Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití nestandardního drobného kameniva do stmelených směsí podkladních vrstev vozovek
Chloupek, Adam ; Zajíček, Jan (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Práce se zabývá možnostmi využití nestandartního drobného drceného kameniva v podkladních vrstvách. Cílem je výzkum použití kameniva z konkrétní lokality a jeho následné posouzení. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o stmelených vrstvách a normové požadavky na stmelené směsi a jejich materiály. Praktická část popisuje variantní návrh směsi a následné ověření důležitých návrhových parametrů pomocí průkazních a experimentálních zkoušek. Získané poznatky ohledně navržených směsí potvrzují možnost využití těchto materiálů v podkladních vrstvách.
Funkční zkoušky na směsích zkušebního úseku s asfaltovým betonem s vysokým obsahem R-materiálu
Kučerová, Marcela ; Zajíček, Jan (oponent) ; Varaus, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na zkoušení asfaltové směsi typu asfaltový beton s obsahem R-materiálu a pokládku zkušebního úseku. Teoretická část se věnuje problematice používání R-materiálu v asfaltových směsích vyráběných za horka, jedná se zejména o specifika oživovacích přísad, stárnutí a výroby asfaltové směsi. Dále jsou uvedeny informace týkající se funkčních vlastností asfaltových směsí a vlivu R-materiálu na ně. Praktická část popisuje provádění zkoušek na směsích ACO 11+ a ACO 11+ s 50% R-materiálu a zkoušky na asfaltovém pojivu. Za účelem porovnání navržených směsí byly provedeny nízkoteplotní vlastnosti dle ČSN EN 12697-46 a moduly tuhosti dle ČSN EN 12697-26. V poslední části diplomové práce byly vzájemně porovnány výsledky naměřených hodnot s cílem určit míru oživení asfaltu. Z celkových výsledků zkoušek je vidět, že účinek oživovací přísady se projevil pozitivně. Nebylo však dosaženo požadovaného stupně omlazení.
Konkurenční doložka
Zajíček, Jan ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Hlavním cílem této práce je přiblížení institutu konkurenční doložky v rámci českého právního řádu. Důraz je kladen především na rozbor jednotlivých aspektů konkurenční doložky a zasazení konkurenční doložky nejen do pracovního, ale i do soukromého práva jako celku. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. Těmito kapitolami jsou Historie konkurenční doložky, Základní pojmy, Současná právní úprava konkurenční doložky v pracovním právu a Právní úprava dalších institutů upravujících konkurenční jednání. Kapitoly se dále dělí na podkapitoly. V první kapitole je přiblížen historický vývoj konkurenční doložky od devatenáctého století do současnosti. Nejdůležitějším obdobím byla devadesátá léta dvacátého století, kdy se konkurenční doložka pomocí judikatury a odborné literatury začala pomalu vracet do českého právního řádu. V druhé kapitole jsou vyjmenovány nejdůležitější pojmy, které se v souvislosti s konkurenční doložkou vyskytují. Součástí této kapitoly je například vymezení pojmu pracovního práva. Na závěr jsou vymezeny pojmy jako konkurence a konkurenční doložka. Třetí kapitola se soustředí na současnou úpravu konkurenční doložky, která je založena na propojení zákoníku práce a občanského zákoníku. V této kapitole jsou rozebrány jednotlivé aspekty konkurenční doložky. V souvislosti s přijetím...
Podnik jako předmět obchodněprávních vztahů
Zajíček, Jan ; Horáček, Vít (oponent) ; Plíva, Stanislav (vedoucí práce)
58 nebude při rozvrhu výtěžku exekuce prodejem tohoto podniku uspokojena, zástavní právo k podniku nezanikne. V tom případě dojde fakticky k tomu, že vydražitel kupuje podnik, ke kterému se bude moci domáhat znovu zpeněžení zástavy zástavní věřitel, který navrhl už původní soudní prodej zástavy (podniku), avšak jeho pohledávka nebyla uspokojena. To lze dovodit z § 164 ObčZ, který říká, že zástavní právo působí vůči každému pozdějšímu vlastníku zastavené věci, nestanoví-li zákon jinak. 6.3.2 Veřejná dražba Druhým ze způsobů zpeněžení podniku jako zástavy je jeho prodej ve veřejné dražbě podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v aktuálním znění (dále jen "ZVD"). S podnikem jako předmětem nedobrovolné veřejné dražby počítá výslovně § 36 odst. 4 ZVD. Obecně lze říci, že zákon vychází, jde-li o osud zástavních práv váznoucích na předmětu dražby, z jiných principů než v případě soudního prodeje zástavy. Pravidla prodeje ve veřejné dražbě v podstatě nerozlišují, zdali jde o prodej zastaveného podniku nebo prodej zastavené jednotlivé věci. Zástavní právo k vydraženému podniku ve veřejné dražbě zanikne, pokud pohledávka zajištěná zástavním právem k podniku byla u dražebníka přihlášena (respektive se za přihlášenou podle dle § 57 odst. 1 ZVD považuje) anebo pokud jde o zástavní právo podle doby vzniku...
Namrzavost nestmelených směsí vozovek pozemních komunikací
Surá, Kateřina ; Zajíček, Jan (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena v teoretické části na rozbor nestmelených směsí, jejich provádění a kontrolu shody. Dále se zabývá určením míry namrzavosti přímou a nepřímou metodou v České republice a členských státech Evropské Unie. Praktická část je zaměřena na provedení zkoušek na vybraných vzorcích nestmelených směsí u nichž byl postupně zvyšován obsah jemných částic a to přímou a nepřímou metodou určení míry namrzavosti a také vyhodnocení přímé metody upraveným způsobem, jež nepředepisuje příslušná norma. V závěru práce je provedeno zhodnocení vzorků a porovnání jednotlivých metod navzájem mezi sebou.
Experimentální navrhování asfaltových směsí
Němec, Jan ; Zajíček, Jan (oponent) ; Varaus, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá experimentálními návrhy asfaltových směsí. První část je věnována návrhu nízkohlučných asfaltových směsí. V teoretické části je popsána problematika hluku a metody měření hladiny hluku. Jsou zde také specifikovány charakteristiky jednotlivých asfaltových směsí s nižší hlučností. Praktická část se zabývá experimentálním návrhem směsi SMA 8 LA. Následně je tato směs podrobena funkčním zkouškám asfaltových směsí a výsledky porovnány s požadavky na běžné směsi typu SMA 8 S. Druhá část diplomové práce se věnuje především experimentálnímu návrhu směsi typu obalovaný makadam (OM). Je zde řešena především problematika stékavosti pojiva při míchání a podíl drcených zrn při hutnění. Předností této vrstvy je finanční nenáročnost způsobena nižším obsahem pojiva a menším množstvím drobného kameniva. Tato směs by měla sloužit jako podkladní vrstva pro nízkozatížené vozovky. V závěru práce jsou poté zhodnoceny poznatky a zkušenosti s přípravou a se zkoušením jednotlivých směsí získané během návrhů.
Namrzavost zemin a materiálů v podloží vozovek
Mašek, Jakub ; Zajíček, Jan (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
Tato předložená diplomová práce se zabývá problematikou stanovení míry namrzavosti zemin v podloží pozemních komunikací. V teoretické části jsou porovnány způsoby zkoušení namrzavosti v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie a dále je zde popsán vývoj indexu mrazu v České republice. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení namrzavosti zadaného vzorku zeminy přímou metodou mrazových zdvihů. Dále se pak zabývá simulací pronikání mrazu podložím a možností zkrácení doby zmrazování při přímém zkoušení namrzavosti.
Postoje WTO k řešení mezinárodní finanční a ekonomické krize
Zajíček, Jan ; Plchová, Božena (vedoucí práce) ; Nigrinová, Lenka (oponent)
Diplomová práce na téma: "Postoje WTO k řešení mezinárodní finanční a ekonomické krize" je pokusem o komplexní pohled na úlohu Světové obchodní organizace (WTO) v souvislosti s nedávno proběhnuvší a dosud ne zcela překonanou světovou ekonomickou krizí. Východiskem práce je stručný rozbor hlavních funkcí WTO v kontextu její historie včetně probíhajících jednání o tzv. Rozvojovém programu z Dohá (DDA). Práce dále analyzuje hlavní příčiny nedávné krize a porovnává tuto s Velkou hospodářskou krizí 30. let 20. století. Zvláštní pozornost přitom věnuje roli mezinárodního obchodu a vlivu obou krizí na něj. Konstatuje, že v obou případech nebyl obchod příčinou krize, ale spíše jeho obětí. Rozdíly vidí zejména ve skutečnosti, že v této krizi dokázaly státy v zásadě odolat protekcionistickým tendencím. Svou roli v tom sehrála i WTO a její působení, ať už prostřednictvím monitorovacího mechanismu či samotnou existencí systému závazných pravidel. Všímá si různých podob současného protekcionismu a varuje před jeho rozvojem. Závěrem práce stručně naznačuje některé možné směry dalšího rozvoje činností WTO.
Využití mechanismu WTO při řešení obchodních sporů
Zajíček, Jan ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Sztogrynová, Miroslava (oponent)
Práce popisuje mechanismus řešení sporů ve WTO a rozebírá jeho význam na konkrétním sporu. Stručně rekapituluje historický vývoj obchodně politického mezinárodního systému a vývoj mechanismu řešení sporů. Popisuje jednotlivé fáze průběhu sporů a naznačuje možný vývoj mechanismu s pohledem na probíhající negociace ve WTO. Na příkladu sporu Norska versus EU v otázce antidumpingových opatření vůči dovozům chovaného lososa z Norska ilustruje složitost průběhu sporu i jeho celkovou náročnost a dochází k závěru o přínosu mechanismu při nutnosti uvážení významu chráněného ekonomického zájmu.

Viz též: podobná jména autorů
5 Zajíček, Jakub
1 Zajíček, Jiří
2 Zajíček, Josef
2 Zajíček, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.