Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Základní historické mezníky pro definici souhvězdí
Pechman, Matouš ; Šolc, Martin (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
- Základní historické mezníky pro definici souhvězdí Hvězdné nebe fascinovalo lidstvo již od počátku. Zpočátku to byla jen vzdálená malá světla, ačkoliv tehdy lidé neměli ani nejmenší představu, jak vzdálená tato světla doopravdy jsou. Cesta k podobě souhvězdí, jak je známe dnes, byla dlouhá. Vedla od nejzářivějších hvězd, které měly ležet na kulové sféře, jejichž rozmístění asociovalo starověkým národům různé postavy, zvířata a předměty z jejich každodenního života nebo starých legend, až k rozdělení pomyslné nebeské sféry na 88 oblastí s přesně vytyčenými hranicemi. To vše si vyžádalo tisíciletí práce a pozorování generací astronomů, zdokonalování přístrojů k měření a zaznamenávání poloh nebeských těles. Zkoumání souhvězdí nebylo nikdy pouhým popisem skutečností, ale vždy se do něj promítly i myšlenky a pohled na svět dané kultury, či civilizace.
Astronomické základy kalendářů různých historických dob a kultur
Hrůšová, Lucie ; Šolc, Martin (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Hlavním cílem této práce je popsat kalendáře různých zemí, a to jak kalendářů do současnosti používaných, tak kalendáře již zaniklých civilizací, či kalendáře, před nimiž dali jejich uživatelé v průběhu let přednost kalendáři jinému. Práce je určena všem, kteří by se chtěli informovat o tom, jak náš kalendář vznikal, proč jsou v něm některé věci z dnešního hlediska alogické, jako například nepravidelnost délky měsíců. Také se snaží ukázat pohled, jakým způsobem kalendáře vznikaly, jak docházelo ke zpřesňování kalendáře, ale také, že ještě stále není námi užívaný nejpoužívanější gregoriánský kalendář úplně dokonalý. První kapitola se snaží čtenáře uvést do obrazu, co jsou to lunární, solární a lunisolární kalendáře. Ve druhé kapitole jsou popsány kalendáře nejstarších známých středomořských civilizací v souvislosti s antickou literární tvorbou. Třetí kapitola se věnuje světově nejrozšířenějšímu gregoriánskému kalendáři, okolnosti jeho vzniku opravou z juliánského kalendáře, jeho přijetí po světě a také lunárnímu prvku v jinak solárním kalendáři, totiž výpočtu Velikonoc. Čtvrtá kapitola se zabývá spíše novodobějšími kalendáři, které se revolučně smýšlející lidé pokusili uvést v platnost. A poslední pátá kapitola popisuje kalendáře používané mimo Evropu.
A new spectroscopic study of the eclipsing binary V1143 Cyg
Jonák, Juraj ; Harmanec, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Použitím spektier zákrytovej dvojhviezdy V1143 Cyg v červenej oblasti zís- kaných v rokoch 2015 až 2017 na Observatóriu Ondřejov a v rokoch 2008-2009 na Lickovom observatóriu v USA, sme spočítali nové dráhové riešenie použitím metódy rozmotávania spektier vo fourierovom priestore. V spojení s predchádza- júcimi spektroskopickými a fotometrickými meraniami tak bolo pozorovaniami pokrytých takmer sto rokov. Táto dvojhviezda je pozoruhodná vysokou excentri- citou svojej dráhy, čo má za následok okrem klasického aj výrazný relativistický apsidálny pohyb. Pomocou programu PHOEBE a dostupných dát sme spočítali veľkosť celkového apsidálneho pohybu na 9,8(3).10−5 deg.d−1 , čo je v dobrej zhode s hodnotami v predchádzajúcich publikáciách. 1
Studium souvislosti změn periody a spektrálního typu u zákrytových dvojhvězd
Vyhnálková, Veronika ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
V této práci se zkoumá, zda existuje souvislost mezi změnami periody zákrytových dvojhvězd a spektrálního typu jejich sekundární složky. V rámci práce se prošetří charakter změn periody na základě O-C diagramů. Ze získaných informací byly vytvořeny diagramy, jež vykreslují závislosti hmotnostního poměru obou složek (nebo periody) na efektivní teplotě sekundáru a další pro různé typy hvězd a délku měření. Z těchto diagramů nebyla prokázána absence proměnlivých změn periody pro dvojhvězdy s horkým sekundárem, ale naznačují posun teplot sekundárů pro dvojhvězdy s rostoucí (klesající) periodou k vyšším (nižším) hodnotám. Také se ukázalo, že monotónní změny periody jsou přibližně dvakrát častější pro hvězdy typu β Lyrae a W Ursa Majoris než pro algolidy.
Flare stars
Kára, Jan ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Švanda, Michal (oponent)
Práce se zabývá studiem flare hvězd, což je skupina hvězd u kterých se pozorují náhlá zjasnění. Práce se zaměřuje na hvězdu GJ 3236, která je zákrytovou dvojhvězdou malé hmotnosti a na které byly pozorovány četné záblesky. Pro analýzu systému byla použita spektroskopická a fotometrická data, které byla pořízena na různých observatořích. Parametry dvojhvězdného systému byly určeny analýzou spektroskopických a fotometrických dat programem PHOEBE. Celkem bylo ve fotometrických datech zaznamenáno 241 záblesků a pro 190 záblesků, jejichž světelná křivka nebyla ovlivněna zákryty, byla odhadnuta uvolněná energie. Soubor záblesků byl použit ke studiu hvězdné aktivity dvojhvězdy. Rozdělení energií pozorovaných záblesků je podobné jako v případě záblesků pozorovaných na jiných flare hvězdách nebo také na Slunci. To nasvědčuje tomu, že mechanismus záblesků je pro tyto hvězdy shodný.
Nábor v neziskové studentské organizaci
Steklá, Veronika ; Stříteský, Marek (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Hlavním cílem práce je na základě výzkumu vytvořit návrh zlepšení náborové kampaně pro AIESEC Praha. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje potřebné odborné termíny. V úvodu praktické části je vysvětlena podstata a struktura organizace AIESEC, jak z mezinárodního hlediska, tak z pohledu ČR. Dále následuje vyhodnocení dotazníkového šetření, které se skládá ze tří dotazníků. Vyhodnocení je rozděleno na 6 jednotlivých podkapitol. Výsledky šetření jsou doplněny výčtem možné konkurence ze strany ostatních studentských organizací. Následuje zhodnocení postavení AIESEC na trhu studentských organizací z pohledu silných a slabých stránek, možných příležitostí a hrozeb. V závěru je shrnut a uveden návrh dalších vylepšení náborového procesu.
CCD fotometrie proměnných objektů v blízkých galaxiích
Kára, Jan ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Zasche, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá studiem proměnných hvězd v Malém Magellanově mračnu s využitím časové řady fotometrických snímků hvězdného pole NGC 330, které byly pořízeny 1,54-metrovým dánským teleskopem na observatoři La Silla v Chile v letech 2012 - 2016. Cílem práce je sestavení světelných křivek proměnných hvězd a určení periody proměnnosti v případě, kdy jsou změny jasnosti hvězdy periodické. U některých hvězd byla k určení periody použita data z dříve publikovaných pracích, čímž došlo k pokrytí delšího časového úseku a tím i zvýšení přesnosti určování periody. V práci je také uveden přehled některých typů proměnných hvězd a mechanismů způsobujících jejich proměnnost. Práce se zaměřuje především na cefeidy, které je možné díky vztahu mezi jejich absolutní hvězdnou velikostí a periodou pulzací využít k určování vzdáleností ve vesmíru.
Světelné křivky zákrytových dvojhvězd
Korda, David ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Byla provedena fotometrická CCD pozorování deseti krátkoperiodických LMB (Low Mass Binaries) s dosud neurčenými parametry. Data byla získána pomocí dalekohledu s průměrem 65 cm v Ondřejově ve filtrech I, R a V v letech 2014 až 2016. Světelné křivky byly zpracovány pomocí programu PHOEBE. Získané hmotnosti a poloměry jednotlivých hvězd byly porovnány s teoretickou závislostí. Ukazuje se, že v dvojhvězdných krátkoperiodických systémech jsou poloměry hvězd v průměru o 4 % větší, než odpovídá modelům vývoje hvězd. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Pulzující komponenty ve dvojhvězdách
Korda, David ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
In the beginning there are introduced the binaries and pulsating stars. The main aim of the present work was the study of Delta Scuti stars within the eclipsing binaries. In particular, observing the stellar system V389 Cas at Ondrejov observatory, reduction of the CCD images with the program MuniWin, and analysis of the light curve with program Phoebe. From the residuals of the light curve there were studied the pulsations by the program Period04, resulting in its pulsational period. The relation between both periods - orbital and pulsational - was studied by means of the already known systems, including the theoretical relation and location of the star V389 Cas in the period-period diagram. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Wolf, Martin
2 Wolf, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.