Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Redesign configuration management procesu ve vybrané organizaci
Šavel, Jan ; Zelená, Veronika (vedoucí práce) ; Přibil, Jiří (oponent)
Cílem této práce je provedení analýzy Configuration management procesu ve zkoumané organizaci prostřednictvím rámce nejlepších praktik knihovny ITIL a navržení přepracování dle získaných poznatkům. Analýza pokrývá nejen Configuration management proces, ale částečně i Change management, který je s Configuration management procesem ve zkoumané organizaci pevně svázán. V teoretické části se nejprve zabývám popisem procesu v obecné rovině, způsobem jeho modelování a nástroji, které lze k modelování využít. Dále popisuji rámec nejlepších praktik knihovny ITIL verze 3 a využití CMS (Configuration Management System) jako federalizovaného systému pro Configuration management. V praktické části se věnuji analýze stávajícího stavu Configuration management procesu ve zkoumané organizaci a uvádím výhody a nevýhody, z nichž pak navrhuji doporučení, jak proces pro tuto organizaci optimalizovat. Závěr práce potom obsahuje srovnání původní a přepracované verze procesu a uvedení výhod, které dle mých závěrů z této změny vyplývají.
Optimalizace výroby s využitím pokročilých metod pro podporu rozhodování
Bártová, Blanka ; Bína, Vladislav (vedoucí práce) ; Zelená, Veronika (oponent)
Práce se bude zabývat problematikou procesního řízení ve výrobní společnosti s využi-tím pokročilých metod pro podporu manažerského rozhodování. Konkrétně zde bude řešena optimalizace výroby za pomoci metody genetických algoritmů a lineárního pro-gramování. Cílem práce je vytvořit suboptimální řešení rozvržení výrobního plánu tak, aby došlo k minimalizaci celkového času pro zhotovení všech zadaných zakázek. Řeši-telka zde bude navržený algoritmus aplikovat ve výrobní společnosti XY.
Současná situace na trhu s Customer Relationship Management systémy: analýza a potenciál CRM systémů pro živnostníky v České republice
Popelka, Ondřej ; Přibil, Jiří (vedoucí práce) ; Zelená, Veronika (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice Customer Relationship Management systémů v kontextu jejich používání živnostníky. Je rozdělena do dvou nosných částí, z nichž ta první má za cíl uvést čtenáře do problematiky CRM a SCRM systémů, jejich přínosů pro subjekty a popsat evoluci těchto systémů s příchodem webového rozhraní 2.0 a prostředí, kde tyto systémy mohou působit. V druhé části pak analyzuji výsledky dotazníku pro živnostníky, který měl za cíl zmapovat jejich názor na tyto produkty, jejich ochotě do nich investovat a zjistit názor na přínosnost jednotlivých funkcí CRM systémů. V návaznosti na výsledky dotazníku vznikla definice vhodného řešení pro živnostníky a ta byla pak aplikována na tabulku předvýběru nejvhodnějších pro-duktů pro tento segment. Díky preferencím respondentů a vyhodnocení plnění požadovaných funkcionalit pak došlo k určení nejvhodnějšího řešení pro respondenty dotazníku zastupující živnostníky v České republice.
Zefektivnění výrobního procesu ve vybrané organizaci
Vnoučková, Monika ; Zelená, Veronika (vedoucí práce) ; Kupka, Tomáš (oponent)
Tématem diplomové práce je optimalizace sériové výroby ve firmě RWA systémy spol. s.r.o. Cílem práce je nalézt hlavní příčinu problému spojeného s nedostatečným zrychlením výrobního procesu po nákupu výrobní haly a strojů. K naplnění cíle bylo využito metody pozorování. Na základě vstupní analýzy byly výrobní procesy zmapovány, vyhodnoceny a optimalizovány v podobě nápravných opatření. Doporučení je postaveno na návrhu nového layoutu výrobních prostor. Přínosem práce je návrh řešení současné situace ve výrobě nezávislým, externím pozorovatelem.
Mapování procesů ve vybrané organizaci
Klofáč, Filip ; Zelená, Veronika (vedoucí práce)
Hlavním tématem této diplomové práce je procesní řízení a Business Proces Reenginee-ring (dále jen BPR) a aplikovaný výzkum tohoto konceptu v konkrétní společnosti. V teoretické části nejprve definuji pojem proces a procesní řízení, které následně rozvá-dím za pomoci BPR. Dále jsou definovány a popsány základní metodiky, včetně meto-diky modelování a analýzy podnikových procesů (dále jen MMABP), která je využita v praktické části této práce. Představuji také modelovací jazyk Unifield Modeling Lan-guage (dále jen UML) a notace Eriksson-Penker a Business Process Modeling Notation (dále jen BPMN). Na závěr je zpracována kapitola procesního modelování. Na základě této teoretické části realizuji aplikovaný výzkum v konkrétní výzkumné oblasti.
Návrh modelu aukčního procesu nákupu komodit
Vránová, Kateřina ; Zelená, Veronika (vedoucí práce) ; Váchová, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o procesním řízení a změnách podnikatelského prostředí, ke kterým došlo zejména během minulého století, a zapříčinily vznik nových přístupů ve vedení společnosti. Práce definuje pojem proces a jeho druhy, dále je zde popsán chod procesně řízené organizace včetně pozitiv a negativ z něho plynoucích. Dále diplomová práce obsahuje problematiku modelování podnikových procesů, která bezprostředně souvisí s procesním řízením. Jsou zde uvedeny techniky, které lze k modelování použít, a také konkrétní diagramy vhodné k modelování. Tyto poznatky jsou poté aplikovány při tvorbě návrhu aukčního procesu nákupu komodit.
Implementace technik lean managementu ve vybrané společnosti
Karlíková, Adéla ; Zelená, Veronika (vedoucí práce) ; Hajdíková, Taťána (oponent)
Bakalářská práce se zabývá filozofií lean managementu, jejími metodami a nástroji používanými při implementaci v podniku. Teoretická část zahrnuje historii lean managementu a osobnosti, které se podílely na vývoji této techniky. Dále rozebírá metody Toyota Production System a ostatní techniky, které podniky zavádějí, aby zabránily plýtvání a zvýšily produktivitu. Jedná se především o kaizen a 5S. Znalosti technik popsaných v teoretické části jsou použity při vypracování praktické části bakalářské práce. V konkrétním podniku zanalyzuji současný stav na pracovišti a poté implementuji metody lean managementu za účelem zvýšení efektivnosti výrobního procesu a celkové produktivity podniku
Optimalizace zásob skladu ve vybrané společnosti
Chirkova, Arina ; Zelená, Veronika (vedoucí práce) ; Váchová, Lucie (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je výpočet optimálního objednávacího množství zásob plechu ve firmě ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. v oddělení 3VM Kovovýroba. Dílčím cílem práce je zjištění skladových položek, jejichž nákup způsobuje firmě největší náklady. Tyto položky zároveň díky ABC analýze poslouží jako podklad pro dosažení hlavního cíle. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou podrobně popsány základní pojmy v oblasti řízení zásob, klasifikace zásob a nákladu vznikajícím při jejich pořízení a skladování. Také jsou zkoumány moderní přístupy a modely řízení zásob. V praktické části se jedná o teoretická východiska aplikovaná na analýzu současného stavu skladu zásob plechu a výpočtu optimálního objednávacího množství skladových položek, které na základě provedené analýzy způsobuje firmě největší náklady. Výstupem práce je optimální objednávací množství plechů, které poslouží oddělení 3VM firmy ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. jako podklad ke snížení nákladu na nákup plechu.
Využití rozhodovacích stromů v manažerské praxi
Lapiankova, Hanna ; Váchová, Lucie (vedoucí práce) ; Zelená, Veronika (oponent)
Cílem bakalářské práce je představit vlastnosti rozhodovacích stromů, využiti jich v praxi a popsat řešení rozhodovacích stromů s využitím počítačového programu Pre-cisionTree. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou časti. V teoretické časti je popsaná základní informace o rozhodovacích stromech a jejich softwarové podpoře. V praktické časti na přikladu bude ukázáno využití rozhodovacích stromů pomoci počí-tačové podpory pro manažerské rozhodování.
Rozhodovací procesy ve vybrané společnosti
Kogay, Yelena ; Váchová, Lucie (vedoucí práce) ; Zelená, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rozhodovacím procesem ve vybrané společnosti. V teore-tické části jsou popsány podstata rozhodování, rozhodovací procesy a problémy a struktura jednotlivých rozhodovacích procesu. V rámci tyto práce uveden konkrétní rozhodovací proces - volba dodavatele. V praktické části se jedná o analýzu procesu výběru vhodného dodavatele na přikladu firmy, jejíž předmětem podnikaní je nákup zboží za účelem dalšího prodeje. Výstupem práce je posouzení informace získané od firmy s teoretickými poznatky o výběru dodavatele.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Zelená, V.
2 Zelená, Veronika
2 Zelená, Vladimíra
1 Zelená, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.