Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Místo svobodných škol v české kultuře
Scholzeová, Lenka ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Hlaváčková Fleischerová, Andrea (oponent)
Bakalářská práce se mezioborově zabývá problematikou svobodných škol v České republice. Základní perspektivou práce je hledisko antropologické, ale samozřejmě není opomenuto ani hledisko pedagogické, sociologické a filosofické. Bakalářská práce se nejprve zabývá souvislostí kultury a vzdělání, místem svobodných škol v současném systému vzdělávání a kultuře, následně se zaměřuje na problém vlivu svobodných škol na žáky, a to s ohledem na jejich budoucí možné uplatnění ve společnosti. Jedna z klíčových otázek práce zní: "Jaký přínos mohou mít svobodné školy pro osobnostní rozvoj jedince v českém kulturním prostředí?" Součástí projektu bakalářské práce jsou také návštěvy ve svobodných školách, pozorování, případně kvalitativní výzkum realizovaný prostřednictvím rozhovorů. Úkolem práce je reflektovat svéráz svobodných škol a jejich úlohu v kontextu české kultury. KLÍČOVÁ SLOVA svobodné školy, kultura, vzdělávání, Summerhill, Sudbury Valley
Proměny vztahu člověka k půdě na Valašsku ve 20. století
Adamová, Lucie ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje lidskému vztahu k půdě a jeho proměně v závislosti na výrazných proměnách politické scény. Vztah člověka k půdě není ovlivněn a definován pouze geografickou polohou, ale také historickým vývojem daného místa a dalšími vnějšími vlivy. Jednou z vnějších podmínek je také politická situace na daném území. Mezi lety 1948 - 1989 na území nynější České republiky vládla komunistická strana, která byla specifická přístupem k osobnímu vlastnictví a k vlastnictví půdy. Komunistický režim se výrazně podepsal také na historickém vývoji Valašska - regionu, pro který bylo a stále je zemědělství a pastevectví charakteristické a na kterém byli místní lidé několik století závislí. Lidé, kteří zde vlastnili polnosti, půdu či statky najednou o své majetky začali přicházet a koncept osobního vlastnictví se začal proměňovat. Tyto změny tak ovlivnily několik generací sedláků a zemědělců, kteří na tomto území žili a žijí. Tato práce má za cíl zmapovat vliv komunistického režimu na lidský vztah k půdě na Valašsku. Teoretická část práce je věnována představení vývoje zemědělství ve 20. století, regionu Valašsko a obecnému popisu lidského vztahu k půdě a životnímu prostředí. Praktická část se pak skládá z nestrukturovaných rozhovorů se sedmi zemědělci a vlastníky půdy. Tyto rozhovory ukazují, že na...
Odbojová činnost Pavla Glose v období Protektorátu Čechy a Morava
Kučera, Jan ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce za pomoci dostupných pramenů popsat odbojovou činnost Pavla Glose v období Protektorátu Čechy a Morava. Tuto činnost také zasadit do celkového kontextu protinacistického odboje a zhodnotit její přínos. Zmapovat také její proměny, které byly určovány tehdejší aktuální situací, potřebami a cíli odbojového hnutí. Tento aspekt je konkrétně u Pavla Glose o to důležitější, že odbojovou činnost vykonával prakticky po celou dobu nacistické okupace. Záměrem této práce je také připomenout osobnost Pavla Glose, který působil jako farář Jednoty bratrské v Turnově. Přestože je osobností dnes prakticky neznámou, jednalo se o jednu z významných postav českého protinacistického odboje. Mezi jeho blízké spolupracovníky například patřili Vladimír Krajina, Jaroslav Valenta či Rudolf Mareš. Podílel se také na spolupráci s paradesantními skupinami Antimony a Barium, které byly na území protektorátu vyslány londýnskou exilovou vládou. Při zpracovávání práce bylo použito archivních dokumentů z Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek, Vojenského ústředního archivu a Archivu Jednoty bratrské, dále také historická a memoárová literatura.
Didaktické zpracování tématu: Občanská a politická participace
Matějíček, Lukáš ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se věnuje pojetí tématu občanská a politická participace na základní a střední škole. V úvodní části práce jsou pojmy občanská a politická participace vymezeny, jsou zde také prezentována zjištění o občanských postojích mladých Čechů na základě mezinárodních srovnávacích šetření. Těžištěm práce je analýza zastoupení tématu participace na různých úrovních kurikula českého vzdělávacího systému a srovnání pojetí tématu v kurikulárních dokumentech vybraných států. Následně je analyzován přístup k tématu participace u autorů schválených českých učebnic. Z analýz vyplývá, že téma participace je v českém národním kurikulu nedostatečně zakotveno a tyto nedostatky se odráží v přístupu k tématu ve školních vzdělávacích programech i učebnicích. V návaznosti na tato zjištění je provedena didaktická analýza tématu participace. Práce ke stanovenému obsahu učiva nabízí teoretické minimum. V poslední části jsou prezentovány návrhy didaktických postupů ve výuce zaměřené na témata občanské a politické participace. Práce navíc učitelům doporučuje projekty neziskových organizací a další iniciativy, které se vybraným aspektům tématu participace věnují do hloubky.
Digitalizace práce ve výuce základů společenských věd na střední škole
Priščáková, Laura ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá odborným a didaktickým uchopením tématu digitalizace práce v hodinách základů společenských věd na středních školách. Cílem diplomové práce bylo na základě studia fenoménu digitalizace práce vytvořit vyučovací blok pro střední školy (gymnázia), který by měl pomoci studentům a studentkám k lepší orientaci ve světě práce. Zároveň je didaktické zpracování tématu koncipováno tak, aby ho bylo možné využít případnými zájemci z řad pedagogů. Práce představuje odborné pozadí připravované výuky, ve kterém jsou zohledněny klíčové pojmy, teorie, příslušná argumentace a obecně východiska přístupu autorky práce. V textu jsou transformována odborná témata do didakticky vhodné podoby pro vybraný stupeň střední školy gymnaziálního typu. Zkušební výuka se konkrétně skládá z vyučovacího bloku, který obsahuje několik lekcí, v nichž jsou tématizovány proměny trhu práce související s digitalizací a vývojem technologií. V jednotlivých vyučovacích lekcích se rozebírají on-line platformy umožňující sdílenou ekonomiku, jako jsou Uber nebo Airbnb, které mění pojetí práce v dnešní společnosti a udávají nové pracovní podmínky zaměstnanců. Odborné pozadí připravovaného vyučovacího bloku vymezuje hlavní pojmy a v jednotlivých kapitolách a podkapitolách poukazuje na historický kontext vývoje práce, dále...
Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho svět
Kubelková, Kristýna ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Zicha, Zbyněk (oponent)
Diplomová práce "Téma středověk v rámci historického učiva vzdělávací oblasti člověk a jeho svět" se zabývá problematikou rozvoje historického myšlení dětí a využitím historického myšlení ve výuce, která se zaměřuje na období středověku na 1. stupni ZŠ. Teoretická část se věnuje historickému vývoji a rozboru tematické oblasti Člověk a jeho svět, která je obsažena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a porovnává ho s pojetím historických témat na prvním stupni vybraných zahraničních kurikul. Dále se teoretická část věnuje historickému myšlení a teoriím vývojové psychologie. Praktická část práce popisuje přípravu a realizaci tematického celku, který se zabývá obdobím Přemyslovců. Tematický celek si klade za cíl rozvoj kompetence historického myšlení. K jeho rozvoji slouží dílčí cíle, které se zaměřují na práci se zdroji, na různou interpretaci historických událostí, a také na prohloubení vztahu žáků k historii. V závěru praktické části je tematický celek zhodnocen. KLÍČOVÁ SLOVA historické myšlení, Člověk a jeho svět, zahraniční kurikula, tematický celek, Přemyslovci, mladší školní věk

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.