Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Charakteristika polyfázového vývoje deformační mikrostruktury křemene na příkladu krkonošsko-jizerského krystalinika
Očenášková, Eva ; Jeřábek, Petr (vedoucí práce) ; Závada, Prokop (oponent)
Vzorky kvarcitu odebrané ve východní části Krkonošsko-jizerského masivu náleží k metasedimentárnímu pokryvu paraatuchtonní jednotky. Horniny prodělaly polyfázovou deformaci, která vedla k vytvoření silné přednostní tvarové orientace (SPO) křemenných zrn. Ve zvrásněných křemenných žilkách byly zkoumány mechanismy deformačního přetisku a vztahy mikrostruktury, SPO a CPO. K určení přednostní optické orientace (CPO) byla použita metoda počítačové polarizační mikroskopie (CIP). Analýza mikrostruktur byla zaměřena na velikost zrn, osní poměry zrn, orientace nejdelších os zrn a jejich vztah k míře deformačního přetisku. Z výsledků vyplývá, že dominantním mechanismem rekrystalizace křemenných zrn byla migrace hranic zrn. Vrásy byly v mikroměřítku vytvořeny jednoduchým střihem. Míra deformačního přetisku je nejsilnější ve vrcholu zámku vrásy, kde zrna dosahují nejvyšších osních poměrů a velikostí. Ve spodní části zámku vrásy je zachována původní CPO u malých zrn a SPO má podobnou orientaci jako původní CPO. Během vrásnění CPO a SPO rotovalo ve směru střihu v závislosti na míře deformačního přetisku.
Textural analysis of granites from the Western Krušné hory/Erzgebirge pluton: implications for crystallization kinetics and crystal-melt interactions
Ditterová, Hana ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Závada, Prokop (oponent)
České shrnutí Textura vyvřelých hornin, tj. velikost, tvar a distribuce zrn, představuje konečný záznam kinetických a mechanických procesů působících během výstupu a konečném vmístění magmatu. Tradiční geochemické ani petrografické studie nedokáží posoudit ani ověřit fyzikální procesy tuhnutí magmatu, a to zejména rychlosti nukleace a růstu, příp. i zotavení krystalů nebo mechanické interakce mezi krystaly a taveninou. V této práci se zabývám aplikací stereologických metod pro kvantitativní charakterizaci textur a následnou interpretací krystalizační historie granitových hornin v západních Krušných horách a Vogtlandu. Západokrušnohorské granity sestávají ze tří suit: biotitové granity (Kirchberg), muskovit- biotitové mikrogranity (Walfischkopf) a topaz-zinnwalditové alkalickoživcové granity (Eibenstock), které sestávají z osmi intruzivních jednotek a dvou sad aplitových žil. Tato granitová sekvence zdánlivě představuje extrémní a téměř kontinuální diferenciační řadu, ale ve skutečnosti je diferenciační trend nezávislý pro každou suitu a individuální intruzivní jednotky v rámci každé suity jsou od sebe navzájem zřetelně chemicky liší. Granity obsahují 29 až 43 obj. % křemene, 20 až 30 obj. % plagioklasu, 22 až 31 obj. % K-živce, 2-9 obj. % biotitu, < 2 obj. % muskovitu a podružného topazu a apatitu. Všechny...
Kvantifikace staveb a magmatických textur ryolitových extruzivních dómů
Hrudková, Kristýna ; Lexa, Ondrej (vedoucí práce) ; Závada, Prokop (oponent)
Bubliny v ryolitech se vytváří již během výstupu ryolitového magmatu k povrchu. Vlivem snižování obsahu rozpuštěné vody v tavenině. Stabilita stěn bublin je udržována jejich vlastním vnitřním tlakem, který jsou schopny si udržet po dlouhou dobu. Některé bubliny mohou vznikat až po fragmentaci lávy ve výlevných tělesech na povrchu. Takto vzniklé bubliny mají velmi malé rozměry a na fragmentaci se nepodílejí. Ve své práci se zabývám vnitřní strukturou některých ryolitových lávových těles a popisem mechanismu vzniku bublin. Dále se zaměřuji na metody kvantifikace vnitřní stavby výlevných hornin, tj. metodou AMS z uspořádání populace magnetických minerálů a dále texturní analýzou řezů horninami, texturní analýza bublin se zaměřila na některé aspekty, abychom mohli zhodnotit míru distribuce bublin v páscích. V závěru porovnávám výsledky těchto metod ke zhodnocení významů jednotlivých strukturních prvků pro strukturně-geologické interpretace. Zkoumali jsme vzorky z extruzivního ryolitového tělesa, které vznikají postupným vytékáním lávy na povrch. Bubliny a vztahy mezi nimi jsme zkoumali pomocí několika metod. Na vzorcích jsme použili metodu AMS. Pomocí metody měření teplot jsem určila za hlavní magnetický minerál maghemit. Analýzou obrazu orientovaných řezů vzorků hornin a následnou digitalizací těchto...
Mechanismy diferenciace a vmístění peraluminického granitového magmatu: říčanský pluton, Český masiv
Trubač, Jakub ; Žák, Jiří (vedoucí práce) ; Závada, Prokop (oponent)
Český abstrakt Cílem rigorózní práce je řešení problematiky mechanismu a vmístění granitového magmatu do podmínek svrchní kůry. Studovaným tělesem je říčanský pluton, který je neobvyklý, asymetrický a představuje vhodnou intruzi pro interpretaci různých modelů, které se vztahují k dynamice granitového magmatu. V současné době je nejrozšířenějším modelem pro výstup magmatu tzv. vmístění žilnými kanály (inkrementální "diking"). Říčanský pluton nacházející se v sv. části středočeského plutonického komplexu reprezentuje post-tektonickou mělkou intruzi eliptického tvaru v horizontálním řezu, vmístěnou do hornin barrandienského neoproterozoika a spodního paleozoika před ~337 milióny lety. Okraj plutonu je tvořen více frakciovaným výrazně porfyrickým granitem, jeho vnitřní část však zaujímá nevýrazně porfyrický granit. Mezoskopické foliace v granitu jsou paralelní s okrajem plutonu a korespondují dobře s magnetickými (AMS) foliacemi. Magnetické lineace na okraji plutonu jsou subhorizontální (sklon 0-20ř) a jsou paralelní s okrajem. Naopak v centru jsou magnetické lineace strmé (sklon 60-70ř) s variabilními směry. Tyto stavby v plutonu jsou interpretovány jako výsledek tzv. helikálního (spirálovitého) toku, podle něhož rychlejší subvertikální tok magmatu s nižší viskozitou a obsahem vyrostlic K-živců ve středu...
Plains volcanism in Tharsis region on Mars: Ages and Rheology of Eruption Products
Brož, Petr ; Hauber, Ernst (oponent) ; Závada, Prokop (vedoucí práce)
Vulkanismus plání v oblasti Tharsis na Marsu: Stáří a reologické vlastnosti vyvřelých hornin. Dálkový průzkum Marsu ukázal skupiny nízkých štítových sopek v oblasti vulkanické provincie Tharsis na Marsu (Hauber et al., 2009). Tyto nízké štítové sopky a doprovodné vulkanické útvary odpovídají jejich pozemským ekvivalentům spojeným s vulkanismem plání, který popsal americký geolog Greely (1982) ve Snake River Plain v Idaho (USA) jako přechodný typ mezi výlevným vulkanismem bazaltů a Havajským typem erupcí. Množství současných výzkumů se zabývalo některými vlastnostmi nízkých štítových sopek, zejména jejich morfologií, morfometriíí a vlastnostmi vyvřelé lávy. Komplexním výzkumem historie nízkých štítových sopek se ale zatím žádná práce nezabývala. Cílem naší práce bylo určit relativní a absolutní stáří nízkých štítových sopek a současně určit základní reologické vlastnosti lávových proudů v širším okolí zájmové oblasti. Hlavním cílem bylo zjistit, jestli existuje nějaká genetická spojitost mezi jednotlivými skupinami sopek v oblasti Tharsis, a jak jsou jednotlivé sopky staré. Pro určení absolutního stáří jednotlivých jednotek jsme použili metodu založenou na počítání četnosti impaktních kráterů a jejich velikostí vyvinutou Hartmanem a Neukumem (2001) a Ivanovem (2001) a pro reologické vlastnosti jsme použili...

Viz též: podobná jména autorů
1 Závada, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.