National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Zpracování podkladových materiálů pro realizaci opatření Národního lesnického programu stanovených pro rok 2004 v oblasti priorit: rozvoj funkcí lesa‚ zajištění diverzifikace lesů a obhospodařování lesů ve zvláště chráněných územích
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Zatloukal, Vladimír
Zajištění organizačního a koordinačního servisu pro práci garantů jednotlivých prioritních úkolů, propojení činností řídícího výboru a koordinační rady s činností odborných skupin a působení k zajišťování vymezených úkolů ve stanovených termínech a způsobech jejich zpracování, přípravu a organizační zajištění jednotlivých akcí a materiálů v rámci realizace Národního lesnického programu. CD-ROM obsahuje 6 souborů: Dopracování systému hodnocení funkcí lesů na základě oponentního posouzení navrhovaných variant, včetně návrhu legislativního vymezení oblastí použití jednotlivých metodik (b1), Návrh zařazení lokalit klíčových z hlediska ochrany biodiverzity do územně plánovací dokumentace všech stupňů (c7), Návrh přehodnocení doporučených rámcových zásad hospodaření pro soubory lesních typů z hlediska jejich využívání s ohledem na plnění funkcí v segmentech ÚSES včetně doplnění druhové skladby o všechny přirozeně se vyskytující druhy lesních dřevin (c9), Návrh doplnění dotačního systému lesního hospodářství o úhrady nákladů, které musí vlastníci lesa vynakládat na opatření spojená se zvyšováním biodiverzity obhospodařovaných lesních porostů (c10), Doporučení vlastníkům lesa k začlenění ponechávání některých stromů (stojících, doupných event. spadlých) jako biotopů ptáků, savců, rostlin a mikroorganizmů do běžných metod obhospodařování lesů (c13), Návrh perspektivní optimalizace struktury CHKO v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny (e 2).
Inventarizace lesních ekosystémů v Národním parku Šumava: Inventarizace lesů Národního parku Šumava 1999-2002
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Vopěnka, Petr ; Řežab, Ladislav ; Radovnický, Ondřej ; Michalec, Miroslav ; Blažek, Petr ; Kopecký, Ladislav ; Nimrichtr, Viktor ; Russ, Radek ; Zahradníček, Jiří ; Zatloukal, Vladimír ; Pařez, Jan ; Beranová, Jana ; Černý, Martin
Velkoplošná statistická inventarizace (VIL) v pojetí navrženém pro NPŠ se neomezuje na produkční stránku, ale zahrnuje všechny indikátory biodiverzity lesa a věnuje pozornost stabilitě porostů.Údaje zjištěné metodami VIL na území NPŠ umožní objektivně zhodnotit, jak jsou plněna kritéria kladená na národní parky a jak jsou dosahovány strategické cíle v oblasti ochrany přírody a hospodaření. Údaje mohou být následně využity k dlouhodobé kontrole důsledků státní politiky i přímých opatření managementu NP na stav lesních ekosystémů. VIL v NPŠ bude realizována v síti s optimální hustotou inventarizačních bodů, které umožní dostatečnou přesnost získaných údajů a technicky a finančně zvládnutelná. Metodika terénního šetření byla převzata z programu NIL ČR a upravena pro potřeby NP. Metody řešení a výsledky pro NP Šumava a pro I. zónu NP Šumava
Hospodářská úprava lesa v strukturálně bohatých lesích‚ pokračování pilotního projektu v podmínkách NP Šumava
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Hána, Jan ; Russ, Radek ; Beranová, Jana ; Gabzdyl, Martin ; Pařez, Jan ; Zahradníček, Jiří ; Zatloukal, Vladimír ; Černý, Martin
Cílem projektu je ověřit zpracované Metodiky tvorby lesního hospodářského plánu na podkladě provozní inventarizace v podmínkách lesních porostů, které stojí na počátku přeměn dnešních porostů na porosty s nepravidelnou nebo bohatou strukturou v NP Šumava a získané zkušenosti a obecně použitelné postupy zpracovat formou metodického dodatku do zmíněné metodiky. V roce 2004 byl pro vybrané území zpracován návrh typů vývoje lesa, byly vymezeny současné typy porostů a definovány jejich segmenty. Pro definované území byl zpracován lesní hospodářský plán na podkladu provozní inventarizace v odlehčené podobě (bez pozemkové evidence). Tento LHP obsahuje textovou část v podobě zprávy z pilotního projektu, hospodářskou knihu, vyhodnocení provozní inventarizace a porostní mapu.
Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická fakulta ; LVÚ, Zvolen ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Vyskot, Ilja ; Pumpr, Petr ; Merganič, Ján ; Zatloukal, Vladimír ; Russ, Radek ; Pařez, Jan ; Černý, Martin ; Beranová, Jana
Cílem projektu je přispět objektivní argumentaci k hodnocení vlivu spárkaté zvěře na vývoj obnovy a biodiverzitu lesních ekosystémů porovnáním charakteru a stavu vegetačního krytu na lokalitách. Závěrečná zpráva obsahuje popis metodiky řešení (výběr modelových území, shromáždění a analýza dostupných údajů o lesnickém a mysliveckém hospodaření pro vybrané objekty, zjištění stavu lesních ekosystémů, finanční ocenění ekonomických i ekologických funkcí porostů, modelové zjištění nákladů na obnovu a obhospodařování porostů - lokalita Sv. Anna), popis výsledků (výběr lokalit, hodnocení diverzity lesních ekosystémů, výsledky zjištěné pro jednotlivé lokality) a shrnutí výsledků a závěry pro jednotlivé lokality.
Adjustace metod ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v souladu s doporučením IPCC pro potřeby Národního sdělení na bázi existujících lesnických šetření a modelová analýza scénářů změn zásob uhlíku podle způsobu obhospodařování a využití dřevní hmoty
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Exnerová, Zuzana ; Michalec, Miroslav ; Zatloukal, Vladimír ; Nikolajev, Sergej ; Beranová, Jana ; Cienciala, Emil ; Černý, Martin
Cílem projektu je adjustace metodiky ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v návaznosti na nově vytvářenou metodiku inventarizace a hospodářské úpravy lesů s bohatou strukturou. Projekt je rozpracován do několika tematických etap: 1. Sběr dat a dostupných údajů k problematice, 2. Metodický rozbor inventarizačních šetření a 3. Vytvoření modulu pro přepočet uhlíku na bázi alometrických rovnic a expanzních koeficientů.
Adjustace metod ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v souladu s doporučením IPCC pro potřeby Národního sdělení na bázi existujících lesnických šetření a modelová analýza scénářů změn zásob uhlíku podle způsobu obhospodařování a využití dřevní hmoty
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Zahálková, Hedvika ; Tatarinov, Fjodor ; Exnerová, Zuzana ; Apltauer, Jan ; Zatloukal, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Černý, Martin
Cílem projektu je adjustace metodiky ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v návaznosti na nově vytvářenou metodiku inventarizace a hospodářské úpravy lesů s bohatou strukturou. Pilotní oblastí je území Národního parku Šumava. Postup řešení projektu v jednotlivých letech, popis metodiky a postupů. Výsledky za jednotlivé roky, jejich diskuse a závěry.
Adjustace metod ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v souladu s doporučením IPCC pro potřeby Národního sdělení na bázi existujících lesnických šetření a modelová analýza scénářů změn zásob uhlíku podle způsobu obhospodařování a využití dřevní hmoty
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů‚ s.r.o., Strašice ; Tatarinov, Fjodor ; Exnerová, Zuzana ; Zatloukal, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Černý, Martin
Cílem projektu je adjustace metodiky ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v návaznosti na nově vytvářenou metodiku inventarizace a hospodářské úpravy lesů s bohatou strukturou. V roce 2005 bylo řešení projektu zaměřené na tři složky lesního ekosystému z hlediska kvantifikace uhlíku: přízemní vegetaci, mladé porosty před dosažením tloušťky hroubí (obnova) a humusové půdní horizonty (včetně rašelin do vrstvy 50 cm). Řešení bylo propojeno na výstupy inventarizace lesů v NP Šumava.
Expertní a znalecká oponentní činnost k dílu Zpracování návrhu metodiky a realizace pilotního projektu ke stanovení výše lovu na základě stavu ekosystému (NLP II)
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Zatloukal, Vladimír
Metodika stanovení indikátorů poškození lesů zvěří, stanovení kritérií, vymezení tříd poškození, kategorií diferenciace naléhavosti redukce stavů zvěře lovem a vymezení zájmových regionů (plánovacích oblastí) dává předpoklady pro racionální plánování odlovu spárkaté zvěře na základě objektivně zjištěných vstupních dat. Aplikace tohoto postupu je jednou ze základních podmínek pro usměrnění dlouhodobě narůstajícího přemnožení spárkaté zvěře. Pilotní ověření metodiky v podmínkách Karlovarské vrchoviny (Slavkovského lesa) prokázalo funkčnost navržené metodiky.
Strategie Ministerstva životního prostředí k adaptačním opatřením v krajině v souvislosti s klimatickými změnami: Oblast lesního hospodaření
IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o., Strašice ; Zatloukal, Vladimír ; Cienciala, Emil
Stručné shrnutí obecných principů krajinně-ekologických opatření zmirňujících dopady klimatické změny, které jsou relevantní pro oblast lesního hospodářství.
Rozšíření tisu červeného v České republice se zřetelem na jeho ekologickou amplitudu‚ vyhodnocení rizikových faktorů a zpracování komplexního návrhu opatření pro záchranu tohoto silně ohroženého druhu
Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Jílové u Prahy ; Kačmar, Martin ; Zatloukal, Vladimír
Základním cílem projektu je zastavení poklesu biologické rozmanitosti ochranou vzácného a ohroženého druhu tisu červeného (taxus baccata). Projekt si klade za cíl zpracovat návrh managementu populací a záchranných programů tisu na základě výzkumu jeho biologie, ekologie a rozšíření včetně návrhu dlouhodobého, udržitelného hospodaření a péče v chráněných územích a v navazujících ekosystémech. Byly vypracovány Metodika managementu populace tisu červeného v přírodní rezervaci V Horách (Terešovské tisy) a v souvisejícím územím se zřetelem na posílení jeho populace v daném území a záchranu genofondu tohoto silně ohroženého druhu a metodiky péče o populaci tisu červeného v CHKO Moravský kras. Jsou uvedeny výsledky rozsáhlého terénního výzkumu, sběru dat, pořizování fotodokumentace. Je připravována databáze o současných populacích tisu, jejich vlastnostech, zdravotním stavu, míře ohrožení a stavu biotopu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.