Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modelování magnetohydrodynamických jevů
Mačák, Martin ; Maxa, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Teoretická časť práce je venovaná teoretickým základom problematiky vedenia elektrického prúdu v tekutinách a metodike výpočtu magnetohydrodynamických javov. V rámci experimentálnej časti boli vytvorené výpočtové moduly rozširujúce a doplňujúce použitie komerčných simulačných programov pre simulácie v oblasti magnetohydrodynamiky. Na praktických príkladoch simulácie hmotnostného spektrometra, Einzelovej šošovky, pohybu elektrónu a elektrického ističa bola dokumentovaná funkčnosť vytvorených výpočtových modelov a taktiež overená správnosť získaných výsledkov. Vytvorené výpočtové moduly je možné využiť při navrhovaní a optimalizácii výrobkov využívajúcich magnetohydrodynamické javy.
Model průmyslového robotického ramene
Sobota, David ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou průmyslových robotických ramen, jejich konstrukcí, řízením i rolí v konceptu Průmysl 4.0. Popisuje proces vývoje a následné realizace modelu průmyslového ramene pomocí technologie 3D tisku. Kromě vlastního modelu je v práci řešen i firmware, software a inverzní kinematika potřebná k ovládání. Realizovaný model robotického ramene bude následně využíván jako učební pomůcka.
Vzdálená kontrola 3D tiskárny
Kajzr, Miroslav ; Jaššo, Kamil (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Podstatou tejto práce je zhrnúť poznatky o 3D tlači, predovšetkým pri FDM technológií. Vytvoriť prehľad pouţívaných materiálov tlače FDM procesom, určiť ich výhody a nevýhody, technické parametre a pouţiteľnosť. Ďalším zámerom práce je preskúmať kvalitu tlače a jej problémy, pri vybraných materiáloch určiť typy povrchových úprav. Obsahom je aj vzdialená kontrola a monitorovanie priebehu 3D tlače pomocou mikropočítača Raspberry Pi a tlačového serveru Octoprint.
Konstrukce 3D skeneru pro výukové účely
Paprsek, Adam ; Maxa, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je prostudovat metody 3D skenování objektu. V první části kapitoly projektu jsou popsány různé metody možného použití a jejich rozdělení 3D skenerů. Skenery se dělí na dvě základní metody kontaktní a bezkontaktní. V další kapitole jsou popsány principy měření 3D modelu tělesa, jež jsou rozděleny do čtyř podkapitol. V následující kapitole je popsán samotný návrh s kompletní realizací 3D skeneru s vytvořením programové aplikace pro jeho ovládání. Poslední část práce se zabývá úpravou 3D modelu a srovnání metod.
Internet věcí v praxi
Bajgl, Vojtěch ; Vaněk, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá Internetem věcí a jeho využitím v praxi s následným návrhem vlastního systému domácí inteligentní automatizace. Blíže seznamuje s problematikou automatizovaných domovních a inteligentních systémů, včetně obecného přiblížení zákonem stanovených předpisů pro elektronická zařízení. Analyzuje a srovnává vlastnosti platforem minipočítačů, vývojových desek a bezdrátových modulů pro návrh vlastního systému. Největší část práce je věnována samotnému návrhu vlastního systému, konkrétně návrhu centrální řídící jednotky a ostatních ovládaných modulů pro ovládání určitých elektrických zařízení v domácnosti. Řídící jednotkou systému je platforma Raspberry Pi 2B, která umožňuje ovládat zařízení domácnosti prostřednictvím uživatelské webové aplikace.
Kalibrační přípravek pro spirometr
Burian, Tomáš ; Máca, Josef (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Úkolem semestrálního projektu bylo seznámit se s metodami kalibrací spirometru a vytvoření kalibračního přípravku. Kalibrační přípravek musí být schopen kalibrovat jak podle objemu, tak podle rychlosti. Za tím účelem bude manuální kalibrační válec opatřen krokovým motorem připevněným k pístu válce. Dále bude vytvořena deska plošného spoje s ovládacím programem pro řízení krokového motoru. Řídicí systém bude obsahovat 16 různých možností pro volbu rychlosti pístu.
Řízení robotické ruky pomocí virtuální reality
Sláma, Pavel ; Bílek, Michal (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možností řešení řízení robotické ruky pomocí virtuální reality. K realizaci je využita protetická ruka z projektu InMoov. Práce popisuje základní výrobní principy 3D tisku a zabývá se materiály vhodnými pro konstrukci zvolené robotické ruky. Popisuje funkci a způsob řízení servomotorů, ovládání za využití platformy Arduino komunikující s počítačem za softwarové podpory prostředí MyRobotLab. Pro snímání pohybu je použit ovladač pro virtuální realitu Leap Motion.
Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO
Němec, Radek ; Kazelle, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukanálového výkonového audio zesilovače typu Leach včetně potřebných doplňkových komponent a následným návrhem chlazení zesilovače pomocí návrhového systému SolidWorks, respektive pomocí nástroje Flow Simulation, jimž tento návrhový systém disponuje. Úvodní kapitoly se věnují teoretickému rozboru problematiky audio zesilovačů, přenosu tepla a popisu systému SolidWorks. Hlavní část práce pak obsahuje návrh a konstrukci zesilovače a dále pak návrh jednotlivých variant chlazení zesilovače, včetně výsledné varianty navrženého chlazení. Poslední částí práce je samotné sestavení zesilovače, včetně zhodnocení ekonomického hlediska jeho výroby.
Měření magnetického pole
Dušek, Jiří ; Máca, Josef (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje způsoby a technologie měření magnetického pole. Dále se tato práce zabývá srovnáním snímačů pro měření magnetických polí a vytvoření základní koncepce měřiče s vybraným snímačem. K návrhu koncepce byl vybrán snímač HMC2003 od firmy Honeywell. Návrh popisuje koncepci dvou jednotek, které měřič obsahuje. Koncepce zahrnuje napájecí, kompenzační a resetovací obvody. Poté je podrobně popsán návrh obou desek plošných spojů měřiče, osazování a pájení. Výstupem měřiče je signál tří os snímače. Měřič byl podroben zkušebnímu testu, který ověřil funkčnost celého zařízení.
Model dolních končetin kráčejícího robota
Čermák, Jan ; Maxa, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, následnou teorii k tisknutí robota na 3D tiskárně a v neposlední řadě i programování chůze robota.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Vyroubal, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.