National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Beneš, David ; Jirkovská, Veronika ; Hrabina, David ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2004: v roce 2004 byl zpracován návrh zásad designu pro recyklaci - popis životního cyklu vybraných komodit. Byl proveden sběr dat pro hodnocení recyklačních programů dle stanovené metodiky, navržen systém sledování informací o toku odpadů u vybraných komodit, dále byly navrženy optimální recyklační programy, naplňována databáze recyklačních technologií, provedeny prognózy vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny). Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity (automobil).
Recyklační programy
DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Hrabina, David ; Kotoulová, Zdenka ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Přílohová část B obsahuje: Příloha 4: Optimální recyklační program komodity pneumatiky. Příloha 5: Prognózy trendů vývoje vybraných komodit (elektrická a elektronická zařízení, textilní podlahové krytiny, koberce).
Recyklační programy
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Vrbová, Martina ; Jurová, Marie ; Vejnar, Pavel ; Havránková, Věra ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Záveský, Marek ; Durdil, Josef
Souhrnná zpráva o výsledcích projektu v roce 2003: proběhl sběr dat terénním šetřením, ověřena metodika hodnocení logistické spirály životnosti u vybrané komodity (pneumatiky, elektronika a výpočetní technika). Byla stanovena metodika a základní ukazatele pro hodnocení účinnosti recyklačních programů, vytvořena databáze recyklačních technologií, provedena syntéza poznatků Krajských koncepcí odpadového hospodářství pro návrh optimální sběrové sítě, přepravy a míst recyklace pro vybrané komodity. Byly hodnoceny charakteristiky materiálových a ekonomických toků u vybrané komodity - 1. etapa.
Recyklační programy
TiMa, Liberec ; DeWaRec, s.r.o., Praha ; CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Brno ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; SLEEKO, Praha ; ENZO, Praha ; ECO trend, s.r.o., Praha ; Čepelka, Oldřich ; Beneš, David ; Vrbová, Martina ; Jurová, Marie ; Kotrčová, Jaroslava ; Vejnar, Pavel ; Jirkovská, Veronika ; Havránková, Věra ; Hrabina, David ; Bukáčová, Michaela ; Tylšar, Jan ; Keyzlarová, Lada ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek ; Černík, Bohumil ; Kotoulová, Zdenka ; Durdil, Josef
Zpráva o řešení projektu shrnuje hlavní výsledky řešení výzkumného projektu. Celkové řešení lze rozdělit do šesti základních oblastí: 1. Metodika logistiky životního cyklu, návrh zásad designu pro recyklaci - DFR a případová studie zpracování environmentálního prohlášení o výrobku III. typu; 2. Prognózování vybraných komodit; 3. Vytvoření databáze recyklačních technologií; 4. Stanovení metodiky a základních ukazatelů pro hodnocení účinnosti recyklačních programů; 5. Optimální recyklační programy; 6. Vyhodnocení charakteristik materiálových e ekonomických toků komodity automobily.
Občan jako základní prvek systému zpětného odběru EEZ
ECO trend, s.r.o., Praha ; Polák, Miloš ; Nobilis, Luboš ; Tůma, Jan ; Beneš, David ; Záveský, Marek
Hlavním záměrem projektu je zvýšení procenta využívání zpětného odběru občany. Jako základní prostředek k tomuto cíli byly vybrány informační aktivity zvyšující kladný přístup občanů k otázkám životního prostředí a zejména nakládání s odpady. Projekt poskytne prostřednictvím specializovaného cyklu školení zástupcům obecních úřadů možnosti získání širších a podrobnějších znalostí z problematiky zpětného odběru EEZ (elektrických a elektronických zařízení). Zároveň tyto zástupce naučí, jak nejlépe pracovat s občany, jaké benefity přinese zvýšení procenta zpětného odběru pro obec i pro celou společnost. Hlavním výsledkem všech aktivit bude metodika "Nástroje práce s občanem v systému ZO EEZ a jejich využití". Harmonogram projektu. Rešerše informačních zdrojů. Návrh webových stránek projektu.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Obsahem zprávy jsou výsledky dvou dílčích cílů projektu Studie nakládání s odpady na municipální úrovni využívaných v současnosti v rámci ČR a Přehled teoretických variant systémů nakládání s odpady pro konkrétní specifické podmínky typových kategorií obcí. Jedná se o podkladové materiály pro řešení celého projektu, které vymezují jednotlivé komodity, shrnují údaje o produkci odpadů a popisují způsoby nakládání s nimi. Jsou popsány systémy třídění odpadů, zpracování separovaných odpadů. Jsou uvedeny příklady z České republiky i zahraničí. Jsou uvedeny varianty systémů třídění odpadů pro větší města a malé obce.
Občan jako základní prvek systému zpětného odběru EEZ: Manuál efektivního využití zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení
ECO trend, s.r.o., Praha ; Maňhal, Jan ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan ; Záveský, Marek
Zpráva přináší kompletní znění hlavního výsledku projektu - Manuálu, který byl publikován a distribuován na obecní a krajské úřady a další zájemcům. Manuál (metodika) představuje ucelený, rozsáhlý a odborně koncipovaný dokument, který přináší možnosti širokého využití pro různé cílové skupiny. Manuál je prostředkem pro zvýšení míry účinnosti zpětného odběru na komunální úrovni. Na CD-ROM jsou plakáty a informační letáky, které osvětový materiál podporují.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Stanovení kritérií a limitů
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Zpráva obsahuje vyhodnocení dotazníkového průzkumu provedeného u zástupců obcí. Jedná se o rozsáhlou analýzu, která je podložena velikostí respondenční skupiny a relevantností získaných dat. Byly zkoumány tyto okruhy: druhy separovaného odpadu, rozšíření separovaného sběru, kapacita sběrných nádob a zařízení, informovanost o problematice separovaného sběru, systémy separovaného sběru. Je uvedena syntéza výstupů a kvantifikace ukazatelů.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Analýza a vyhodnocení BAT
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Základní charakteristiky BAT v oblasti odpadového hospodářství. Ekonomické a institucionální aspekty BAT. Obecné postupy zpracování odpadů, směšování a míchání odpadů, ostatní běžné techniky. Popis vybraných technik zpracování odpadu. Principy stanovení a výběru BAT.
Posouzení efektivnosti vyšších úrovní třídění odpadu: Metodika řízení efektivnosti třídění odpadů
ECO trend s.r.o., Praha ; Záveský, Marek ; Nobilis, Luboš ; Matějka, Jan
Hodnocení variant optimálních možností třídění odpadů. Popis hodnocených variant. Finanční náklady a přínosy. Vybrané ekonomické náklady a přínosy.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 Záveský, Martin
1 Záveský, Miloš
1 Záveský, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.