Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 561 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikace ve škole a její specifika. (Učební styl - samostatný styl funkční?)
Chvalovská, Eliška ; Hoffmannová, Jana (vedoucí práce) ; Hájková, Eva (oponent) ; Zeman, Jiří (oponent)
Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o učebním stylu a na základě zkoumání konkrétních mluvených a psaných projevů učitelů i žáků formuluje další charakteristické rysy tohoto stylu na obecné úrovni i na úrovni jednotlivých žánrů. Pozornost je zde věnována i méně zpracovaným žánrům školní komunikace (mluvený monolog žáků, dialog mezi žáky; učitelské přípravy, didaktické testy, čtenářské deníky, žákovské referáty). Specifičnost komunikačních cílů a funkcí spojených se sférou školní komunikace, charakteristické rysy komunikátů učebního stylu (úzký vztah mezi komunikáty mluvenými a psanými, komplexnost, dialogičnost) i užívané prostředky vedou autorku k doporučení, aby byl učební styl vydělen jako samostatný styl funkční.
Interactome of the translation initiation factor eIF4E2
Lettrich, Patrik ; Pospíšek, Martin (vedoucí práce) ; Zeman, Jakub (oponent)
Regulácia expresie génov na úrovni translácie je jedným z najvýznamnejších procesov pre udržanie životných funkcií buniek vo fyziologickej norme. Obzvlášť dôležitú úlohu v regulácii translácie hrá jej iniciačná fáza. Väčšina eukaryotických mRNA obsahuje na svojom 5' konci metylguanozínovú čiapočku. Naviazanie iniciačného faktoru eIF4E1 na čiapočku je podstatnou súčasťou kanonického mechanizmu iniciácie translácie. eIF4E1 je zložkou väčšieho komplexu nazvaného eIF4F, ktorého asociácia s čiapočkou mRNA je nevyhnutná pre kanonickú iniciáciu translácie. Vďaka schopnosti nekanonických iniciačných faktorov viazať čiapočku a súčasne interagovať s proteínmi odlišujúcimi sa od interakčných partnerov eIF4E1, môže dochádzať ku špecifickej regulácii translačnej iniciácie. Jedným z týchto nekanonických faktorov je eIF4E2. V regulačných procesoch vystupuje predovšetkým ako translačný represor. Naviazanie eIF4E2 na čiapočku zabráni asociácii komplexu eIF4F s mRNA a inhibuje tak transláciu. Avšak, eIF4E2 je taktiež schopný sprostredkovať iniciáciu translácie závislej na čiapočke alternatívnym mechanizmom v hypoxických podmienkach. Táto práca predstavuje prvú komplexnú analýzu proteín-proteínových interakcií a fyziologických funkcií faktoru eIF4E2 a jeho homológov u niekoľkých modelových organizmov. Kľúčové slová:...
Experimentální stanovení vlivu orientace polyetylénového acetabula na vývoj plastických deformací v počáteční fázi opotřebení
Zeman, Jakub ; Daniel, Matej (oponent) ; Ranuša, Matúš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na počáteční fázi opotřebení celkové náhrady kyčelního kloubu s polyethylenovým acetabulem. V této fázi dochází k přizpůsobování artikulačních povrchů náhrady a k nezanedbatelným plastickým deformacím acetabula, které jsou způsobené tečením (creepem). Experimentálně je zkoumán rozsah deformací acetabula v závislosti na jeho orientaci v lidském těle, která je učena při implantaci náhrady. Zároveň je monitorován stav artikulačních povrchů náhrady a vývoj koeficientu tření. V rámci práce je realizován nový modul kloubního simulátoru, který umožňuje fyziologickou orientaci acetabula vůči simulovanému zatížení a kinematice kloubního páru při jeho zaplavení kloubní kapalinou a výhřevu na teplotu lidského těla. Deformace a stav artikulačních povrchů jsou sledovány optickými metodami a elektronovou mikroskopií. Získaná data o dějích v počáteční fázi opotřebení jsou konfrontována s existujícími MKP analýzami této fáze pro ověření správnosti zjednodušení těchto analýz. Popis deformací acetabula také může pomoci zpřesnit diagnostiku opotřebení náhrady v klinické praxi.
Contribution to arsenic solid phase speciation in soils and mine wastes
Filippi, Michal ; Pertold, Zdeněk (vedoucí práce) ; Zeman, Josef (oponent) ; Chovan, Martin (oponent)
ív]!C.hirI FiIi]]pi Abntrakt lLrrrrrrar y !f Dta.a.et teita-)r cnem předk|ádaíÉ d|sertace Je př|sÉt k dosavadním zna|ostem o arsenové ÍAs) m|nera|oghké speclacl v různých typech pevných materÉ|ůJako Jsou kontam|nované půdy á dů|nÍodpady. - 9yoon{ část d|sertace- poskytuje obecrÉpřeh|ed o chem|ckých a ý|ká|ních vlastnostech A;.a,Jeho.chovánÍ v prostředí. H|avní důraz 1ék|aden na spec|acl As v.pevné azl v půoactr J dú|níchďpadech. Da|šíčást dlsertace shmuJg a stručně zhodnocuje m|nera|og|cké metody polžÍvanépro s!!Jd|um pr|pfr{ch a sekundámích As obsahuJícÍch fázÍ, H|avnÍm iílem Je usnad.nlt v orlentacl př| ap|lkování těchto metod. Revtre ||teratuý ukáza|a, že ačkollv byio v pos|edních letech vwlnuto mnoho mďcmích me.to'd (HMDF.STEM, AFM, BFM, PIXE. ).As techn|ky, ND, aJ.), stálezde zůstávaJíněkteré osvědčeňémetody (xÍiD, sÉM,aJ;. kteié monou býi ,rilvit6,álíÝ za Jakýs| startovní krok pro nilrrera|og|cké výzkumy. Některé da|šÍskup|ny ňetit uyty pró stud|um spec|ace As v pevrÉ fáz| d|štěny Jako poténc|á|ně užltďné (např., RS, DTA, TGA, V|s DRS, VMP). H|avní část d|sertace Je pteentována furmou tří č|ánkůs podobným zamělbnÍm pub||kwaných ve vědeckých časoplsech Env|ronm€nta| Geology, sclen€ of the Tota| Env|ronÍnent a Cieoderma. Pro dosaženÍJďnot||vých cÍ|ůbyý využ|ty rÉsleduJícígeochemlcké a m|rreralog|cké...
Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná – realizační projekt prací
Švagera, O. ; Bukovská, Z. ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Waclawik, Petr ; Sosna, K. ; Havlová, V. ; Zuna, M. ; Jankovský, F. ; Filipský, D. ; Chabr, T. ; Navrátil, P. ; Mixa, P. ; Soejono, I. ; Laufek, F. ; Kříbek, B. ; Leichmann, J. ; Zeman, J.
Realizační projekt prací shrnuje plánované práce, jejich postup a návaznost v rámci prostředí dolu Rožná I v rozsahu zadání veřejné zakázky „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ a zpracovávané Společností Hluboké horizonty Rožná. Cílem je objasnění významu a prostorového ovlivnění horninového prostředí přítomností významnější tektonické zóny pro účely lokalizace a bezpečnosti potenciálního umístění hlubinného úložiště.
Mitochondrial phenotype in minipig model transgenic for N-terminal part of human mutated huntingtin
Hansíková, H. ; Rodinová, M. ; Křížová, J. ; Dosoudilová, Z. ; Štufková, H. ; Bohuslavová, Božena ; Klíma, Jiří ; Juhás, Štefan ; Ellederová, Zdeňka ; Motlík, Jan ; Zeman, J.
Huntington’s disease (HD) is neurodegenerative disorder caused by an abnormal expansion of CAG repeat encoding a polyglutamine tract of huntingtin (htt). It has been postulated that mitochondria dysfunction may play significant role in the pathophysiology of the HD. But it is still not known yet in detail how mitochondria are able to cover energy needs of the cells during the progression of the HD.
Mezi tradicí a modernitou: město v průmyslovém věku. Severočeská architektura v první polovině 20. století
Zeman, Jaroslav ; Macek, Petr (vedoucí práce) ; Švácha, Rostislav (oponent) ; Vorlík, Petr (oponent)
Severočeská průmyslová oblast, osídlená především německým obyvatelstvem, prošla od poloviny 19. století nebývalým urbanistickým a demografickým růstem. Zásadní zlom znamenal především nástup průmyslové revoluce, neboť nejvýrazněji se na její podobě podepsala následující období. Charakteristickým znakem zdejších měst je překotný urbanistický rozvoj, který šel ruku v ruce se stavebním kvasem. Tím vznikla působivá skrumáž vzájemně koexistujících průmyslových areálů, honosných vil, pompézních veřejných budov, velkorysých zahradních čtvrtí a maloměstské zástavby, vytvářející zdejšího svérázného genia loci. Pohraniční oblasti byly již odedávna rušnou křižovatku kultur, dějin a ideologií, v níž se mísili a vzájemně ovlivňovali Češi, Němci a Židé a odráží tak složité etnické vztahy na území dnešní České republiky. Práce se zaměřuje na architekturu českých Němců, která tvořila přirozený protipól architektuře české majority. Jejím cílem je tento "druhý proud" kultury zasadit do širšího středoevropského kontextu, najít a definovat specifika stavební produkce českých Němců. Za tímto účelem byla zvolena trojice průmyslových aglomerací, Ústí nad Labem, Liberec a Jablonec nad Nisou, které jsou zároveň srovnány s obdobnými lokalitami v českém (Plzeň) i německém (Saská Kamenice) prostředí.
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čihadlo.
Havlová, V. ; Bukovská, Z. ; Dudíková Schulmannová, B. ; Dudková, A. ; Franěk, J. ; Holeček, J. ; Hroch, T. ; Jelének, T. ; Jelínek, J. ; Kachlíková, J. ; Kaláb, Zdeněk ; Klomínský, J. ; Kučera, R. ; Kunceová, E. ; Polák, M. ; Uhlík, J. ; Milický, M. ; Nývlt, D. ; Ondra, P. ; Pertoldová, J. ; Rapprich, V. ; Rukavičková, L. ; Šír, P. ; Štědrá, V. ; Švagera, O. ; Verner, K. ; Maryška, J. ; Říha, J. ; Královcová, J. ; Červinka, R. ; Gondolli, J. ; Klajmon, M. ; Kolomá, K. ; Černý, M. ; Vavro, Martin ; Vopálka, D. ; Svoboda, J. ; Vašíček, R. ; Hokr, M. ; Steinová, J. ; Zeman, J. ; Kouřil, M.
Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Čihadlo a hodnotit lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (nová vyhláška o umísťování jaderných zařízení) a MAAE (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, 2011) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (Vokál et al., 2015). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1) Popsatelnost a predikovatelnost geologických vlastností lokalit\n2) Hydrogeologické vlastnosti lokalit\n3) Stabilita lokalit (seismická, klimatická, vertikální pohyby, postvulkanické jevy)\n4) Pravděpodobnost intruze (neúmyslného vzniku člověka do úložiště)\n5) Slučitelnost vlastnosti horninového masivu s inženýrskými bariérami\n6) Transportní vlastnosti lokalit
Dlouhodobá přírodní koroze skel barvených uranem
Procházka, Radek ; Goliáš, Viktor (vedoucí práce) ; Zeman, Josef (oponent) ; Helebrant, Aleš (oponent)
klíčová slova: koroze skla, zvětrávání skla, přírodní alterace skla, přírodní analog, uran, experimentální loužení Historická skla barvená uranem byla vyráběna v řadě českých skláren přibližně mezi lety 1830 a 1945. Obsah uranu v těchto sklech se pohybuje v řádu desetin procenta. Materiál představuje vhodný analog tzv. nukleárních skel sloužících k imobilizaci radioaktivního odpadu. Vzhledem ke složitosti procesů předpokládaných v podzemním úložišti v době kdy se odpadní skla dostanou do kontaktu s vodou má materiál velkou vypovídací hodnotu pro posouzení dlouhodobé stability skla v přírodních podmínkách se zaměřením na chování uranu. V předložené práci jsou studovány změny historických uranem barvených skel vystavených až 150 let působení přírodních roztoků v exogenních podmínkách. Během této doby došlo na povrchu vzorků ke korozi. U draselných skel bylo při povrchu zjištěno preferenční vyloužení alkálií a vznik hydratované difúzní zóny o mocnosti až 0,6 mm. V této korodované části bylo pozorováno srážení novotvořeného kalcitu (CaCO3) patrně v důsledku zvýšeného pH. Oproti původnímu sklu byla ve vyloužené zóně potvrzena stabilní, v některých případech zvýšená koncentrace uranu. Ačkoli došlo k vyloužení až 17,5 % K2O a nahrazení prakticky veškerého draslíku ionty H3O+ z roztoku, uran zůstal ve...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 561 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
29 ZEMAN, Jan
14 ZEMAN, Jaroslav
2 Zeman, J.
12 Zeman, Jakub
29 Zeman, Jan
14 Zeman, Jaroslav
15 Zeman, Jiří
3 Zeman, Josef
1 Zeman, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.