Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řešení strojoven u zdrojů tepla
Macík, Ondřej ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody v rodinném době aplikací experimentálního měření. Mojí experimentální částí bylo měření experimentálního bloku, který sdružuje prvky vytápění ve strojovně či technické místnosti do jednoho systému. Cílem bylo naučit se blok ovládat a měřit vybrané parametry u různých pracovních stavů. Ve výpočtové části bylo aplikováno běžné zapojení zdroje tepla a ve druhé variantě zapojení s blokem. V teoretické části se právě seznámíte s běžným zapojením strojoven a následným vývojem blokových systémů až po měřený blok.
Pokročilé metody aplikace tepelné techniky při návrhu vytápění budovy
Mikoláš, Petr ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je rozdělená tři části. První část je teoretická věnovaná představení stavebního materiálu BETONG. Dále se věnuje tématům energetické náročnosti nízkoenergetických budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie, sdílení tepla a tepelné pohody. Ve druhé části je zpracována koncepce systému vytápění ve třech variantách provedení v rozsahu studie pro novostavbu rodinného domu. Třetí část je věnovaná posouzení vhodnosti použití skořepinových tvárnic BETONG s vnitřním kontaktním zateplením v porovnání s jinými zdícími systémy.
Vytápění budovy s využitím energie z obnovitelných zdrojů
Švanda, Martin ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a příprava teplé vody s využitím energie z obnovitelných zdrojů. Objektem je rodinný dům. Teoretická část se zabývá solárními systémy, solárními kolektory a jejich funkcí. Ve výpočtové části je řešena úprava tepelně technických vlastností konstrukcí, návrh otopného systému a přípravy teplé vody. Zdrojem tepla je kondenzační plynový kotel. Příprava teplé vody je zajištěna solárními kolektory. V případě nedostatku teplé vody bude dohřívat vodu kondenzační plynový kotel přes výměník umístěný v zásobníku. Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci vytápění.
Vytápění objektu archeoparku
Volný, Marek ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění vstupního objektu archeoparku. Teoretická část se věnuje tepelným čerpadlům. Výpočtová část obsahuje návrh vytápění objektu pomocí teplovodního podlahového vytápění a soustavy otopných těles. Jako tepelný zdroj je navrženo tepelné čerpadlo země-voda v kombinaci se zemními sondami. Tepelné čerpadlo je zdrojem tepla i pro ohřívače ve dvou vzduchotechnických jednotkách, které zajišťují nucené větrání pro celý objekt. Navržena je i příprava teplé vody. Dále jsou navržena všechna zařízení potřebná k zajištění správné funkce soustavy.
Energetický audit
Hrazdira, David ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je zpracování energetického auditu podle platné legislativy v České republice pětipodlažního bytového domu. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretické, výpočtové a energetického auditu. Teoretická část je zaměřena na téma solárních termických kolektorů. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby energie posuzovaného objektu ve výchozím i novém stavu. Energetický audit je vypracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. v aktuálním znění.
Vytápění vzdělávacího zařízení
Heneková, Barbara ; Horák, Petr (oponent) ; Vyhlídalová, Karolína (vedoucí práce)
Cieľom diplomovej práce je návrh vykurovania pre základnú školu v Trenčíne. Zdroj tepla je navrhnutý pre dve varianty. V prvej je navrhnuté tepelné čerpadlo vzduch/ voda a v druhej dva plynové kondenzačné kotle. Súčasťou výpočtu je aj návrh prípravy teplej vody. Experimentálna časť sa zaoberá tepelným výkonom vykurovacích telies.
Hodnocení budovy formou energetického auditu
Blažek, Tomáš ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je zpracování energetického auditu v souladu s vyhláškou 480/2012 Sb. v platném znění. První část diplomové práce se zabývá historií a vývojem centrálního zásobování teplem, nastiňuje způsoby připojení předávacích stanic a poukazuje na výhody a nevýhody CZT. V druhé části je provedena analýza spotřeby energie posuzovaného energetického hospodářství pro původní a nový stav. Třetí část tvoří energetický audit.
Vytápění s pomocí obnovitelných zdrojů energie
Oravec, Jakub ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Teoretická časť je zameraná na solárne kolektory a ich technické vlastnosti. Výpočtová časť obsahuje samotný návrh vykurovacieho systému a návrh prípravy teplej vody. Dopravu vykurovacej vody zabezpečuje dvojtrubková vykurovacia sústava s núteným obehom vody. Ako zdroj tepla je použitý kotol na pelety, ktorý zároveň slúži ako primárny zdroj ohrevu teplej vody. Zároveň bol navrhnutý sekundárny systém ohrevu teplej vody pomocou solárnych kolektorov.
Vytápění sokolovny s restaurací
Ratajský, Radek ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Předmětem této práce je návrh vytápění, nuceného větrání a přípravy teplé vody rekonstruované sokolovny s restaurací. Práce je členěna na teoretickou část, početní část a projekt. Teoretická část je zaměřena na kotle na tuhá paliva a související legislativu. Ve výpočetní části nalezneme výpočty prostupů tepla, návrh zdroje tepla, otopných těles, rozvodů a způsobu přípravy teplé vody. V projektu nalezneme výkresovou dokumentaci a technickou zprávu.
Energetický audit bytového domu
Zelenková, Pavla ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je energetický audit bytového domu, nacházející se v městské části Brno – Bystrc. Na základě přiložených podkladů bylo provedeno zhodnocení stávajícího stavu a následné navržení úsporných opatření. Tato analýza vedla ke snížení energetické náročnosti budovy z hlediska energetického, ekonomického i environmentálního. Také byl proveden průkaz energetické náročnosti budovy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.