Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Český nacionalismus a vznik Církve Československé
Mach, Pavel ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Weis, Martin (oponent)
Tato práce popisuje nacionalismus jako fenomén, který se stal nedílnou součástí života české společnosti 19. Století a jeho projevy. Popisuje hlavní motivy české nacionální ideologie vytvořenou T. G. Masarykem. Jsou zde popsány politické poměry během první světové války a okolnosti vzniku samostatného československého státu a jeho podílu na rozbití Rakousko - Uherské monarchie. Práce se zabývá problémem modernismu v katolické církvi jehož přívrženci se později stali zakladateli Církve československé. Jsou krátce popsány životy zakladatelů církve a jejich případný vztah k nacionalistickým politickým hnutím. Jádrem práce je analýza textů souvisejících s reformním hnutím českého katolického duchovenstva a s Československou církví, z období mezi lety 1906 - 1931, která se podle stanovené definice nacionalismu snaží posoudit jeho vliv na vznik a další život Československé církve.
VOJENSKÁ DUCHOVNÍ SLUŽBA V ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDĚ V LETECH 1918-1939 se zvláštním přihlédnutím k římskokatolické církvi
Laňka, Jiří Ignác ; Weis, Martin (vedoucí práce)
LAŇKA, Jiří lgnác. Vojenská duchovní služba v Českosĺovenskéaľmádě v ĺetech ]g1B- l939 se zvláštnímpřihlédnutím k římskokatolické cíľkvi.ČęskéBudějovice 2017. Disertačnípráce. Jihočęská univeľzita v ČeskýchBudějovicích. Teologická fakulta' Katedľa teologických věd. Vedoucí práce Maľtin Węis. Disertačnípľáce se zabývâ historií vojenskéduchovní sluŽby v pľostoru histoľických českýchzemí. Věnuje se pľimáľně meziválečnérnuobdobí existence samostatné Československérepubliky. Pľvníčást se zabývâ histoľiípůsobenívojenských duchovních osob do doby vzniku pľvníľepubliky. Stľučněpřitom procházi údobírnmnoha staletí. Poté inforrnuje o vzniku československéarmády po ľoce 1918. Všímási zvláště recępce a vývoje duchovní sluŽby aŽ do doby reorganizace bľannémoci ve třicátých letech' Dále podává infoľmace o vývoji ve stabilizované duchovní službě a o jejíobecné organizaci jak v době míľu'tak i v době branné pohotovosti státu. V dalšíčástipľáce infoľmuje o činnosti vojenských duchovních v ľůznýchspecifických prostředíclr. Nejobsáhlejší pátá kapitola je věnována Životnírn příběhům jednotlivých vojenských duchovních. Na ni navazuje část' ve kteľépľáce přibližuje źivota dílo posledního přednosty duchovní službygeneľála Jaľoslava Janáka. Tyto Životopisy jsou klíčovýmizdľoji pro poznání reálného průběhu s lužebníhożiv...
Podoby eklesiologie v české reformaci
Rokyta, Jan ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Weis, Martin (oponent) ; Čornej, Petr (oponent)
Disertační práce je věnována pojetím ekleziologie v husitském hnutí. Přihlédnuto je především k chápání církve prvotní v jednotlivých proudech husitství a u význačných husitských myslitelů. Výchozím stanoviskem je, že husitská revoluce existovala jako produkt myšlení, a to teologické provenience. Je nutné se zabývat i pojetím člověka, moci a její legitimity, dějin a v křesťanském myšlení i přístupy k interpretaci Písma. V textu figurují hlavní a inspirativní osobnosti českých dějin 14. a 15. století. Matěj z Janova, Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Mikuláš z Pelhřimova. Dále jsou rozebrány i myšlenky radikálních táboritů. Jedním z rozhodujících úhlů pohledu je vztah k Písmu a způsob jeho interpretace. Tvoří totiž důležité kriterium pro pochopení církve, světa, sociálních vztahů a nitra člověka, tak jak na ně česká reformace kladla důraz. Dalším je potom pojetí církve prvotní, tak jak jej jednotlivé proudy nebo postavy husitství chápaly. Snažil jsem se myšlení české reformace o církvi pojmout v jejich jednotlivých specifikách, ale i v jejich společných rysech.
Or Ha Chochma Kabala podle učení rabi Jehudy Ašlaga
Nosek, Michael ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Oliverius, Jaroslav (oponent) ; Weis, Martin (oponent)
Tato práce je jen malým náhledem do rozsáhlého kabalistického systému, který nám předal rabi Jicchak Lurija a ve 20. století rozpracoval a vyložil rabi Jehuda Ašlag a jeho následovníci, syn rabi Baruch Ašlag a v současné době rav Dr. Michael Laitman. Chtěla by pomoci všem, kteří touží poznat kabalu z hlediska tradičního judaismu, ale je pro ně těžké nalézt odpovídající literaturu nebo porozumět kabalistickému jazyku. Na základě překladu vybraných textů rabi Jehudy Ašlaga a jeho syna rabi Baruch Ašlaga se zájemce o učení kabaly může seznámit se základní kabalistickou terminologií a základními principy kabaly. To může pomoci i při studiu dalších kabalistických textů. Zároveň je zde alespoň stručně popsána metodika studia kabaly, která je důležitá pro vnitřní pochopení celého kabalistického systému a podstaty judaismu jako takového. Ukazuje, že všechna přikázání obsažená v Tóře, která na první pohled mohou působit podivně, mají svou zákonitost a vyjadřují procesy, které probíhají v universu a vedou k přesně stanovenému cíli.
Fenomén náboženské pouti v počátcích české reformace
Mrázek, Aleš ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Boček, Pavel (oponent) ; Weis, Martin (oponent)
Fenomén náboženské pouti v počátcích české reformace Mgr. Aleš Mrázek Práce se zabývá fenoménem náboženského poutnictví v českých zemích v období středověku. Zvláště se soustředí na dobu vlády Karla IV. Lucemburského a jeho syna Václava IV. Problematiku zkoumá v širokém spektru teologických, ideologických i politických souvislostí a jednotlivé poznatky zasazuje do celkového kontextu náboženského života doby. Studované období je sice časově souvislé, avšak zároveň představuje dobu určitého dějinného zlomu. Díky tomu bylo možné problematiku poutnictví sledovat na pozadí hlubokých společenských i náboženských změn a postupně narůstajících ideových konfliktů.
Italský a sicilský pijut v dobovém kontextu a jeho jedinečný přínos pozdější básnické tvorbě
Ondrejičková, Sylva ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Weis, Martin (oponent) ; Šedinová, (oponent)
Hermeneutické principy (tzv. midot) se vyvinuly v průběhu formační fáze rabínské literatury, jejímiž protagonisty byli sofrim a rabíni. Tradováním i vlivem helenistické kultury přísloví se etabloval jeden z řídících principů pro uspořádání hypotextu v pijutu, které zároveň mělo učiniti zadost nárokům poetiky. Halachický sumář, jménem r. Jišma'ela, i sumář pro agadickou literaturu, v souvislosti se jménem r. Eli'ezera b. Josi ha-gelili, společně z 2. století o. l., se v rabínské a midrašické literatuře záhy diferencují, avšak v synagogální poezii prochází kontraktivním procesem, analogicky k procesu spojování poetických nároků, témat, inovativnosti, liturgického zasazení do jediného verše či strofy. Ačkoliv nelze identifikovat více než polovinu hypotextu v poetickém verši, přece byl v této dizertaci učiněn pokus reflektovat explicitní vyjádření zapojení principů i jejich implicitní aplikace v pijutu, jenž se historicky stal nástrojem pro didaktické, mnemotechnické účely, účely obce, rabínských ješivot, kruhů učenců i chazanim-pajtanim.
Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu
Lepš, Kamil ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Vogel, Jiří (oponent) ; Weis, Martin (oponent)
Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu The Birth and Existence ofthe Antichrist Figure in Early Judaism Kamil Lepš Antikrist odedávna vzbuzoval a stále vzbuzuje velký zájem a zvědavost. Tato postava byla vždy zahalena závojem tajemna, za který toužil každý, kdo se s ní setkal, alespoň trochu nahlédnout. Zájem o antikrista není pouhou fascinací zlem. Zlo samo, jako princip nebo jeho nadpozemský představitel satan, nemůže probouzet lidskou fantazii nikdy tak silně, jako antikrist. Na rozdíl od antikrista je princip zla příliš obecným a spíše filozofickým pojmem. Satan je vnímán jako vzdálený mythém. Přestože je satan postava a ne princip, je kvůli své nadpozemskosti pro mysl moderního člověka těžko uchopitelný. Satan nemá nad imaginací lidí tak velkou moc jako antikrist, neboť jeho podoba je jen obtížně představitelná. Nemá žádný společný znak s předměty či osobami pobývajícími v přítomném světě. Oproti tomu má v sobě antikrist ten nejdůležitější atribut, který ho činí tak přístupným lidské obrazotvornosti. Je to atribut lidství. Antikrist byl vždy zobrazován a popisován jako člověk. Důvod fascinace touto postavou je právě ta snadná představitelnost a možnost, že právě teď žije mezi námi člověk, který je zosobněním všeho zla. Do lidské projekce antikrista přichází fenomén satana až poté, co si...
Život a dílo Alfréda Fuchse
Podlešák, Jan ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Nosek, Bedřich (oponent) ; Weis, Martin (oponent)
Alfréd Fuchs - mučedník za židovství a křesťanství Jan Podlešák Alfréd Fuchs byl významnou a zajímavou osobností české kultury první poloviny 20. století, jejíž literární dílo nebylo dosud zevrubně zkoumáno a která neprávem upadla téměř v zapomenutí. Jde přitom nejen o pozoruhodného myslitele a literáta, ale i o svědka víry - o mučedníka za židovství a křesťanství.1
History of Slovak pietism and its influence on society and culture
Maďar, Jaroslav ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Weis, Martin (oponent) ; Hanes, Pavel (oponent)
Jaroslav Maďar Dejiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnosť a kultúru History of Slovak pietism and its influence on society and culture Dizertačná práca má názov Dejiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnosť a kultúru a je príspevkom k dejinám cirkvi na Slovensku. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvé dve kapitoly podávajú prehľad, zhodnotenie, a súčasný stav bádania a vzťah svetového k slovenskému pietizmu. Jadrom práce sú nasledovné tri kapitoly, ktoré sa venujú vzniku (1675-1707), rozvoju (1708-1757) a doznievaniu (1758-1803) slovenského pietizmu, pričom sa kladie akcent na osobnosť a dielo predstaviteľov jednotlivých období.
Novokřtěnectví jako inspirace americké náboženské scény
Tilkovská, Klára ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Dolista, Josef (oponent) ; Weis, Martin (oponent)
Klára Tilkovská Novokřtěnectví jako inspirace pro americkou náboženskou scénu Anabaptism as an Inspiration for American Religious Scene Současná americká náboženská scéna, se všemi jejími projevy se zákonitě hlásí ke zdrojům amerického křesťanství. Americké křesťanství bylo ve svých počátcích silně ovlivněno novokřtěnectvím. Kvakeři, mennonité, amišové - ti všichni spoluvytvářeli jak americké dějiny, tak zároveň kulturní i duchovní dějiny. Proto cílem projektu je dokázat, do jaké míry je současná teologická reflexe a především pak americká náboženská scéna skutečně závislá na tradičních modelech novokřtěnectví a jak dalece jsou tyto myšlenky přítomné i v současnosti. V prvé řadě je třeba stanovit historicky určité společné rysy klasického novokřtěnectví, které měly vliv na dějiny amerického křesťanství, dále pak stručně charakterizovat jednotlivé proudy novokřtěnectví ve Spojených státech amerických a na závěr bude podán současný stav novokřtěnců na základě vlastního bádání z roku 2012.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Weis, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.