Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza a návrh komunikace České marketingové společnosti
Coňková, Zuzana ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Vysekalová, Jitka (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci České marketingové společnosti, nestátní neziskové organizace specializující se na rozvoj a zvyšování kvality marketingu v České republice. Cílem diplomové práce je analyzovat současnou marketingovou komunikaci České marketingové společnosti a navrhnout případné změny v této komunikaci. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola tvoří teoretický rámec práce. Druhá kapitola tvoří analytickou část a zaměřuje se na analýzu komunikace, situační analýzu, konkurenční analýzu a SWOT analýzu komunikace České marketingové společnosti. Poslední kapitolu tvoří výzkum autorky práce zaměřený na vnímání České marketingové společnosti studenty Vysoké školy ekonomické v Praze a návrhy na změny sledované komunikace.
Využití neuromarketingu při analýze reklamní kampaně v segmentu mobilních operátorů
Výletová, Kristýna ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Vysekalová, Jitka (oponent)
Diplomová práce se věnuje u nás novému pojmu neuromarketing a jeho specifické aplikaci v kvalitativním marketingovém výzkumu. V teoretické části si osvětlíme pojmy marketing, marketingový výzkum, budeme se do hloubky věnovat neuromarketingu. V aplikační části si představíme společnost Vodafone, jejíž reklamní kampaň budeme analyzovat z několika pohledů. Jako první analyzujeme reklamní kampaň tohoto telefonního operátora pomocí emocionální a racionální hodnoty kampaně a podle prvků, které v kampani budí pozornost. Budeme také analyzovat motivační hodnotu kampaně. V další části provedeme kvantitativní dotazníkové šetření a jeho výsledky porovnáme s výstupy z oční kamery od agentury Millward Brown, která se věnuje také neuromarketingovému výzkumu.
Marketingová a komunikační strategie divadla Viola
Poláček, Jiří ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Vysekalová, Jitka (oponent)
Hlavním cílem následující diplomové práce je zanalyzovat marketingovou a komunikační strategii divadla Viola a navrhnout její možná vylepšení do budoucna. Samotná práce obsahuje osm kapitol a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úvodní čtyři teoretické kapitoly se věnují vymezení pojmu marketing, marketingovému mixu, situační analýze a marketingovým a komerčním komunikacím a strategiím. Další kapitoly tvoří praktickou část práce a zabývají se divadlem Viola, analýzou jeho marketingového mixu, hodnocením stávající marketingové a komunikační strategie a interpretací výsledků vlastního dotazníkového šetření. Na základě těchto analýz jsou v závěrečné kapitole navržena doporučení na vylepšení a zefektivnění marketingové a komunikační strategie divadla Viola do budoucna.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 14: Výsledky výzkumu V3. Rozbor účinnosti propagačního působení KRNAP na návštěvníky Krkonoš
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Vysekalová, Jitka ; Kasalová, Hana ; Maříková, Iva
První část obsahuje informaci o přípravě, průběhu a výsledcích terénního šetření dílčí fáze úkolu V3. Šetření se uskutečnilo v letním období na území KRNAPu mezi náhodně vybranými návštěvníky. Byli dotazování na různých stanovištích odlišného charakteru. Výsledky uvádějí složení zkoumané populace a další informace o souboru návštěvníků. Druhá část studie se zabývá úspěšností propagačních a informačních materiálů o akcích, pravidlech chování a o funkcích a práci informačních středisek KRNAPu. Zabývá se úspěšností naučných stezek a povědomím o jejich existenci. Obsahuje návrhy a doporučení k propagaci KRNAP.
Dítě jako spotřebitel a jeho vliv na rozhodovací procesy dospělých
Otipka, Michal ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Vysekalová, Jitka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem reklamy a jejím působením na spotřebitelské chování dětí. Ty nejsou na rozdíl od dospělých schopny rozlišit mezi fikcí a realitou, tedy rozlišit, zda si reklamovaný předmět koupit pouze chtějí, nebo jej potřebují. Teoretická část práce přináší informace o tom, jakým způsobem se dnes reklama nejčastěji šíří, jak na zákazníka působí a na základě čeho se zákazníci ke koupi produktu rozhodují, jaké faktory ovlivňují zákaznické chování a jak reklamu vnímají jednotlivé věkové skupiny dětí. Informuje také o tom, jaká jsou specifika reklam určených dětem a jaké jsou aktuální trendy ve spotřebním chování dětí. Cílem práce je zjistit, jak televizní reklama ovlivňuje reálné spotřebitelské chování dětí v kontextu s tím, zda pochází z vícečlenné rodiny, v závislosti na tom, kolik času jim rodiče věnují, jakým způsobem jsou vychovávané apod. Zjišťováním těchto skutečností se zabývá praktická část diplomové práce.
Zásady dobré reklamy v kategorii FMCG.
Škoda, Martin ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Vysekalová, Jitka (oponent)
Práce se zabývá analýzou forem nadlinkové a podlinkové komunikace a zachycuje faktory, které jsou pro úspěšnou tvorbu reklamy nejdůležitější. Jejich důležitost ilustruje v praktické části na konkrétních příkladech.
Společenská odpovědnost firem a její vliv na image firem
Slapničková, Zuzana ; Mikeš, Jiří (vedoucí práce) ; Vysekalová, Jitka (oponent)
Analýzou konceptu CSR dojdeme k tomu, že společensky odpovědné chování podniků je celkový koncept chování podniku, které je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a trvale udržitelné spotřeby, podniky jej aplikují dobrovolně, ne na základě zákonů, směrnic či nařízení. Podnik provozující své podnikání dle konceptu CSR musí brát v úvahu oblast ekonomickou, společenskou a oblast životního prostředí, tedy tři pilíře CSR. Image je obrazem, který si vytváříme o skutečných i imaginárních vlastnostech produktu nebo značky, i představou o potřebách, které může uspokojit. Dodržování konceptu CSR je klíčové pro dosažení dobré reputace a pozitivního image firmy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.