Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 123 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ensemble learning methods for scoring models development
Nožička, Michal ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Kreditní skóring je velmi důležitý proces používaný v oblasti bankovnictví, během něhož je každému potenciálnímu nebo stávajícímu klientovi přiřazena hodnota kreditního skóre, které určitým způsobem vyjadřuje pravděpodobnost defaultu klienta, tj. neschopnost klienta dostát svým závazkům včas nebo v plné výši. Ke kreditnímu skóringu se tradičně využívají statistické modely (jako např. model logistické regrese). Navzdory mnoha výhodám, které takovýto přístup poskytuje, nejnovější výzkum ukazuje mnoho alternativních přístupů, které jsou v některých ohledech lepší než tradiční statistické modely. Tato diplomová práce je zaměřena na představení ensemble learning modelů (zejména těch konstruovaných pomocí algoritmů bagging, boosting a stacking) za použití různých základních modelů (zejména modelu logistické regrese, modelu náhodných lesů, support vector machines modelu a modelu umělých neuronových sítí) jako možných alternativ k tradičním statistickým modelům, které jsou obvykle používány pro kreditní skóring, a vzájemně porovnává jejich výhody a nevýhody. Přesnost a prediktivní síla těchto skóringových modelů je zkoumána pomocí měr přesnosti a prediktivní síly standardně používaných v oblasti kreditního skóringu (zejména GINI a LIFT koeficientů) na reálných datech a obdržené výsledky jsou prezentovány. Hlavní...
Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu
Bastin, Jan ; Musílek, Petr (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent) ; Budinský, Petr (oponent)
Disertační práce se zabývá konstrukcí a řízením akciového portfolia pomocí kvantitativních metod. Prezentuje 3 optimalizační problémy, ve kterých se hledají portfolia s minimálním rizikem, tangenciální portfolia a portfolia s maximální očekávanou výnosovou mírou, na německém akciovém trhu. Tyto investice je možné porovnat s kapitálově váženým benchmarkem i stejně váženým portfoliem. K odhadu očekávaných výnosových měr akcií jsou použity fundamentální faktorové modely. Odhad rizika je proveden v 5 variantách kalkulace kovariančních matic, tj. výběrová kovarianční matice, odhad matice pomocí jednoduchého indexního modelu, odhad pomocí Fama-Frenchova tří faktorového modelu, odhad pomocí fundamentálního faktorového modelu a redukovaný odhad kovarianční matice. Výsledky úloh jsou uvedeny ve dvou verzích, neboť demonstrujeme vliv omezení obrátkovosti aktiv na výkonnosti portfolií, do kterých jsou započteny transakční náklady. Je patrné, že optimalizovaná portfolia měla v období 2005 až 2015 atraktivní rizikově-výnosový profil, resp. že benchmark i stejně vážené portfolio jsou dominované (neefektivní) investiční příležitosti.
Dopady nových regulatorních požadavků na tržní riziko
Vojkůvka, Adam ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Brodani, Jana (oponent)
Předmětem této diplomové práce je analýza dopadu nových regulatorních požadavků na tržní riziko v rámci interního přístupu nad zvoleným portfoliem. První část se zabývá vymezením a metodami kalkulace rizikových ukazatelů Value at Risk a Expected Shortfall. Dále se tato část věnuje backtestování modelů a určení stresového období. Druhá část popisuje vývoj regulatorních požadavků v Basel I-III na tržní riziko se zaměřením na interní přístup. Třetí část se zaměřuje na kalkulaci a následnou analýzu současných a nových regulatorních požadavků na tržní riziko metodou historické simulace, variance a kovarince a simulací Monte Carlo.
Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika
Drábek, Matěj ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Diplomová práce je členěna na tři základní části. V té první se věnuji P2P úvěrování, jeho charakteristikám, základním konceptům a jejich promítnutím v praxi. Srovnávám v ní také P2P trh u nás, ve Velké Británii a v USA. V druhé části této práce popisuji teoretická východiska vybraných metod strojového učení, kterými jsou naivní bayesovský klasifikátor, klasifikační strom, náhodný les a logistická regrese. Také zde popisuji způsoby stanovení úspěšnosti těchto modelů. Ve třetí části pak uvádím postup, kterým se tyto metody převádí do praxe, a to od přípravy dat přes optimalizaci parametrů až po zhodnocení úspěšnosti modelu.
Asset Pricing in Emerging Markets
Ajrapetova, Tamara ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
General content: Current methods of estimation of cost of capital in the emerging markets are often neglecting various contradictions with the essentials of the model structure and assumptions. As the result of such imprecisions, the cost of equity is often understated (overstated). This thesis will attempt to assess current level of emerging market integration, liquidity and concentration. This will be followed by evaluation of traditional and alternative models for estimation of cost of equity. The author will address several currently available models such as Credit Rating Model, D-CAPM model, various versions of traditional CAPM models. Furthermore, she will compare and contrast their limitations taking into account the context of emerging markets. The testing of the models will be performed on country basis through the means of index data. In the last chapter, discussion of the results and possible improvements of the valuation approaches will take place.
Analýza vlivu mediálně významných událostí na finanční trhy
Siuda, Vojtěch ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Fičura, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem zveřejnění vybraných makroekonomických ukazatelů ve Spojených státech na finanční trhy S&P500 Futures, VIX Futures a na měnový kurz EUR/USD. V teoretické části se zabýváme popisem a konstrukcí jednotlivých trhů. V empirické části nejprve s využitím lineární regrese analyzujeme reakci tržních cen na reportování jednotlivých indikátorů v periodě 1 minuty, 10 minut a 30 minut od oznámení hodnoty indikátoru, respektive na odchylku od hodnoty očekávanou trhem, snažíme se najít systematičnost ve vyhodnocování překvapivých hodnot a rychlost, s jakou dokáží tržní hráči zpracovat novou informaci a ustálit svou cenu na nové rovnovážné hodnotě. Bylo nalezeno minimum situací, ve kterých jsme vysvětlili pozorovaný tržní pohyb jako lineární kombinaci rozdílu mezi skutečně reportovanou hodnotou a odhadem analytiků. Objevili jsme však několik situací, kdy se trh přizpůsoboval nové informaci delší dobu a byl tak v krátkém období neefektivní. V druhé části empirického výzkumu jsme otestovali všechny statisticky významné modely na out-sample vzorku s cílem zjistit, zda tržní neefektivity přetrvávaly a dalo se na nich dosahovat systematického zisku. Otestovali jsme hrubou výkonnost, poté čistou výkonnost se zahrnutím transakčních nákladů a nakonec jsme definovali jednoduchá obchodní pravidla s cílem stabilizace zisku a snížení rizikovosti obchodů. Pro trhy VIX Futures a EUR/USD jsme dosáhli mírné ztráty, respektive zanedbatelného zisku, u trhu S&P 500 Futures jsme dosáhli zisku u všech sledovaných makroekonomických ukazatelů a celkový zisk byl poměrně vysoký s minimální volatilitou vloženého kapitálu.
Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí
Veska, Tobiáš ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které jsou ez yt é pro o eňová í op í. Třetí část akalářské prá e je za ěře a a i o i ký odel, jeho odvoze í, kali ra i para etrů, uvede í Tri o i ký odel je odvoze z i o i kého odelu, ude e kali rovat para etry a diskutovat jeho výhody. Na ko i této části o e í e ěkolik op í za použití i o i kého tri o i kého stro u. V posled í části uvede e odely pro o eňová í op í a úrokové deriváty a zvýše ou pozor ost ude e vě ovat Lee odelu, po o í kterého o e í e úrokovou op i.
Pricing of the debt instruments with embedded options
Jambor, Matúš ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- mická v Praze Abstrakt: V tejto práci sa zameriame na dlhové nástroje s vnorenými opciami, kto- ré ponúkajú možnosť pre veriteľa alebo dlžníka realizovať opciu v predom určených časoch počas jej životnosti. Vďaka tejto bermudskej vlastnosti opcií nie je mož- né oceniť tieto dlhové inštrumenty využitím štandardných simulačných techník. Avšak môžeme využiť techniku trinomických stromov pre toto ocenenie. Zachova- ním konzistencie v ocenení fundamentálnych finančných inštrumentov, je vhodné predpokladať, že úroková sadzba vychádza zo stochastického procesu v koncepcii bez-arbitrážneho ocenenia. Jednou z možností modelovania dynamiky úrokových sadzieb sú jedno-faktorové modely. Vyvinuli sme oceňovací algoritmus založený na trinomickom strome pre Hull-Whiteov model a Black-Karasinski model, ktoré majú požadované vlastnosti a parametre modelov sú kalibrované na tržné data. Klíčová slova: trinomický strom, ocenenie úrokových derivátov, Hull-Whiteov mo- del, Black-Karasinski model, okamžitá úroková sadzba 1
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing
Černý, Jakub ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent) ; Málek, Jiří (oponent)
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na úrokové deriváty, jejichž oceňování se liší od ostatních derivátů tím, že úroková míra musí být modelována jako náhodná. Pro výpočet CCR je, v souladu s bankovní regulací Basel III, využit koncept kreditní přirážky k tržnímu ocenění (CVA). Při nezávislosti podkladového ak- tiva a kreditní kvality protistrany máme k dispozici analytické vyjádření CVA, ovšem pokud je tato nezávislost porušena, výpočet CVA se velmi komplikuje. Konkrétně k výpočtu CVA úrokového swapu (IRS) se využívá hlavně simulační přístup, který je časově i výpočetně náročný. Proto přinášíme dvě nové metody výpočtu IRS CVA, kde je CVA vyjádřena v semi-analytickém tvaru. Tyto metody využívají kopuly, konkrétně Gaussovskou kopulu a horní Fréchetovu mez, a jsou numericky porovnány s komplexní simulační studií. Pro metodu s Gaussovskou kopulou jsme také navrhli způsob kali- brace korelačního koeficientu a určili dopad změny intenzity defaultu na výsledné CVA pomocí čtyř různých parametrických...
Essays in Financial Econometrics
Avdulaj, Krenar ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Di Matteo, Tiziana (oponent) ; Kočenda, Evžen (oponent) ; Witzany, Jiří (oponent)
vi Abstrakt Správné pochopení závislostí mezi aktivy je zásadním prvkem pro řízení rizik a skladbu portfolia. Přestože výzkum v dané oblasti byl v posledních desetiletích velmi aktivní, nedávná krize let 2007-2008 nám připomněla, že daným závislostem nemusí být porozuměno dostatečně. Tato krize zafungovala jako spouštěč poptávky po modelech zachycující závislostní strukturu. Literatura pak reaguje zaměřením pozornosti na nelineární závislostní modely, které se kvalitativně blíží pozorovaným datům. Ve svojí dizertaci přispívám k tomuto směru třemi články z finanční ekonometrie a zaměřuji se na nelineární závislosti ve finančních časových řadách z jiného úhlu pohledu. Navrhuji nový empirický model, který umožňuje přesné zachycení a předpověď podmíněné časově závislé sdružené distribuce mezi ropou a akciemi. S využitím nedávno představené míry podmíněných diverzifikačních přínosů, která bere v potaz vyšší momenty distribuce a nelineární strukturu ve chvostech, ukazuji snižující se přínos diverzifikace v posledních deseti letech. Tento přínos se navíc silně měnil v čase. Tato zjištění mají důležité důsledky pro alokaci aktiv, jelikož přínos ze zahrnutí ropy do portfolia nemusí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 123 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 WITZANY, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.