Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti
Krejčová, Lucie ; Klapilová, Kateřina (vedoucí práce) ; Weiss, Petr (oponent) ; Havlíček, Jan (oponent)
Předkládaná dizertační práce se zaměřuje na téma ženského orgasmu ve vztahu k autoerotickým aktivitám a párovému sexuálnímu chování. První, teoretická část práce se zaměřuje na teorie ženského orgasmu a faktory ovlivňující výskyt orgasmu u žen. Druhá část práce se skládá ze čtyř článků, které byly publikovány v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech. První článek, teoretické review, se zaměřuje na vývoj názoru vědeckého světa na ženský orgasmus a jeho dichotomické rozdělení na klitoridální a vaginální orgasmus. Druhý článek se týká frekvencí párových sexuálních aktivit a jejich spojitostí s výskytem vaginálního orgasmu u žen. Třetí článek se zabývá vztahem prvních autoerotických zkušeností a výskytu vaginálního orgasmu u žen. Poslední, čtvrtý článek popisuje vztah mezi partnerskou a sexuální spokojeností a výskytem ženského orgasmu. Výsledky předložených studií ukazují, že autoerotické a párové sexuální aktivity společně se sebe vnímanou spokojeností v partnerském vztahu mají pozitivní vliv na výskyt orgasmu u žen.
Sexuálně psychologické faktory mužské atraktivity
Pokorná, Pavlína ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Šulová, Lenka (oponent)
Diplomová práce pojednává o sexuálně psychologických faktorech mužské sexuální atraktivity. Teoretická část se opírá o teorie evoluční psychologie. Zajímají nás strategie heterosexuálních žen při výběru partnera. Z faktorů, které mohou ovlivňovat partnerský výběr, jsme se zaměřili na jeden fyzický atribut, a to penis. Přisuzování důležitosti velikosti penisu je individuální. Snažíme se však nalézat souvislosti mezi vnímáním penisu jako významného faktoru mužské sexuální atraktivity s dalšími aspekty nejen sexuality. Pro účely našeho výzkumu jsme vyvinuli specifický dotazník, který sérií otázek zjišťuje postoj k důležitosti velikosti penisu. Druhá část dotazníku má intimnější charakter, zjišťuje vztahovou situaci, sexuální zkušenosti, fázi cyklu a užívání hormonální antikoncepce. Dotazník jsme zjednodušeně nazvali "Na velikosti záleží?". Administrace proběhla online, ženy jsme oslovili pomocí sociálních sítí. Odpovědi jsme získali od 276 respondentek. Našli jsme několik rozdílů ve vnímání penisu jako důležitého faktoru. Ženy, které mají kamaráda s benefity (setkávají se s mužem jen za účelem sexuálního uspokojení) spíše považují penis za důležitější. Ženy, které cítí potřebu sexuálního vybití, sledují porno, prožívají orgasmus v rámci partnerských sexuálních aktivit, také považují penis za...
Mindfulness a orgastická kapacita ženy
Čížková, Kateřina ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Schneider Hrouzková, Alexandra (oponent)
Diplomová práce v teoretické části shrnuje poznatky z oblasti mindfulness a ženské sexuální funkce. Zabývá se konceptem mindfulness, jeho definicí, historií, pozicí v současném psychologickém výzkumu a využitím v terapeutické praxi. Dále se zaměřuje na sexualitu ženy, přesněji na orgasmus a orgastickou kapacitu. Poslední kapitola se věnuje propojení obou oblastí a možnosti využití mindfulness v sexuální terapii. Pro empirickou část práce byl využit kvantitativní výzkum. Studie zjišťuje vztah mezi úrovní mindfulness a orgastickou kapacitou českých žen s použitím Dotazníku pěti aspektů všímavosti (FFMQ-15-CZ) a Indexu ženské sexuální funkce FSFI doplněného o otázky zaměřené na orgasmicitu ženy. Data byla získána prostřednictvím internetového dotazníku. Vzorek tvořilo 223 žen ve věku 18-40 let. Na základě Spearmanovy korelace byla zjištěna signifikantní korelace mezi úrovní mindfulness a sexuální funkcí, mezi úrovní mindfulness a orgastickou kapacitou, mezi úrovní mindfulness a vaginální orgastickou kapacitou a mezi mindfulness a spokojeností s vlastní orgastickou kapacitou ženy. Výsledky jsou rozebrány v kontextu současného výzkumu a potvrzují komplexní vztah mezi mindfulness a orgastickou kapacitou i potenciál využití mindfulness v oblasti sexuality.
Vybrané charakteristiky osob, provozujících sadomasochistické aktivity
Řezníčková, Zdeňka ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent)
Tématem této práce jsou vybrané charakteristiky osob, provozujících sadomasochistické aktivity. Obsahem teoretické části je vymezení sadomasochistických aktivit a přehled současného poznání této problematiky. Výzkum se zaměřuje na tři oblasti, a to na osobnostní charakteristiky, spokojenost a potenciálně přidružené negativní jevy. Inovativní oproti předchozím studiím je zejména způsob vymezení zkoumaných skupin, a to nejen na osoby, které sadomasochistické aktivity provozují a na ty, které nikoliv, ale současně dělení osob, které tyto aktivity provozují na základě jejich motivace - na osoby, u nichž by bylo možné hovořit o sadomasochistické sexuální variaci a na osoby, které sadomasochistické aktivity provozují s absencí sadomasochistické sexuální variace. Výstupy výzkumu jsou podkladem k dalšímu, detailnějšímu zkoumání této problematiky. Klíčová slova: sadismus, masochismus, sadomasochismus, partnerský sadomasochismus, konsensuální sadomasochismus, BDSM, sexuální deviace, sexuální variace
Masturbační aktivity a fantazie obyvatel České republiky
Tichotová, Lenka ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Trojan, Ondřej (oponent) ; Šípek, Jiří (oponent)
Cíl: Cílem předkládané práce je zmapovat dosud málo probádanou oblast masturbačních aktivit a masturbačních fantazií obyvatel České republiky. Dalším cílem je prozkoumat souvislosti mezi některými oblastmi masturbace a sexuálního chování vůbec. Metody: data byla sbírána za pomoci dvou k tomuto účelu sestavených dotazníků. Dotazníky byly vyvěšeny na internetových stránkách a odkaz na ně byl šířen za pomoci e-mailových konferencí, sociálních sítí a odkazů na webových stránkách. Data byla zpracována za pomoci programů Excel a SPSS. Výzkumný vzorek tvořilo 1339 žen a 1186 mužů, kteří kompletně vyplnili dotazník. Výsledky: zkušenost s masturbací má 94,1% žen a 99,7% mužů. Průměrný věk první masturbace je u žen 13 let a u mužů necelých dvanáct. Muži začali s masturbací nejpozději do 25. roku života, zatímco u žen se věk první zkušenosti s onanií pohyboval v pásmu od narození až do šedesáti let. Frekvence masturbace je vyšší u mužů než u žen a tento rozdíl je statisticky významný. U obou pohlaví frekvence masturbace negativně koreluje s věkem, tedy starší účastníci výzkumu onanují méně než ti mladší. Ženy i muži dosahují orgasmu snadněji při masturbaci, než při souloži. Singlové masturbují častěji než lidé zadaní a homosexuální muži masturbují častěji, než muži heterosexuální. Ženy, které zažily...
Sexualita uživatelů marihuany
Schneider Hrouzková, Alexandra ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Niederlová, Markéta (oponent) ; Miovský, Michal (oponent)
Cíle: V rámci výzkumného problému jsme sledovali šest dílčích cílů výzkumu. Prvním cílem výzkumu bylo popsat sexuální chování uživatelů marihuany ve vybraných oblastech sexuality na základě dat získaných dotazníkovým šetřením. Předložený výzkum byl zaměřen na heterosexuální muže, kteří pravidelně užívají marihuanu ve frekvenci 1x týdně až denně. Druhým cílem bylo nalézt souvislosti mezi frekvencí užívání marihuany a vybranými oblastmi sexuality. Třetím cílem naší práce bylo nalézt souvislosti mezi délkou užívání marihuany a vybranými oblastmi sexuality. Čtvrtým cílem výzkumu bylo nalézt souvislosti vlivu užívání dalších psychoaktivních látek uživateli marihuany u vybraných oblastí sexuality. Pátým cílem naší práce bylo zjistit souvislosti mezi užíváním tabáku v souboru uživatelů marihuany a vybranými oblastmi sexuality. Šestým cílem bylo nalézt souvislosti mezi užíváním marihuany a erektilní funkcí, respektive dysfunkcí, dle Indexu erektilní funkce muže (IIEF-5). Metoda: Pro účely výzkumu jsme zvolili kvantitativní typ studie. Výběrový soubor čítal 392 respondentů, pravidelných heterosexuálních uživatelů marihuany užívajících marihuanu minimálně 1x týdně. Ke sběru dat byl použit nestandardizovaný dotazník, vycházející z dotazníku pro výzkum sexuálního chování v populaci ČR (Weiss, Zvěřina, 2001)....
Asexualita - identifikace a sexualita
Krejčová, Alžběta ; Weiss, Petr (vedoucí práce) ; Loneková, Katarína (oponent)
Zaměření této diplomové práce i výzkumu je mapování asexuální komunity v oblastech sebeidentifikace a charakteristik sexuálního života. V teoretické části jsou popsány podskupiny asexuality: Gray-A, demisexuální a a- romantická. Porovnává pojetí asexuality jako poruchy s pojetím asexuality jako sexuální orientace. Rozebírá asexualitu a vztahy, celibát nebo fyzický kontakt. V rámci výzkumu proběhl sběr dat, týkajících se prevalence skupin, sebe identifikace, sexuální frekvence - reálné i ideální, masturbace a pornografie. Výzkumný vzorek čítal N=160 respondentů z fóra AVEN. Online dotazník byl sestaven speciálně pro tuto práci. Data jsou prezentována jak celkově, tak rozdělená dle věku na mladší (18 - 23) a starší (24 - 59) skupinu. Signifikantně vyšlo: použití sexuálních hraček/objektů sloužících k sexuálnímu uspokojení, počet sexuálních partnerů, vztahový status a věk při zahájení sexuálního života. Teoretická část i výzkum ukazují, že část asexuálních lidí: má vztah, masturbuje, používá pornografii a sexuální hračky, je romantická a zažívá různé druhy sexu.

Chochola, Martin ; Weiss, Petr (vedoucí práce)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Weiss, Patrik
2 Weiss, Pavel
4 Weiss, Peter,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.