Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání mediální komunikace a propagace předních českých aukčních síní a světových aukčních siní Sotheby's a Christie's v letech 2010 - 2016
Žížala, Jan ; Sládková, Hana (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá mediální komunikací prostřednictvím nových technologií, konkrétně vybraných sociálních sítí Facebook a Instagram, v oblasti aukčního trhu s uměním. Zkoumány jsou přední české aukční domy 1. Art Consulting, Dorotheum a EuropeanArts. Zahraniční aukční domy jsou zastoupeny dvojicí světových lídrů aukčního trhu s uměním, aukčními síněmi Christie's a Sotheby's. Práce shrnuje nejprve trh s uměním a jeho charakteristiku, marketingovou a mediální komunikaci aukčních síní, český i zahraniční aukční trh a historii aukčních síní zkoumaných v diplomové práci. Metodikou zpracování materiálu je kvantitativní obsahová analýza. Analýza se zaměřuje především na množství sociálních sítí využívaných aukčními síněmi ke komunikaci s příznivci a ostatní veřejností, úspěšnost této komunikace a největší část výzkumu je věnována povaze jednotlivých mediálních sdělení. U vybraných sdělení je zkoumána mimo jiné délka, úspěšnost, původ, zaměření, téma atd. Analýza byla zaměřena na období od podzimu 2016 do jara 2017. Výsledky kvantitativní analýzy jsou popsány a na závěr je provedeno srovnání českých a zahraničních aukčních síní v oblasti komunikace prostřednictvím sociálních sítí.
Marketingová komunikace firem prostřednictvím firemních periodik na příkladu časopisu ČiliChili.
Škardová, Lucie ; Groman, Martin (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá firemními časopisy, konkrétně těmi, které jsou zacíleny na zákazníky. Mezi zákaznická firemní periodika patří i vybraný časopis ČiliChili. Ten je v práci zkoumán z hlediska marketingové a mediální komunikace. Práce shrnuje historii a současnou situaci na poli firemních periodik, dostupnou literaturu a teorii. Metodickým východiskem práce je kvantitativní obsahová analýza a kvalitativní metoda - metoda orální historie. Analýza se zabývá převážně propojováním redakčního a marketingového obsahu. U časopisu je zkoumaná její redakční část - rozsah příspěvků, textu a obrazové struktury, témata, přítomnost marketingových nástrojů, jejich vyznění a podobně. Práce také zkoumá trendy časopisu od roku 2004 do roku 2016. Metoda rozhovoru s pamětníky doplňuje práci o jinak nedostupné informace. Výsledky kvantitativný analýzy jsou v závěru shrnuty společně s informacemi získanými rozhovory s pamětníky.
Strategická komunikace firem na Instagramu
Marková, Kateřina ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Tato práce se zabývá strategickou komunikací firem na sociální síti Instagram. Cílem práce je přiblížit způsoby, jakými se tvoří strategická komunikace na českém Instagramu a popsat konkrétní nástroje, které jsou k tomu využívány. Instagram umožňuje firmám, aby sdílely informace o svých produktech, komunikovaly s fanoušky a získávaly od nich zpětnou vazbu. Tyto aktivity se podílí také na tvorbě identity značky. Teoretická část přibližuje koncepty, které jsou spojeny s firemní komunikací na Instagramu, dále se zabývá jednotlivými nástroji a funkcemi, které lze využít. Nastíněna je také spolupráce s influencery. Kvalitativní výzkum je založen na rozhovorech s kurátory a stratégy českých firemních účtů na Instagramu. Výzkumný vzorek tvořilo šest firemních účtů, které reprezentují odlišné oblasti (móda, automobilový průmysl, fotografické produkty, elektronika, jídlo a FMCG). Odpovědi respondentů jsou rozděleny do šesti tematických okruhů, které mají napomoci zodpovědět výzkumnou otázku. Hlavní důraz byl kladen především na současnou roli Instagramu ve firemní komunikaci, tvorbu obsahu, hashtagy, využívání jednotlivých funkcí v aplikaci a spolupráci s influencery. Účelem je získat konkrétní informace a praktické příklady z oblasti strategické komunikace firem na Instagramu. Výsledky této práce by...
Net generace na sociálních sítích v České republice
Bicanová, Monika ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií Bc. Monika Bicanová Net generace na sociálních sítích v České republice Diplomová práce Praha 2017 Autor práce: Monika Bicanová Vedoucí práce: PhDr. Jan Jirků Rok obhajoby: 2017 Bibliografický záznam BICANOVÁ, Monika. Net generace na sociálních sítích v České republice. Praha, 2017. 109 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Jirků. Abstrakt Diplomová práce se zabývá postavením a rolí sociálních sítí v životě české net generace (taktéž známé jako generace Y). Příslušníci této generace v současné době představují zhruba jednu čtvrtinu obyvatelstva České republiky a z mnohých teorií vychází, že se tito zástupci odlišují v několika specifických znacích od předchozích generací. Metodickým východiskem je kvalitativní přístup skrze vedené rozhovory na základě polostrukturovaného dotazníkového šetření s příslušníky české net generace. Ve výzkumu bude představen taktéž krátký experiment s příslušníky zahraniční net generace pro porovnání výsledků. Vzešlé východisko výzkumu spočívá v přiloženém strukturovaném dotazníku, jenž je určený pro následné ověření vzešlé teorie...
Obraz médií v britské televizní politické fikci
Nitra, Vojtěch ; Hladík, Radim (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Nitra, Vojtěch. Obraz médií v britské televizní politické fikci. Praha, 2017. 57 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Radim Hladík, PhD. Abstrakt Diplomová práce se zabývá obrazem médií ve vybraných dílech populární kultury. Konkrétně v televizní tvorbě, kde hlavní roli hrají politici, resp. odehrává se v politické sféře a v prostředí státní byrokracie. Další z podmínek je aby se jednalo o příběhy fiktivní a z původní produkce Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Výběrem diplomant dospěl k seriálům Yes, Minister; Yes, Prime Minister; The New Statesman, trilogii tvořící seriály House of Cards, To Play The King a The Final Cut; a seriálu The Thick of It. Výzkum sleduje jednotlivé seriály se zaměřením na výzkumné téma. Po představení zkoumaného materiálu se zaměřuje na jednotlivé postavy a jejich vztah k médiím, případně jestli se jedná přímo o zástupce mediálních profesí. V závěru pak hledá v dílech vzory zobrazování novinářů v populární kultuře a shrnuje roli žurnalistiky v dějích seriálů a vztah mediální a politické sféry, jak je zobrazen ve sledovaném materiálu.
Reprodukční medicína na českých a britských zpravodajských serverech
Kochová, Julie ; Kasík, Pavel (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce Reprodukční medicína na českých a britských zpravodajských serverech skrze kvantitativní a sémiotickou textovou analýzu popisuje a srovnává způsoby, jakými česká a britská média komunikují téma reprodukční medicíny. Důraz je kladen na příspěvek médií obou zemí k veřejným diskusím o etice, který je v práci nahlížen skrze přítomnost nebo nepřítomnost plurality názorů na jednotlivá témata a postoje mluvčích vystupujících v článcích. V tematické agendě se práce zabývá především anomálním těhotenstvím, antikoncepcí, genetikou, surogátním mateřstvím, potraty a asistovanou reprodukcí, dále zkoumá pojetí článku (událost, osobní příběh a další), zastoupení jednotlivých rubrik, etický rámec, zastoupení mluvčích (lékaři, pacienti, výzkumníci a další) a jejich postoje k meritu věci. V rámci sémiotické textové analýzy je pak podrobně rozebrána komunikace významného milníku reprodukční medicíny - oznámení o narození prvního dítěte, které nese díky mitochondriálnímu dárcovství genetickou informaci tří lidí. Vybráno je po jednom článku k tématu z každého analyzovaného zpravodajského média, tedy českých serverů Blesk, ČT24 a iDnes a britských BBC, Daily Mail a The Guardian. Analyzovaným obdobím je září 2016 až leden 2017.
Současné trendy sociálního marketingu v oblasti jídla
Semrádová, Eliška ; Shavit, Anna (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Bakalářská práce s názvem Současné trendy sociálního marketingu v oblasti jídla se věnuje využití tématu plýtvání jídlem v komunikačních aktivitách obchodních řetězců s potravinami na českém trhu. Práce si klade za cíl zjistit, co je motivací obchodních řetězců k osvojení praktik, kterými zamezují plýtvání jídlem, a co je naopak překážkou v této oblasti. Záměrem práce je také tyto aktivity zanalyzovat a zařadit do marketingové teorie. V teoretické části práce byl věnován prostor pojmům sociální marketing a společenská odpovědnost firem se zaměřením na trh s potravinami. Dále práce popisuje celkové pozadí sociálního problému plýtvání jídlem a zabývá se důvody vstupu tématu do veřejné diskuze. Následuje analýza domácího trhu obchodních řetězců zaměřených na prodej potravin. Praktická část je založena na dotazníkovém šetření zkoumajícím postoj obchodních řetězců k tématu plýtvání jídlem. Interpretovány jsou odpovědi zástupců vysokého managementu sedmi obchodních řetězců působících na domácím trhu.
PR před kamerou: Mediální obraz Public ralations jako profese v české a britské televizní produkci
Kopová, Daniella ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Práce si klade za cíl přispět k poznání mechanismů stereotypizace na příkladu PR pracovníků. S využitím prizmatu jedné z klíčových forem kultury - filmu a seriálové tvorby - zkoumá způsob reprezentace public relations jako profese na televizní obrazovce v České republice a Velké Británii, určené konkrétním korpusem televizních produktů v časově vymezeném období 2000-2017. Teoretická východiska staví na myšlenkách Waltera Lippmanna, dále zúžených na filmový stereotyp. Analytická část vychází z předpokladu, že profesní reputace světa PR je ovlivněna negativním mediálním obrazem. Nástrojem práce je kvalitativní, tematická analýza, která pomocí kategorizace umožnila sestavení profesního portrétu PR pracovníka, podloženého konkrétními citacemi. Analýza je zaměřena jak na interpretaci povahových vlastností postav a jejich vystupování, tak na užitá témata. Výstupem práce je ucelený televizní obraz PR profese, jehož hlavní rysy se napříč spektrem české a britské televizní produkce příliš nerozchází. Postavy vykazují sklony k sebestřednosti, absenci etických hodnot a nadřazený postoj ve vztahu ke klientům a zástupcům tisku, rámující komunikaci jako prostředek k ovlivnění příjemců. Závěr patří reflexi nad možným dopadem na budoucnost profesionalizace oboru.
Reklama na alkohol
Trkovská, Jana ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje reklamě na alkohol. Alkohol je nejrozšířenější návykovou látkou na světě, jejíž konzumace je ve většině států světa dovolena, případně omezena pouze věkem konzumentů. Konzumaci alkoholu v dnešní době nelze regulovat ani zakazovat, alkohol se stal běžnou součástí většiny lidských životů. Vzhledem k vědomí nebezpečnosti alkoholu, je zde snaha regulovat alespoň reklamu na alkohol. Cílem této práce bylo podat ucelený obraz reklamy na alkohol, především její regulace, a to regulace zákonné i samoregulace. Práce se věnuje nejprve reklamě jako takové, její regulaci v průběhu doby a jakým způsobem je regulována v současné době. Poté se práce zaměřuje na úpravu reklamy na alkohol, její zákonnou úpravu a vývoj této úpravy a na regulaci prostřednictvím Rady pro reklamu a vývoj této samoregulace. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na zhodnocení reklamy na alkohol v průběhu věku, kdy na základě analýzy reklamních aktivit Plzeňského Prazdroje, jako vybraného zástupce pro alkoholický průmysl, bylo zjištěno, že reklama během 20. století nezohledňovala zákonnou regulaci reklamy, neboť tato byla v danou dobu velmi omezená, naopak se soustředila na všechny moderní prostředky tehdejší reklamy. Závěrečná kapitola analyzuje rozhodnutí Arbitrážní komise Rady pro reklamu a přináší zjištění, jaké...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŽEŽULKOVÁ, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.