Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vibration feedbacks in pilot-aircraft haptic interaction
Malalan, Nina ; Zikmund, Pavel
A research about different ways of encoding the distance information with vibrotactile feedback was done as part of a bigger project with the aim of designing a device which would help the pilot to achieve greater precision during the flight. Different kinds of stall warning devices and structural additions were already designed in the field of aviation, lingering only over attentional guidance. Therefore, a lack of spatial and movement guidance was detected. This paper lingers on this research which aimed to encode and evaluate haptic guiding methods.
Přehled současných kosmických prostředků
Špačková, Jana ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Zikmund, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled běžně používaných a v současné době vyvíjených dopravních prostředků pro přepravu užitečného zatížení do vesmíru a tyto prostředky vzájemně porovnat. První část práce je rozdělena na nosné rakety létající na oběžnou dráhu Země, nosné rakety létající pod oběžnou dráhu Země a na ostatní transportní prostředky vesmírné dopravy. Tyto kapitoly jsou dále členěny dle států a dle stavu vývoje, ve kterém se dopravní prostředky momentálně nacházejí. Druhá část práce se zaměřuje na srovnání prostředků popsaných v první části z hlediska bezpečnosti, výkonů a nákladů využitých na výrobu a provoz. V závěru jsou vyhodnoceny výsledky srovnávací části a je zde okomentován předpoklad vývoje vesmírné dopravy v blízké budoucnosti.
Vědecké mise vesmírných sond nejen v naší Sluneční soustavě
Černoch, Jakub ; Zikmund, Pavel (oponent) ; Mašek, Jakub (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem misí vesmírných sond, které přistály na tělesech v naší Sluneční soustavě. Úvodní část práce pojednává o misích, jež byly navrženy jednou z mnoha světových organizací pro vesmírný výzkum. Druhá část práce se zabývá návrhem mise a základních parametrů hopper, schopného přemisťovat se po povrchu planety Mars, s využitím hybridních raketových motorů a provádět zde vědecký výzkum.
Conceptual design of training aircraft with electric propulsion
Seman, Matúš ; Zikmund, Pavel (oponent) ; Hlinka, Jiří (vedoucí práce)
This thesis is focused on conceptual design of electric powered training aircraft, using certification guidelines CS-LSA. Designing process of geometrical and aerodynamic characteristics is primary based on statistics of certificated aircrafts in this particular category. The following calculation of performance stabilities and flight performances is based on knowledge of aerodynamic polar. The calculation of the polar is also part of this thesis. The last part of the thesis consists of construction design of the front part of fuselage and engine static structural analysis of engine mounts.
Letová měření malých bezpilotních platforem
Málek, Ladislav ; Zikmund, Pavel (oponent) ; Dvořák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se věnuje letovým měřením na vybraných bezpilotních platformách v rámci projektu Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků. Nejprve je představen samotný projekt a použité platformy. Následuje teoretická část zaměřená na metody měření letových výkonů. Nakonec se v práci nachází použitá metodika měření, zpracování a vyhodnocení dat.
Vývoj prostředků řízení letounu
Stanislav, Filip ; Zikmund, Pavel (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zpracovává rešeršní formou vývoj prostředků řízení letounu od konce 18. století do dnešní doby. Princip řízení letounu pomocí tří rotačních stupňů volnosti je znám od začátku 20. století, avšak jeho objevení předcházely pokusy leteckých nadšenců více než století dříve. Ovládání letounu třemi rotacemi použili poprvé bratři Wrightové a přetrvává dodnes. Konkrétní konstrukční provedení orgánů řízení je dnes voleno s ohledem na aerodynamické vlastnosti s požadavkem minimální hmotnosti a dostatečné pevnosti pro konkrétní účel letounu. Stále větší řídicí síly na řídidlech v pilotní kabině vlivem náročnějších požadavků na ovladatelnost a rychlost letu neumožňují pohodlné a nenáročné řízení. Z tohoto důvodu je třeba je ovlivňovat. V textu jsou popsány možnosti vyvážení a zmenšení těchto sil a problematika zpětné vazby zatížení kormidel letounu směrem k pilotovi. Práce poskytuje ucelený přehled vývoje principů orgánů řízení a čtenáře seznamuje s klasickými i nekonvenčními prostředky řízení letounu.
Letové výkony soutěžního modelu letadla
Majtán-Černák, Tomáš ; Zikmund, Pavel (oponent) ; Hájek, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalárska práca sa zaoberá návrhom postupu overenia letových výkonov pre model lietadla postavený podľa špecifikácii súťaže Air Cargo Challenge 2015. Najprv je v nej predstavená súťaž so svojimi požiadavkami a pravidlami. Ďalej je predvedený letún s jeho základnými návrhovými parametrami. Ako základ do návrhu letových meraní, práca obsahuje teoretický úvod. Nakoniec sa v práci nachádza samotná metodika merania spolu s vyhodnotením nameraných výsledkov.
Využití prostředí Matlab Simulink při výuce Mechaniky letu II
Černota, Jiří ; Zikmund, Pavel (oponent) ; Matějů, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím softwaru Matlab Simulink při výuce předmětu Mechanika letu II. Pro účely této práce bylo vytvořeno uživatelské prostředí umožňující výpočet aerodynamických derivací a matic stavového prostoru, které zároveň slouží ke spouštění simulací dynamiky podélného pohybu letounu v prostředí Simulink a vizualizaci jejich výsledků. V poslední části práce byly navrženy příklady do cvičení ze zmíněného předmětu, zaměřené na osvojení si základů blokového programování a vytvoření představy o dynamice a řízení pohybu letounu.
Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření
Zikmund, Pavel ; Salga,, Jaroslav (oponent) ; Jebáček, Ivo (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje charakteristiku tří identifikačních metod a to "Error equation method", "Output error method" a "Filter error method". Dále je zde uveden popis matematického modelu letounu. Stejně jako praktická část, je i teorie zaměřená na pohyb letounu se třemi stupni volnosti v rovině symetrie letounu. Závěr teoretické části je věnován simulaci letových měření s ověřením identifikačních programů. Praktická část se týká přípravy experimentu a jeho vyhodnocení. Pro měření byl vybrán letoun VUT 700 Specto a později jeho elektricky poháněná varianta VUT 700e Specto. Záznam měřených veličin na měřicí ústřednu byl rozšířen o telemetrická data z autopilota a dálkového řízení. Samotná měření pak proběhla s pomocí stabilizace letounu autopilotem při letu v rovině symetrie letounu. V rámci vyhodnocení byly srovnány výsledné odhady parametrů provedené zmíněnými identifikačními metodami s parametry získanými analytickou metodou a ze softwaru DATCOM+.
Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření
Zikmund, Pavel ; Salga,, Jaroslav (oponent) ; Jebáček, Ivo (oponent) ; Daněk, Vladimír (vedoucí práce)
Dizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje charakteristiku tří identifikačních metod a to "Error equation method", "Output error method" a "Filter error method". Dále je zde uveden popis matematického modelu letounu. Stejně jako praktická část, je i teorie zaměřená na pohyb letounu se třemi stupni volnosti v rovině symetrie letounu. Závěr teoretické části je věnován simulaci letových měření s ověřením identifikačních programů. Praktická část se týká přípravy experimentu a jeho vyhodnocení. Pro měření byl vybrán letoun VUT 700 Specto a později jeho elektricky poháněná varianta VUT 700e Specto. Záznam měřených veličin na měřicí ústřednu byl rozšířen o telemetrická data z autopilota a dálkového řízení. Samotná měření pak proběhla s pomocí stabilizace letounu autopilotem při letu v rovině symetrie letounu. V rámci vyhodnocení byly srovnány výsledné odhady parametrů provedené zmíněnými identifikačními metodami s parametry získanými analytickou metodou a ze softwaru DATCOM+.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 ZIKMUND, Pavel
3 ZIKMUND, Petr
3 Zikmund, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.