Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Contribution to arsenic solid phase speciation in soils and mine wastes
Filippi, Michal ; Pertold, Zdeněk (vedoucí práce) ; Zeman, Josef (oponent) ; Chovan, Martin (oponent)
ív]!C.hirI FiIi]]pi Abntrakt lLrrrrrrar y !f Dta.a.et teita-)r cnem předk|ádaíÉ d|sertace Je př|sÉt k dosavadním zna|ostem o arsenové ÍAs) m|nera|oghké speclacl v různých typech pevných materÉ|ůJako Jsou kontam|nované půdy á dů|nÍodpady. - 9yoon{ část d|sertace- poskytuje obecrÉpřeh|ed o chem|ckých a ý|ká|ních vlastnostech A;.a,Jeho.chovánÍ v prostředí. H|avní důraz 1ék|aden na spec|acl As v.pevné azl v půoactr J dú|níchďpadech. Da|šíčást dlsertace shmuJg a stručně zhodnocuje m|nera|og|cké metody polžÍvanépro s!!Jd|um pr|pfr{ch a sekundámích As obsahuJícÍch fázÍ, H|avnÍm iílem Je usnad.nlt v orlentacl př| ap|lkování těchto metod. Revtre ||teratuý ukáza|a, že ačkollv byio v pos|edních letech vwlnuto mnoho mďcmích me.to'd (HMDF.STEM, AFM, BFM, PIXE. ).As techn|ky, ND, aJ.), stálezde zůstávaJíněkteré osvědčeňémetody (xÍiD, sÉM,aJ;. kteié monou býi ,rilvit6,álíÝ za Jakýs| startovní krok pro nilrrera|og|cké výzkumy. Některé da|šÍskup|ny ňetit uyty pró stud|um spec|ace As v pevrÉ fáz| d|štěny Jako poténc|á|ně užltďné (např., RS, DTA, TGA, V|s DRS, VMP). H|avní část d|sertace Je pteentována furmou tří č|ánkůs podobným zamělbnÍm pub||kwaných ve vědeckých časoplsech Env|ronm€nta| Geology, sclen€ of the Tota| Env|ronÍnent a Cieoderma. Pro dosaženÍJďnot||vých cÍ|ůbyý využ|ty rÉsleduJícígeochemlcké a m|rreralog|cké...
Dlouhodobá přírodní koroze skel barvených uranem
Procházka, Radek ; Goliáš, Viktor (vedoucí práce) ; Zeman, Josef (oponent) ; Helebrant, Aleš (oponent)
klíčová slova: koroze skla, zvětrávání skla, přírodní alterace skla, přírodní analog, uran, experimentální loužení Historická skla barvená uranem byla vyráběna v řadě českých skláren přibližně mezi lety 1830 a 1945. Obsah uranu v těchto sklech se pohybuje v řádu desetin procenta. Materiál představuje vhodný analog tzv. nukleárních skel sloužících k imobilizaci radioaktivního odpadu. Vzhledem ke složitosti procesů předpokládaných v podzemním úložišti v době kdy se odpadní skla dostanou do kontaktu s vodou má materiál velkou vypovídací hodnotu pro posouzení dlouhodobé stability skla v přírodních podmínkách se zaměřením na chování uranu. V předložené práci jsou studovány změny historických uranem barvených skel vystavených až 150 let působení přírodních roztoků v exogenních podmínkách. Během této doby došlo na povrchu vzorků ke korozi. U draselných skel bylo při povrchu zjištěno preferenční vyloužení alkálií a vznik hydratované difúzní zóny o mocnosti až 0,6 mm. V této korodované části bylo pozorováno srážení novotvořeného kalcitu (CaCO3) patrně v důsledku zvýšeného pH. Oproti původnímu sklu byla ve vyloužené zóně potvrzena stabilní, v některých případech zvýšená koncentrace uranu. Ačkoli došlo k vyloužení až 17,5 % K2O a nahrazení prakticky veškerého draslíku ionty H3O+ z roztoku, uran zůstal ve...
Geochemical study of processes, relevant to safety assessment of deep geological repository: Uranium forms and enrichment scenario in a sedimentary system at the Ruprechtov natural analogue site
Havlová, Václava ; Jelínek, Emil (vedoucí práce) ; Pačes, Tomáš (oponent) ; Zeman, Josef (oponent)
i Abstrakt Studium migrace U v přírodním prostředí představuje významný příspěvek pro poznání procesů významných pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště jaderného odpadu. V případě přírodního analogu Ruprechtov lze sedimentární horniny považovat za analogii pokryvných útvarů nad hostitelskými masivy hlubinného úložiště. K identifikaci a charakterizaci procesů mobilizace a imobilizace U v prostředí jílových hornin s obsahem organické hmoty byl využit multidisciplinární přístup. Sekvenční extrakce, chemická analýza na mokré cestě i spektroskopické metody prokázaly, že v málo oxidovaných vzorcích se U vyskytuje převážně ve formě U(IV). Při oxidaci vzorku s časem se U přesunuje směrem ke snáze uvolnitelným formám. Současně metody prokázaly asociaci U s As a P. Tento výsledek vedl k teorii, že se U(VI) z podzemní vody redukoval na U(IV) na povrchu pyritu pokrytém precipitovaným As. Analýza hydrogeologických, hydrogeochemických dat a analýzy stabilních izotopů pomohly zařadit výše uvedené výsledky do obecného konceptu imobilizace U: Oxidace organické hmoty probíhá za mikrobiální katalýzy a vytváří redukční prostředí v blízkosti vrstev bohatých oganickou hmotou. Oxidovatelné látky (např. SO4 2- ) v podzemní vodě jsou redukovány, čímž je umožněn vznik pyritu FeS2. Na jeho povrchu se sráží povlak As, na jehož...
Geochemical model of arsenic at the Mokrsko gold deposit
Drahota, Petr ; Pertold, Zdeněk (vedoucí práce) ; Száková, Jiřina (oponent) ; Zeman, Josef (oponent)
Geochemical model of arsenic at the Mokrsko gold deposit Dissertation of Petr Drahota 1 Abstrakt Tato disertace je příspěvkem k poznání chování As na přirozeně kontaminované lokalitě zlatonosného ložiska Mokrsko ve středních Čechách. Cílem práce bylo doplnit některé chybějící poznatky tak, aby byl získán celkový obraz chování As v systému hornina-podzemní voda-půda-povrchová voda na studované lokalitě. První část disertace shrnuje a stručně zhodnocuje ostatní práce, které se zabývaly problematikou As na této lokalitě. Tyto práce zahrnují (i) studie o rozsahu a míře kontaminace As v horninách a půdách na ložisku a v jeho blízkém okolí, (ii) studie o kontaminaci As v podzemní vodě, (iii) studie o primární mineralogii As v hornině a mineralogické vazbě As v půdách, (iv) studie o chemické vazbě As v půdách a (v) loužící experimenty s rudou. Druhá část disertace popisuje procesy, které vedou k uvolnění As do roztoků a regulují jeho koncentraci v různých oxidačně-redukčních podmínkách. Za tímto účelem byla studována mineralogická a geochemická vazba As v půdách, potočních a rybničních sedimentech a koncentrace anorganických forem As ve vodách na lokalitě Mokrsko. Nejvyšší koncentrace rozpuštěného As byly nalezeny v podzemní vodě (více než 1000 g L-1 ), která obvykle reprezentuje přechodnou oxidačně-redukční zónu...
Rozptyl slunečního záření na mikročásticích v uzavřeném objemu vodní lázně
Jelínek, Marek ; Pecen, Josef (vedoucí práce) ; Zeman, Josef (oponent)
Tato práce se zabývá alternativní technologií sloužící k osvětlení prostor bez přístupu denního světla. Technologie využívá především rozptylu a dále odrazu a lomu slunečního světla v optickém prostředí PET láhve s vodou a mikročásticemi. Základ technologie tvoří plastová lahev naplněná vodou s mikročásticemi a umístěná tak, že vertikálně prostupuje střechou interiéru. Efekt rozptylu slunečního světla v láhvi je zesilován využitím vhodného materiálu mikročástic. Literární rešerše se zabývá problematikou oblastí, kterým je technologie primárně určena a aktuálním stavem jejího rozšíření. Dále je zde objasněn princip fungování technologie a faktory ovlivňující její účinnost. Cílem experimentální části práce bylo omezené testování a výběr vhodného materiálu mikročástic a jejich koncentrace pro možnost praktického využití v rámci popsané technologie. Bylo provedeno několik měření poměru intenzity dopadajícího a rozptýleného světla za použití vybraných materiálů mikročástic o různých koncentracích. Na základě získaných hodnot a jejich porovnání byl roztok obsahující 0,5 g vápence na 1,5 l vody vybrán jako nejvhodnější optické prostředí pro řešení.
Analýza závislosti počtu zhlédnutí na obsahu náhledu na serveru YouTube
Zeman, Josef ; Vencovský, Filip (vedoucí práce) ; Bruckner, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá nalezením míry vazeb mezi vlastnostmi náhledů videí a počtem zhlédnutí na portálu YouTube, které mohou pomoci autorům dosáhnout vyšší sledovanosti. Cílem této práce je jejich nalezení a podložení pomocí statistických metod. V teoretické části je popsáno fungování webu YouTube, vývoj, hlavní principy počítání zhlédnutí a teorie atraktivního náhledu spolu s doporučeními pro autory videí. V další části je poté nastíněna problematika strojového rozeznávání obrazu, jednotlivé procesy a postupy. V praktické části je poté nastíněn vybraný kanál k analýze, postup získání a zpracování dat. Dále jsou definovány možné faktory a charakteristiky náhledů, které by mohly mít vztah ke sledovanosti. Tyto faktory jsou poté statisticky ověřeny. Jako nejdůležitější faktory byla shledána přítomnost vodoznaku, nebo jiné formy unifikování videí, a motivy s lidmi a ženami.
Státní fondy České republiky
Zeman, Josef ; Rutová, Hana (vedoucí práce) ; Šímová, Jaroslava (oponent)
Práce je zaměřena na popis fungování státních fondů v ČR. Těchto fondů je šest. Každý fond je rozveden v jedné kapitole, která obsahuje informace o fungování, orgánech, financích fondu. Také je zde zhodnoceno fungování fondu v posledních několika letech.

Viz též: podobná jména autorů
29 ZEMAN, Jan
14 ZEMAN, Jaroslav
2 Zeman, J.
12 Zeman, Jakub
29 Zeman, Jan
14 Zeman, Jaroslav
15 Zeman, Jiří
1 Zeman, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.