Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
GENE EXPRESSION AND IMMUNOLOGICAL RESPONSE IN MICE EXPOSED TO ZnO NANOPARTICLES
Rössner ml., Pavel ; Vrbová, Kristýna ; Strapáčová, S. ; Rössnerová, Andrea ; Ambrož, Antonín ; Brzicová, Táňa ; Líbalová, Helena ; Javorková, Eliška ; Zajícová, Alena ; Holáň, Vladimír ; Kulich, P. ; Večeřa, Zbyněk ; Mikuška, Pavel ; Coufalík, Pavel ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Dočekal, Bohumil ; Šerý, Omar ; Machala, M. ; Topinka, Jan
We analyzed gene expression changes in the lungs and the immunological response in splenocytes of mice exposed by inhalation of ZnO nanoparticles (NP). Adult female ICR mice were treated for three days and three months, respectively. Analysis of differential expression in genes involved in oxidative stress was conducted using quantitative RT-PCR. The potential immunotoxic and immunomodulatory effects of ZnO NP were analyzed by phenotyping and cytokine production by splenocytes after three months exposure. Three days exposure resulted in down-regulation of GCLC, GSR, HMOX-1, NQO-1, NF-kB2, PTGS2 and TXNRD1 mRNA expression; three months exposure increased the expression of these genes. Three months exposure caused a significant decrease in the percentage of granulocytes in the spleen cells, and affected the production of IL-10 and IL-6 by lipopolysaccharide-stimulated leukocytes. In summary, our study revealed changes in the expression of genes involved in the oxidative stress response following acute ZnO NP exposure. Subchronic ZnO NP exposure induced immunomodulatory effects in the spleen.
Podoby mecenášství v českém prostředí
Vrbová, Kristýna ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Diplomantka zpracuje mezioborovou syntézu o významu mecenášství v dějinách českého výtvarného umění. Jádrem práce bude analýza zvoleného fenoménu prostřednictvím čtyř případových studií, věnovaných vybraným osobnostem, které reprezentují různé časové horizonty a různé typy mecenátu: Josefu Hlávkovi, Václavu Špačkovi ze Starburgu, Augustu Švagrovskému a Pavlu Vašíčkovi. Jádrové kapitoly připraví jednak kritické vyrovnání s dosavadní literaturou, jednak obecnější expozice předmětu práce. Případové studie pak zobecní a shrne závěrečná kapitola, která stanoví specifika mecenášství v českém prostředí. Součástí práce bude obrazová příloha. Klíčová slova mecenáš, mecenášství, Josef Hlávka, August Švagrovský, Václav Špaček ze Starburgu, Pavel Vašíček
In vitro cultivation of the trematode species Trichobilharzia regenti
Vrbová, Kristýna ; Kašný, Martin (vedoucí práce) ; Skelly, Patrick (oponent)
Třída Trematoda zahrnuje mnoho patogenních zástupců, mezi nimi významného lidského parazita druhu Schistosoma mansoni (čeleď Schistosomatidae). Její blízký příbuzný, ptačí schistosoma Trichobilharzia regenti, je hlavním předmětem této práce. In vitro kultivace motolic může být vhodným krokem pro bližší pochopení biologie těchto organizmů a jejich vztahů s hostitelem. Žádný druh motolice však dosud nebyl v in vitro podmínkách kultivován od vajíčka po dospělce produkujícího opět vajíčka. Kultivací S. mansoni se do dnešní doby zabývalo mnoho studií, ale informace v literatuře týkající se kultivace T. regenti jsou prozatím strohé. V tomto ohledu bylo dosud pouze dosaženo in vitro transformace cerkárií T. regenti ve schistosomula s následným přežitím několik dní v kultivačním médiu. S cílem získat co nejvyšší množství cerkárií s odlomeným ocáskem (jakožto stimulem pro transformaci cerkárií T. regenti ve schistosomula) bylo porovnáno osm transformačních metod. Vybraných pět metod bylo dále zhodnoceno z hlediska základních charakteristik časného schistosomula (svlečený glykokalyx, vyprázdněné penetrační žlázy, přežití v in vitro podmínkách). Bylo zjištěno, že transformace cerkárií s použitím injekční jehly či tkáňového homogenizátoru BeadBeateru poskytuje nejvyšší procento cerkárií s odlomeným ocáskem....
Jak rozuměl Jindřich Prucha Antonínu Slavíčkovi
Vrbová, Kristýna ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce) ; Prahl, Roman (oponent)
Tato práce chce poukázat na spojení malíře Jindřicha Pruchy s Antonínem Slavíčkem. Bakalářská práce porovnává a komentuje několik jejich děl se stejnou nebo velmi podobnou tématikou. Těmito tématy jsou: pohřeb, Zlatá ulička, vesnice Kameničky a pohled do lesa. Antonín Slavíček, ceněný umělec, patřil do starší generace umělců, než byl Prucha. Jindřich Prucha časově patřil ke generaci skupiny Osma, nicméně jejich tvorba mu zůstala cizí. Hlavní příčinou je zřejmě přejímání internacionálních motivů a postupů, které Prucha zásadně neschvaloval. Prucha ale nachází své místo jako pokračovatel tradice Antonína Slavíčka. Stejně jako Slavíček obdivuje a miluje českou krajinu a lid v ní. V tomto ohledu Prucha Slavíčka opravdu naplno chápe. Dalo by se říci, že Jindřich Prucha v této tradici zašel ještě dál, protože, jak lze zjistit z jeho korespondence, potřeboval ke své tvorbě právě tu krajinu, která mu byla blízká, a která byla jeho domovem - Železné Hory. Klíčová slova Jindřich Prucha, Antonín Slavíček, krajina, Železné hory, Kameničky, Pohřeb, Zlatá ulička
Kultivace motolic
Vrbová, Kristýna ; Kašný, Martin (vedoucí práce) ; Chanová, Marta (oponent)
Mnoho druhů motolic představuje významné patogeny lidí a zvířat, a proto jsou předmětem intenzivního výzkumu. Úspěšná kultivace motolic je často nezbytným výchozím bodem pro navazující experimenty zaměřené na odhalení významných biologických procesů, uplatňujících se v různých fázích života těchto organismů, či pro experimenty testující léčiva určená k eliminaci motolic. Tato bakalářská práce shrnuje dosud známé dostupné informace týkající se in vitro kultivací motolic a v určitých případech prokazuje, že byla této problematice v rámci třídy Trematoda dosud věnována nedostatečná pozornost. Na rozdíl od doby cca před 100 lety, kdy kultivační experimenty teprve začínaly, jsou dnes dostupné technologie, umožňující pracovat v naprosto sterilních podmínkách a dokonce in vitro kultivovat buněčné linie získané z motolic. Některá kultivační média původně určená pro buněčné kultury jsou dnes již běžně dostupná a postupně se ukázalo, že jsou vhodná rovněž i pro kultivaci celých motolic. Navzdory těmto možnostem se prozatím nepodařilo souvisle kultivovat žádného ze zástupců motolic od stádia vajíčka po plně vyvinutého dospělce produkujícího vajíčka, na druhou stranu však bylo dosaženo dílčích úspěchů v podobě úspěšného vývoje jednotlivých stádií z některých fází životního cyklu různých motolic. Powered by TCPDF...
Suicidální chování v adolescentním věku
Vrbová, Kristýna ; Chudomelová, Lenka (vedoucí práce)
The present thesis aims to concentrate available sources of scientific literature on adolescent suicidal behavior, which would also provide a tutu on certain issues holistic view. In the introductory part of the thesis points to the fact that suicidal behavior is being explored especially psychiatric disciplines because in psychiatric disorders are at high risk of suicidal behavior. The seriousness of this issue and the benefit of that statistical data on both the domestic and the World Health Organization, the number of suicide attempts and suicides are mentioned also the trends per decade for the Czech Republic (from r. 1990). In the next part of the thesis are presented in various forms of suicidal behavior with an indication of the usual motivation, quantitative data on the most frequently used methods of suicide in this country and abroad. In connection with the study of adolescent suicidal behavior are also explored in parallel manifestations of self-harm, stating the characteristic differences. The analysis of risk factors for suicidal behavior in children and adolescents. Special attention is paid to the influence of the family, the school environment, the role of their own state of health, religion, social situation, etc. Separately are analyzed negative effects of drug addiction. Attention is also...
Vliv oxidativního stresu na antioxidační systémy, délku telomer a telomerázovou aktivitu u \kur{Locusta migratoria}
VRBOVÁ, Kristýna
Oxidativní stres vzniká nerovnováhou mezi oxidanty a antioxidanty. Oxidativní stres způsobený reaktivními formami kyslíku (ROS) nebo dusíku (RNS) se vyskytuje, když je antioxidační ochrana vyčerpána nebo když je poměr ROS vyšší než antioxidanty mohou pohltit. Telomery, repetitivní nukleotidové sekvence na koncích chromozomů, jsou obzvláště citlivé vůči oxidativnímu stresu, protože obsahují hodně guaninu, který je náchylný k oxidaci. Antioxidanty hrají důležitou roli v ochraně proti oxidativnímu stresu. V této diplomové práci jsem studovala vliv oxidativního stresu indukovaného parakvatem na aktivitu antioxidačních systémů (kataláza a superoxidizmutáza) a na délku telomer u sarančete Locusta migratoria. Dále jsem se zaměřila na rozdíly v délce telomer mezi různými vývojovými stádii L. migratoria a na aktivitu telomerázy u tohoto druhu sarančete a u dalších zástupců řádu Orthoptera.
Genetická variabilita koprofágních brouků na pastvinách.
VRBOVÁ, Kristýna
Cílem této práce byl výzkum genetické variability 8 populací koprofágních brouků za použití alozymových markerů. Následující populačně-genetické analýzy byly použity pro určení genetické struktury těchto populací: odhady heterozygotnosti, Wrightovy F-statistiky, odhady genového toku, Mantelův test, PCA, Neiho genetická vzdálenost, testování Hardy-Weinbergovy rovnováhy a vazebné nerovnováhy. Výsledky odhalily nízký tok genů, nedostatek heterozygotů a nerovnováhu uvnitř populací a mezi populacemi. Shlukovcí analýza ukázala, že populace z Tiché a Rychnova nad Malší-hřbitov jsou geneticky nejodlišnější od ostatních populací.

Viz též: podobná jména autorů
6 VRBOVÁ, Kateřina
8 VRBOVÁ, Kristýna
6 Vrbová, Kateřina
1 Vrbová, Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.