Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
Essays in Empirical Financial Economics
Žigraiová, Diana ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Teplý, Petr (oponent) ; Gächter, Martin (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem. V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky. Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku. Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství...
Credit Derivatives Market during Recent Financial Crisis
Buzková, Petra ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Tripe, David (oponent) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Dizertace se skládá ze tří empirických článků, které analyzují vývoj na trhu kreditních derivátů v posledních letech charakterizovaných nejprve globální finanční krizí v letech 2007-2009 a následně evropskou vládní dluhovou krizí. Hlavní motivací práce je přispět k porozumění turbulentnímu dění na trhu kreditních derivátů. První článek poukazuje na hlavní nedostatky na trhu zajištěných dluhových obligací (CDO) v průběhu finanční krize. Druhý článek zkoumá vliv řecké dluhové krize na důvěryhodnost trhu swapů úvěrového selhání (CDS). Třetí článek analyzuje, jestli následná změna v podmínkách CDS obnovila důvěru v CDS kontrakty. Úvodní kapitola představuje společný rámec pro všechny tři články. V prvním článku zkoumáme ocenění zajištěné dluhové obligace (CDO) v letech 2007-2009. Představujeme jednofaktorový model Gaussovské kopule a následně analyzujeme pět hypotéz týkajících se senzitivity CDO na vstupní parametry modelu. Potom formulujeme čtyři hlavní nedostatky trhu CDO: i) nedostatečná analýza podkladových aktiv investory a ratingovými agenturami; ii) investiční rozhodnutí vycházející z oceňovacího modelu, který byl založen na očekávaných cash-flows ale opomíjel ztráty z tržního přecenění; iii) špatně oceněná korelace mezi aktivy; iv) povinnost tržního přeceňování CDO. Nakonec navrhujeme...
Ensemble learning methods for scoring models development
Nožička, Michal ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Kreditní skóring je velmi důležitý proces používaný v oblasti bankovnictví, během něhož je každému potenciálnímu nebo stávajícímu klientovi přiřazena hodnota kreditního skóre, které určitým způsobem vyjadřuje pravděpodobnost defaultu klienta, tj. neschopnost klienta dostát svým závazkům včas nebo v plné výši. Ke kreditnímu skóringu se tradičně využívají statistické modely (jako např. model logistické regrese). Navzdory mnoha výhodám, které takovýto přístup poskytuje, nejnovější výzkum ukazuje mnoho alternativních přístupů, které jsou v některých ohledech lepší než tradiční statistické modely. Tato diplomová práce je zaměřena na představení ensemble learning modelů (zejména těch konstruovaných pomocí algoritmů bagging, boosting a stacking) za použití různých základních modelů (zejména modelu logistické regrese, modelu náhodných lesů, support vector machines modelu a modelu umělých neuronových sítí) jako možných alternativ k tradičním statistickým modelům, které jsou obvykle používány pro kreditní skóring, a vzájemně porovnává jejich výhody a nevýhody. Přesnost a prediktivní síla těchto skóringových modelů je zkoumána pomocí měr přesnosti a prediktivní síly standardně používaných v oblasti kreditního skóringu (zejména GINI a LIFT koeficientů) na reálných datech a obdržené výsledky jsou prezentovány. Hlavní...
Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu
Bastin, Jan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Budinský, Petr (oponent)
Disertační práce se zabývá konstrukcí a řízením akciového portfolia pomocí kvantitativních metod. Prezentuje 3 optimalizační problémy, ve kterých se hledají portfolia s minimálním rizikem, tangenciální portfolia a portfolia s maximální očekávanou výnosovou mírou, na německém akciovém trhu. Tyto investice je možné porovnat s kapitálově váženým benchmarkem i stejně váženým portfoliem. K odhadu očekávaných výnosových měr akcií jsou použity fundamentální faktorové modely. Odhad rizika je proveden v 5 variantách kalkulace kovariančních matic, tj. výběrová kovarianční matice, odhad matice pomocí jednoduchého indexního modelu, odhad pomocí Fama-Frenchova tří faktorového modelu, odhad pomocí fundamentálního faktorového modelu a redukovaný odhad kovarianční matice. Výsledky úloh jsou uvedeny ve dvou verzích, neboť demonstrujeme vliv omezení obrátkovosti aktiv na výkonnosti portfolií, do kterých jsou započteny transakční náklady. Je patrné, že optimalizovaná portfolia měla v období 2005 až 2015 atraktivní rizikově-výnosový profil, resp. že benchmark i stejně vážené portfolio jsou dominované (neefektivní) investiční příležitosti.
Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko
Vojkůvka, Adam ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Brodani, Jana (oponent)
Předmětem této diplomové práce je analýza dopadu nových regulatorních požadavků na tržní riziko v rámci interního přístupu nad zvoleným portfoliem. První část se zabývá vymezením a metodami kalkulace rizikových ukazatelů Value at Risk a Expected Shortfall. Dále se tato část věnuje backtestování modelů a určení stresového období. Druhá část popisuje vývoj regulatorních požadavků v Basel I-III na tržní riziko se zaměřením na interní přístup. Třetí část se zaměřuje na kalkulaci a následnou analýzu současných a nových regulatorních požadavků na tržní riziko metodou historické simulace, variance a kovarince a simulací Monte Carlo.
Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika
Drábek, Matěj ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Diplomová práce je členěna na tři základní části. V té první se věnuji P2P úvěrování, jeho charakteristikám, základním konceptům a jejich promítnutím v praxi. Srovnávám v ní také P2P trh u nás, ve Velké Británii a v USA. V druhé části této práce popisuji teoretická východiska vybraných metod strojového učení, kterými jsou naivní bayesovský klasifikátor, klasifikační strom, náhodný les a logistická regrese. Také zde popisuji způsoby stanovení úspěšnosti těchto modelů. Ve třetí části pak uvádím postup, kterým se tyto metody převádí do praxe, a to od přípravy dat přes optimalizaci parametrů až po zhodnocení úspěšnosti modelu.
Asset Pricing in Emerging Markets
Ajrapetova, Tamara ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
General content: Current methods of estimation of cost of capital in the emerging markets are often neglecting various contradictions with the essentials of the model structure and assumptions. As the result of such imprecisions, the cost of equity is often understated (overstated). This thesis will attempt to assess current level of emerging market integration, liquidity and concentration. This will be followed by evaluation of traditional and alternative models for estimation of cost of equity. The author will address several currently available models such as Credit Rating Model, D-CAPM model, various versions of traditional CAPM models. Furthermore, she will compare and contrast their limitations taking into account the context of emerging markets. The testing of the models will be performed on country basis through the means of index data. In the last chapter, discussion of the results and possible improvements of the valuation approaches will take place.
Analýza vlivu mediálně významných událostí na finanční trhy
Siuda, Vojtěch ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem zveřejnění vybraných makroekonomických ukazatelů ve Spojených státech na finanční trhy S&P500 Futures, VIX Futures a na měnový kurz EUR/USD. V teoretické části se zabýváme popisem a konstrukcí jednotlivých trhů. V empirické části nejprve s využitím lineární regrese analyzujeme reakci tržních cen na reportování jednotlivých indikátorů v periodě 1 minuty, 10 minut a 30 minut od oznámení hodnoty indikátoru, respektive na odchylku od hodnoty očekávanou trhem, snažíme se najít systematičnost ve vyhodnocování překvapivých hodnot a rychlost, s jakou dokáží tržní hráči zpracovat novou informaci a ustálit svou cenu na nové rovnovážné hodnotě. Bylo nalezeno minimum situací, ve kterých jsme vysvětlili pozorovaný tržní pohyb jako lineární kombinaci rozdílu mezi skutečně reportovanou hodnotou a odhadem analytiků. Objevili jsme však několik situací, kdy se trh přizpůsoboval nové informaci delší dobu a byl tak v krátkém období neefektivní. V druhé části empirického výzkumu jsme otestovali všechny statisticky významné modely na out-sample vzorku s cílem zjistit, zda tržní neefektivity přetrvávaly a dalo se na nich dosahovat systematického zisku. Otestovali jsme hrubou výkonnost, poté čistou výkonnost se zahrnutím transakčních nákladů a nakonec jsme definovali jednoduchá obchodní pravidla s cílem stabilizace zisku a snížení rizikovosti obchodů. Pro trhy VIX Futures a EUR/USD jsme dosáhli mírné ztráty, respektive zanedbatelného zisku, u trhu S&P 500 Futures jsme dosáhli zisku u všech sledovaných makroekonomických ukazatelů a celkový zisk byl poměrně vysoký s minimální volatilitou vloženého kapitálu.
Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí
Veska, Tobiáš ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které jsou ez yt é pro o eňová í op í. Třetí část akalářské prá e je za ěře a a i o i ký odel, jeho odvoze í, kali ra i para etrů, uvede í Tri o i ký odel je odvoze z i o i kého odelu, ude e kali rovat para etry a diskutovat jeho výhody. Na ko i této části o e í e ěkolik op í za použití i o i kého tri o i kého stro u. V posled í části uvede e odely pro o eňová í op í a úrokové deriváty a zvýše ou pozor ost ude e vě ovat Lee odelu, po o í kterého o e í e úrokovou op i.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 WITZANY, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.