Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kalibrační přípravek pro spirometr
Burian, Tomáš ; Máca, Josef (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Úkolem semestrálního projektu bylo seznámit se s metodami kalibrací spirometru a vytvoření kalibračního přípravku. Kalibrační přípravek musí být schopen kalibrovat jak podle objemu, tak podle rychlosti. Za tím účelem bude manuální kalibrační válec opatřen krokovým motorem připevněným k pístu válce. Dále bude vytvořena deska plošného spoje s ovládacím programem pro řízení krokového motoru. Řídicí systém bude obsahovat 16 různých možností pro volbu rychlosti pístu.
Řízení robotické ruky pomocí virtuální reality
Sláma, Pavel ; Bílek, Michal (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možností řešení řízení robotické ruky pomocí virtuální reality. K realizaci je využita protetická ruka z projektu InMoov. Práce popisuje základní výrobní principy 3D tisku a zabývá se materiály vhodnými pro konstrukci zvolené robotické ruky. Popisuje funkci a způsob řízení servomotorů, ovládání za využití platformy Arduino komunikující s počítačem za softwarové podpory prostředí MyRobotLab. Pro snímání pohybu je použit ovladač pro virtuální realitu Leap Motion.
Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO
Němec, Radek ; Kazelle, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukanálového výkonového audio zesilovače typu Leach včetně potřebných doplňkových komponent a následným návrhem chlazení zesilovače pomocí návrhového systému SolidWorks, respektive pomocí nástroje Flow Simulation, jimž tento návrhový systém disponuje. Úvodní kapitoly se věnují teoretickému rozboru problematiky audio zesilovačů, přenosu tepla a popisu systému SolidWorks. Hlavní část práce pak obsahuje návrh a konstrukci zesilovače a dále pak návrh jednotlivých variant chlazení zesilovače, včetně výsledné varianty navrženého chlazení. Poslední částí práce je samotné sestavení zesilovače, včetně zhodnocení ekonomického hlediska jeho výroby.
Měření magnetického pole
Dušek, Jiří ; Máca, Josef (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje způsoby a technologie měření magnetického pole. Dále se tato práce zabývá srovnáním snímačů pro měření magnetických polí a vytvoření základní koncepce měřiče s vybraným snímačem. K návrhu koncepce byl vybrán snímač HMC2003 od firmy Honeywell. Návrh popisuje koncepci dvou jednotek, které měřič obsahuje. Koncepce zahrnuje napájecí, kompenzační a resetovací obvody. Poté je podrobně popsán návrh obou desek plošných spojů měřiče, osazování a pájení. Výstupem měřiče je signál tří os snímače. Měřič byl podroben zkušebnímu testu, který ověřil funkčnost celého zařízení.
Model dolních končetin kráčejícího robota
Čermák, Jan ; Maxa, Jiří (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, následnou teorii k tisknutí robota na 3D tiskárně a v neposlední řadě i programování chůze robota.
Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o.
Kmeť, Lenka ; Vyroubal, Petr (oponent) ; Špinka, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a s výpočtem průběžné doby. V další části je zmapován tok hodnot ve vybrané společnosti a vytvořena mapa současného stavu. Dále je vypočítána průběžná doba vybraných dílů a sestaveno montážní schéma sledovaných výrobků. Na těchto podkladech jsou nalezeny zdroje plýtvání a navrhnuta řešení. Poté jsou na základě získaných dat daná řešení vyhodnocena z hlediska ekonomických ukazatelů.
Návrh a konstrukce CNC routeru pro DPS
Gerják, Rastislav ; Vaculík, Sebastian (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
V strojnom priemysle, jak aditívne, tak aj subtraktívne výrobné metódy sú ovládane inštrukciami vo forme G-kódu, vďaka čomu je možné utilizovať obe technológie v jednom modulárnom zariadení. Hlavným cieľom je navrhnúť, skonštruovať a skalibrovať viacúčelové zariadenie založené na RepRap 3D tlačiarni, ktoré by bolo schopné využívať integrovanú brúsku na precízne frézovanie ľahších materiálov. Zvláštny dôraz je kladený na schopnosť frézovania prepojovacej štruktúry a vŕtania dier do plátovaného substrátu s cieľom fabrikácie funkčnej DPS suchou subtraktívnou metódou.
Modelování Lithium Iontových akumulátorů pomocí ECM
Langer, Lukáš ; Kazda, Tomáš (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se se zabývá modelováním a simulováním Li-Iontových akumulátorů v programu ANSYS Fluent. Jsou zde rozebrány různé druhy simulování s hlavním zaměřením na metodu pomocí náhradního obvodu ECM. Práce se zabývá také postupem tvorby numerického modelu pro simulace. Dále je rozebrána metoda EIS, pomocí které jsou získány parametry reálného akumulátoru v laboratořích, ke kterému jsou porovnávány následné výsledky ze simulace.
FEM model ultrazvukového senzoru hladiny oleje
Chutný, Pavel ; Bílek, Michal (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce ověřuje pomocí numerického modelu fyzikální princip šíření ultrazvuku různými tekutinami. Nejprve je rozebírána problematika ultrazvukových vln. Druhá část teorie se věnuje motorovým olejům. Dále se práce zabývá rovnicemi potřebnými k počítačovému modelování. V praktické části je na všeobecně známých tekutinách (voda, vzduch) odzkoušen numerický model hladinoměru. Výsledky laboratorního měření rychlosti šíření ultrazvuku v oleji v závislosti na teplotě jsou poté aplikovány na navrhnutý numerický model senzoru, který je následně optimalizován.
Numerický model teplotního pole Li-Ion akumulátoru při vybíjení
Novotný, Jakub ; Bílek, Michal (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na lithium-iontové akumulátory obecně a na jejich možnosti modelování v systému ANSYS Fluent. V práci jsou popsány jednotlivé výhody a nevýhody lithium-iontových akumulátorů. Dále jsou zde popsány jednotlivé modely a submodely, které nabízí program ANSYS Fluent. Nezbytnou součástí práce je modelování reálné baterie a porovnání jednotlivých výsledků mezi reálnou baterií a simulací samotnou. V poslední řadě je provedena simulace průrazu baterie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Vyroubal, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.