Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oxid dusnatý - marker závažnosti poškození organismu při polytraumatu
Beitl, Evžen ; Hoch, Jiří (vedoucí práce) ; Cvachovec, Karel (oponent) ; Zeman, Miroslav (oponent)
- klinická část Úvod: Pacienti s těžkým mnohočetným poraněním, resp. polytraumatem jsou ohroženi rozvojem šoku a multiorgánového selhání s možným fatálním koncem. Ačkoliv jsou k dispozici skórovací systémy, které by měly umožnit stanovení závažnosti poranění a předurčit prognózu, je jejich použití v praxi omezené, často pro subjektivní omezení hodnotitele. Je známo, že produkce oxidu dusnatého (NO) různými buněčnými typy je významně zvýšena při tkáňovém poškození, proto jsme předpokládali a chtěli prokázat, že by oxid dusnatý (resp. jeho oxidační produkty NOx), mohl reprezentovat vhodný časný marker závažnosti poškození při polytraumatu s prognostickou hodnotou. Metody: Měřili jsme sérové koncentrac NOx a standartních biochemických parametrů u 93 pacientů s různými stupni závažnosti polytraumatu, u 15 pacientů s lehčím typem poranění a u 20 zdravých dobrovolníků. Výsledky: dle předpokladu byly hodnoty NOx vyšší u pacientů s lehčím polytraumatem oproti kontrolní skupině a skupině nezávažnýchě zraněných. Výrazně vyšší byly koncentrace NOx u skupiny těžkých polytraumat. Překvapivě však byly nalezeny normální koncentrace NOx u skupiny s proběhlou resuscitací a u skupiny zemřelých do 48 hodin po přijetí. U skupin s elevací NOx došlo k normalizaci do 12 hodin. Sérové ladiny laktátu při přijetí byly...
Možnosti využití laboratorního RTG přístroje pro analýzu vnášení předmětů do jaderných elektráren
Vlk, Petr ; Zeman, Miroslav (oponent) ; Varmuža, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá využíváním RTG přístrojů pro analýzu vnášených předmětů při vstupu do jaderné elektrárny. Popisuje principy vzniku a detekce RTG záření a techniky používané v současných RTG přístrojích. Součástí práce je analýza legislativních požadavků spojených se zabezpečením jaderných elektráren a provozem RTG přístrojů. Přínosem práce je navržená laboratorní úloha s využitím RTG přístroje Heimann HI-SCAN 6040-A, v niž je prakticky demonstrována detekce a rozlišení analyzovaných předmětů a různých typů materiálů. Nedílnou součástí je ověření limitů dávkového příkonu v okolí laboratorního RTG přístroje na základě znalosti legislativních požadavků.
Studium využití thoria v jaderných reaktorech řízených urychlovačem
Král, Dušan ; ČR, Petr Chudoba, ÚJF AV (oponent) ; Zeman, Miroslav (vedoucí práce)
V této práci je rozvíjena především myšlenka použití urychlovačem řízených systémů pro transmutaci thoria na štěpný materiál, který je možné využít jak v samotných urychlovačem řízených systémech, tak i v klasických jaderných reaktorech. Thorium se na Zemi vyskytuje pouze ve formě štěpitelného izotopu Th-232. Ten, aby mohl být efektivně využit, musí být nejprve přeměněn na štěpný materiál, v tomto případě záchytem neutronu na štěpný izotop U-233. Experimentální část práce zpracovává data naměřená z ozařování čtyř thoriových vzorků polem sekundárních neutronů ve spalační sestavě QUINTA, která byla ozařována protony o energii 660 MeV. Reakční rychlosti pro štěpné a spalační produkty byly stanoveny pomocí gama spektroskopie a následné analýzy naměřených dat. Dále byly ve všech vzorcích stanoveny reakční rychlosti produkce Pa-233 a byly provedena simulace reakčních rychlostí pro štěpení a produkci Pa-233 pomocí kódu MCNPX a knihoven evaluovaných jaderných dat pro vysokoenergetické reakce. Získané experimentální výsledky jsou důležité pro budoucí použití thoria v urychlovačem řízených systémech, validaci výpočetních kódů založených na metodě Monte-Carlo a validaci vysokoenergetických jaderných modelů.
Analýza požadavků na dohledový systém pro seniory žijící v domácím prostředí
Hrabalová, Klára ; Fiala, Radek (vedoucí práce) ; Zeman, Miroslav (oponent)
V této práci autor pojednává o mobilním dohledovém systému Senior Inspect, který díky svým funkcím umožňuje monitorovat seniory žijící v domácím prostředí. K monitorování se používají biologické a obecně technické veličiny, které jsou bezdrátově přenášeny a přehledně zobrazeny v notebooku. Autor se detailně zaměřuje na analýzu požadavků a navrhuje metodiku použití dohledového systému. Dále navrhuje vlastní vylepšení a rozšíření celého systému. Popisuje pult Senior Inspect 24/7 a pro něj vytvořené dotazníky. V závěru práce autor popisuje využití dohledového systému. Výsledky práce by měly pomoci při zavádění dohledového systému do praxe.
Úloha proteinkinázy C v patogenezi inzulinové rezistence a jejích komplikacích
Marková, Irena ; Novák, František (vedoucí práce) ; Zeman, Miroslav (oponent) ; Zídková, Jarmila (oponent)
18 SOUHRN Rozšíření poznatků o patogenezi inzulinové rezistence a úloha PKC v mechanismu inzulinové rezistence U HHTg potkanů byly zvýšené sérové hladiny triglyceridů a NEMK spojeny s ektopickým ukládáním triglyceridů ve tkáních a se sníženou citlivostí periferních tkání k účinku inzulinu. Zhoršená utilizace glukózy v periferních tkáních byla provázena sníženou aktivitou GS v kosterním svalu. Snížená aktivita GS a utilizace glukózy v periferních tkáních ukazují na možný defekt v přenosu inzulinového signálu do buněk. V souladu s tím jsou naše nálezy, které ukazují, že rezistence kosterních svalů k účinku inzulinu byla asociována se zvýšenou aktivací a translokací PKC θ. Nutričně indukovaná obezita HHTg potkanů v řadě případů tyto metabolické abnormality spojené s IR ještě dále prohloubila. Zjistili jsme, že zejména PKC θ, by mohla přispívat k metabolickým abnormalitám spojeným s IR a obezitou. Se zvyšujícím se věkem se u HHTg potkanů dále zhoršovala IR a s ní související poruchy lipidového a sacharidového metabolismu, aniž by se zároveň zvyšoval podíl tukové tkáně. Zvyšování IR s přibývajícím věkem bylo u HHTg potkanů doprovázeno nárůstem relativního množství PKC θ. Tyto nálezy svědčí pro možnou účast PKC θ v poruchách IR kosterních svalů. 19 Studium potenciální úlohy rezistinu v patogenezi...
Inovace jaderného paliva
Mičian, Peter ; Zeman, Miroslav (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá najnovšími poznatkami o jadrovom palive, hlavne palivami pre tlakovodné reaktory. V práci je uvedený prehľad najnovších výskumov z oblasti pokrytia paliva, ktoré oddeľuje palivo od chladiva. Časť je venovaná vyhorievajúcim absorbátorom, ktoré pomáhajú vyrovnať neutrónový tok počas prvého roka novej kazety zavezenej v aktívnej zóne. Ďalej práca pojednáva krátko o transmutačných palivových cykloch, hlavný dôraz je venovaný ATF palivám v podobe palív so zvýšenou tepelnou vodivosťou. Vývoj v tejto oblasti by mohol zvýšiť bezpečnosť a využitie jadrovej energetiky. Posledná časť práce je venovaná použitiu výpočtového programu FEMAXI-6 a analýze jeho výstupov. Tento program je zameraný na výpočty chovania palivových elementov pri vysokom vyhorení. Pre vstupy do programu boli použité reálne dáta z jadrovej elektrárne Dukovany.
Kombinované využití sluneční energie
Zeman, Miroslav ; Novotný, Jan (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá kombinovaným využitím sluneční energie. V první části jsou popsány podmínky sluneční energie v České republice. Následuje rozdělení solárních kolektorů se zaměřením na určité typy a důkladnější popis zapojení solárního systému. Další část je zaměřena na princip fotovoltaiky a její historický vývoj z hlediska panelů od prvních zmínek až po současnost. Třetí část je zaměřena na výběr vhodného objektu a stanovení jeho příkonu. Následující kapitola se zabývá vhodným zapojením fotovoltaických systémů, první zapojení je pouze s jedním střídačem a druhé se dvěma střídači nižších výkonů. Kapitola následně obsahuje zapojení solárního systému a popis jednotlivých komponent u všech zapojení. Poslední kapitola obsahuje technicko–ekonomické zhodnocení celého projektu a u fotovoltaických systémů je spočítána doba návratnosti.
Experimentální výzkum urychlovačem řízených jaderných reaktorů pro thoriovou jadernou energetiku
Zeman, Miroslav ; ČR,, Milan Štefánik, UJF AV (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou spojenou využitím thoria jako jaderného paliva v urychlovačem řízených systémech. V této práci je popsán princip ADS, jejich současná situace a možnosti využití do budoucna. Tato práce je blíže zaměřená na určení neutronového toku ve spalačním terči QUINTA. V prosinci 2013 byl proveden experiment, ve kterém byla uskutečněna tři ozařování kobaltových vzorků v různých pozicích spalačního terče QUINTA, který se nachází ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů, Dubna. Vzorky Co-59 byly ozařovány v poli neutronů generovaných deuterony o energii 2 AGeV a 4 AGeV a částicemi C-12 o energii 2 AGeV při spalační reakci. Tyto vzorky byly měřeny pomocí polovodičových detektorů ze superčistého germania a analyzovány použitím jaderné gama spektrometrie. Byly určeny reakční rychlosti produktů reakcí v Co-59, ze kterých byl určen tok neutronů v sestavě QUINTA. Experimentální reakční rychlosti byly porovnány s výpočtem s pomocí MCNPX kódu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 ZEMAN, Marek
8 ZEMAN, Michal
6 Zeman, Marek
11 Zeman, Martin
2 Zeman, Matěj
8 Zeman, Michal
1 Zeman, Mikuláš
4 Zeman, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.