Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kritika současné konzumní společnosti
Jelínková, Klára ; Rosenfeldová, Jana (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem současné konzumní společnosti z kritické perspektivy. V první části je konzumní společnost definována, dále nabízí stručný přehled jejího dosavadního vývoje. Práce vychází z třífázového členění podle Lipovetského, je zde vedena diskuze mezi jeho pojetím a ostatními autory, kteří byli vybírání metodou literární rešerše. Vybraní autoři se shodují, že do současné fáze vstoupila spotřební společnost zhruba v 70 až 80. letech minulého století. V důsledku globalizace a s ní spojených socio- ekonomických změn je jeden z jejích nejvýraznějších rysů silný individualismus. Okázalá spotřeba jako upevňování statusové pozice ustupuje do pozadí, dnešní konzumenti skrze spotřebu především vyjadřují vlastní identitu a vymezují se tak vůči ostatním. Spotřeba prorostla do kultury, stala se životním stylem. Konzumenti jsou producenty této kultury. Práce dále pojednává o negativních důsledcích nadměrné spotřeby. Poslední část je věnována problematice z pohledu Critical Marketing Studies, jenž se snaží k marketingovým aktivitám přistupovat kriticky a také rozvíjí povědomí o nekomerčních marketingových aktivitách.
Marketingová segmentace starší populace
Spěváková, Kristýna ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
(Abstrakt) Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové segmentace trhu se zaměřením na populaci nad 55 let. První část práce zprostředkovává teoretické ukotvení tohoto fenoménu, kdy jsou vyloženy klíčové segmentační přístupy a segmentace je zařazena do širšího strategického rámce společně s targetingem a positioningem. Zároveň nechybí aktuální témata a debaty v rámci marketingové segmentace, přičemž důraz je kladen na polemiku ohledně validity marketingové segmentace starší populace čistě na základě věku. Praktická část pojednává o autorčině výzkumu založeném na datech z databáze MML-TGI, jehož cílem je odhalit rozdíly mezi kohortami starší populace a zároveň tyto kohorty charakterizovat. Dalším posláním výzkumu je potvrdit si předpoklad, že segmentace starší populace s užitím věku jako exkluzivního segmentačního kritéria bez přihlédnutí k dalším konzumentským specifikům v rámci této skupiny není vhodná.
Vnímání využití sexuality v marketingových kampaních
Mikhovitch, Irina ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Vnímání využití sexuálních motivů v marketingových kampaních" se zabývá problematikou motivů sexuality a jak jsou tyto motivy vnímány diváky v závislosti na intenzitě sexuálního sdělení a relevantnosti produktu. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak divák vnímá využití sexuálních prvků v marketingových kampaních, zda muži a ženy sexualitu v marketingových kampaních vnímají odlišně a jakou roli hraje relevantnost produktu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá různými typy sexuálních motivů a také způsoby, jakými se využívá sexualita genderů. Zabývá se také otázkou, proč je sexualita využívána v marketingových kampaních a jak je vnímaná muži a ženami. Praktická část práce se věnuje otázkám, jak lidí reagují na zvyšující se intenzitu sexuálních motivů v kampani a jak jsou marketingové kampaně vnímány a hodnoceny v závislosti na relevantnosti samotného produktu. Otázka se zkoumá na příkladu vybraných kampaní pomocí kvalitativní analýzy.
Using New Technologies in Healthy Lifestyle Interventions Targeted at Children: The Case of the Netherlands
Háša, Marek ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Nové technologie, jako jsou sociální sítě nebo mobilní hry, jsou často viněny z přispívání k neustále rostoucímu procentu obézních dětí. Ty samé technologie však paradoxně skrývají velký potenciál pro kampaně propagující zdravý životní styl mezi dětmi. Předmětem této práce byl přístup tvůrců takových kampaní k využití nových technologií. Autor se zaměřil na kampaně sociálního marketingu, které mají za cíl měnit návyky jednotlivců. Nizozemsko bylo pro svou nízkou prevalenci dětské obezity, a naopak velmi vysoké postavení ve světovém žebříčku inovativnosti vybráno jako země, jejíž kampaně by mohly poskytnout cennou inspiraci pro sociální marketéry z Česka i jiných evropských zemí. Hlavním cílem této mnohonásobné instrumentální případové studie bylo odhalit, jaké výhody a limitace využití nových technologií spatřovali sami tvůrci kampaní na podporu zdravého životního stylu u dětí. Na základě prostudování dostupných dokumentů a realizace polostrukturovaných rozhovorů s tvůrci sestavil autor případové studie čtyř nizozemských kampaní propagujících cvičení a zdravý spánek a stravu mezi dětmi. Výsledky výzkumu ukázaly, že autoři těchto kampaní skutečně vnímali nové technologie jako hrozbu pro fyzické i psychické zdraví dětí. Zároveň však tyto technologie považovali za neodlučitelnou součást dnešní...
Mediální výchova ve výuce českého jazyka na středních školách
Janů, Michaela ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Cílem předkládané práce s názvem "Mediální výchova v hodinách českého jazyka na středních školách" je na základě teoretického rámce, který představují státní kurikulární dokumenty a odborná literatura, zhodnotit stav integrace průřezového tématu mediální výchova do hodin českého jazyka a literatury na všech typech středních škol s maturitou v České republice. Na vyučovací proces se snaží pohlížet z perspektivy všech jeho účastníků. V teoretické části má práce čtenáře seznámit s výběrem relevantní odborné literatury a výzkumů, které byly v oblasti našeho zájmu provedeny. Dále se věnuje popsání styčných bodů obou zkoumaných předmětů vyplývajících z názorů odborníků a očekávaných požadavků na žáky. Výzkumná část si klade za cíl poskytnout informace o konkrétních projevech mediální výchovy v povinném předmětu český jazyk a literatura i úspěšnosti těchto projevů při nabývání mediální gramotnosti žáky středních škol. Tyto informace budou získány prostřednictvím obsahové analýzy školních kurikulárních dokumentů, hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření uskutečněných s oběma stranami účastníků vzdělávacího procesu. Práce přináší i rozbor výukových materiálů, vybraných učebnic českého jazyka, které hodnotí z hlediska zapojení tematiky zvoleného průřezového tématu. Výstupem předkládané práce je pak návrh...
Rekontextualizace nevládních neziskových organizací v diskurzu zpravodajství a publicistiky České televize
Maxa, Tomáš ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se věnuje procesu dekontextualizace a rekontextualizace nevládních neziskových organizací v diskurzu zpravodajství a publicistiky České televize. Vlivem evropské migrační krize a dalších domácích i světových událostí, které jsou již po delší dobu hlavním tématem televizního zpravodajství, zesílila kritika vysílání České televize, zaměřená především na údajnou předpojatost, nevyváženost a tendenční způsob přístupu k hostům, mimo jiné stranění určitým neziskovým organizacím. Práce je rozdělena do tří částí, které postupně představují teoretická východiska včetně souvisejících konceptů (intertextualita, dialogismus, mediální bias a další), metodologický přístup a nakonec praktické vypracování analýzy. Zvolenou výzkumnou metodou je kritická diskurzivní analýza, volně založená na Faircloughově třídimenzionálním přístupu, jejímž cílem je ve zkoumané promluvě zjistit přítomnost prvků, ukazujících na možné skryté ideologie či tzv. mediální bias.
Vliv obsahu odebíraného prostřednictvím Instagramu na sebepřijetí a sebeprezentaci
Petráková, Kristýna ; Zezulková, Markéta (vedoucí práce) ; Miessler, Jan (oponent)
Diplomová práce pojednává o vlivu sociální sítě Instagram na sebepřijetí a sebeprezentaci teenagerů. V teoretické části práce jsou představeny koncepty, které jsou spojovány se sociálními sítěmi. Mezi tyto koncepty patří především prosuming, participativní kultura a Web 2.0. Dále jsou představeny hlavní přístupy k vlivu sociálních sítí na teenagery. Uvádím do kontextu sociálních sítí pojmy, které jsou předmětem výzkumu diplomové práce. Práce seznamuje s prezentací identity na sociálních sítích, se sebereflexí plynoucí z odebíraného obsahu a s marketingovým využitím instagramových influencerů. Hlavní cíle práce, které jsou definované v tezi, jsou tyto tři: Jakým způsobem na participantky výzkumu působí obsah, který na Instagramu odebírají, zda reflektují přijímaný obsah ve své vlastní prezentaci na Instagramu a finálně též jakým způsobem na participantky působí reklamní aktivity instagramových influencerů. Kvalitativní výzkum se zaměřuje na dívky ve věku šestnácti let. Jedná se o mírný odklon od teze, která počítala se zkoumáním širší skupiny teenagerů. Pro co nejlepší možnou diskuzi dat jsem se rozhodla pro jednotnější skupinu participantů výzkumu. Metodou získávání dat je rozhovor pomocí návodu a přístup k analýze vychází ze zakotvené teorie (grounded theory). Jako doplňková metoda pro ověření...
Olfaktorický marketing a jeho vliv na prodej
Šimáčková, Pavla ; Vranka, Marek (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
(abstrakt) Bakalářská práce s názvem "Olfaktorický marketing a jeho vliv na prodej" se zabývá možnostmi využití čichového smyslu v marketingu. Práce je rozdělena do tří částí. Olfaktorický marketing je podkategorií smyslového marketingu, proto se první část práce zabývá uvedením čtenářů do smyslového marketingu obecně. V této teoretické části jsou popsány pojmy spojené s lidským smyslovým vnímáním, definice smyslového marketingu a krátká historie i současný vývoj oboru. Kapitola je zakončena stručným rozborem využití jednotlivých smyslů v marketingu a slouží k uvedení do kontextu oboru. Druhá část práce je věnována přímo olfaktorickému marketingu. Kromě definice pojmu je zde popsáno lidské vnímání vůní a vliv vůní na emoce a paměť. Zmíněna je historie i současné využití olfaktorického marketingu v praxi. Ke stěžejním bodům této kapitoly patří rozbor faktorů, které ovlivňují efektivitu olfaktorického marketingu, a následný popis studií, které dokazují pozitivní vliv olfaktorického marketingu na prodeje. V návaznosti na praktickou část práce jsou zde zmíněny prostředky olfaktorického marketingu (prostředky pro šíření vůní) a jejich přibližná cena. Poznatky z této kapitoly slouží jako podklad pro praktickou část práce. Praktická část využívá teoretické poznatky z předchozích kapitol a zabývá se vlivem...
Využití internetových influencerů jako nástroj marketingu
Ehrenbergerová, Nicole ; Klimeš, David (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o fenoménu influencerů a jejich využití jako nástroj marketingu. Klade si za cíl prozkoumat, jak by měl influencer marketing v ideálním případě práci je nejdříve vymezen pojem marketing a jeho tradiční dalších nástupem doby internetu mění nejen marketing, ale i postoj spotřebitelů vůči médiím. Následující kapitoly popisují fenomén influencerů a jejich spolupráce se značkami, tedy influencer marketing. Práce poskytuje přehled nejdůležitějších faktorů, které při vytváření kampaně s influencerem značka řeší, a doporučuje, jak k nim přistupovat, aby byla kampaň úspěšná. To je v práci podloženo kromě akademických zdrojů i rozhovory odborníky na české scéně, zakladate Erikem Salte, a Jakubem Maříkem z praktické části práce je zpracován dotazník, který odkrývá, jak na spolupráce influencerů se značkami nahlíží jejich fanoušci. případové studii, která popisuje spolupráci českých blogerek se značkou Kari Traa.
Porovnání mediální komunikace a propagace předních českých aukčních síní a světových aukčních siní Sotheby's a Christie's v letech 2010 - 2016
Žížala, Jan ; Sládková, Hana (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Diplomová práce se zabývá mediální komunikací prostřednictvím nových technologií, konkrétně vybraných sociálních sítí Facebook a Instagram, v oblasti aukčního trhu s uměním. Zkoumány jsou přední české aukční domy 1. Art Consulting, Dorotheum a EuropeanArts. Zahraniční aukční domy jsou zastoupeny dvojicí světových lídrů aukčního trhu s uměním, aukčními síněmi Christie's a Sotheby's. Práce shrnuje nejprve trh s uměním a jeho charakteristiku, marketingovou a mediální komunikaci aukčních síní, český i zahraniční aukční trh a historii aukčních síní zkoumaných v diplomové práci. Metodikou zpracování materiálu je kvantitativní obsahová analýza. Analýza se zaměřuje především na množství sociálních sítí využívaných aukčními síněmi ke komunikaci s příznivci a ostatní veřejností, úspěšnost této komunikace a největší část výzkumu je věnována povaze jednotlivých mediálních sdělení. U vybraných sdělení je zkoumána mimo jiné délka, úspěšnost, původ, zaměření, téma atd. Analýza byla zaměřena na období od podzimu 2016 do jara 2017. Výsledky kvantitativní analýzy jsou popsány a na závěr je provedeno srovnání českých a zahraničních aukčních síní v oblasti komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 ŽEŽULKOVÁ, Martina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.