Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Effect of Globalization on the Income Inequality
Stárek, Martin ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Tato práce zkoumá efekt globalizace na přijímovou nerovnost. Zaměřujeme se na některé prvky metodologie použité ve většině prací na toto téma, které mohou mít významný vliv na výsledky, ale které nejsou ve veřejně dostupném výzkumu adresovány. Zaprvé jsme navrhli nový způsob normalizace, který vytváří stabilnější data, a za použití této metody jsme vytvořili nový jednoduchý globalizační index. Tento index vykazoval konzistentnější výsledky než standardní globalizační veličiny. Zadruhé, zjistili jsme, že nejvýznamnější veličina v kompozitním indexu nemusí mít žádné ekonomické nebo logické vysvětlení. To byl případ efektu počtu přihlášených mobilních účtů na 100 obyvatel na přijímovou nerovnost. To znamená, že výsledky kompozitních indexů by měly být interpretovány opatrně a lepší přístup k analýze je pravděpodobně odhad efektů všech dílčích veličin individuálně. Navíc jsme zjistili, že dílčí veličiny kompozitního globalizačního indexu mohou mít opačný směr efektů na přijímovou nerovnost. Tyto efekty se pak vzájemně odečtou, přinejmenším částečně, což vede k menším a statisticky méně významným výsledkům. Nicméně, celkový efekt globalizace na přijímovou nerovnost, ačkoli není statisticky významný, je nejspíše záporný. To platí zejména v případě rozvíjejících se zemích. Pro rozvinuté země je efekt...
Influence of renewable energy sources on transmission networks in Central Europe
Málek, Jan ; Janda, Karel (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Tato práce se zaměřuje na vysvětlení vlivu obnovitelných zdrojů na přenosové sítě ve střední Evropě. Nejprve jsou popsány energetické a přenosové soustavy středoevropských států. Na základě této analýzy jsou pak identifikovány tři klíčové problémy, které přispívají k přetížení a destabilizaci sítí. Patří mezi ně (i) nedostatečná přenosová kapacita mezi severním a jižním Německem, (ii) politika Energiewende a (iii) existence německo-rakouské obchodní zóny. Pro posouzení těchto dopadů na přenosové sítě byl využit model ELMOD. Jsou porovnány dva scénáře vývoje pro rok 2025, a to na základě čtyř reprezentativních týdnů roku 2015. První scénář se zaměřuje na efekt Energiewende na přenosové sítě, druhý poté vynechává odstavení jaderných elektráren a posuzuje tak pouze dopady zvýšené produkce elektřiny ze slunečních a větrných zdrojů. Výsledky ukazují, že vyšší přítok energie ze solárních a větrných elektráren zvyšuje bilanci výměn a celkový transport mezi jednotlivými oblastmi TSO. Stejně tak roste i průměrné zatížení linek a volatilita toků. Klíčovým přispěvatelem k nárůstu volatility jsou solární elektrárny; větrné elektrárny jsou pak identifikovány jako hlavní příčina kruhových toků. Nakonec je zjištěno, že odstavení německých jaderných elektráren významným způsobem nepřispívá ke zhoršování zmíněných problémů.
The Effect of Distance on International Trade: A Meta-Analysis
Tlustá, Anna ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Vliv vzdálenosti se postupem času stal jednou z nejdůležitejích aspektů ve- doucích k porozumění mezinárodního obchodu. Hlavním cílem m bakalářské práce je sběr dat z jednotlivých studií zabývajících se vlivem vzdálenosti na mezinárodní obchod a vytvořit meta-analýzu založenou na těchto materiálech. Celá práce je založena na datech, které mi poskytli Anne-Celia Disdier a Keith Head, obsažených v jejich původní meta-analýze vydané v roce 2006. Celkově jsem nasbírala 1470 odhadů ze 130 různých studií. Jelikož původní meta-analýza neobsahuje vhodné testy, abychom určili publikační vychýlení, rozšířila jsem mou studii o dane testy. Na závěr se věnuji vyvrácení tvrzení, že vliv vzdálenosti na bilaterální obchod s postupem času klesá, kromě toho poskytuji vysvětlení heterogenity jednotlivých odhadů. 1
Does Daylight Saving Time Save Energy?: A Meta-Analysis
Herman, Dominik ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Energetické úspory v závislosti na zavedení letního času vždy představovaly ožehavé téma vyžadující empirickou evidenci ať už v jeho prospěch, či naopak. Bohužel, protože jsou závěry na dané téma různorodé-bez jasného vzorce původu této heterogenity-zdá se býti nedostatečné čerpat pouze ze závěrů případových studií a narativních přehledů literatury. Tato práce zkoumá pomocí meta-regresní analýzy soubor studií zabývajících se dopady letního času na spotřebu energie, a to za účelem poskytnutí správného odhadu daného efektu očištěného o publikační vliv a jiná zkreslení. Zjistili jsme, že průměrný v literatuře uváděný odhad naznačuje 0,3% úspory energie. Naše výsledky pak nevykazují žádné znaky publikační selektivity, zatímco jednotlivé charakteristiky primárních studií se naopak ukázaly býti klíčovým faktorem heterogenity závěrů prezentovaných v literatuře. Tato práce představuje jedinečný přehled daného tématu, jelikož se jedná o první meta-analýzu provedenou na studiích zkoumajících energetické úspory letního času. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The importance of tax system structure for economic growth in OECD countries - Extreme Bounds Analysis
Choutka, Petr ; Kemény, Irena (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Význam struktury daňových systémů pro ekonomický růst v zemích OECD - Extreme Bounds Analysis Abstrakt Diplomová práce zkoumá význam struktury daňových systémů pro ekonomický růst v zemích OECD. Jejím cílem je zjistit, zdali příjmově neutrální daňová reforma může významněji podpořit ekonomický růst. Jinými slovy, práce identifikuje typy daní, které nejvíce škodí růstu ekonomiky a vyvozuje návrhy vhodných daňových reforem. K analýze robustnosti vztahu mezi jednotlivými typy daní a růstem je použita metoda extreme bounds analysis. Tato metoda spočívá v opakovaném provádění růstových regresí, přičemž je sledováno chování klíčových proměnných v reakci na změny ve specifikaci modelu. Výsledky naznačují, že zdanění práce má významný negativní dopad na ekonomický růst, zatímco vliv spotřebních a majetkových daní se nezdá být robustní. Na základě zjištění je navržena příjmově neutrální daňová reforma, která by část daňového břemene přesunula z příjmu zaměstnanců na spotřebu či majetek. Klasifikace JEL: H21, H24, H27, O11, O47 Klíčová slova: struktura daňového systému, ekonomický růst, extreme bounds analysis, daňová reforma
Foreign Direct Investment in Emerging Markets: The Case of Turkey
Huseynli, Orkhan ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
This paper studies determinants of FDI in Turkey using panel data analyses. The results of the study show that political stability, education level, rule of law, and trade cost have significant impact on FDI inflow in Turkey while similarity in economy size of home and host country (Turkey) has not. The effect of the trade cost and rule of law was surprising but it gave a clue to new research area. It was concluded that next studies of FDI determinants in Turkey must be conducted at firms' level to better understand the behaviour of foreign direct investments in the country.
Google Econometrics: Unemployment in Visegrad Countries
Pavlíček, Jaroslav ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem míry nezaměstnanosti a objemu "Googlování" výrazů spojených s termínem práce v zemích Višegrádské čtyřky. Zjistili jsme, že indexy vyhledávání těchto výrazů se obecně pohybují ve stejném směru jako míra nezaměstnanosti. Data od Googlu se také prokázala býti užitečná pro tvoření předpovědí. Modely, které obsahovaly Google indexy, měly přesnější statické předpovědi s nižšími MAE a RMSE v porovnání se základními modely ve všech čtyřech zemích. Pouze v případě Polska a Slovenska se nám však podařilo najít potenciál pro tvoření krátkodobých předpovědí, tzv. "nowcastů". Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Price Elasticity of Alcohol Demand: A Meta-Analysis
Fanta, Nicolas ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
Vlastní cenová elasticita je považována za jeden z klíčových faktorů k vysvětlení poptávky po alkoholu. Odhadů bylo vypočítáno už mnoho, ale analyzovalo je jen několik prací. Cílem této meta-analýzy je prozkoumat možné vlivy publikační selektivity v literatuře věnující se alkoholu. Úvodní část popisuje jednotlivé druhy elasticit a způsoby výpočtu. V této práci je odhadována takzvaná původní elasticita, aby se ukázalo, jak je vlastně poptávka po alkoholu elastická. Jelikož existuje mnoho způsobů odhadování elasticit, je také zkoumáno, jestli rozdílné přístupy k odhadování vedou k odlišným výsledkům. Použití nejnovějších meta-analytických nástrojů vede k výrazně odlišným výsledkům, než přináší předchozí meta- analýzy. Odhadovaná původní elasticita přináší nové důkazy o tom, že poptávka po alkoholických nápojích by mohla být dokonale neelastická. Objevují se dále důkazy potvrzující výskyt publikační selektivity a ukazuje se také, že platí i hypotéza ekonomického cyklu.
Publication Bias in Measuring Anthropogenic Climate Change
Rečková, Dominika ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Zeynalov, Ayaz (oponent)
O klimatické změny se zajímají lidé po celém světě. Zejména vliv člověka na klimatické změny hraje důležitou roli při rozhodování o politice vůči životnímu prostředí. Jedním z měřítek klimatické změny způsobené člověkem je klimitická citlivost (climate sensitivity). Cílem této práce je aplikovat metodu meta-regresní analýzy na vztahu mezi lidskou činností a klimatickou změnou. Doposud byly napsány desítky až stovky studií zabývajících se vlivem lidské činnosti na klimatickou změnu, ale jen málo z nich reportuje odhad klimatické citlivosti. Navzdory tomu, že většina studií poukazuje na znatelný vliv lidské činnosti na globální oteplování, výsledky jednotlivých studií se co do absolutní hodnoty značně liší. Doposud se publikačním vychýlením literatury o kliamatických změnách zabývala jen jedna studie, která používá metodu sčítání hlasů (vote-counting) a odhalila snahu o publikování jen vybraných výsledků. Ale žádná meta-regresní analýza na toto téma pulikována zatím nebyla. Tato práce zkoumá, zda jsou výsledky studií reportujících klimatickou citlivost ovlivněny snahou o publikování pouze pozitivních a statisticky signifikantních odhadů. K tomu používá efektivního statistického nástroje, meta-regresní analýzu, která umožňuje systematicky zhodnotit různorodou skupinu odhadů. Pomocí této metody bylo na základě...
Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality
Zeynalov, Ayaz ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent) ; Frensch, Richard (oponent) ; Hartwell, Christopher (oponent)
Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Economic Studies DISSERTATION THESIS Essays on Natural Resource Richness, Economic Growth and Institutional Quality Ayaz Zeynalov Abstrakt Tato práce se skládá ze tří empirických papírů o přírodním zdroji, hospodářském růstě a institucionální kvalitě. První dokument analyzuje možné publikačního zkreslení a důvod pro navzájem si odporujících zjištění v literatuře o přírodních zdrojů, druhý dokument zkoumá vliv vývozu přírodních zdrojů na výrobu výkonu v 15 zemích bývalého Sovětského svazu a poslední dokument adresuje zda li podoby ve velikosti příjmů země a na institucionálních úrovnich podporují zvýšené množství bilaterálnícho obchodu mezi zeměmi. Úvodní kapitola staví tyto tři dokumenty v perspektivu. V prvním dokumentu ja analyzuji 43 studií, které poskytují 605 různých regresní zadávací dokumentace a zjistil, že přibližně 40% dokumentů hlasí negativní a statisticky významný vliv, další 40% dokumentů hlasí žádný účinek, a zbývajících 20% dokumentů hlasí pozitivní a statisticky významný vliv přírodních zdrojů na ekonomický růst. Výsledky ukazují, že vzájemné působení mezi přírodními zdroji a institucionální kvalitou, řízení na úrovni investiční aktivity, rozlišovaní mezi různými druhy přírodních zdrojů a odlišování zdrojů závislostí a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.