Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prevence osteoporózy při malabsorpčním syndromu
Křížková, Ivana ; Zikán, Vít (vedoucí práce) ; Raška, Ivan (oponent)
Úvod: Téma diplomové práce je Prevence osteoporózy při malabsorpčním syndromu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. Teoretická práce se v první části zabývá osteoporózou a rizikovými faktory osteoporózy se zaměřením na nutriční faktory. Osteoporóza je systémové metabolické onemocnění skeletu charakterizované sníženým množstvím kostní hmoty a změnami kvality kostní tkáně. Etiologie osteoporózy je multifaktoriální. Při malabsorpčním syndromu dochází k poruše funkcí tenkého střeva, které jsou nezbytné pro absorpci živin. Ve druhé části teoretické práce je věnována pozornost malabsorpčnímu syndromu a chorobám, které vedou k jeho rozvoji. Cíl: Cílem vlastní práce je porovnat příjem vápníku a dalších důležitých živin ve vztahu ke kostnímu metabolismu u osob s laktózovou intolerancí ve srovnání s doporučenými hodnotami a s kontrolní skupinou osob bez laktózové intolerance. Metody: Stravovací zvyklosti byly hodnoceny pomocí dotazníkové metody a detailního rozboru čtyřdenního jídelníčku stravovacích zvyklostí. Pro zpracování jídelníčků (zjištění energetické hodnoty, množství základních živin, vlákniny, vápníku a dalších minerálních látek a vitaminů) byl využit program Nutriservis Profesional. Denzita kostního minerálu byla hodnocena pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie...
Riziko osteoporózy u přeživších karcinom prsu: nutriční aspekty
Vorudová, Jana ; Zikán, Vít (vedoucí práce) ; Matoulek, Martin (oponent)
Úvod: Osteoporóza se řadí mezi multifaktoriální metabolická onemocnění skeletu. Karcinom prsu je nejčastější malignitou u žen ve světě (kromě kožních nádorů). Postmenopauzální ženy s nemetastazujícím karcinomem prsu léčené inhibitory aromatázy (AI) jsou rizikové z hlediska vzniku osteoporózy. U nich je nutno zjišťovat ovlivnitelné faktory vzniku osteoporózy, a působit tak protektivně na kostní metabolismus, aby se předešlo vzniku závažných nízkotraumatických zlomenin. Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnotit stav výživy v kontextu s rizikovými faktory osteoporózy a zlomenin u postmenopauzálních žen s nemetastazujícím karcinomem prsu, které jsou dlouhodobě léčeny AI. Dalším cílem u této skupiny žen je zhodnotit změny denzity kostního minerálu (BMD) a vybraných parametrů tělesného složení při dlouhodobé léčbě AI. Metody: Podkladem pro zjišťování stavu výživy byl dotazník s tabulkou pro zápis třídenního jídelníčku, ze kterého se následně zjišťoval celkový energetický příjem, příjem bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny a vápníku. Stav zásobení organismu vitamínem D se získal ze sérových koncentrací kalcidiolu. BMD a parametry tělesného složení (tuková a beztuková hmota) byly měřeny pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie (DXA). Rizikové faktory zlomenin byly hodnoceny pomocí nástroje FRAX....
Hmotnostní profil obézního pacienta.
Gorčíková, Michaela ; Matoulek, Martin (vedoucí práce) ; Zikán, Vít (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou obezity, která v současnosti patří mezi nejčastější metabolická onemocnění. Teoretická část práce shrnuje základní charakteristiku obezity, epidemiologii, etiopatogenezi, zdravotní komplikace a možnosti léčby. Práce si klade za cíl popsat hmotnostní vývoj u pacientů s obezitou 3. stupně a zjistit hlavní příčiny, které se nejvíce podílejí na vzestupu a poklesu hmotnosti. Údaje ke zpracování grafu vývoje hmotnosti poskytlo 57 obézních jedinců. Informace byly získány formou retrospektivní metody při osobním rozhovoru na III. interní klinice - klinice endokrinologie a metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze. Veškerá shromážděná data byla následně statisticky vyhodnocena do podoby tabulek a grafů. Nejčastější příčinou vzestupu hmotnosti v celém souboru je kombinace nezdravého stravování a sedavý způsob života (56 %). Pouze u žen bylo nejčastější příčnou nárůstu váhy těhotenství (68 %). Mezi významné příčiny, které se značně uplatnily při vzestupu hmotnosti, patří stres (46 %), farmakoterapie (46 %), úraz nebo operace (40 %). Naproti tomu nejčastější příčinou poklesu hmotnosti byla u většiny pacientů dieta či úprava stravy (65 %), LCD a VLCD režim na lůžku (51 %) a bariatrická operace (40 %). Další výsledky ukázaly, že muži dosahují během...
Nutriční stav pacientů s osteoporózou
Šimková, Simona ; Zikán, Vít (vedoucí práce) ; Michalská, Dana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku nutričního stavu pacientů s osteoporózou. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části práce se zabývám problematikou osteoporózy, definicí onemocnění, epidemiologií a etiologií. Dále jsou zmíněny klinické projevy onemocnění, možnosti diagnostiky a léčby. Významnou částí práce je popis rizikových faktorů a zejména specifikace nutričních aspektů osteoporózy. Jsou zde popsány nutrienty, které s onemocněním souvisejí nebo souviset mohou. Dále je zmíněn vliv pohybové aktivity a kouření. Poslední část je zaměřena na hodnocení nutričního stavu. Cílem diplomové práce bylo zhodnocení nutričního stavu pacientů s osteoporózou. Cíle práce bylo dosaženo několika kroky. Nejprve byla s použitím uvedených zdrojů sepsána teoretická část práce, která vysvětluje pojmy s problematikou související. Následně proběhl výzkum. Výzkumu se zúčastnilo 60 pacientek osteologických ambulancí z Prahy a Českých Budějovic. Výzkum má několik částí, které jsou následně hodnoceny. Konkrétně se jednalo o hodnocení krátkého dotazníku zabývající se příjmem vápníku nebo pohybovou aktivitou respondentů. Další částí byl frekvenční dotazník pro zaznamenání frekvence konzumace vybraných potravin, následoval 3denní záznam jídelníčku respondentů. Byly také hodnoceny rizikové faktory...
Cirkadiánní rytmus parathormonu a kostní remodelace: implikace pro léčbu osteoporózy teriparatidem (parathormon [1-34])
Rašková, Mária ; Zikán, Vít (vedoucí práce) ; Žofková, Ivana (oponent) ; Perlík, František (oponent)
Cirkadiánní rytmus parathormonu (PTH) je dobře dokumentován, ale jeho fyziologická úloha není zcela objasněna. U zdravých osob sledují biochemické markery kostní remodelace podobný cirkadiánní rytmus jako PTH s nočním vzestupem kostní resorpce a novotvorby. Ztráta diurnální variability PTH byla pozorována nejen u pacientů s primární hyperparatyreózou, ale také u pacientek s postmenopauzální osteoporózou. Kontinuálně zvýšené koncentrace PTH vedou k nadměrné stimulaci kostní resorpce, naproti tomu intermitentní podávání PTH má u pacientů s osteoporózou silný osteoanabolický účinek. Zatím nebylo zkoumáno, zdali senzitivita skeletu vůči působení exogenního PTH závisí také na denní době jeho aplikace. Cílem naší práce bylo ověřit hypotézu, že aplikace teriparatidu (TPTD, lidského rekombinantního PTH [1-34]) v různou denní dobu ovlivňuje fyziologický cirkadiánní rytmus kostní remodelace a také denzitu kostního minerálu (BMD) při dlouhodobé léčbě TPTD. Do první studie bylo zařazeno 14 žen s postmenopauzální osteoporózou léčených TPTD v dávce 20 μg denně, aplikovaným subkutánně buď ráno před snídaní (~ v 8:00 hod) anebo po večeři (~ ve 20:00 hod). Byly hodnoceny sérové koncentrace C-terminálního telopeptidu kolagenu typu I (βCTX), N-terminálního propeptidu prokolagenu typu I (P1NP), ionizovaného kalcia...
Možnosti denzitometrie a sledování výskytu osteoporózy u minulých populací.
Kováčová, Veronika ; Likovský, Jakub (vedoucí práce) ; Zikán, Vít (oponent)
Ochorenie osteoporózou je dnes celosvetovým problémom. Otázkou ale zostáva, či osteoporózou trpeli i ľudia minulých populácii alebo je zvýšený výskyt osteoporózy následok dnešnej doby. Doby, keď sú ľudia nedostatočne vystavení slnečnému žiareniu, a tak nedostatku vitamínu D, doby, keď životný štýl sa nezhoduje s pojmom zdravý životný štýl. Cieľom práce bolo zistiť, či pochované osoby na Mikulčickom hradisku majú pokles kostnej hmoty, ktorý ukazuje, či v ich živote figurovala osteoporóza. Hodnoty kostnej hmoty sa získavali pomocou denzitometrického merania, merali sa kosti päty a štvrtý lumbálny stavec. Práca nadväzovala na štúdiu, pri ktorej sa denzitometricky merali kosti stehenné. To znamená, že jednej osobe, ak to bolo možné z hľadiska zachovalosti, sa zmerali kosti stehenné, kosti päty a štvrtý lumbálny stavec. Ďalším cieľom práce bolo zistiť, či hodnoty z jednotlivých meraní majú na sebe signifikatnú závislosť a či by bolo možné z meranie jednej oblasti usúdiť niečo o meranných hodnotách z oblasti druhé, nakoľko najväčším problémom archeologického materiálu je práve zachovalosť a kompletnosť skúmaného materiálu. Ďalej má práca metodický prínos, prináša presný popis merania kosti päty v prístroji Lunar PIXI určený pre meranie kosti päty u živých pacientov a taktiež prináša možnosť merania...
The role of vitamin D in relation to bone disease.
Kováčová, Veronika ; Zikán, Vít (oponent) ; Likovský, Jakub (vedoucí práce)
Vitamín D je v posledných rokoch v popredí vedeckého výskumu, nakoľko má rozsiahly dopad na ľudské zdravie. Významné úlohy hrá vitamín D v metabolizme kostí, kde reguluje ich správnu mineralizáciu a tvorbu. Narušenie funkcie vitamínu D, prípadne jeho nedostatok, tak môže viesť ku vzniku množstva ochorení, akými sú osteoporóza, krivica či osteomalácia. Ukázalo sa, že nedostatkom vitamínu D trpeli ľudia už v minulosti, čo dokladajú archeologické štúdie v mojej práce. U súčasnej populácie ľudí tomu nie je inak. V novej štúdii publikovanej v marci 2010 sa zistilo, že až 59 % ľudí trpí deficitom vitamínu D a naviac 25 % z nich, má akútny nedostatok vitamínu D (Gilsanz et al., 2010). Pri nedostatku vitamínu, tzv. hypovitaminóze, sa môžu objavovať poruchy funkcie organizmu alebo i veľmi vážne ochorenia. Nedostatok vitamínu D sa prejavuje hlavne u osôb vyhýbajúcich sa slnku (napr. dlhodobo chorí ľudia pripútaní na lôžko, starí ľudia s poruchami pohybového aparátu) a súčasne konzumujúcich potravu chudobnú na vitamín D, u žien po menopauze a u ľudí trpiacich poruchami obličiek, pečene, črevnej resorpcie, či u ľudí trpiacich hyperparatyreózou. Najkritickejší je nedostatok vitamínu D v detstve, kedy môže dochádzať k poruche rastu chrupaviek, kostí a zubov. Kosti sú mäkké, lámavé a často sa nenapraviteľne...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.