými způsoby ukazuje podobu, kontext a sociálně-komunikační účel pozdně středověkého kázání. Tyto tři vybrané části pramene pojí skutečnost, že zazněly v Litomyšli (v letech 1376 a 1378). Jedná se o dvě eucharistická kázání a o jednu smuteční řeč ku příležitosti pohřbu Karla IV. Na začátku celé práce je čtenář obeznámen s životními reáliemi historické osobnosti Jindřicha z Vildštejna, který byl příslušníkem minoritského řádu a zastával v průběhu svého života několik biskupských úřadů. V druhé části autor předkládá popis a klasifikaci vybraných kazatelských textů. Třetí část práce pak tvoří interpretační studie, v které se autor snaží na vytčené pramenné sondě objasnit dobový komunikační význam jednoho výrazného fenoménu středověkých kazatelských rukopisů, jakým je hojné používání citátů z Bible a autorit. Na samém konci práce je přiložena kritická edice tří litomyšlských kázání Jindřicha z Vildštejna, s kterými autor v průběhu studie pracoval. Klíčová...
Problematika lapkovství na Moravě v 1. pol. 15.stol.
Müllerová, Monika ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Novotný, Robert (oponent)
Hlavním předmětem bakalářské práce je problematika činnosti lapkovských bojových družin. Práce je vedena formou sondy do výseku dějin zahrnující první polovinu patnáctého století na Moravě. Zkoumáním dochovaných pramenů proniká hlouběji do problematiky sociální struktury družin, způsobu života jednotlivých členů a jejich příslušnost k vůdcům. Práce popisuje typologii kriminálního jednání podle početnosti výskytu v pramenech a zkoumá příslušnost družin k vyšší šlechtě. Autorka se také zabývá samotnou strukturou pramene a rozebírá různé pohledy jakými je k němu možno přistupovat. Pokouší se uchopit problematiku jako sociální, právní i politický problém.
Albrecht Rendl z Oušavy († 1522): významný člen nevýznamného rodu
Koryta, David ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Bobková, Lenka (oponent)
Druhá polovina 15. století v Čechách přinesla celou řadu společenských změn. Jednou z nejdůležitějších byla snaha o kodifikaci zemského práva, která byla realizována vydáním Vladislavského zřízení zemského. Hlavním autorem byl Albrecht Rendl z Oušavy. Díky němu se Rendl stal známým mezi svými současníky i v obecném historickém povědomí. Méně je však známo o Rendlově dalším životě. Velmi dlouho působil jako královský prokurátor, ale zastával také dva z nejvyšších zemských úřadů - úřad nejvyššího zemského písaře a královského podkomořího. Rendl je příkladem osobnosti, která se díky svým schopnostem stala vrcholným politickým činitelem své doby.
Jaroslav Lev z Rožmitálu, diplomat a politik pozdního středověku
Trnková, Magda ; Zilynská, Blanka (vedoucí práce) ; Bobková, Lenka (oponent)
Práce se zabývá osobností Jaroslava Lva z Rožmitálu. Snaží se na základě dostupných pramenů a literatury postihnout jeho život a politické působení v Českém království. Jde o významného člena šlechtické obce 15. století, který se proslavil svou diplomatickou cestou po západní Evropě. Za svůj vzestup vděčil nejen své politické obratnosti, ale nejspíš i faktu, že jeho sestra Johana byla manželkou českého krále Jiřího z Poděbrad. Díky své diplomatické misi se patrně více zviditelnil jako osobnost, s níž je nutné v politice počítat. Své schopnosti osvědčil nejdříve jako nejvyšší sudí a následně jako nejvyšší hofmistr Království českého. Nepůsobil však jen v Praze, ale také v západních Čechách, kde zastával úřad hejtmana prácheňského kraje. Klíčová slova Jaroslav Lev z Rožmitálu, páni z Rožmitálu, 15. století, prácheňský kraj, poselstvo Jiřího z Poděbrad
Berounsko a Hořovicko v mocenské koncepci Lucemburků
Bežová, Michaela ; Bobková, Lenka (vedoucí práce) ; Zilynská, Blanka (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá oblastí Berounska a Hořovicka ve středověku. Jádrem práce je vláda Lucemburků - Jana, Karla IV. a Václava IV. Pomocí pramenů zkoumá, jak se vyvíjela tamní správa, majetková držba. Rovněž se zabývá tím, do jaké míry byly statky v královském, církevním nebo šlechtickém držení. Popisuje rovněž vznik a vývoj jednotlivých měst a vesnic na Berounsku a Hořovicku. Zaměřuje se na lokální šlechtice a na jejich vztah ke královskému dvoru. Práce rovněž zohledňuje Norimberskou cestu, která touto oblastí procházela, a její vliv na držbu statků. Klíčová slova: Berounsko - Hořovicko - Lucemburkové - Norimberská cesta - lokální šlechta

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.