Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza oligopolu na auditorském trhu v České republice
Šindelář, Michal ; Müllerová, Libuše (vedoucí práce) ; Králíček, Vladimír (oponent) ; Vyleťalová, Květoslava (oponent)
Disertační práce je zpracována ve formě souboru původních a uveřejněných výsledků (článků) s konkrétními výsledky z metodologicky nebo tematicky příbuzných oblastí. Cílem disertační práce je získat informace o auditorském trhu v České republice z hlediska oligopolní struktury a porovnat zjištěné výsledky s mezinárodními výzkumy v této oblasti. Problematika auditorského trhu nebyla v České republice častým předmětem akademických analýz, proto se disertační práce snaží tuto mezeru vyplnit. Problematika oligopolní struktury zasahuje v rámci auditu do několika rizikových oblastí. Ohrožuje nezávislost auditora například v rámci současného poskytování auditorských a neauditorských služeb. Existence vysoké tržní koncentrace může také indikovat negativní vliv na celkovou kvalitu provedených auditů. Hlavní přínos práce tkví v provedení analýzy tržní koncentrace na datech České republiky. Disertační práce jako celek analyzuje český auditorský trh v rozmezí let 2010-2015 a předkládá pohled akademického výzkumu na oblast tržní koncentrace v České republice. Z hlediska zdrojových dat se disertační práce zabývá, stejně jako je to typické pro zahraniční výzkumy, oblastí s vyšší společenskou důležitostí, tj. oblastí subjektů veřejného zájmu, resp. kótovaných společností. Závěry práce tedy nelze generalizovat i na oblast auditorského trhu představovaného společnostmi, které nejsou subjekty veřejného zájmu. Z metodologického hlediska se práce ve své analytické části opírá především o mezinárodně uznávané statistické metody pro měření tržní koncentrace, konkrétně se jedná o koeficient koncentrace a Herfindahl-Hirschmanův index. Nejdůležitější závěr, který práce přináší, je zjištění, že na českém auditorském trhu existuje srovnatelná úroveň tržní koncentrace s velkými auditorskými trhy. Z analýzy vyplynulo, že společnosti tvořící tzv. Velkou 4 zabírají přibližně 85 % auditorského trhu a že tento podíl zůstává v čase (mezi lety 2011-2014) neměnný.
Cizí měny v účetnictví podnikatelů a neziskových organizací
Androsjuk, Anna ; Strouhal, Jiří (vedoucí práce) ; Vyleťalová, Květoslava (oponent)
Diplomová práce vymezuje pojem podnikatel a nezisková organizace. Uvádí legislativu pro účtování cizích měn u těchto účetních jednotek a poté názorně na praktických příkladech uvádí rozdíly v účtování o cizí měně u podnikatelů a neziskových organizací. Popisuje mezinárodní úpravu zachycování změn směnného kursu (IAS 21) a srovnává se současnou legislativou v České republice.
Podnikové kombinace
Příhoda, Zdeněk ; Vomáčková, Hana (vedoucí práce) ; Vyleťalová, Květoslava (oponent)
Charakteristika účetních postupů řešení podnikových kombinací podle v současnosti platné české účetní legislativy. Pohled na účetní metody uplatňované Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Popis zásadních změn v připravovaném novelizovaném IFRS 3. Porovnání českých účetních pravidel řešení podnikových kombinací s pravidly IFRS. Určení hlavních vzájemných rozdílů a zhodnocení jejich vlivu na zobrazení věcné stránky procesu spojení podniků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.