Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti
Gažíková Fečová, Rostislava ; Vymětalová Hrabáková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce "Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra ‚De usura iudeorum et christianorum' a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti" pojednává o jednom ze spisů M. Jakoubka ze Stříbra. Traktát "Contra usuram" ("Proti lichvě") byl napsán asi v roce 1415 a dosud nebyl přeložen do češtiny. Latinský text dodatku jsem proto nejprve přeložila do češtiny. První kapitola zasazuje zvolené téma do historického kontextu, tedy krize přelomu 14. a 15. století, kdy vrcholný středověk již kontinuálně začal přecházet do novověku. Specifikem našich dějin byla tzv. česká reformace a husitská revoluce. Ve druhé kapitole je představen M. Jakoubek ze Stříbra jako přítel, spolupracovník a pokračovatel v díle M. Jana Husa na pražské universitě. Spolu s M. Mikulášem z Drážďan inicioval obnovení přijímání pod obojí způsobou (sub utraque speciae) a stal se předním teologem utrakvistů. Předmětem třetí kapitoly je lichva, její pojetí podle Písma, církevních otců a učitelů, dále pak středověká usurární doktrína a její dopady. Lichva byla všemi církevními autoritami zavrhována jako nemorální, Písmem zapovězený společenský jev. Čtvrtá kapitola rozebírá Jakoubkův spis "Contra usuram", a to v porovnání s dobovými antiusurárními spisy. Zvláštní pozornost pak je věnována dodatku "De usura christianorum et iudeorum"...
Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti
Gažíková Fečová, Rostislava ; Vymětalová Hrabáková, Eva (vedoucí práce) ; Hrdlička, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce "Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra ‚De usura iudeorum et christianorum' a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti" pojednává o jednom ze spisů M. Jakoubka ze Stříbra. Traktát "Contra usuram" ("Proti lichvě") byl napsán asi v roce 1415 a dosud nebyl přeložen do češtiny. Latinský text dodatku jsem proto nejprve přeložila do češtiny. První kapitola zasazuje zvolené téma do historického kontextu, tedy krize přelomu 14. a 15. století, kdy vrcholný středověk již kontinuálně začal přecházet do novověku. Specifikem našich dějin byla tzv. česká reformace a husitská revoluce. Ve druhé kapitole je představen M. Jakoubek ze Stříbra jako přítel, spolupracovník a pokračovatel v díle M. Jana Husa na pražské universitě. Spolu s M. Mikulášem z Drážďan inicioval obnovení přijímání pod obojí způsobou (sub utraque speciae) a stal se předním teologem utrakvistů. Předmětem třetí kapitoly je lichva, její pojetí podle Písma, církevních otců a učitelů, dále pak středověká usurární doktrína a její dopady. Lichva byla všemi církevními autoritami zavrhována jako nemorální, Písmem zapovězený společenský jev. Čtvrtá kapitola rozebírá Jakoubkův spis "Contra usuram", a to v porovnání s dobovými antiusurárními spisy. Zvláštní pozornost pak je věnována dodatku "De usura christianorum et iudeorum"...
Fenomén zahrady ve Starém zákoně
Dostál, Dominik ; Vymětalová Hrabáková, Eva (vedoucí práce) ; Lukeš, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá hledáním významu fenoménu zahrady v kontextu textového materiálu Starého zákona. Pomocí fenomenologické a sémantické analýzy uchopuje fenomén zahrady nejprve v obecné rovině a následně srovnává zjištěná fakta se sémantickým polem pojmu zahrada v kontextech jednotlivých spisů Starého zákona. Mezi analyzované fenomény patří: zahrada, pole, vinice, plot atd. Cílem práce je primárně zjistit, jakého významu nabýval fenomén zahrady v textech Starého zákona a jaký význam lze biblickému fenoménu zahrady přisuzovat z pozice biblické teologie v dnešní době.
Představa ne-řádu a chaosu v náboženství starého Egypta
Kocourová, Eliška ; Janák, Jiří (vedoucí práce) ; Vymětalová Hrabáková, Eva (oponent)
Tato práce je zaměřena na představy týkající se ne-řádu (isfet) a chaosu v nábo- ženství starého Egypta. Základním podkladem se stal text Jiřího Janáka Chaos a ne- řád ve starém Egyptě, který byl publikován ve sborníku Řád a chaos v archaických kulturách. Tento text představoval základ, který bylo možné dále rozvíjet s pomocí zkoumání přístupů dalších autorů ( např. J. Assmann, E. Hornung, H. Smith, H. Te Velde ) a nahlížení do původních textů (Texty pyramid, Kniha mrtvých, Amduat, Kniha bran). Větší prostor jsem věnovala problému preexistence chaosu, jeho pro- jevům a jeho zásahům do stvořeného kosmu. Dále jsem se zabývala vznikem sil, kte- ré ohrožují řád (maat) - původu Apopa a ne-řádu (isfet) a vlivem těchto sil na život a posmrtný život jednotlivce. Vně stvořeného kosmu se nachází pravoceán personifikovaný bohem Nunem. Sám o sobě je neaktivní, přesto může být pro stvořený kosmos hrozbou - tím, že v něm vše stvořené zanikne. Praoceán odpovídá představě chaosu ve smyslu původního stavu kosmu. Je však také místem původu stvořitelského božstva. Se stvořením je ustano- ven řád maat, který může být znázorněn v představě cyklického procesu. Síly, které působí v tomto procesu na stvořené bytosti i na svět rozkladně a des- truktivně tak, že působí zánik a smrt, jsou součástí řádu samotného, protože...
Eschatologický diskurz v Markově evangeliu a možnosti jeho interpretace
Koun, Jiří ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Vymětalová Hrabáková, Eva (oponent)
Diplomová práce "Eschatologický diskurz v Markově evangeliu a možnosti jeho výkladu" se zabývá tradicemi, ze kterých Marek čerpal, možným datováním předmarkovské vrstvy textu i diskurzu samotného, historickým kontextem jeho vzniku a také výkladem jednotlivých veršů. V práci jsou dále uvedeny výklady některých autorů a jejich zhodnocení. V závěrečné kapitole jsou všechny poznatky shrnuty a zhodnoceny, a na tomto základě je nabídnuta možnost výkladu Eschatologického diskurzu vzhledem k jeho dějinnému kontextu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Obřízka ve starém Egyptě, judaismu a odraz obřízky v křesťanství
Vachatová, Radka ; Vymětalová Hrabáková, Eva (vedoucí práce) ; Beneš, Jiří (oponent)
Tato práce si klade za cíl blíže seznámit čtenáře s problematikou mužské obřízky ve starém Egyptě, starém Izraeli a následně i v judaismu a dále nastínit, jak bylo téma židovské obřízky zpracováno křesťanstvím. Přibližuje zvyk mužské obřízky ve starém Egyptě obrazovými a textovými důkazy, včetně nálezů na mumiích. Hledá podobnosti a rozdíly mezi mužskou obřízkou ve Starém Egyptě a judaismu, ve kterém je jedním z nejvýznamnějších rituálů a znamením příslušnosti k Bohu a národu. Pozornost je též věnována významové proměně v křesťanství za nový iniciační rituál křtu a názorům zatracujícím obřízku. Biblická témata, včetně mysteria Ježíšovy obřízky a Kristova ukřižování, se odrážejí i v evropském výtvarném umění, o čemž pojednává poslední část práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Putování Izraelitů do zaslíbené země
Bíca, Josef ; Vymětalová Hrabáková, Eva (vedoucí práce) ; Damohorská, Pavla (oponent)
1 Tato práce odráží stále velmi spornou oblast starozákonní historie - exodus a dobytí zaslíbené země. První část práce se zabývá skutečným autorstvím Tóry.Zkoumá, zda-li je skutečně dílem Mojžíše nebo výsledkem pozdějších autorů. Na základě těchto výsledků se soustřeďuje na kritická místa biblického textu, např. počet putujících, osídlení stanovišt a tak dále. Na základě archeologie a historiografie se pokouší zařadit příběhy exodu do odpovídajícího století, a to jak z pohledu egyptských, tak i izraelských dějin. Stejná metodika je použita i na záležitost týkající se dobytí kenaanské země ( zaslíbené země ) a tím pádem i na knihu Jozue.Soustřeďuje se především na tzv. teze o dobývání. Text této práce se především snaží zdůraznit, že otázka exodu není zcela vyřešena a to zejména z důvodu neustálého vývoje vědy. Druhá část práce se soustřeďuje na samotný biblický text a jeho vyprávění, aby si člověk uvědomil teologické důrazy jak jednotlivých částí, tak i celku. Tyto pokusy ale nepopírají události exodu, ale spíše zvýrazňují, co je pro Židy důležité. Zvláště v závěru jde o pokus uvědomit si příběh exodu v rozměrech celého lidského života a jeho možného významu pro každodenní život.
The Aaronic Blessing
Svoboda, Boris ; Beneš, Jiří (vedoucí práce) ; Vymětalová Hrabáková, Eva (oponent)
SVOBODA, Boris: Áronovské požehnanie. [Záverečná práca] / Boris Svoboda. - Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta; - Vedúci práce: Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. - Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister. - Praha: HTF UK, 2014. 65 s. Táto práca sa zaoberá výkladom textového oddielu Áronovského požehnania z knihy Numeri 6,22-27. Jej cieľom je okrem vykreslenia teologického významu tohto oddielu aj poskytnutie prieniku do významu fenoménu požehnania v Starom zákone. Dosah tejto teologickej reflexie presahuje hranice starozákonného židovstva a poskytuje impulzy i pre kresťanskú teológiu a pre použitie a rozvinutie požehnania aj v jej kontexte. Výsledky exegézy môžu priniesť poznatky k chápaniu požehnania nie len vo svojom pôvodnom kontexte, ale aj v chápaní jeho dosahu v dnešnej spoločnosti. Požehnanie dáva výrazné impulzy pre osobný život, ale je tiež prepojené s otázkami celej spoločnosti a s približovaním sa cieľu pokoja a takého stavu sveta, v ktorom je realizovaná Božia vôľa. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: kňaz, kňazské, požehnanie, Áron, Áronovské, Izrael, Starý Zákon, Numeri, pokoj, milosť Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.