Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopravní kriminalita a její prevence
Zemanová, Michaela ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Hořák, Jaromír (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o dopravní kriminalitě a její prevenci. Téma dopravní kriminality je aktuální, jelikož doprava je dynamicky rozvíjejícím se odvětvím hospodářství, ale přináší sebou i negativa, která ovlivňují nejcennější společenské hodnoty, a to lidský život a zdraví. Cílem práce je podat ucelený výklad o dopravní kriminalitě, jejích příčinách a prevenci a zaměřit se podrobněji na rozbor trestných činů v dopravě. Dopravní kriminalita se týká všech druhů dopravy, tato práce se však bude soustředit na dopravu silniční. Stěžejní je analýza stávající právní úpravy především trestního práva hmotného a zhodnocení, zda odpovídá požadavkům současné situace v dopravě, či je potřeba její změna. Dopravní kriminalita se vyvíjí stejně jako samotná doprava. Účastníci silničního provozu se dopouští jednání, která dříve nebyla obvyklá. Proto by i právo mělo reagovat a nezůstávat pozadu. Je důležité stále zlepšovat bezpečnost na pozemních komunikacích. Práce se skládá z pěti částí. První seznamuje čtenáře s tématem a vykládá klíčové pojmy. Druhá část podrobněji rozebírá jednotlivé skutkové podstaty trestných činů v dopravě a nabízí úvahy de lege ferenda. Třetí část popisuje faktory způsobující dopravní kriminalitu a dopravní nehody. Čtvrtá část se věnuje návykovým látkám a jejich negativním dopadům na...
Reflexe společenských a politických poměrů pozdně tudorovské a raně stuartovské Anglie v díle Williama Shakespeara
Zemanová, Michaela ; Skřivan, Aleš (oponent) ; Kovář, Martin (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo pokusit se pochopit a vysvětlit historická díla neznámějších alžbětinských dramatiků, zejména Williama Shakespeara, v kontextu doby, v níž vznikla. Stěžejním pramenem proto byly Shakespearovy historické hry. Díla alžbětinských a raně jakobitských dramatiků byla ovlivňována politickými, hospodářskými i náboženskými změnami, jimiž Anglie v této době prošla. Alžbětinští literáti měli oslavit tudorovskou dynastii a zároveň ji určitým způsobem legitimizovat. Nárok dědečka Alžběty I. na anglický trůn byl z jistého úhlu pohledu poněkud problematický. William Shakespeare ve svých historických hrách rovněž oslavoval anglickou historii a pokoušel se vytvořit obraz "ideálního panovníka". Především jeho "Richard III." pomohl vytvořit obraz Jindřicha VII., "který zachránil Anglii před tyranskou vládou Richarda III." Shakespeare tak ve své hře legitimizoval nástup tudorovské dynastie. Shakespearova interpretace "největšího zlosyna" anglických dějin ovlivnila další generace literátů a historiků. Na základě psychologického vývoje historických postav, které doplňují svérázné postavy z nižších vrstev, odkrývá Shakespeare náboženské a politické problémy své doby i vztahy mezi jednotlivými společenskými vrstvami.

Viz též: podobná jména autorů
7 ZEMANOVÁ, Marcela
10 ZEMANOVÁ, Marie
9 ZEMANOVÁ, Markéta
3 ZEMANOVÁ, Marta
14 ZEMANOVÁ, Martina
5 ZEMANOVÁ, Michaela
3 ZEMANOVÁ, Michala
8 ZEMANOVÁ, Milada
4 ZEMANOVÁ, Monika
1 Zemanová, Magdaléna
1 Zemanová, Manuela
7 Zemanová, Marcela
10 Zemanová, Marie
9 Zemanová, Markéta
3 Zemanová, Marta
14 Zemanová, Martina
3 Zemanová, Michala
8 Zemanová, Milada
1 Zemanová, Miriam Anděla
2 Zemanová, Miroslava
4 Zemanová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.