Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tory a jejich mikroreliéf
Zemanová, Lucie ; Křížek, Marek (vedoucí práce) ; Vočadlová, Klára (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na obecnou charakteristiku torů a mikrotvarů, které se nacházejí na jejich povrchu. Tory mohou vznikat dvěma různými způsoby: jednofázovým a dvoufázovým vývojem. Vyskytují se ve všech klimatických pásech, nejčastěji jsou popisovány v mírném klimatickém pásu. Jejich velikost, tvar i poloha v krajině se značně liší. Tory se nacházejí na horských vrcholech i na údolních svazích. Rozdílný vzhled je dán především odlišným rozmístěním puklin v torech. Tory se vyskytují v různých typech horniny, zejména pak v krystalických horninách. Na povrchu toru se může vyskytovat mnoho mikrotvarů, které vznikají zvětráváním. Morfologicky nejvýraznějšími mikrotvary jsou skalní mísy, tafone, pseudoškrapy a voštiny. Stupeň jejich vývoje umožňuje využít tyto mikroformy pro relativní datování. Klíčová slova: tory, mikroreliéf, hloubkové zvětrávání, ústup svahu
Základní charakterizace lidských enzymů DHRS7B a DHRS7C
Tučková, Tereza ; Zemanová, Lucie (vedoucí práce) ; Matoušková, Petra (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Tereza Tučková Školitel: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. Název práce: Základní charakterizace lidských enzymů DHRS7B a DHRS7C Lidské enzymy z nadrodiny dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem, anglicky "short-chain dehydrogenase/reductase" (SDR) se účastní mnoha fyziologických pochodů, jako je metabolismus lipidů, sacharidů, aminokyselin, steroidních hormonů, retinoidů, prostaglandinů a dalších. Mimoto hrají roli také v patogenezi některých onemocnění, například hormon-dependentních nádorů, metabolického syndromu a diabetu mellitu. Navíc se některé enzymy podílejí na biotransformaci xenobiotik. Nicméně asi 30 % zástupců SDR bohužel nebylo doposud vůbec charakterizováno. Lidské dehydrogenasy/reduktasy DHRS7B a DHRS7C patří mezi nedostatečně popsané SDR. Na základě bioinformatických dat se předpokládá, že se jedná o membránově vázané proteiny s redukční aktivitou. Cílem této práce bylo určit jejich základní biochemické vlastnosti. Výsledky ukazují, že oba enzymy interagují s membránou endoplazmatického retikula a jsou orientovány do cytosolu. Byl proveden prvotní screening enzymové aktivity. U DHRS7B i DHRS7C převládala redukční aktivita, která dosahovala vyšších hodnot v přítomnosti NADH jako kofaktoru a byla...
Oxidační poškození proteinů
Bártová, Jana ; Boušová, Iva (vedoucí práce) ; Zemanová, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Jana Bártová Školitel: PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Název diplomové práce: Oxidační poškození proteinů Kyselina chlorná je silné oxidační činidlo, které využívají fagocytující buňky k usmrcení pohlcené bakterie. Pokud dojde k vylití obsahu fagocytu do okolí, může dojít k poškození okolních struktur včetně proteinů. Katechiny patří do skupiny flavonoidů, jejichž antioxidační vlastnosti byly demonstrovány v mnoha studiích. Moje diplomová práce byla zaměřená na potenciální vliv osmi přírodních derivátů katechinu na oxidační poškození lidského sérového albuminu (HSA) kyselinou chlornou. Použila jsem dvě spektrofotometrické (stanovení karbonylů a chloraminů) a tři elektroforetické metody (nativní PAGE, SDS-PAGE, imunoblotting). Při stanovení chloraminů jsem sledovala závislost účinku antioxidantu na jeho koncentraci (0-3 mM) a ze získaných dat jsem pomocí programu GraphPad Prism vypočítala hodnoty EC50 pro jednotlivé katechiny. Nejúčinnější sloučeninou byl katechin, jehož EC50 byla 4,8 µM. Z výsledků vyplývá, že antioxidační schopnost klesá s rostoucím počtem hydroxylových skupin v molekule flavonoidu. Karbonylové skupiny jsou vhodným markerem probíhající oxidace proteinu. Nejsilnější protektivní účinek...
Podnikatelský záměr
Zemanová, Lucie ; Pernica, Martin (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na rozšíření služeb podniku Hračkářství * Papírnictví. Tato práce se skládá ze třech hlavních částí. Teoretická část obsahuje definice pojmů tvořící strukturu podnikatelského záměru a definice potřebných analýz. V analytické části je vypracována analýza současného stavu firmy. V poslední navrhované části je vytvořen konkrétní podnikatelský plán, který směřuje k rozvoji podniku.
Optimalizace postupu izolace fosforylovaných peptidů ze směsi metodou afinitní chromatografie na oxidech kovů pro analýzu hmotnostní spektrometrií
Popovská, Lenka ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Zemanová, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Lenka Popovská Školitel: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: Mgr. Barbora Šalovská, Ph.D. Název rigorózní práce: Optimalizace postupu izolace fosforylovaných peptidů ze směsi metodou afinitní chromatografie na oxidech kovů pro analýzu hmotnostní spektrometrií. Fosforylace proteinů je klíčovým regulačním mechanismem buněčné signalizace. Je součástí většiny buněčných dějů, jež se odehrávají za komplexní souhry proteinkináz a proteinfosfatáz, a mezi které řadíme především proliferaci, diferenciaci a apoptózu. Defektní či pozměněné signální dráhy mohou vést ke vzniku různých chorob, a proto je velmi důležité proteinovou fosforylaci podrobně studovat a snažit se jí co nejvíce porozumět. Technologický vývoj hmotnostní spektrometrie (MS) posledních let umožnil výrazné zvýšení počtu fosforylačních míst, které mohou být ve vzorku identifikovány. Zvyšující se skenovací rychlost společně s komerční dostupností MS s vysokým rozlišením zvýšily množství a kvalitu dat, které mohou být získány v relativně krátkém čase. Avšak ani špičkové přístroje by neumožnily komplexní identifikaci fosforylačních míst v enzymatických lyzátech (digestech) vzorků, pokud by samotné analýze nepředcházela některá z...
Základní charakterizace lidských enzymů DHRS7B a DHRS7C
Tučková, Tereza ; Zemanová, Lucie (vedoucí práce) ; Matoušková, Petra (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Tereza Tučková Školitel: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. Název práce: Základní charakterizace lidských enzymů DHRS7B a DHRS7C Lidské enzymy z nadrodiny dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem, anglicky "short-chain dehydrogenase/reductase" (SDR) se účastní mnoha fyziologických pochodů, jako je metabolismus lipidů, sacharidů, aminokyselin, steroidních hormonů, retinoidů, prostaglandinů a dalších. Mimoto hrají roli také v patogenezi některých onemocnění, například hormon-dependentních nádorů, metabolického syndromu a diabetu mellitu. Navíc se některé enzymy podílejí na biotransformaci xenobiotik. Nicméně asi 30 % zástupců SDR bohužel nebylo doposud vůbec charakterizováno. Lidské dehydrogenasy/reduktasy DHRS7B a DHRS7C patří mezi nedostatečně popsané SDR. Na základě bioinformatických dat se předpokládá, že se jedná o membránově vázané proteiny s redukční aktivitou. Cílem této práce bylo určit jejich základní biochemické vlastnosti. Výsledky ukazují, že oba enzymy interagují s membránou endoplazmatického retikula a jsou orientovány do cytosolu. Byl proveden prvotní screening enzymové aktivity. U DHRS7B i DHRS7C převládala redukční aktivita, která dosahovala vyšších hodnot v přítomnosti NADH jako kofaktoru a byla...
Skupina DHRS enzymů a jejich role v lidském organismu
Zamazalová, Alžběta ; Zemanová, Lucie (vedoucí práce) ; Štambergová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Alžběta Zamazalová Školitel: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. Název diplomové práce: Skupina DHRS enzymů a jejich role v lidském organismu Lidské enzymy ze skupiny dehydrogenas/reduktas SDR rodiny (DHRS) zahrnují 17 členů, které patří do velké nadrodiny dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem. Nadrodina dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem obsahuje 80 lidských zástupců, mezi kterými jsou některé významné a dobře popsané enzymy jako 11β-hydroxysteroiddehydrogenasa 1, karbonylreduktasa 1 a 17β-hydroxysteroid- dehydrogenasy. Nicméně řada zástupců této nadrodiny je popsána málo a nebo vůbec a mezi takové patří i skupina DHRS. O proteinech DHRS1, DHRS12, DHRS13, DHRS4L1 a DHRS4L2 neexistují doposud téměř žádné informace. Proteiny DHRS2, DHRS4, DHRS6, DHRS7, DHRS7B, DHRS7C, DHRS8, DHRS9, DHRS10, DHRS11 a DHRSX jsou na tom podstatně lépe, jelikož je známa minimálně subcelulární lokalizace a substrát (vyjma DHRSX), tudíž se může udělat alespoň prvotní úsudek o jejich možné funkci. Jediným enzymem ze skupiny DHRS, jehož výzkum byl prováděn in vivo, je DHRS3. DHRS3 by mohla mít významnou roli ve vývoji plodu. U DHRS3, ale i u ostatních enzymů DHRS, se objevují prvotní zmínky v souvislosti s některými...
Vliv monepantelu na expresi biotransformačních enzymů ovce
Štolcová, Tereza ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Zemanová, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Tereza Štolcová Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová Ph.D. Název práce: Vliv monepantelu na expresi biotransformačních enzymů ovce Monepantel (MOP) představuje nové anthelmintikum ze skupiny amino-acetonitrilových derivátů, s odlišným mechanismem účinku oproti klasickým širokospektrým anthelmintikům. Používá se na léčbu a kontrolu gastrointestinálních nematodóz u ovcí a skotu. Tato práce se zaměřuje na vliv MOP na expresi vybraných cytochromů P450 (CYP) u ovcí in vivo a in vitro. K in vivo experimentům byla použita játra ovcí, kterým byl podán MOP v doporučené terapeutické dávce. Kontrolní skupině zvířat nebylo léčivo podáno. Při in vitro pokusech byly pozorovány změny v expresi mRNA vybraných CYP po 24 hodinové inkubaci primárních kultur ovčích hepatocytů s 10 μM MOP. Ke stanovení transkripčních hladin mRNA byla využita metoda qPCR (kvantitativní PCR v reálném čase). Výsledky in vivo i in vitro experimentů svědčí o výrazném nárůstu v expresi isoformy CYP3A24. Indukční efekt monepantelu byl dokonce vyšší, než indukční efekt známého CYP3A induktoru rifampicinu. Indukce enzymů CYP3A může mít vážné farmakologické anebo toxikologické důsledky. Při současném (případně následném) podání jiných léčiv s MOP...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 ZEMANOVÁ, Lenka
2 ZEMANOVÁ, Libuše
16 ZEMANOVÁ, Lucie
1 Zemanová, L.
10 Zemanová, Lenka
1 Zemanová, Leona
2 Zemanová, Libuše
16 Zemanová, Lucie
1 Zemanová, Ludmila
1 Zemanová, Lydie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.