Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The legitimization of non-intervention in Syria in the U.S. discourse: A discourse analysis of the selected Western speeches between 2011 and 2014
Vítková, Kateřina ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Diplomová práce "Legitimizace neintervence v Sýrii v americkém diskurzu: Diskuze o vybraných západních projevech v letech 2011-2014" zkoumá diskurz prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy týkající se syrské krize. Zaměřuje se přitom na odůvodnění, kterými Obama vysvětloval nebo dokonce ospravedlňoval svůj neintervenční přístup vůči krizi v Sýrii v letech 2011-2014. Práce pracuje s hypotézou, že Spojené státy se při zdůvodňování neintervence v Sýrii vyhýbaly geopolitickému pozadí rozkolu v mezinárodním společenství ohledně možných řešení syrského konfliktu. Při legitimizaci vojenského "nezasahování" volily jinou strategii, například tzv. "downplaying" strategii, postupně vytyčovaly stále vzdálenější kritéria a zmírňovaly vyvstávající hrozby. K dosažení stanovených cílů práce využívá Narativní analýzy konceptu (NCA), kterou představil Shaul Shenhav. Narativní analýza konceptu zkoumá narativní koncept prostřednictvím významového příběhu, který se skládá nejméně ze dvou událostí. Analýza NCA do značné míry hypotézu potvrdila. Obamův diskurs se vyhýbal geopolitickému pozadí. Obama zmírňoval hrozby a stanovoval vzdálenější kritéria. Tvrdil, že režim Bashara al-Assada se zhroutí sám či že extrémisté v Sýrii nejsou tak silní jako byla Al-Káida. Také vytyčil jasnou červenou linii, která byla překročena a...
Metody hodnocení potenciální zranitelnosti podzemních vod reaktivním dusíkem při pěstování polních plodin na orné půdě
Zemek, František ; Pikl, Miroslav ; Holub, Petr ; Klem, Karel ; Záhora, J. ; Vavříková, J.
Metodika identifikace potenciálního průsaku reaktivního dusíku do podzemních zdrojů vod je založena na hodnocení kombinace konzervativních, těžko měnitelných a časově stabilních faktorů povodí a těch faktorů, které může člověk svým působením v krajině ovlivňovat. K ním patří způsoby a intenzita pěstování polních plodin na orné půdě povodí. Parametry druhé skupiny jsou získávány na základě metod obrazové spektroskoie leteckých hyperspektrálních a satelitních multispektrálních dat Sentinel-2.
Military coup as a distinctive feature of Turkish military, the changing civil-military relations, and the current position of the Turkish army
Tkadlečková, Daniela ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
(abstrakt) Pokus o vojenský převrat v červenci 2016 postavil Turecko na rozcestí, kde se musel národ rozhodnout, zda následovat příklady v historii Republiky a podpořit puč, nebo se odvrátit od armády a upustit od tradice vnímání armády jako ochránce sekularismu a hodnot, na nichž byla Republika Atatürkem založena. Tato práce analyzuje, jak se změnily civilně-vojenské vztahy v Turecku, jaké faktory tuto změnu ovlivnily a jak je turecká armáda vnímána tureckou společností v současné době. Do výzkumu byly zahrnuty čtyři intervence provedené armádou ve 20. století, a červencový pokus o puč. Vojenský puč je zkoumán jako zcela specifický prvek turecké armády na základě teorie praetorianismu; v zemi jsou pak puče napříč studií prezentovány jako intervence, které se opakovaly nejen na základě odhodlání armády chránit stabilitu a Republiku jako takovou, ale také za akceptace intervence tureckou společností, jež armádu vnímala jako řešení v krajních situacích. Práce nadále prezentuje důvody, které hrály stěžejní roli v transformaci civilně- vojenských vztahů na počátku 21. století, a porovnává, jak se vnímání armády tureckou společností změnilo před a po červencovém puči.
The US Mediation of the Israeli-Palestinian Conflict during the Obama Presidency: the Case of Unfulfilled Ambitions
Čurdová, Markéta ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Tato práce se snaží najít příčiny neúspěchu amerického zprostředkování izraelsko- palestinského konfliktu během Obamova prezidentství. Spojené státy americké měly vzhledem ke svým schopnostem a prostředkům značný potenciál dovést strany konfliktu ke společné dohodě. Práce se zaměřuje na vnitřní dynamiku chování Spojených států amerických a předkládá analýzu mediačních aktivit, užití vlivu během vyjednávání a postoje Kongresu Spojených států amerických k řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Práce odpovídá na několik výzkumných otázek. Jaké mediační aktivity byly použity Spojenými státy během Obamova prezidentsví? Byl užit vliv? Pokud ano, jaké typy vlivu byly užity? Jaká témata byla v jádru užití vlivu? Vycházejíc z těchto otázek, ověřuje práce tři navazující hypotézy. Za prvé, Spojené státy americké jednaly především jako facilitátor komunikace, spíše než jako formulátor a manipulátor. Za druhé ověřuje, jestli platí, že Spojené státy americké nebyly ve zprostředkování úspěšné kvůli relativně omezenému užití vlivu během zprostředkování. A konečně si všímá vztahu mezi exekutivou a Kongresem, předvídajíc, že legislativa nereagovala vstřicně na dynamiku zahraniční politiky ve vztahu ke zprostředkování v izraelsko-palestinském konfliktu.
Vztah Evropské unie ke Státu Izrael
Kološová, Štěpánka ; Karlas, Jan (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem Vztah Evropské unie ke Státu Izrael nabízí čtenářům ucelený pohled na vývoj událostí, které souvisely a souvisejí s jedním z nejobtížněji pochopitelných konfliktů v oblasti Blízkého východu. Pomocí případové studie jsem analyzovala jednotlivé historické události, které měly vliv na vývoj vztahů v oblasti Blízkého východu, ale také měnily postoje evropských států, potažmo Evropských společenství či Evropské unie. Před samotnou analýzou jsem si stanovila dvě výzkumné otázky "Jaký je vztah Evropské Unie ke Státu Izrael?" a "Která ze tří základních teorií vycházejících z teorie mezinárodních vztahů dokáže nejlépe reflektovat vztah Evropské unie k Izraeli?" a související hypotézy k těmto otázkám. Případovou studií a výzkumem postojů EU a jednání vůči Izraeli jsem zjistila, že vztahy mezi Evropou a Izraelem lze charakterizovat jako velmi silné v oblasti hospodářské spolupráce, nicméně v oblasti politických jednání jsou kolísavé. Ukázalo se, že pro evropské státy byla oblast Blízkého východu vždy velmi důležitá v otázce směřování zahraniční politiky či obchodních vztahů. Z výzkumu dále vyplynulo, že nejlépe reflektovat vztah Evropské unie k Izraeli lze pomocí liberální teorie mezinárodních vztahů. Tento přístup dává důraz na dodržování lidských práv, a právě EU byla prvním...
Adhezní řízení
Beranová, Andrea ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Záhora, Jozef (oponent) ; Vanduchová, Marie (oponent)
Disertační práce zpracovává tu část trestního řízení, v níž soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného, které vznikly v souvislosti s trestným činem (tzv. adhezní řízení). Význam adhezního řízení spočívá v tom, že poškozený se touto cestou může vyhnout časově, finančně i procesně náročnějšímu civilnímu řízení. Institut adhezního řízení však skrývá řadu specifických otázek, neboť trestní soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného podle mimotrestních hmotněprávních předpisů (zejména občanského a pracovního práva), ale ve formě trestního řízení. Základním východiskem předložené práce je platná právní úprava obsažená v zákoně č. 141/1961 Sb., trestní řád. Nejen však ta. Disertační práce obsahuje též komparativní analýzu právní úpravy adhezního řízení z hlediska německého a švýcarského právního řádu. V návaznosti na analýzu adhezního řízení de lege lata, jakož i srovnání se zahraničními vzory jsou uvedeny náměty ke zlepšení právní úpravy, které by mohly být použity při plánované rekodifikaci českého trestního práva procesního.
The Evolution of EU Foreign Policy towards Israel: Wars in Gaza 2008/2009 and 2014
Zdrálek, Jan ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Záhora, Jakub (oponent)
Práce se soustředí na dva fenomény: zahraniční politiku EU a vztah EU-Izrael. Metodologický přístup je tedy dvojí. Prvním ústředním bodem práce je vývoj samotné zahraniční politiky EU, se zvláštním důrazem na situaci předtím a poté, co Lisabonská smlouva nabyla účinnosti 1. prosince 2009. Druhým ústředním bodem práce jsou dvě kvalitativní analýzy operace Lité olovo (2008/2009) a operace Ochranné ostří (2014), které srovnávají reakce unijních institucí s reakcemi dvou "pro- izraelských" členských států EU (Německo a Česká republika) a dvou "proti-izraelských" členských států EU (Francie a Švédsko) na každý konflikt. Teoretický přístup práce je odvozen od teorie normativního institucionalismu, kterou rozvinul Daniel C. Thomas. Na základě této teorie práce dochází k závěru, že [1] vzrůstající síla unijních institucí má mírnící efekt na ostrou rétoriku členských států, a že [2] institucionalismus, akcentovaný reformami provedenými Lisabonskou smlouvou, přeměňuje celý koncept zahraniční politiky EU, protože jednotlivé členské státy vnímají společné jednání jako vnitřní hodnotu a preferují konzistenci a koherenci při tvorbě politik napříč všemi tématy i časem. Na základě kvalitativní analýzy prohlášení EU k oběma konfliktům pak práce dochází k závěru, že [3] navzdory všeobecnému vnímání, naznačujícímu...
Trestní odpovědnost právnických osob
Bohuslav, Lukáš ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Záhora, Jozef (oponent) ; Sváček, Jan (oponent)
Trestní odpovědnost právnických osob Pojem právnické osoby není v trestním právu vymezen, na přiblížení tohoto pojmu je třeba použít norem občanského zákoníku, který ji v ustanovení § 18 odst. 2 definuje. Trestní odpovědnost právnických osob je pak pojmem, který se v pozitivní úpravě českého trestního práva objevuje nově a který do jisté míry narušuje dosavadní katalog zásad trestního práva, konkrétně pak zásadu individuální trestní odpovědnosti. Objevuje se pojem přičitatelnosti trestného činu právnické osobě, kdy této lze přičítat jednání orgánů či osob určených v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, pokud fyzická osoba jednala zaviněně tak, že toto jednání je důvodem přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. Před přijetím současné právní úpravy ZTOPO probíhala poměrně bouřlivá diskuse nad vhodností a nutností přijetí úpravy institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Tuto diskusi lze v současné době považovat za překonanou, neboť je zřejmé, že Česká republika se vydala směrem tzv. pravé trestní odpovědnosti právnických osob. Argumenty pro i proti přijetí ZTOPO je však vhodné brát v patrnost pro lepší pochopení institutu a pochopení širších souvislostí, které jeho přijetí provázely. Současně je důležité vidět, jaké faktory ovlivňují právnické osoby a...
Analysis of the Official Israeli Discourse during the Second Intifada: Categorisation and Legitimisation
Záhora, Jakub ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Drulák, Petr (oponent)
Diplomová práce "Analysis of the Official Israeli Discourse during the Second Intifada: Legitimization and Categorization" se zabývá zobrazením palestinského terorismu a izraelských bezpečnostních opatření během druhé intifády v diskurzu čelních představitelů izraelského státu. Čerpá přitom z prací, které vnímají jazyk nikoliv jako neutrální prostředek k popsání sociální reality, ale jako nástroj pro nastolení a udržení společenské a politické nerovnosti a dominance určitých skupin nad jinými. Tento postoj je základem epistemologického rámce následného výzkumu, který se zabývá rétorickými strategiemi, jimiž izraelští politici ospravedlňovali izraelské protiteroristické politiky po vypuknutí intifády na podzim roku 2000. Práce identifikuje několik diskursivních schémat, která měla legitimizovat tvrdě kritizovaná bezpečnostní opatření izraelského státu. Základní strategií izraelských představitelů je kategorizace na jedné straně Izraelců jakožto národa neúnavně usilující o mír, jehož velkorysé kompromisní návrhy jsou opakovaně odmítány palestinskou stranou na straně druhé, která na veškeré mírové iniciativy reaguje terorem. Práce se dále zabývá tím, jak je po útocích z 11. září izraelsko-palestinský konflikt diskursivně napojen na globální válku proti teroru vedenou Spojenými státy s cílem zajistit...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Záhora, Jakub
2 Záhora, Jan
2 Záhora, Jaroslav
1 Záhora, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.