Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Christologie Markova evangelia 1. 2-3 se zaměřením na starozákonní intertextualitu
Gricyk, Oleg ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Vymětalová Hrabáková, Eva (oponent)
Intertextualita jako metoda biblických interpretací je dobře známá a často se zneužívá v teologických kruzích. Práce kriticky popisuje, jak se používá intertextualita a jaké jsou hlavní problémy tohoto termínu a metody. Hlavním závěrem je, že intertextualita jako moderní metoda není moc vhodná pro biblicky studium, jelikož má spíše matoucí a nestabilní přístupy. Na druhou stranu, intertextualita ve smyslu staré a dobře známé metody teorie zdrojů může se používat i nadále, avšak nepřináší nic výjimečně nového. Filozofické předpoklady moderní hermeneutiky by mohly vést k protichůdným závěrům. Již nejde především o pochopení a dosažení původního významu, ale každý může do starých textů uvádět nový význam a smysl. Tato práce ukazuje, že přistup založeny na smrti původního významu, se zakládá na pochybných předpokladech a převádí k nejistým záměrům. Hlavním zájmem této práce je úvodní citace Markova Evangelia. Jelikož Markovo Evangelium je považováno za nejstarší, uvádí se, že jeho Christologie není vyvinuta, a radikálně se liší od Christologie v pozdějších evangeliích. Nicméně v této prací je zřejmé, že Ježíš u Marka má stejné kvality jako Jahve u Izajáše a Malachiáše. Dále, při bližším zkoumání toho, jak Mark používá proroky Izajáše a Malachiáše, můžeme vidět, že klasický výklad o tom, že Jan Křtitel...
Srovnání cest Gilgameše a Abraháma
Nash, Alexander ; Vymětalová Hrabáková, Eva (vedoucí práce) ; Beneš, Jiří (oponent)
Snad každý během svého života slyšel jména Abraham či Gilgameš. Svým věhlasem se jedná o postavy, které pravděpodobně nikdy nezmizí z lidského povědomí. Zatímco prací zabývající se jednou ze zmíněných postav je však řada, jen málokdo se ale odvážil o jejich vzájemné srovnání. V rámci této práce se tedy nebudeme snažit o jejich představení, ale o vzájemnou komparaci obou postav. Jelikož by srovnání každého prvku bylo příliš obsáhlé téma, je práce omezena na analýzu třech vybraných témat: hrdinská cesta, nesmrtelnost a vztahu k transcendentnu. První z této trojice je zároveň stručným představením konceptu hrdinské cesty od amerického mytologa Josepha Campbella, který je v českém akademickém prostředí jen velmi málo znám. Naproti tomu zbylá dvě témata jsou spíše bližším pohledem na kulturní a náboženské představy relevantní pro autory obou děl.
Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti
Gažíková Fečová, Rostislava ; Vymětalová Hrabáková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce "Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra ‚De usura iudeorum et christianorum' a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti" pojednává o jednom ze spisů M. Jakoubka ze Stříbra. Traktát "Contra usuram" ("Proti lichvě") byl napsán asi v roce 1415 a dosud nebyl přeložen do češtiny. Latinský text dodatku jsem proto nejprve přeložila do češtiny. První kapitola zasazuje zvolené téma do historického kontextu, tedy krize přelomu 14. a 15. století, kdy vrcholný středověk již kontinuálně začal přecházet do novověku. Specifikem našich dějin byla tzv. česká reformace a husitská revoluce. Ve druhé kapitole je představen M. Jakoubek ze Stříbra jako přítel, spolupracovník a pokračovatel v díle M. Jana Husa na pražské universitě. Spolu s M. Mikulášem z Drážďan inicioval obnovení přijímání pod obojí způsobou (sub utraque speciae) a stal se předním teologem utrakvistů. Předmětem třetí kapitoly je lichva, její pojetí podle Písma, církevních otců a učitelů, dále pak středověká usurární doktrína a její dopady. Lichva byla všemi církevními autoritami zavrhována jako nemorální, Písmem zapovězený společenský jev. Čtvrtá kapitola rozebírá Jakoubkův spis "Contra usuram", a to v porovnání s dobovými antiusurárními spisy. Zvláštní pozornost pak je věnována dodatku "De usura christianorum et iudeorum"...
Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti
Gažíková Fečová, Rostislava ; Vymětalová Hrabáková, Eva (vedoucí práce) ; Hrdlička, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce "Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra ‚De usura iudeorum et christianorum' a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti" pojednává o jednom ze spisů M. Jakoubka ze Stříbra. Traktát "Contra usuram" ("Proti lichvě") byl napsán asi v roce 1415 a dosud nebyl přeložen do češtiny. Latinský text dodatku jsem proto nejprve přeložila do češtiny. První kapitola zasazuje zvolené téma do historického kontextu, tedy krize přelomu 14. a 15. století, kdy vrcholný středověk již kontinuálně začal přecházet do novověku. Specifikem našich dějin byla tzv. česká reformace a husitská revoluce. Ve druhé kapitole je představen M. Jakoubek ze Stříbra jako přítel, spolupracovník a pokračovatel v díle M. Jana Husa na pražské universitě. Spolu s M. Mikulášem z Drážďan inicioval obnovení přijímání pod obojí způsobou (sub utraque speciae) a stal se předním teologem utrakvistů. Předmětem třetí kapitoly je lichva, její pojetí podle Písma, církevních otců a učitelů, dále pak středověká usurární doktrína a její dopady. Lichva byla všemi církevními autoritami zavrhována jako nemorální, Písmem zapovězený společenský jev. Čtvrtá kapitola rozebírá Jakoubkův spis "Contra usuram", a to v porovnání s dobovými antiusurárními spisy. Zvláštní pozornost pak je věnována dodatku "De usura christianorum et iudeorum"...
Fenomén zahrady ve Starém zákoně
Dostál, Dominik ; Vymětalová Hrabáková, Eva (vedoucí práce) ; Lukeš, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá hledáním významu fenoménu zahrady v kontextu textového materiálu Starého zákona. Pomocí fenomenologické a sémantické analýzy uchopuje fenomén zahrady nejprve v obecné rovině a následně srovnává zjištěná fakta se sémantickým polem pojmu zahrada v kontextech jednotlivých spisů Starého zákona. Mezi analyzované fenomény patří: zahrada, pole, vinice, plot atd. Cílem práce je primárně zjistit, jakého významu nabýval fenomén zahrady v textech Starého zákona a jaký význam lze biblickému fenoménu zahrady přisuzovat z pozice biblické teologie v dnešní době.
Představa ne-řádu a chaosu v náboženství starého Egypta
Kocourová, Eliška ; Janák, Jiří (vedoucí práce) ; Vymětalová Hrabáková, Eva (oponent)
Tato práce je zaměřena na představy týkající se ne-řádu (isfet) a chaosu v nábo- ženství starého Egypta. Základním podkladem se stal text Jiřího Janáka Chaos a ne- řád ve starém Egyptě, který byl publikován ve sborníku Řád a chaos v archaických kulturách. Tento text představoval základ, který bylo možné dále rozvíjet s pomocí zkoumání přístupů dalších autorů ( např. J. Assmann, E. Hornung, H. Smith, H. Te Velde ) a nahlížení do původních textů (Texty pyramid, Kniha mrtvých, Amduat, Kniha bran). Větší prostor jsem věnovala problému preexistence chaosu, jeho pro- jevům a jeho zásahům do stvořeného kosmu. Dále jsem se zabývala vznikem sil, kte- ré ohrožují řád (maat) - původu Apopa a ne-řádu (isfet) a vlivem těchto sil na život a posmrtný život jednotlivce. Vně stvořeného kosmu se nachází pravoceán personifikovaný bohem Nunem. Sám o sobě je neaktivní, přesto může být pro stvořený kosmos hrozbou - tím, že v něm vše stvořené zanikne. Praoceán odpovídá představě chaosu ve smyslu původního stavu kosmu. Je však také místem původu stvořitelského božstva. Se stvořením je ustano- ven řád maat, který může být znázorněn v představě cyklického procesu. Síly, které působí v tomto procesu na stvořené bytosti i na svět rozkladně a des- truktivně tak, že působí zánik a smrt, jsou součástí řádu samotného, protože...
Eschatologický diskurz v Markově evangeliu a možnosti jeho interpretace
Koun, Jiří ; Lukeš, Jiří (vedoucí práce) ; Vymětalová Hrabáková, Eva (oponent)
Diplomová práce "Eschatologický diskurz v Markově evangeliu a možnosti jeho výkladu" se zabývá tradicemi, ze kterých Marek čerpal, možným datováním předmarkovské vrstvy textu i diskurzu samotného, historickým kontextem jeho vzniku a také výkladem jednotlivých veršů. V práci jsou dále uvedeny výklady některých autorů a jejich zhodnocení. V závěrečné kapitole jsou všechny poznatky shrnuty a zhodnoceny, a na tomto základě je nabídnuta možnost výkladu Eschatologického diskurzu vzhledem k jeho dějinnému kontextu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.