Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky
Zámečník, Roman ; Šimek, Pavel
Cílem metodiky je vytvoření uceleného postupu zaměřeného na obnovu vilových zahrad, které byly zakládány mezi světovými válkami 20. století. Východiskem při tvorbě metodiky byla snaha analyzovat, interpretovat a upozornit na tento specifický segment národního kulturního bohatství, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována větší pozornost. Jako doklad vývoje zahradního umění českých zemí představuje prvorepubliková tvorba, zejména pak její segment – vilová zahrada, jeden z nejzranitelnějších dokladů vyspělosti naší kultury.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu
Zámečník, Roman ; Vaida, Pavel ; Kuťková, Tatiana
Cílem metodiky je vytvoření metodického postupu, na základě kterého je možné provádět průzkum zahradně-architektonických děl, která vznikla mezi dvěma světovými válkami v tehdejším Československu a nebyla předmětem řešení projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky. Metodika se zaměřuje na řadu specifických činností, vycházejících z rozsahu a formy zkoumané oblasti kulturního dědictví, s cílem definovat postup identifikace, lokalizace, klasifikace, analýzy, interpretace a uchování informací o zkoumané oblasti prostřednictvím sofistikovaných sběrných databází. Metodika vychází ze základní premisy: co neznáme, to nemůžeme chránit a uchovávat pro následující generace. Opírá se o metody zpracování, vyhodnocování a uchování dat, které byly ověřeny prostřednictvím realizace projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Přístupy ke zvyšování inovační výkonnosti výrobních podniků
Žižlavský, Ondřej ; Vaculík, Josef (oponent) ; Koráb, Vojtěch (oponent) ; Zámečník, Roman (oponent) ; Solař, Jan (vedoucí práce)
Inovace jsou hlavním prvkem zvyšování efektivity podniku a jeho rozvoje. Dizertační práce se snaží metodicky definovat hlavní přínosy rozvoje inovačního potenciálu podniku a navrhnout přístupy ke zvyšování efektivity inovačních aktivit a tím i celé výkonnosti podniku, představit možností měření inovační výkonnosti a vytvořit určitou metodiku pro její zvyšování s využitím rozvoje inovačního potenciálu. Tato problematika je aktuální nejen z důvodu globální konkurenceschopnosti našich podniků, ale především z důvodu udržení si tržního podílu a přečkání současné ekonomické krize. Dobře řízené a úspěšně uvedené inovace na trh představují pro podniky nástroj, kterým mohou získávat konkurenční výhody umožňující podniku prosperovat i v podmínkách současné recese. V každém podniku existuje určitý inovační potenciál, který je nutné objevit, podporovat, využívat a soustavně rozvíjet. Práce se zaměřuje na splnění dvou základních cílů, poznávacího a tvůrčího, a také na potvrzení nebo vyvrácení zformulovaných hypotéz. V rámci poznávacího cíle je analyzován současný stav řešené problematiky, kde jsou popsány aktuální názory našich i zahraničních odborníků v oblasti inovací a rozvoje podniku. Také se zde popisují základní definice související s řešenou problematikou. Prostřednictvím primárního výzkumu v podnicích jsou zkoumány faktory rozvoje inovační výkonnosti. Navazující druhý tvůrčí cíl je zaměřen na navržení metodického postupu zvyšování inovační výkonnosti použitelného pro české podniky. Závěrem jsou zdůrazněny přínosy dizertační práce pro teorii a její přínosy pro rozvoj podniku a manažerskou praxi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.