Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analysis of the impact of selected car manufacturers on Slovak economy between years 2003 and 2016
Seman, Šimon ; Štípek, Vladimír (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent)
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na slovenskou ekonomiku mezi lety 2003 a 2016. Přínosem práce je ucelený a aktuální obraz o postavení slovenského automobilového průmyslu v národním hospodářství a taky obraz o stavě analyzovaných automobilek. Teoretická část přibližuje historický vývoj průmyslu na Slovensku a předpoklady příchodu automobilek na území Slovenska z pohledu ekonomické teorie a politicko-ekonomických souvislostí. Praktická část analyzuje postavení automobilového průmyslu v slovenském hospodářství. Dále taky analyzuje produkci, vývoj finančních ukazatelů, vliv na trh práce a opodstatněnost poskytnutých investičních pobídek ve vybraných automobilkách. Praktickou část zavírají predikce vývoje a doporučení na zlepšení současného stavu.
Hospodářský cyklus a měnová politika: moderní rakouský pohled
Komrska, Martin ; Chytil, Zdeněk (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent) ; Kadrmas, Tomáš (oponent)
Tato disertační práce představuje výsledky výzkumu zaměřeného na tzv. rakouskou teorii hospodářského cyklu (Austrian Business Cycle Theory, dále jen ABCT). Hlavní částí práce je ekonometrická analýza pěti hypotéz postavených na teoretických predikcích ABCT. Cílem této analýzy bylo zjistit, zda lze na dlouhých časových řadách identifikovat strukturální vztahy, které ABCT předpokládá. Použitý dataset z USA pokrývá doposud nejdelší časové období (1967 - 2016), jaké bylo kdy v rámci ekonometrických testů ABCT analyzováno. Jelikož je z pohledu ABCT klíčovou proměnnou tzv. úrokový gap (neboli odchylka tržní úrokové míry od přirozené úrovně), obsahuje tato práce na rozdíl od předchozí literatury hned tři alternativní modely úrokového gapu. Výsledky ukazují, že pohyby úrokového gapu měly ve sledovaném období předpokládaný dopad na relativní rozložení ekonomické aktivity v jednotlivých výrobních stádiích, na cyklický vývoj peněžní zásoby i agregátní valuace akciového trhu. Testována byla také hypotéza o dopadu změn úrokového gapu na relativní ocenění jednotlivých sektorů akciového trhu, která se v dosavadní ekonometrické literatuře doposud neobjevila. Empirické výsledky jsou však v tomto případě zatíženy nízkou statistickou významností. Kromě empirického testu tradiční verze ABCT nabízí tato práce také konkrétní návrhy na další možné směry budoucího výzkumu. Představuji několik typů distorzí, které může na finančních trzích vyvolávat nekonvenční měnová politika. Analýza tohoto typu distorzí by mohla být do budoucna značnou příležitostí pro další rozvoj výzkumu v tradici ABCT. Z pohledu dílčích teoretických přínosů nabízí práce také originální příspěvek k debatě o údajné nekonzistenci Hayekových názorů na otázku stabilizace cenové hladiny a hospodářský cyklus. Doposud v literatuře převládající názor, že Hayek svým návrhem na systém svobodně si konkurujících měn popřel vlastní verzi ABCT, vychází především z kritického příspěvku Whitea (1999), který však trpí mnohými dezinterpretacemi Hayekova díla. Nabízím proto interpretaci alternativní, která objasňuje, že Hayekovy názory na zmíněnou problematiku zůstaly v průběhu jeho kariéry zcela konzistentní.
Vliv zahraničních investic na vybrané makroekonomické ukazatele české ekonomiky v období let 1993 - 2013
Švec, Petr ; Czesaný, Slavoj (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent)
Předmětem této diplomové práce je jednak vytvoření přehledu základních ekonomických teorií, které se pokoušejí vysvětlit proč firmy na zahraničním trhu přímo investují, tedy determinanty přímých zahraničních investic. Po věcné stránce se jedná o popsání typologie zahraničních investic, motivace investorů, lokalizačních faktorů, atraktivity prostředí hostitelské země a její měření, formy zahraničních investic v hostitelské zemi. Obsahuje rovněž analýzu metodologických a dalších problémů statistického sledování zahraničních investic. Podrobně osvětleny jsou tři rámce bez nichž by širší uplatnění fenoménu zahraničních investic v české ekonomice nebylo vůbec představitelné, a které jsou tím nejpodstatnějším základem pro navazující dílčí lokalizační faktory a jsou základem ovlivňujícím všechny segmenty zahraničních investic. Jde o zahraničně politické faktory, dále potom o faktory vnitropolitické, a ve stejné míře i o proces ekonomické transformace v Česku. Analytická pozornost mapuje souvislosti vývoje zahraničních investic a vybraných makroukazatelů české ekonomiky. Zkoumání těchto kontextů ukazuje, že na jedné straně zahraniční investice jistě mají určitý vliv na vývoj některých makroukazatelů, ovšem zdaleka ne vždy jej lze kvantifikovat a mnohdy ani jen odhadnout jeho směr. Na straně druhé je častokrát obtížné prokázat vliv makroekonomického vývoje na intenzitu přílivu zahraničních investic do České republiky.
Vliv směnných relací na zahraniční obchod ČR a hospodářský růst v letech 2005 - 2015
Dulovec, Adam ; Zamrazilová, Eva (vedoucí práce) ; Šimíček, Petr (oponent)
Tato práce je zaměřena na vývoj směnných relací v českém zahraničním obchodě v období let 2005 až 2015, jakožto období po vstupu České republiky do Evropské unie. Právě směnné relace jsou důležitým ukazatelem výhodnosti či nevýhodnosti zahraniční směny. Hlavním cílem je analyzovat vývoj směnných relací, příčiny jejich změn, a dopady na reálnou ekonomiku. Vývoj souhrnného indexu směnných relací byl velmi proměnlivý a celkově za sledované období dodatečné zisky do ekonomiky nepřinesl. Největší vliv na souhrnné směnné relace měly podle Standardní mezinárodní obchodní klasifikace (SITC) komoditní skupiny Minerální paliva a maziva, a Stroje a dopravní prostředky. Ceny minerálních paliv a maziv se řídí hlavně vývojem světových cen ropy. Ty byly ve sledovaném období velmi volatilní a zejména jejich pád jak v roce 2009, tak od roku 2014 měl výrazný vliv na pokles dovozních cen v české ekonomice. Práce rovněž analyzuje vliv měnového kurzu na ceny zahraničního obchodu od listopadu 2013, tedy poté, co Česká národní banka přijala závazek udržovat kurz koruny vůči euru nad úrovní 27 CZK/EUR, čímž se jí podařilo uchránit ekonomiku před deflací a podpořit ekonomický růst. Efekt slabé koruny, která zvýhodňovala české vývozce, však postupem času slábnul.
Perspektivy Transatlantického obchodního a investičního partnerství: výhody a možná rizika
Bednář, Milan ; Ševčíková, Michaela (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent)
Hospodářská kondice evropských zemí po světové finanční krizi z let 2008-2009 zřejmě podnítila úvahy o liberalizaci obchodu. Diplomová práce se zabývá problematikou Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP), navrhované dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Cílem práce je ekonomické zhodnocení předkládaného návrhu a evaluace tvrzení, že uzavření TTIP by bylo pro země Evropské unie výhodné. Hlavní použitou metodou je teoretická analýza doplněná o regresní analýzu. V teoretické části jsou zmíněny základní ekonomická východiska mezinárodního obchodu a související koncepty. Blíže rozebrány jsou i hlavní nástroje používané k vyhodnocení dopadů navrhované dohody. Praktická část se zabývá ekonomickými vazbami mezi oběma celky s důrazem na vývoj a současný stav netarifních překážek obchodu. Následuje souhrn možných přínosů a rizik. Není opomenut ani případný dopad na Českou republiku a problematika Brexitu. Evropská unie a Spojené státy americké jsou propojeny silnými ekonomickými vztahy, přesto stále mezi nimi existují překážky, které omezují mezinárodní obchod. Rozbor naznačuje, že pokud by tato smlouva měla být svými dopady významná a efektivní, musela by se zaměřit na výrazné snížení bilaterálních netarifních bariér obchodu. Z toho vyplývá, že by potenciálně zasahovala i do regulace řady odvětví. V závislosti na konečné podobě dohody nemusí být automaticky dosaženo vyšších výnosů ve srovnání s náklady. Dopad prosté liberalizace obchodu je odhadován na panelových datech vývozu zboží zemí EU28 do USA za použití gravitačních modelů. Výraznější odbourání překážek obchodu by mohlo zvýšit vývoz do USA i o více než 20 %.
Byly devizové intervence ČNB od roku 2013 nezbytností?
Volf, Matěj ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent)
Diplomová práce se zabývá devizovými intervencemi ČNB z listopadu 2013 v kontextu předpokladů a dopadů na českou ekonomiku. Teoretická část představuje důležité měnověpolitické aspekty, přes konvenční a nekonvenční nástroje až po cílování inflace či deflaci, které nastaví teoretický rámec pro pozdější analýzu. Ta se zaměřuje na stav české ekonomiky před intervencemi, zejména na inflační vývoj. Dále jsou zkoumány dopady devizových intervencí a rozebrány exitové strategie. Po zanalyzování všech dat práce dochází k závěru, že devizové intervence provedené ČNB nebyly nutným a nevyhnutelným zásahem do ekonomiky.
Analýza reálné a nominální konvergence zemí Visegrádské skupiny v letech 2000-2015
Wikturna, Jan ; Strejček, Ivo (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na makroekonomickou analýzu procesu reálné a nominální konvergence zemí Visegrádské skupiny vůči starým členským zemím EU, tzv. EU-15, v období let 2000-2015. Cílem analýzy je potvrdit či vyvrátit hypotézu, zda v daném období docházelo ke konvergenci ekonomicky zaostalejších států V4 k vyspělejším zemím EU-15 a poukázat na faktory, které stály za zužováním mezery v hospodářské a cenové úrovni. Teoretická část se zabývá způsoby jakými měříme a porovnáváme ekonomickou výkonnost a úroveň, vysvětluje jednotlivé přístupy k problému ekonomického růstu a také samotný efekt dohánění. Praktická část se zaměřuje především na komparaci zvolených makroekonomických ukazatelů a je poukázáno na vybrané faktory s cílem zjistit zda a z jakých důvodů dochází k přibližování ekonomické úrovně vybraných států k vyspělejším zemím EU-15. Analytická část potvrzuje probíhající proces reálné i nominální konvergence v celém sledovaném období, avšak její průběh je v různých částech tohoto období rozdílný. Rychlost konvergenčních procesů byla pozitivně ovlivněna vstupem zemí V4 do Evropské unie. Slibná dynamika konvergence, především cenové, byla však výrazně narušena ekonomickou krizí.
Vývoj měnově politických režimů v ČR a vhodnost jejich použití
Frýbová, Kateřina ; Řežábek, Pavel (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent)
Současná měnová politika je velmi diskutované téma. Hlavní pozornost je kladena na režim cílování inflace a otázky jestli je vhodný i v rámci nízko inflačních podmínek s nízkými úrokovým sazbami. Práce zkoumá měnově politické režimy, jak se vyvíjely cílované veličiny v režimu cílování inflace. Cílem práce je ověřit zda při sazbách poblíž technické nuly nedochází k systematicky větším odchylkám predikcí inflace od skutečnosti. Po porovnání všech měnově politických režimů, jejich výhod a nevýhod v současném vývoji je v práci konstatováno, že ačkoliv režim cílování inflace není bezchybný, nevýhody a úskalí ostatních režimů jsou mnohem závažnější. Přestože se velikost odchylky inflace v případě sazeb na nule zvyšuje, jedná se spíše o chybu v modelu a příliš optimistické prognózy ČNB, než že by chyby přímo souvisely s výší sazeb.
Globální finanční krize a kroky Fedu a ECB při jejím řešení v letech 2008–2015
Jetmar, Jan ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Zamrazilová, Eva (oponent)
Tato práce komplexně shrnuje problematiku globální finanční krize. Jako její hlavní příčiny identifikuje vládní podporu vlastnického bydlení, uměle nastavené úrokové míry a jednání ekonomických aktérů v kontextu finančních inovací. Práce tedy považuje vnější zásahy do ekonomického systému za hlavní příčiny krize. Dále jsou chronologicky shrnuty kroky Federálního rezervního systému (Fed) a Evropské centrální banky (ECB) v průběhu krize samotné. Obě centrální banky během krátké doby vyčerpaly standardní nástroje měnové politiky, což vedlo k použití nekonvenčních opatření. V případě Fedu se jednalo zejména o kvantitativní uvolňování, zatímco ECB využila sadu různých nástrojů, pomocí kterých řešila problémy na více frontách - zejména dluhovou krizi států eurozóny. Hlavní přínos práce, mimo popis řetězce událostí vedoucího k finanční a ekonomické krizi, spočívá ve zprostředkování a konfrontaci postojů vybraných ekonomů různého názorového spektra ke krokům Fedu a ECB při řešení krize. Z této diskuze vyplývá, že největší obavy spojené s těmito zásahy představují cenové bubliny, inflace, pokřivení tržních mechanismů, neudržitelnost evropské integrace na měnové úrovni a nezadržitelný vznik další krize v důsledku neřešení reálných příčin krize minulé. S těmito závěry a z nich vyplývajícími doporučeními se shoduje i autor práce.
Význam kvality auditů bank v letech 1993 až 2014 pro české národní hospodářství
Rott, Michal ; Zamrazilová, Eva (vedoucí práce) ; Štěpánek, Pavel (oponent)
Práce je zaměřena na vyhodnocení významu kvality auditů bank v letech 1993 až 2014 pro české národní hospodářství. Jejím cílem je ověření významu externího a interního auditu účetnictví, vnitřních kontrolních procesů a činností bank a dohledové činnosti regulátora pro dlouhodobou stabilitu banky na finančním trhu. Poznatky z bankovní krize v ČR v 90. letech minulého století a poslední finanční a hospodářské krize z roku 2008 v některých zemích EU a USA ukázaly, že problém nekvalitních auditů se může týkat širšího okruhu finančních institucí a že pád většího počtu bank v krátkém období znamená vysoké společenské náklady pro jednotlivé ekonomiky (zejména náklady státního rozpočtu na ozdravení bankovního sektoru, pokles dynamiky HDP). Provedené analýzy ukázaly, že tyto krize byly výsledkem souběhu více faktorů, zejména slabého vedení řady bank, jejich zainteresovanosti na maximalizaci zisku v krátkém období, zapojení do obchodů s vysoce rizikovými finančními nástroji (země EU, USA), podmínek makroekonomického prostředí (v ČR nedostatečného právního prostředí), a také selhání auditorů i bankovních dohledů. Na kvalitu auditů bank měl vliv i trvající konflikt zájmů statutárních auditorů (placených auditovanou bankou), který se pravděpodobně projevil v jejich neetickém chování, a nedostatečná znalostní základna auditorů v podmínkách rychlého rozvoje finančních nástrojů. Důsledkem toho bylo, že auditoři včas nesignalizovali klientům a investorům skutečný stav bank. Analýza tak ukázala, že externí a interní audity a bankovní dohled jsou významnou, nikoliv však postačující podmínkou pro dlouhodobou stabilitu banky na finančním trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.