Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Shakespeare a právo
Židek, Zdeněk ; Wintr, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent)
Tématem diplomové práce je spojení věhlasného básníka a spisovatele Williama Shakespeara s právem. Diplomová práce ukazuje na některé zajímavé právní postřehy, které lze během studia Shakespearových textů objevit. Cílem této práce je rozšířit povědomí o větší hloubce Shakespearových her, romancí a sonetů a jejich právní konotaci, která nepřestává překvapovat jak obecné publikum, tak čtenáře v právu vzdělané. Diplomová práce je uvozena pojednáním o spojování práva s literaturou prostřednictvím hnutí Právo a literatura. V další kapitole přibližuje důvody, proč je pro praktický výkon právnických povolání vhodné studovat literární texty, zejména ve spojitosti s vydáváním soudních rozhodnutí. Probírané jsou zmínky Shakespearových děl v soudních rozhodnutích jak Nejvyššího soudu USA, tak Českého ústavního soudu. V dalších řádkách autor poukazuje na problematiku překladu literárních textů s přesahem do odborných témat a zmiňuje některé Shakespearovy narážky na právo. Značná část práce je věnována studiu tří děl a jejich obsahu týkajícího se práva. Ve zmínce o komedii Něco za něco je akcentováno Shakespearovo zaujetí tématem, které je stále aktuální - souboje tvrdosti práva s milosrdenstvím a ekvitou. V rozboru tragédie Othello je naznačena důležitost existence právem vázaných soudních sporů. Komedie Kupec...
Exprese cytokinů, zvláště chemokinů, po aplikaci acyklických nukleosidfosfonátů
Potměšil, Petr ; Zídek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Otová, Berta (oponent) ; Farghali, Hassan (oponent)
Acyklické nukleosidfosfonáty jsou samostatnou skupinou antivirotik, která účinně potlačují replikaci DNA virů a retrovirů. V klinické praxi se používají tenofovir (Viread®) k léčbě infekce virem HIV-1, adefovir (Hepsera®) k terapii hepatitidy B a cidofovir (Vistide®) k léčbě cytomegalovirové retinitidy u pacientů s AIDS [43]. V minulosti bylo zjištěno, že některé ANP jako např. tenofovir mají rovněž imunomodulační vlastnosti, které by mohly znamenat dodatečný protivirový účinek. Tenofovir zvyšuje expresi NO, cytokinů TNF- , IL-10 a chemokinů RANTES, MIP-1 [18, 42, 48]. V dalších experimentech jsme věnovali pozornost imunobiologickým účinkům nových derivátů ANP za podmínek in vitro u myších makrofágů a splenocytů, případně u lidských leukocytů. Nejdříve jsme věnovali pozornost sloučeninám odvozeným od adeninu nebo 2,6-diaminopurinu, které se liší přítomností fosfonometoxyetylové nebo fosfonometoxypropylové skupiny v poloze N9 a typem substituce aminoskupiny v poloze N6 heterocyklické báze. Zjistili jsme, že řada těchto sloučenin má schopnost zvýšit produkci NO, cytokinů TNF- , IL-10 a chemokinů RANTES, MIP-1 [41]. Nově jsme ukázali, že ANP indukují expresi chemokinů MCP-1 a MCP-3, nikoliv však MCP-2 a MCP-5 [39]. K molekulám jejichž exprese nebyla působením vybraných ANP ovlivněna patřily IFN- , IFN- , SDF-1...
Biological properties of the C-8 substituted analogues of 9-[2-(phosphonomethoxy)ethyl]adenine (PMEA)
Janeba, Zlatko ; Holý, Antonín ; Zídek, Zdeněk
The 9-[2-(phosphonomethoxy)ethyl]adenine (PMEA) derivatives substituted at the C-8 position of the purine moiety did not exhibited any pronounced antiviral or antimalarial activity, but both 8-hydroxy and 8-sulfanyl derivatives of PMEA possess significant immunostimulatory activities.
The role of innate immunity cells in coeliac disease: response of PBMC to gliadin digest
Tučková, Ludmila ; Jelínková, Lenka ; Cinová, Jana ; Zídek, Zdeněk ; Tlaskalová, Helena
The aim of the study was to asses the role of cells of innate immunity in the pathogenetic mechanisms of coeliac disease.

Viz též: podobná jména autorů
2 Židek, Zdeněk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.