Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Predikční modely výkonu fotovoltaických a větrných elektráren na základě modelových výstupů z modelu ALADIN a modelu IFS
Farda, Aleš ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Rajdl, Kamil ; Meitner, Jan
Byl studován výkon a potenciál denních předpovědí výroby energie z obnovitelných zdrojů na území České republiky. Výzkum byl zaměřen na roli chyb předpovědí jednotlivých numerických předpovědních modelů a byl zkoumán dopad ensemblové metody jako prostředku ke snížení chyby předpovědí s cílem zvýšit ekonomickou hodnotu těchto předpovědí pro konečné uživatele.
Drought periods in 2014
Zahradníček, Pavel ; Trnka, Miroslav ; Štěpánek, Petr ; Semerádová, Daniela ; Farda, Aleš
The first half of year 2014 was characterized by the occurrence of extreme weather. Episode without precipitation were alternated with thunderstorms, temperature were mostly above normal and was occurred first heat wave. The year began with a very mild winter, when amount of snow was only 27% of long term average and in agricultural region South Moravia only about 10%. The winter temperature was more than 2 degrees C higher than normal. March and April were characterized by low sum of precipitation mainly again in South Moravia, both months were about 70% of long term average. March and April temperature were significantly above normal (March about more than about 4 degrees C and April more than 2 degrees C). In contrast May was cold and rainy. In the middle of the month there were persistent rainfall, which caused an increase of river levels and flooding several areas. June was again very dry. These weather conditions led to the strong dry episodes during first half of the year.
Physiological equivalent temperature as an indicator of the UHI effect with the city of Prague as an example
Zahradníček, Pavel ; Žák, M. ; Skalák, Petr
Description of an Urban Heat Island (UHI) using the difference in air temperature is one of the world's most studied characteristics. If, however, one wants to express how the temperature is perceived by humans, one must consider the overall effect of air temperature, wind speed, air humidity and radiation flows, which is expressed using temperature bioclimatological indexes. One of them is the socalled physiological equivalent temperature (PET), which is used for quantification of the overall effect of meteorological parameters combined with human energetic balance and which is perceived by humans. The RayMan (MATZARAKIS et al. 2007, 2010) microscale models in the city of Prague were used to simulate biometeorological conditions describing the effect on humans using PET.
Drought monitor for the Czech Republic-www.intersucho.cz
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Balek, Jan ; Možný, M. ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Hayes, M. ; Eitzinger, Josef ; Žalud, Zdeněk
Because drought and its impacts are among the worst hydrometeorological extremes (including also Central European conditions), the aim of this paper is to describe the core and use of the Integrated drought monitoring system for the Czech Republic. Land-use, information about soil, vegetation characteristics and meteorological data are used as inputs to validated water balance SoilClim model, which is applied for estimates of actual and reference evapotranspiration and water saturation of the soil profile in % or soil moisture content in mm. Moreover the prognosis of expected soil moisture (based on probabilistic analysis) is calculated for next 1, 2, 4 and 8 weeks. Main results are weekly updated in form of drought occurrence maps, which are published in spatial resolution 500 m for whole territory of the Czech Republic and for all its 76 districts separately. Final maps with detail comments are available at drought topic dedicated web page (ANONYM 3 2014).
Application of DSSAT model to simulated thermophilic crops in central and southern Europe
Potop, V. ; Mateescu, C.D. ; Türkott, L. ; Zahradníček, Pavel ; Boroneant, C. ; Constantinescu, F. ; Iamandei, M.
This study presents applications of DSSAT version 4.5 software package to simulate thermophilic crops. The results are used to identified adaptation options to reduce impacts of climate changes, pest and diseases in thermophilic crops in the central and southeastern Europe, specifically in Elbe River lowland and Romania. For the Czech Republic, experimental research at farm level includes: (1) testing thermophilic assortment of vegetables in Elbe lowland conditions; (2) monitoring the meteorological data, phenological phases, soil characteristics, leaf area and the amount of aboveground biomass on farmer vegetable fields. For Romania, the focus is put on crop water use efficiency under current and future climate scenarios for thermophilic species (maize) in different agricultural sites from south and south-eastern regions. CERES Maize and CROPGRO-vegetables modules embedded in DSSAT were used.
Odhad výnosů zemědělských plodin na základě družicového monitoringu
Lukas, V. ; Trnka, Miroslav ; Semerádová, Daniela ; Rajdl, Kamil ; Balek, Jan ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Hlavinka, Petr ; Žalud, Zdeněk
Znalost výnosů plodin před dosažením sklizně je významná nejen pro plánování aktivit na úrovni zemědělských podniků, ale také z národohospodářského pohledu pro zabezpečení produkce potravin. Cílem studie bylo ověřit vývoj modelu odhadu výnosů významných plodin (pšenice ozimé, ječmene jarního a řepky ozimé) z výsledků vegetačních indexů NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) a EVI2 (Enhanced Vegetation Index) ze senzoru MODIS v podobě 16 denních kompozitů za období 2000 – 2014. Za vybrané území 14 okresů České republiky, které představují regiony s vyšší intenzitou zemědělské produkce a rozdílnými pedo-klimatickými podmínkami. Přesnost predikčního modelu byl testována zejména v ročnících se silným výskytem sucha a nízkou úrovní výnosu (2000, 2003, 2006 a 2012). Stabilnější výsledky byly dosaženy ve výnosově nejproduktivnějších okresech, jako jsou Olomouc a Přerov, zatímco u výše položených území byl model značně ovlivněn nižším podílem sledovaných plodin na úkor pícnin. Ve většině případů byla vyšší přesnost stanovení výnosu dosažena pomocí vegetačního indexu EVI2 a postupným průměrováním hodnot kompozitů v průběhu vegetačního období plodin.
Monitoring zemědělského sucha a jeho uživatelé a zpravodajové
Bartošová, Lenka ; Trnka, Miroslav ; Semerádová, Daniela ; Hlavinka, Petr ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Žalud, Z.
Monitoring sucha je klíčovým prvkem sledování vývoje klimatu v České republice. Cílem tohoto článku je popsat, jak se na samotném monitoringu podílejí agronomové, lesníci, ovocnáři či lidé pracující v krajině a to v rámci Integrovaného Systému Sledování Sucha (ISSS). ISSS v týdenním kroku monitoruje vývoj a stav sucha pro celou Českou republiku s využitím různých zdrojů informací (výsledky vycházející z modelu SoilClim či výstupy z nástroje MODIS na družicích Aqua a Terra). Jedním z pilířů ISSS je také popis dopadů sucha na výnosy hlavních plodin a to díky spolupráci zejména se zemědělci, jejichž expertní hodnocení prováděná v týdenním kroku přináší pohled na aktuální situaci očima praxe, která je k dispozici na www.intersucho.cz.
Informační strategie firmy
Kutnar, Petr ; Zahradníček, Pavel (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro Fakultní nemocnici Brno, která je největším poskytovatelem zdravotnických služeb na Moravě. První část práce obsahuje teoretická východiska, která popisují použité pojmy. V následující kapitole jsou provedeny analýzy, které si kladou za cíl co nejpřesněji popsat současnou situaci organizace. Třetí část práce obsahuje návrh informační strategie hned z několika pohledů, součástí této kapitoly je také podrobná časová analýza projektu metodou PERT. V závěru jsou pak zhodnoceny náklady a přínosy nové informační strategie fakultní nemocnice.
Informační strategie firmy
Jedličková, Marie ; Zahradníček, Pavel (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu informační strategie ve společnosti působící na českém trhu patřící do sektoru malých a středních podniků. První část práce představuje teoretická východiska problematiky. Druhá část práce je věnována podrobným analýzám současného stavu společnosti a jejího potenciálu, aby pak bylo možné v třetí části navrhnout vhodné změny, které budou v podniku implementovány v rámci informační strategie. Navržené změny budou v souladu s celkovou strategií společnosti a povedou k lepší podpoře budoucího rozvoje společnosti na trhu.
Analýza ztráty integrity nádrže pomocí MKP
Zahradníček, Pavel ; Nováček, Filip (oponent) ; Stuchlík, Viktor (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou uskladňovacích nádrží na ropné produkty. V úvodní části práce je uvedeno rozdělení nádrží, související normy a údržba nádrží. Další část práce se zabývá analýzou reálného případu havárie nádrže. Byl vytvořen 3D model havarované nádrže dle naměřených hodnot v nádrži. Dále byl vytvořen skořepinový model nádrže podle výkresové dokumentace a analýza výsledků šetření havárie pomocí metody konečných prvků (MKP) v programu ANSYS. Byl proveden výpočet odolnosti konstrukce na boulení dle ČSN EN 1993-1-6 a jeho porovnání s výsledky výpočtu MKP v programu ANSYS. Cílem práce bylo nalezení kritického stavu konstrukce a stanovení kritického vnitřního podtlaku a přetlaku. Na závěr byla určena opatření pro bezpečný provoz a nastavení ventilačních členů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.