Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mediální mýty o zdraví a lidském těle
Jeníková, Anna ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
V diplomové práci se zabývám současnými mediálními mýty o zdraví a lidském těle, jejichž šíření mezi širokou veřejností usnadnil nástup online médií. Ta umožňují mnohavrstvou diskusi napříč sociálními skupinami. Online příspěvky nabízí rychlý zdroj a velké spektrum odpovědí či inspirace i v otázkách zdraví a lidského těla, obvykle bez nároků na doložení zdrojů, odkud informace pocházejí. V práci se soustředím konkrétně na diskusi o detoxikaci organismu převážně v lifestylových online médiích určených pro ženy. Současné diskuse na toto téma ukazují, že snadný přístup k informacím vyvolal ve společnosti vlnu tzv. "sebeléčení" popisovaného jako situaci, v níž lidé konzultují své problémy primárně s online obsahy, a až poté, pokud vůbec, se svým praktickým lékařem či jiným odborníkem. Přestože byly některé mýty vědecky vyvráceny, mají stále své "zastánce", kteří mohou představovat zcela legitimní vědění. Samotné slovo "mýtus" nebo "polopravda" či "pověra" je diskurzivně specifické, zatížené a reprezentuje určitou ideologii. V mnoha otázkách zdraví a lidského těla existuje celá řada argumentů, kterými disponují obě strany (např. jak zastánci, tak odpůrci detoxikace). Tuto extrémní polarizaci budu sledovat v diplomové práci, která není obhajobou ani expertních ani alternativních hlasů, či tzv. "experts by...
Kvantitativní analýza učebnic mediální výchovy
Randus, Tomáš ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
abstrakt.cs Analýza obsahu učebnic mediální výchovy pro základní a gymnaziální školství. České školství prošlo tzv. kurikulární reformou, v jejímž důsledku mají školy relativní volnost stanovovat vlastní výukové postupy a volit materiály pro výuku podle vlastního uvážení. Tato práce si klade za cíl nalézt metodu, podle které bude možno zkoumat učebnice oboru mediální výchova, a následně provézt výzkum za použití této metody. Výsledná data by měla sloužit k orientaci uživatelů těchto učebnic (žáků, učitelů, rodičů, metodiků vzdělávaní apod.). Práce se zaměřuje pouze na materiály dostupné v distribuční síti knih a učebnic. Proto je součástí také výzkum trhu, který zajistí veškerý materiál pro následnou analýzu. Základními způsoby posuzování textů je srovnávání s tématy akademického oboru Mediální studia, posuzování podle závazného metodického materiálu "Rámcové vzdělávací programy", a srovnávání s doplňkovým materiálem "Doporučené očekávané postupy" vydaným Národním ústavem pro vzdělávání. Stránka 1
Domestikace chytrých telefonů u mladých v České republice: Smíšený výzkum
Tkačenko, Jekatěrina ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Práce se věnuje domestikaci chytrých telefonů u mladé populace v České republice. Poskytuje teoretický a empirický pohled na to, jak si účastníci výzkumu, mladí Češi, osvojili chytré telefony a jakým způsobem je zařadili do své běžné denní rutiny. Pomocí smíšeného výzkumu nabízí vhled to toho, jaké aplikace v telefonu používají, jak dlouho, jak intenzivně na nich tráví čas a jakou roli hrají chytré telefony v jejich každodenním životě. Výzkum se skládá ze tří fází. V první fázi byla od uživatelů sbírána tvrdá log data prostřednictvím aplikace nainstalované v jejich mobilním telefonu. Druhá fáze spočívala v zmapování subjektivního vnímání míry a frekvence aktivity uživatelů skrz strukturovaný dotazník. V poslední fázi proběhl skupinový rozhovor se všemi účastníky výzkumu za účelem diskuze nad výsledky prvních dvou fází a rozvedení otázek spojených s nadměrným používáním chytrých telefonů. Výzkum ukázal, že účastníci trávili na mobilních telefonech v průměru tři hodiny denně, kontrolovali ho častěji než každou půlhodinu a nejčastěji používanými aplikacemi byly sociální sítě. Komunikace přes aplikace pro instant messaging je pro ně přirozenou součástí života. Čas na mobilním telefonu trávili převážně ve škole. Výzkum neukázal závislost participantů výzkumu na chytrých telefonech, nicméně poukázal na...
Sociální sítě jako nástroj k propagaci umělecké řemeslné výroby
Kašová, Jana ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Diplomová práce se zabývá zkoumáním role sociálních sítí v propagaci vybraných umělecko-řemeslných dílen. V dané problematice jsme na základě polo-strukturovaných kvalitativních rozhovorů s majiteli dílen analyzovali, jaká je role propagace uměleckých řemesel na sociálních sítích v jejich konkurenceschopnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Také jsme se zaměřili na to, jak hodnotí roli sociálních sítí v propagaci uměleckých řemesel vlastníci umělecko-řemeslných dílen a které konkrétní postupy nebo formy obsahu dle vlastníků umělecko-řemeslných dílen fungují nejlépe izolovaně i v kontextu dalších propagačních technik a kanálů. Cílem výzkumu bylo pochopit práci umělecko-řemeslných dílen se sociálními sítěmi při jejich propagaci. Hlavní sociální sítě, které se ve výzkumu objevily byli nejčastěji užívané, Facebook a Instagram, ale okrajově i další. Během výzkumu jsme došli k dalším zajímavým zjištěním ohledně funkce komunity fanoušků na sociálních sítích, konceptů WOM, direct marketingu a podařilo se nám i zachytit reakce majitelů malých umělecko-řemeslných dílen na nedávnou změnu algoritmů Facebooku a její praktické dopady na ně.
Nová média jako součást mediální výchovy na středních školách
Hejlová, Karolína ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce Nová média a mediální výchova na středních školách se zabývá zastoupením tématu nových médií ve vzdělávání na středních školách. Trend nových médií stále narůstá a počet jejich uživatelů se neustále zvyšuje, především dospívající s nimi tráví značnou část svého času. Právě proto jsem si dala za cíl ve své práci zjistit, jak si tento fenomén stojí v českém školství na úrovni středních škol, zejména pak gymnázií. Pro komplexní výsledek postupně analyzuji zákonné dokumenty RVP, metodické příručky a další zdroje informací pro mediální výchovu, zároveň zjišťuji znalost tématu a zařazování do hodin na straně pedagogů a v neposlední řadě se dotazuji i přímo studentů. Teoretická část práce tvoří obsahové zázemí diplomové práce i mnou navrhnuté přednášky na téma nová média, na jejímž základě je vytvořena. V praktické části kombinuji kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu pro získání co nejpřesnějších výsledků.
Prvek rodinnosti jako důležitá součást reklamních kampaní rodinných firem
Puklová, Anna ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Tématem této diplomové práce je využití prvku rodinnosti v reklamních kampaních rodinných firem v České republice. Problematika rodinných firem se stává v ČR stále aktuálnější vzhledem k nastávající první generační výměně, která čeká rodinné firmy založené po obnovení tržního hospodářství po roce 1989. V teoretické části se práce věnuje definici rodinných firem a tzv. prvku rodinnosti, ale také typům reklam s ohledem na jednotlivá média a přímému marketingu. Výzkum provedený pro potřeby této práce je rozdělen na dvě části - kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní část výzkumu byla provedena pomocí polostrukturovaných rozhovorů se zástupci tří předem vybraných firem EMCO, LIKO-S a GUMEX. Vedle rozhovorů byly podrobeny analýze dostupné formy reklamy. Cílem kvalitativní části výzkumu bylo odpovědět na otázku, zda je rodinnost součástí marketingové komunikace rodinných firem. Kvantitativní část výzkumu byla provedena pomocí krátkého dotazníku a jeho cílem bylo zjistit, zda je rodinnost firem důležitá pro zákazníky. Výsledky kvalitativní části výzkumu potvrzují, že rodinnost je součástí marketingové komunikace rodinných firem a je pro tyto firmy důležitá. Zákazníci se shodují, že v nich informace o rodinnosti firmy vzbuzuje v danou firmu větší důvěru, ale není pro ně nejdůležitějším faktorem při...
Role influencerů na Instagramu v životě teenagerů
Pichlerová, Klára ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Orhan, Mehmet A. (oponent)
Hlavním tématem diplomové práce je role novodobých názorových vůdců působících na sociálních sítích, v této práci konkrétně na Instagramu, v životě teenagerů. Cílem teoretické části práce je charakterizovat influencery a zasadit je do historického kontextu názorového vůdcovství. Jelikož práce pojednává o influencerech na sociálních sítích, v práci je objasněn i historický kontext vzniku internetu a webu 2.0, díky kterému mohly tyto platformy vzniknout. Poslední kapitola teoretické části je věnována charakteristice současné generace dospívajících a jejich vztah se sociálními sítěmi. Praktická část diplomové práce analyzuje výsledky kvantitativního měření. Výzkum byl distribuován mezi studenty pražského gymnázia pomocí internetového odkazu. Dotazník byl složen z pěti částí, přičemž každá byla zaměřena na jiné téma. Na závěr práce probíhá diskuze výsledků v kontextu teoretického rámce. Na základě provedeného výzkumu bylo zjištěno, že teenageři tráví na Instagramu přibližně 30 minut denně a nejčastěji ho navštěvují večer před spaním. Považují ho spíše za sociální síť s negativním vlivem a to především na kvalitu spánku a kyberšikanu. U influencerů na Instagramu se nechávají inspirovat v módě a cestování. Dalším důvodem k jejich sledování jsou stejné zájmy s influencerem.
Sledovanost televize v mezigeneračním srovnání
Meisnerová, Eliška ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Veselková, Zuzana (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá rozdílem sledovanosti televize mezi generacemi. Cílem práce je zjistit, jak se liší jednotlivé generace ve svých televizních návycích. Kolik času tráví sledováním televize, jaké sledují kanály a jakým televizním pořadům dávají přednost. Práce porovnává generace Baby Boomers, X, Y a Z. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zaměřuje na popis televize jako masového média a jeho vývoje. V teoretické části je dále charakterizován televizní trh a hlavní provozovatelé vysílání v České republice. Jsou také vysvětleny pojmy, které se týkají sledovanosti televize a programových schémat televize. Dále jsou charakterizovány jednotlivé generace a jsou uvedeny jejich charakteristické vlastnosti. Analytická část pak nalézá odpovědi na výzkumné otázky. Jak se liší doba sledování televize mezi jednotlivými generacemi? Z práce plyne, že nejvíce sledují televizi lidé z generace Baby Boomers, a zároveň tato generace vykazuje největší výkyvy ve sledovanosti během týdne či během roku. Dále práce odpovídá na otázku, jaké jsou nejsledovanější kanály. Nejsledovanějším kanálem napříč všemi generacemi je TV Nova. Sledovanost ostatních kanálů se liší po jednotlivých generacích. Mezi nejsledovanější pořady patřila za rok 2017 pro všechny generace štědrovečerní pohádka...
Sociální sítě a marketingový obsah: Případová studie mezikulturního srovnání reakcí na reklamní obsah značek Purina
Kubínová, Monika ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Cílem této práce je porozumět tomu, jak se liší účinky stejného marketingového mediálního obsahu na publika různých kultur. Mnoho nadnárodních značek je řízeno centrálně, kdy je jednotné marketingové sdělení dále sdíleno médií napříč všemi státy. Relevantnost obsahu a reakce na něj bývají testovány v zahraničí a nemusejí být nutně relevantní pro všechny země, ve kterých je obsah sdílen. McQuail ve své knize Úvod do teorie masové komunikace zmiňuje, že různé kultury přijímají stejný mediální obsah s různým účinkem. Pro analýzu problematiky interkulturní komunikace centrálně řízenými značkami jsem si vybrala případovou studii, která bude zkoumat rozdílnou reaktivitu uživatelů sociální sítě Facebook na centrálně vytvářená marketingová sdělení na případu značek Felix a ProPlan spadající pod zastřešující značku Purina. Případovou studii jsem rozdělila do dvou částí, první část se bude věnovat obsahové analýze dokumentů, statistik a již existujících výzkumů, na jejichž základě jsem zformulovala výzkumné otázky. Druhou částí je sémiotická analýza komentářů pod příspěvky značek Purina na Facebooku, která na výzkumné otázky odpovídá. Z nich vyplývá, že reaktivita se v obou zkoumaných zemích výrazně lišila v závislosti na kulturních rozdílech definovaných Hofstedeho kulturním srovnáním. Na základě této...
Alkohol v médiích pohledem Generace Z: Vnímání, postoje a zkušenosti mladistvých
Mrázová, Markéta ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Cílem této práce je pochopit postoje, vnímání a zkušenosti českých adolescentů, tj. současné Generace Z, ve vztahu k alkoholu v médiích. Teoretická část práce sumarizuje relevantní výzkumy, koncepty a články týkající se studované oblasti. Práce tak popisuje adolescenty z hlediska generačního rozdělení, vysvětluje specifika cílení na dospívající a rovněž je charakterizuje v souvislosti s jejich mediálním chováním. Teoretická část se dále zaměřuje na popsání různých formátů alkoholu v médiích v kontextu s dospívajícími a charakterizuje české legislativní opatření týkající se alkoholových reklam. Praktická část se soustředí na vyhodnocení vlastního šetření postaveného na principech Q-metodologie, výzkumného přístupu zaměřujícího se na pochopení postojů, vnímání a zkušeností studované problematiky pohledem vybrané cílové skupiny. Z tohoto výzkumu vyplývá, že čeští adolescenti vnímají alkohol obecně pozitivně. Toto chápání je především výsledkem jeho silné sociokulturní role v české společnosti a alkoholové prezence v mediálních formátech, kterou mladiství hodnotí jako pozitivní. Postoj adolescentů k plánované regulaci zůstává nevyhraněný. Spíše než dodatečnou regulaci navrhují častější osvětové kampaně týkající se negativních dopadů konzumace alkoholu. Přínosem této diplomové práce je zaměření jak na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŽEŽULKOVÁ, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.