Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném
Zbořil, Martin ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Resumé Téma mé rigorózní práce zní "Druhy nákladů řízení v civilním řízení sporném" a jejím cílem je přiblížení této dílčí problematiky oblasti nákladů řízení a její právní rozbor. Práce nepojednává o celkové právní úpravě nákladů řízení, tak jak je upravena v hlavě třetí občanského soudního řádu, ale snaží se blíže analyzovat jednotlivé druhy nákladů řízení, které jsou demonstrativně uvedeny v § 137 odst. 1 občanského soudního řádu. V práci jsem se nesnažil o pouhé nastínění právní úpravy, která je de lege lata poměrně roztříštěná v několika zákonných a podzákonných předpisech. Práce by totiž měla rovněž poukázat na bohatou a četnou judikaturu, která tuto oblast dotváří. Tu lze rozdělit na soudní rozhodování, konkretizující nejasnou normativní právní úpravu a judikaturu - téměř výlučně ze strany Ústavního soudu - přinášející zásadní hlediska a závěry. To platí zejména ve vztahu k vyhl. č. 484/2000 Sb., upravující odměnu za zastoupení advokátem nebo notářem, kterou Ústavní soud zrušil svým nálezem. Mimoto jsem se v práci snažil zhodnotit v kapitole upravující odměnu zastoupení advokátem právní úpravu historicky, a to počínaje rokem 1990, resp. vyhl. č. 270/1990 Sb. do současnosti (včetně mých závěrů). Důvodem je zejména přiblížení některých zásadních milníků v této oblasti (a to zejména zásadní nálezy či...
Návrh úprav biomasového kotle pro velmi vlhká paliva
Zbořil, Martin ; Skála, Zdeněk (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je provést stechiometrický výpočet kotle a bilanci kotle pro běžné palivo s vlhkostí do 60%. Stanovit závislosti vlhkosti paliva na podmínky ve spalovací komoře a podmínky pro hoření. Experimentální analýzu současného stavu kotle ZKG pomocí měření na tomto zařízení a návrh úprav a řešení.
Strategie rozvoje malé firmy
Zbořil, Martin ; Šnajdar, Pavel (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na rozvoj malé firmy. Obsahuje detailní rozbor analyzované firmy a návrhy, které vedou k zlepšení její pozice na trhu. Jejich zavedení přispěje také ke zvýšení konkurenceschopnosti.
Moderní trendy ve vytápění rodinného domu
Zbořil, Martin ; Štelcl, Otakar (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo shrnout poznatky o dnešní technologii vytápění rodinných domů včetně nových, které mají v tomto směru velký potenciál. Následně provést základní porovnání jednotlivých způsobů vytápění na modelovém domě.

Viz též: podobná jména autorů
1 Zbořil, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.