Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy
Černý, Jiří ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Holmerová, Iva (oponent) ; Vurm, Vladimír (oponent)
Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy Abstrakt Trendem etické výchovy v současné době je prudký nárůst etických kodexů ve všech oborech lidské činnosti. Disertační práce je zaměřena na otázku potřebnosti či vhodnosti etických kodexů pro zdravotnickou dopravu. Úvodní teoretická část vymezuje okruh profesí zdravotnické dopravy, které jsou předmětem výzkumu. Jsou uvedena teoretická etická východiska profesí zdravotnické dopravy. Historická část je zaměřena vývoj zdravotnické dopravy s důrazem na etické principy v práci zdravotnických dopravních služeb. Je potvrzena teorie, že přímými předchůdci etických kodexů mohou být sliby, přísahy, řehole, statuty, instrukce, doporučení a obdobné psané či nepsané dokumenty obsahující etické principy, které obsahují výzvy k pomoci bližním a požadavky kolegiality, úcty, čestnosti, ctnostného života apod. V práci jsou zmíněny i některé etické problémy a dilemata v práci zdravotnické dopravy. Obsahem praktické části je výzkumné šetření k otázce vhodnosti či potřebnosti etických kodexů pro pracovníky zdravotnické dopravy. Analýza webových stránek zdravotnických zařízení poskytujících služby zdravotnické dopravy a zdravotnických záchranných služeb poskytla přehled o veřejně dostupných etických kodexech. Je zpracován...
Úloha lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení
Čevela, Rostislav ; Zikmundová, Květuše (vedoucí práce) ; Seifert, Bohumil (oponent) ; Vurm, Vladimir (oponent)
ÚLOHA LÉKAŘSKÉ POSUDKOVÉ SLUŽBY V SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Abstrakt Doktorandská disertační práce v oboru sociální lékařství MUDr. Bc. Rostislav Čevela Lékařská posudková služba podstatným způsobem ovlivňuje výdaje resortu práce a sociálních věcí. LPS zajišťuje posuzování zdravotního stavu v případě dávek, u nichž je nárok odvozen od podmínky nepříznivého zdravotního stavu (popř. v kombinaci s jinými podmínkami, jako je sociální situace, majetkové poměry, účast na pojištění apod.). Dopad činnosti LPS představuje 100 mld. Kč ročně ze státního rozpočtu. Proběhlé reorganizace LPS nedokázaly odstranit její největší problém a to je stálý nedostatek kvalitních odborníků. Od tohoto problému se odvíjí nedostatečná kvalita a efektivita činnosti. Z provedených dotazníkových šetření mezi posudkovými lékaři a lékaři ostatních specializací vyplývá, že je třeba změnit vnímání posudkového lékařství jak samotnými posudkovými lékaři, tak odbornou lékařskou veřejností jako oboru málo prestižního, vysoce administrativně zaměřeného a bez kontaktu s klinickou medicínou. Většina dotázaných lékařů uvedla, že se bez spolupráce s posudkovým lékařem neobejde. Hlavním motivačním prvkem, který by podpořil zájem lékařů jiných specializací o práci v oblasti sociálního zabezpečení je adekvátní finanční ohodnocení, kterého by bylo...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.