Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komu školka (ne)pomůže? Zkušenosti ze série reforem rané a předškolní péče v Německu
Pertold, Filip ; Zapletalová, L.
Tato studie shrnuje klíčová zjištění tří výzkumů kauzálních dopadů poměrně nedávné expanze dostupnosti institucionální předškolní péče v Německu na osobnostní rozvoj dětí. Protože v Česku se empirických výzkumů tohoto typu nedostává, přináší zjištění z blízkého zahraničí velmi cenné informace do probíhajících diskusí o nové povinnosti obcí zajistit místa v zařízeních předškolní výchovy již pro dvouleté děti.
Vrána k vráně sedá aneb důležitost oboru studia při výběru partnera
Bičáková, Alena ; Jurajda, Štěpán ; Zapletalová, L.
Výběrové párování, jinými slovy tendence žít s partnerem se stejnou úrovní dosaženého vzdělání, tj. tendence k tzv. vzdělanostní homogamii, je předmětem rozsáhlých výzkumů v sociologii, demografii i ekonomii. Tato studie, která vychází z výzkumného článku Bičáková a Jurajda (2016), zkoumá doposud zcela opomíjený aspekt výběrového párování v dimenzi studijních oborů – míru oborové homogamie. Studie mapuje, do jaké míry jsou v jednotlivých zemích EU páry tvořeny lidmi, vystudovanými ve stejném oboru.
Faktory ovlivňující psychický stav závažně nemocného pacienta
Zapletalová, Lenka ; Žáčková, Hana (vedoucí práce) ; Cimrmannová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce Faktory ovlivňující psychický stav závažně nemocného pacienta, pojednává o psychickém vyrovnávání se pacienta/jedince se závažným onemocněním a jeho boji s faktory, které působí na jeho psychiku. Přináší informace o zásadních změnách, které ovlivňují prožívání nemoci pacienta a jeho okolí. Práce se opírá o rozhovory s pracovníky, kteří o pacienty pečují. V závěru práce jsou popsány faktory, které zásadně ovlivňují psychický a tedy i zdravotní stav pacienta pomocí několika řízených otázek.
Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní
Münich, Daniel ; Perignáthová, M. ; Zapletalová, Lucie ; Smolka, V.
Výše a struktura učitelských platů výrazně formují celkový zájem o profesi učitele a spoluurčují i strukturu zájemců o ni. Od dispozic a kvality nových zájemců o učitelskou profesi se odvíjí i dlouhodobá kvalita vzdělávání a vzdělávacích výsledků té které země s výraznými dopady na dlouhodobý hospodářský růst. Platy učitelů českých základních veřejných škol v relativním srovnání s platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců patří dlouhodobě k nejnižším mezi třicítkou nejrozvinutějších zemí světa. Co se týče obecných dovedností učitelů, jsou učitelé v rámci Česka stále ještě na poměrně dobré relativní úrovni. Zájem nadanější části mladé generace Čechů o profesi učitele je však v současnosti velmi nízký.
Bodový systém a jeho vliv na počet smrtelných nehod
Montag, J. ; Zapletalová, Lucie
Studie shrnuje výsledky kvantitativního vyhodnocení dopadů zavedení bodového systému v roce 2006 na počty smrtelných dopravních nehod v České republice. Zákon zavedl nejen bodový systém, ale zvýšil i pokuty za přestupky a rozšířil pravomoci dopravní policie. Na počátku došlo k prudkému poklesu počtu smrtelných nehod. V průběhu prvních tří měsíců došlo k poklesu úmrtí o 33,3 %, což s 95 % jistotou představuje 51 až 204 ušetřených lidských životů. V horizontu přesahujícím jeden rok jsou však odhady dopadu zákona na počet smrtelných nehod nulové. Zjištění naznačují, že zanedbatelný dlouhodobý dopad reformy mohl být způsoben postupným poklesem prostředků určených na výkon služby dopravních policistů v terénu. K výraznému krátkodobému dopadu zřejmě výrazně přispělo přehnané očekávání, kdy lidé přeceňovali možné sankce dle nových pravidel a v prvních týdnech řídili opatrněji. Časem své chování přizpůsobili reálně nízké a snižující se míře monitorování a vynucování dodržování pravidel. Počet smrtelných nehod se tak vrátil na původní úroveň.

Viz též: podobná jména autorů
1 Zapletalová, Lenka
1 Zapletalová, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.