Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mediální výchova ve výuce českého jazyka na středních školách
Janů, Michaela ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Cílem předkládané práce s názvem "Mediální výchova v hodinách českého jazyka na středních školách" je na základě teoretického rámce, který představují státní kurikulární dokumenty a odborná literatura, zhodnotit stav integrace průřezového tématu mediální výchova do hodin českého jazyka a literatury na všech typech středních škol s maturitou v České republice. Na vyučovací proces se snaží pohlížet z perspektivy všech jeho účastníků. V teoretické části má práce čtenáře seznámit s výběrem relevantní odborné literatury a výzkumů, které byly v oblasti našeho zájmu provedeny. Dále se věnuje popsání styčných bodů obou zkoumaných předmětů vyplývajících z názorů odborníků a očekávaných požadavků na žáky. Výzkumná část si klade za cíl poskytnout informace o konkrétních projevech mediální výchovy v povinném předmětu český jazyk a literatura i úspěšnosti těchto projevů při nabývání mediální gramotnosti žáky středních škol. Tyto informace budou získány prostřednictvím obsahové analýzy školních kurikulárních dokumentů, hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření uskutečněných s oběma stranami účastníků vzdělávacího procesu. Práce přináší i rozbor výukových materiálů, vybraných učebnic českého jazyka, které hodnotí z hlediska zapojení tematiky zvoleného průřezového tématu. Výstupem předkládané práce je pak návrh...
Rekontextualizace nevládních neziskových organizací v diskurzu zpravodajství a publicistiky České televize
Maxa, Tomáš ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se věnuje procesu dekontextualizace a rekontextualizace nevládních neziskových organizací v diskurzu zpravodajství a publicistiky České televize. Vlivem evropské migrační krize a dalších domácích i světových událostí, které jsou již po delší dobu hlavním tématem televizního zpravodajství, zesílila kritika vysílání České televize, zaměřená především na údajnou předpojatost, nevyváženost a tendenční způsob přístupu k hostům, mimo jiné stranění určitým neziskovým organizacím. Práce je rozdělena do tří částí, které postupně představují teoretická východiska včetně souvisejících konceptů (intertextualita, dialogismus, mediální bias a další), metodologický přístup a nakonec praktické vypracování analýzy. Zvolenou výzkumnou metodou je kritická diskurzivní analýza, volně založená na Faircloughově třídimenzionálním přístupu, jejímž cílem je ve zkoumané promluvě zjistit přítomnost prvků, ukazujících na možné skryté ideologie či tzv. mediální bias.
Vliv obsahu odebíraného prostřednictvím Instagramu na sebepřijetí a sebeprezentaci
Petráková, Kristýna ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce pojednává o vlivu sociální sítě Instagram na sebepřijetí a sebeprezentaci teenagerů. V teoretické části práce jsou představeny koncepty, které jsou spojovány se sociálními sítěmi. Mezi tyto koncepty patří především prosuming, participativní kultura a Web 2.0. Dále jsou představeny hlavní přístupy k vlivu sociálních sítí na teenagery. Uvádím do kontextu sociálních sítí pojmy, které jsou předmětem výzkumu diplomové práce. Práce seznamuje s prezentací identity na sociálních sítích, se sebereflexí plynoucí z odebíraného obsahu a s marketingovým využitím instagramových influencerů. Hlavní cíle práce, které jsou definované v tezi, jsou tyto tři: Jakým způsobem na participantky výzkumu působí obsah, který na Instagramu odebírají, zda reflektují přijímaný obsah ve své vlastní prezentaci na Instagramu a finálně též jakým způsobem na participantky působí reklamní aktivity instagramových influencerů. Kvalitativní výzkum se zaměřuje na dívky ve věku šestnácti let. Jedná se o mírný odklon od teze, která počítala se zkoumáním širší skupiny teenagerů. Pro co nejlepší možnou diskuzi dat jsem se rozhodla pro jednotnější skupinu participantů výzkumu. Metodou získávání dat je rozhovor pomocí návodu a přístup k analýze vychází ze zakotvené teorie (grounded theory). Jako doplňková metoda pro ověření...
Olfaktorický marketing a jeho vliv na prodej
Šimáčková, Pavla ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
(abstrakt) Bakalářská práce s názvem "Olfaktorický marketing a jeho vliv na prodej" se zabývá možnostmi využití čichového smyslu v marketingu. Práce je rozdělena do tří částí. Olfaktorický marketing je podkategorií smyslového marketingu, proto se první část práce zabývá uvedením čtenářů do smyslového marketingu obecně. V této teoretické části jsou popsány pojmy spojené s lidským smyslovým vnímáním, definice smyslového marketingu a krátká historie i současný vývoj oboru. Kapitola je zakončena stručným rozborem využití jednotlivých smyslů v marketingu a slouží k uvedení do kontextu oboru. Druhá část práce je věnována přímo olfaktorickému marketingu. Kromě definice pojmu je zde popsáno lidské vnímání vůní a vliv vůní na emoce a paměť. Zmíněna je historie i současné využití olfaktorického marketingu v praxi. Ke stěžejním bodům této kapitoly patří rozbor faktorů, které ovlivňují efektivitu olfaktorického marketingu, a následný popis studií, které dokazují pozitivní vliv olfaktorického marketingu na prodeje. V návaznosti na praktickou část práce jsou zde zmíněny prostředky olfaktorického marketingu (prostředky pro šíření vůní) a jejich přibližná cena. Poznatky z této kapitoly slouží jako podklad pro praktickou část práce. Praktická část využívá teoretické poznatky z předchozích kapitol a zabývá se vlivem...
Využití internetových influencerů jako nástroj marketingu
Ehrenbergerová, Nicole ; Klimeš, David (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu influencerů a jejich využití jako nástroj marketingu. Klade si za cíl prozkoumat, jak by měl influencer marketing v ideálním případě práci je nejdříve vymezen pojem marketing a jeho tradiční dalších nástupem doby internetu mění nejen marketing, ale i postoj spotřebitelů vůči médiím. Následující kapitoly popisují fenomén influencerů a jejich spolupráce se značkami, tedy influencer marketing. Práce poskytuje přehled nejdůležitějších faktorů, které při vytváření kampaně s influencerem značka řeší, a doporučuje, jak k nim přistupovat, aby byla kampaň úspěšná. To je v práci podloženo kromě akademických zdrojů i rozhovory odborníky na české scéně, zakladate Erikem Salte, a Jakubem Maříkem z praktické části práce je zpracován dotazník, který odkrývá, jak na spolupráce influencerů se značkami nahlíží jejich fanoušci. případové studii, která popisuje spolupráci českých blogerek se značkou Kari Traa.
Porovnání mediální komunikace a propagace předních českých aukčních síní a světových aukčních siní Sotheby's a Christie's v letech 2010 - 2016
Žížala, Jan ; Sládková, Hana (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá mediální komunikací prostřednictvím nových technologií, konkrétně vybraných sociálních sítí Facebook a Instagram, v oblasti aukčního trhu s uměním. Zkoumány jsou přední české aukční domy 1. Art Consulting, Dorotheum a EuropeanArts. Zahraniční aukční domy jsou zastoupeny dvojicí světových lídrů aukčního trhu s uměním, aukčními síněmi Christie's a Sotheby's. Práce shrnuje nejprve trh s uměním a jeho charakteristiku, marketingovou a mediální komunikaci aukčních síní, český i zahraniční aukční trh a historii aukčních síní zkoumaných v diplomové práci. Metodikou zpracování materiálu je kvantitativní obsahová analýza. Analýza se zaměřuje především na množství sociálních sítí využívaných aukčními síněmi ke komunikaci s příznivci a ostatní veřejností, úspěšnost této komunikace a největší část výzkumu je věnována povaze jednotlivých mediálních sdělení. U vybraných sdělení je zkoumána mimo jiné délka, úspěšnost, původ, zaměření, téma atd. Analýza byla zaměřena na období od podzimu 2016 do jara 2017. Výsledky kvantitativní analýzy jsou popsány a na závěr je provedeno srovnání českých a zahraničních aukčních síní v oblasti komunikace prostřednictvím sociálních sítí.
Marketingová komunikace firem prostřednictvím firemních periodik na příkladu časopisu ČiliChili.
Škardová, Lucie ; Groman, Martin (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá firemními časopisy, konkrétně těmi, které jsou zacíleny na zákazníky. Mezi zákaznická firemní periodika patří i vybraný časopis ČiliChili. Ten je v práci zkoumán z hlediska marketingové a mediální komunikace. Práce shrnuje historii a současnou situaci na poli firemních periodik, dostupnou literaturu a teorii. Metodickým východiskem práce je kvantitativní obsahová analýza a kvalitativní metoda - metoda orální historie. Analýza se zabývá převážně propojováním redakčního a marketingového obsahu. U časopisu je zkoumaná její redakční část - rozsah příspěvků, textu a obrazové struktury, témata, přítomnost marketingových nástrojů, jejich vyznění a podobně. Práce také zkoumá trendy časopisu od roku 2004 do roku 2016. Metoda rozhovoru s pamětníky doplňuje práci o jinak nedostupné informace. Výsledky kvantitativný analýzy jsou v závěru shrnuty společně s informacemi získanými rozhovory s pamětníky.
Strategická komunikace firem na Instagramu
Marková, Kateřina ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Tato práce se zabývá strategickou komunikací firem na sociální síti Instagram. Cílem práce je přiblížit způsoby, jakými se tvoří strategická komunikace na českém Instagramu a popsat konkrétní nástroje, které jsou k tomu využívány. Instagram umožňuje firmám, aby sdílely informace o svých produktech, komunikovaly s fanoušky a získávaly od nich zpětnou vazbu. Tyto aktivity se podílí také na tvorbě identity značky. Teoretická část přibližuje koncepty, které jsou spojeny s firemní komunikací na Instagramu, dále se zabývá jednotlivými nástroji a funkcemi, které lze využít. Nastíněna je také spolupráce s influencery. Kvalitativní výzkum je založen na rozhovorech s kurátory a stratégy českých firemních účtů na Instagramu. Výzkumný vzorek tvořilo šest firemních účtů, které reprezentují odlišné oblasti (móda, automobilový průmysl, fotografické produkty, elektronika, jídlo a FMCG). Odpovědi respondentů jsou rozděleny do šesti tematických okruhů, které mají napomoci zodpovědět výzkumnou otázku. Hlavní důraz byl kladen především na současnou roli Instagramu ve firemní komunikaci, tvorbu obsahu, hashtagy, využívání jednotlivých funkcí v aplikaci a spolupráci s influencery. Účelem je získat konkrétní informace a praktické příklady z oblasti strategické komunikace firem na Instagramu. Výsledky této práce by...
Net generace na sociálních sítích v České republice
Bicanová, Monika ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií Bc. Monika Bicanová Net generace na sociálních sítích v České republice Diplomová práce Praha 2017 Autor práce: Monika Bicanová Vedoucí práce: PhDr. Jan Jirků Rok obhajoby: 2017 Bibliografický záznam BICANOVÁ, Monika. Net generace na sociálních sítích v České republice. Praha, 2017. 109 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Jan Jirků. Abstrakt Diplomová práce se zabývá postavením a rolí sociálních sítí v životě české net generace (taktéž známé jako generace Y). Příslušníci této generace v současné době představují zhruba jednu čtvrtinu obyvatelstva České republiky a z mnohých teorií vychází, že se tito zástupci odlišují v několika specifických znacích od předchozích generací. Metodickým východiskem je kvalitativní přístup skrze vedené rozhovory na základě polostrukturovaného dotazníkového šetření s příslušníky české net generace. Ve výzkumu bude představen taktéž krátký experiment s příslušníky zahraniční net generace pro porovnání výsledků. Vzešlé východisko výzkumu spočívá v přiloženém strukturovaném dotazníku, jenž je určený pro následné ověření vzešlé teorie...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŽEŽULKOVÁ, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.