Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The source process of Greek earthquakes
Křížová, Dana ; Zahradník, Jiří (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent) ; Šílený, Jan (oponent)
Název: Ohniskový proces eckých zem t esení Autor: Dana K ížová Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí diserta ní práce: Prof. RNDr. Ji í Zahradník DrSc., Katedra geofyziky Abstrakt: Výzkum momentových tenzor (MT) a jejich neur itostí pat í k úlohám moderní seismologie. Dizertace se zabývá p edevším izotropní složkou t í m lkých zem t esení: Jevu A v Krétském mo i (Mw 5.3) a dvou nejsiln jších jev roje u ostrova Santorini, B (Mw 4.9) a C (Mw 4.7). MT je po ítán inverzí kompletních vlnových obraz za p edpokladu 1D rychlostních model . Obrácená úloha je nelineární v centroidální hloubce a asu a lineární v šesti parametrech MT, z nichž jedním je stopa MT. Neur itost izotropní složky je studována novým postupem (K ížová et al., 2013). Stopa MT se systematicky m ní a zbývající parametry jsou optimalizovány. Metoda poskytuje obraz o vazbách mezi izotropní složkou, hloubkou a ohniskovým mechanizmem. Izotropní složka závisí na p edpokládaném rychlostním modelu; ze dvou existujících model preferujeme model s nižším kondi ním íslem. V n m je (kladná) izotropní složka nejsiln ji indikována u jevu B. K rychlému odhadu existence významné izotropní složky p edkládáme novou empirickou metodu (K ížová et al., 2016). Je založena na porovnání hloubkové závislosti korelace (mezi reálnými a syntetickými seismogramy) pro plný a...
Radarový výškoměr pro ultralehký letoun
Zahradník, Jiří ; Zemčík, Pavel (oponent) ; Maršík, Lukáš (vedoucí práce)
V této bakalářské práci se autor zabývá návrhem a částečnou implementací radarového výškoměru. V této práci je kladen důraz na modulární architekturu a proto je tento výškoměr navržen jako soubor samostatných modulů komunikujících pomocí BSD schránek. Implementace programového vybavení je v C++ a pro generování zvuku je použita knihovna PulseAudio. Dále je zde řešena bezpečnost mezivláknové fronty a zásobníku pomocí třídy implementované jako šablona pro zachování jednoduchosti a obecnosti pro další využití.
Bakteriální metabolismus morfinových alkaloidů
Zahradník, Jiří ; Kyslík, Pavel (vedoucí práce) ; Lichá, Irena (oponent)
Alkaloidy morfinové řady a jejich deriváty jsou nenahraditelné farmaceuticky významné látky. Díky jejich obrovské produkci a spotřebě se z nich stávají významné polutanty, které jsou detekovány v povrchových vodách. Cílem této práce bylo charakterizovat vliv alkaloidů morfinové řady na fyziologii tří modelových organizmů: Agrobacterium sp. R89-1, Escherichia coli XL-1 (Blue), a Raoultella sp. kDF8, a objasnění mechanismů vedoucích k toxicitě meziproduktů jejich metabolizmu. Nejprve byl charakterizován biotransformační potenciál a utilizační schopnosti studovaných mikroorganizmů. Bylo prokázáno, že mikroorganizmus Agrobacterium sp. R89- 1 je schopný rychlé biotransformace kodeinu na jeho 14-OH deriváty, ale zároveň jsou u něj projevy toxických účinků nejvyšší. Mikroorganizmus Raoultella sp. KDF8 je oproti tomu charakteristický kompletní utilizací kodeinu jako zdroje uhlíku a energie a k akumulaci 14- OH derivátů u něj nedochází. Escherichia coli XL-1 (Blue) kodein netransformuje ani neutilizuje. Jako nejtoxičtější meziprodukty metabolizmu kodeinu byly nalezeny α,β- nenasycené ketony (morfinon, kodeinon, 14-OH-morfinon a 14-OH-kodeinon). Růst bakteriálních buněk kmenů R89-1 a KDF8 v přítomnosti kodeinu je provázen vyvoláním buněčné odpovědi na oxidační stres. Jak bylo zjištěno, tento stres je vyvolán...
Polarizační analýza silných pohybů zaznamenaných v průběhu dotřesové sekvence zemětřesení L'Aquila z r. 2009
Čejka, František ; Gallovič, František (vedoucí práce) ; Zahradník, Jiří (oponent)
Při širokopásmovém modelování vybraných jevů z dotřesové sekvence l'Aquilského zemětřesení s použitím 1-D modelu prostředí se pozoruje zajímavá neshoda mezi modelovou a reálnou polarizací pohybu částice na vysokých frekvencích. Rozlišujeme dva základní typy těchto poruch polarizace. Polarizace částice může zachovat svůj lineární tvar, ale změní svůj směr, anebo se lineární polarizace nezachová a změní se na kruhovou. Nabízí se vysvětlení, že k těmto poruchám polarizace dochází vlivem 3D heterogenit v kůře. V práci analyzujeme polarizaci publikovaných syntetických seismogramů namodelovaných s uvážením náhodných 3D strukturálních nehomogenit. Ukázalo se, že k největším poruchám dochází ve směrech, ve kterých míří pohyb částice směrem ke zdroji, a že lze nalézt případy, které kvalitativně vysvětlují pozorované poruchy polarizace.
Teleseismic Tomography of the Upper Mantle beneath the Bohemian Massif
Karousová, Hana ; Plomerová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Růžek, Bohuslav (oponent) ; Zahradník, Jiří (oponent)
Na území Českého masívu (ČM) se uskutečnilo několik pasivních seismických experimentů, např. MOSAIC, BOHEMA I-III, EgerRift nebo PASSEQ, na základě jejichž dat můžeme podrobněji studovat stavbu svrchního pláště. Předmětem této práce jsou nové tomografické modely svrchního pláště zaměřené na severo-východní a jižní části ČM, které byly získány z dat experimentů BOHEMA II a BOHEMA III (2004-2006). Přestože oblasti s nejvyšším rozlišením se v obou modelech liší, rychlostní odchylky v překrývajících se částech modelů jsou podobné. Ukazuje se, že ve svrchním plášti pod ČM převládají nízké rychlosti vůči radiálně symetrickému modelu Země. Malá vysokorychlostní heterogenita táhnoucí se v SV-JZ směru pod moldanubickou jednotkou může být odrazem ztluštění litosféry v důsledku variské kolize ČM a brunovistulické jednotky. V nejjižnější části tomografického modelu založeného na datech z experimentu BOHEMA III se vymezuje výrazná vysokorychlostní heterogenita, kterou lze interpretovat jako litosféru subdukovanou v oblasti východních Alp. Tomografické testy ukázaly, že vliv nekorigovaných rychlostních heterogenit v kůře se může projevit až do hloubek kolem 100 km a vést k chybné interpretaci rychlostních odchylek ve svrchním plášti. Pro korekci časů šíření teleseismických vln na vliv kůry jsme vytvořili trojrozměrný...
Y1 a Y2 transponázy, mechanizmus transpozice, biologická funkce.
Zahradník, Jiří ; Lichá, Irena (vedoucí práce) ; Schierová, Michaela (oponent)
Transponázy jsou enzymy katalyzující štěpení, přenos a opětovné vložení mobilního genetického elementu do DNA. Tyrozinové transponázy zaujímají mezi těmito enzymy zcela unikátní postavení. Jejich výjimečnost je dána strukturou a odlišným mechanizmem transpoziční reakce, v kterém vždy figuruje kovalentní fosfotyrozinový intermediát. Nezbytná přítomnost katalytického tyrozinu dala těmto enzymům jméno a zároveň je umožňuje dále členit na skupinu nesoucí pouze jeden katalytický tyrozin - Y1 transponázy a na skupinu se dvěma - Y2 transponázy. Tato práce shrnuje současné poznatky o skupině tyrozinových transponáz. Zabývá se jejich výskytem, strukturou, reakčním mechanizmem a biologickou funkcí. Detailně je popsán reakční mechanizmus nejvíce prostudované Y1 transponázy asociované s IS608 elementem. Dále se práce zaměřuje na ostatní členy rodiny tyrozinových transponáz nesoucí charakteristický HUH motiv: Transponázy asociované s inzerčními sekvencemi rodiny IS200/IS605 (Y1), transponázy asociované s REP elementy (tzv. RAYT proteiny), transponázy asociované s IS91 (Y2), transponázy se společným regionem (ISCRs, Y1) a neobvyklé eukaryotní transponázy rodiny Helitron (Y2). Mezi tyrozinové transponázy patří dva jedinečné příklady domestikace těchto enzymů u prokaryot (RAYT, IStrony). Charakterizace mechanizmu...
Purifikace a charakterizace vybraných enzymů z Rhizobium radiobacter R89 katalyzujících oxidačně-redukční reakce na uhlíku C-hydroxylovaných morfinových skeletů.
Zahradník, Jiří ; Šulc, Miroslav (vedoucí práce) ; Černá, Věra (oponent)
Bakterie z rodiny Rhizobiaceae jsou známé přítomností mnoha enzymů účastnících se metabolismu dusíku. A to nejen z pohledu fixace dusíku (tzv.diazatrofie) a schopnosti tvořit s rostlinami mutualistické vztahy, ale i z pohledu rostlinné patogeneze (genus Agrobacterium). Rhizobium radiobacter R89 (uložen v České sbírce mikroorganismů v Brně jako R89-1) je bakteriální kmen schopný biotransformace kodeinu a morfinu na celé spektrum farmakologicky významných derivátů. Cílem této práce je purifikace a charakterizace dvou vybraných enzymů katalyzujících oxidačně-redukční reakce, které jsou klíčové pro začátek biodegradační dráhy morfinových skeletů. Nejprve byl charakterizován biotransformační potenciál daného kmene a pro purifikaci enzymů zodpovědných za zvolené reakce byly použity biochemické, molekulárně biologické a bioinformační metody. Vzhledem k neúspěšné purifikaci enzymů z původního materiálu byly strukturní geny kódující proteiny klonovány a heterologně exprimovány v bakteriálním expresním systému a následně charakterizovány. Nalezená proteinová sekvence a enzymová charakterizace (základní kinetické parametry, substrátová specifita a teplotní stabilita) odhalily odlišný původ enzymů a tak i objasnily neúspěch původního purifikačního postupu z mikroorganismu Rhizobium radiobacter R89.
Rychlé interferenční vlny a 1D seismické modely kůry
Vackář, Jiří ; Zahradník, Jiří (vedoucí práce) ; Prokop Brokešová, Johana (oponent)
Při nedávném mělkém zemětřesení v Korintském zálivu v Řecku (Mw 5,3) byly po- zorovány neobvyklé dlouhoperiodické vlny (periody 5 sekund a více). Zaznamenány byly na několika regionálních stanicích mezi příchodem P- a S-vlny. Pětisekundová perioda je mnohem delší než trvání zdroje a ukazuje na efekt struktury. Pozorované seismogramy byly zkoumány metodami frekvenčně-časové analýzy. Určené disperzní křivky rychlé dlou- hoperiodické vlny měly grupové rychlosti od 3 do 5,5 km/s pro periody v rozsahu 4-10 s, s velkými rozdíly mezi stanicemi. Zobecněná disperzní křivka se rozděluje do dvou hlav- ních pásů, pravděpodobně spojených s laterálními variacemi zemské kůry. Řešením přímé úlohy pro více existujících modelů kůry a jejich modifikací jsme provedli analýzu citli- vosti, která ukázala, že zkoumaná vlna je ovlivněna zejména nízkorychlostními vrstvami v nejsvrchnějších cca 4 kilometrech kůry. Závěrem jsme získali model mělké kůry inverzí seismogramů pomocí algoritmu nejbližší soused. Inverze potvrdila, že zkoumanou vlnu je možné vysvětlit 1-D modelem kůry, ale ne na více stanicích najednou. Modely závislé na dráze šíření představují částečné vysvětlení pro pásy tvořené pozorovanými disperzními křivkami. Jinou alternativou je příspěvek několika tzv. prosakujícíh módů.
Izolace a purifikace environmentální DNA z horizontu stavební skrývky: stratifikační studie
Zahradník, Jiří ; Šulc, Miroslav (vedoucí práce) ; Weignerová, Lenka (oponent)
Podle současných poznatků je půda nejbohatším zdrojem mikrobiální biomasy. Klasickými kultivačními metodami je dostupné pouze necelé jedno procento druhů. Půdní metagenomická DNA je souborem veškeré DNA obsažené ve vzorku půdy, včetně DNA z jinak nekultivovatelných mikroorganismů a umožňuje nám zkoumat molekulární aspekty nekultivovatelných mikroorganismů a tedy jinak nedostupných sekvencí nukleových kyselin. Tato práce je zaměřena na charakterizaci a izolaci půdní metagenomické DNA z hlubokého horizontu skrývky, její zhodnocení z hlediska izolace a technik rekombinantní DNA s následnou stratifikační studií. Získané vzorky půdy byly předběžně charakterizovány z hlediska kvality - obsah jílovitých součástí, huminových látek a hrubý počet mikroorganismů. Následně byla isolována půdní metagenomická DNA, která byla kvantitativní a kvalitativní analýzou charakterizována. Byla vyhodnocena použitá metodika, vhodnost izolátu pro další použití a vliv kvalit půdy na proceduru jako takovou. Podle výsledků analýzy byly vybrány DNA izolované ze tří vzorků a zpracovány na knihovnu fragmentů lokusů 16S rRNA na DNA. Vybrané fragmenty byly sekvenovány a zpracovány na fylogenetickou studii, u které byl dán zřetel na měnící se diverzitu mikroorganismů v závislosti na hloubce (stratifikační studie)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Zahradník, Jan
1 Zahradník, Jaroslav
1 Zahradník, Jindřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.